INTERNETOWE SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW I I II STOPNIA

Kampus-CAME_BHP.pngInformujemy, że szkolenie  BHP dla studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019 będzie przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego CKC UW (dawniej COME).

Program szkolenia oraz test będą dostępne na stronie internetowej CKC UW (COME) w terminie od 02 listopada 2018 do 08 lutego 2019. Termin poprawkowy od 01 marca 2019 do 07 marca 2019.

Dodatkowych terminów poza wyżej wymienionymi nie przewiduje się.

Szkolenie zakończy się egzaminem testowym (26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru). Test zalicza 14 poprawnie zaznaczonych odpowiedzi. Zaliczenie testu będzie automatycznie przesłane do systemu USOS po zakończonych turach szkolenia.

Osoby legitymujące się dokumentem potwierdzającym zaliczenie przedmioty „Bezpieczeństwo i higiena pracy” na innej uczelni wyższej lub innym wydziale Uniwersytetu Warszawskiego, będą miały przepisane zaliczenie (nie starsze niż z roku akademickiego 2014/2015). Student o fakcie zaliczenia BHP w innej uczelni lub innym wydziale UW powinien poinformować sekretariat swojej jednostki lub p. Dorotę Olejarkę lub p. Ninę Zielińską z Inspektoratu BHP i OP UW.

Studenci rozpoczynający naukę na studiach II stopnia, którzy mają zaliczenie ze studiów I stopnia (nie starsze niż z roku akademickiego 2014/2015) nie mają obowiązku uczestniczenia w szkoleniu BHP za pośrednictwem CKC UW (COME).

Zaświadczenia o szkoleniach BHP z zakładów pracy nie uprawniają do zaliczenia szkolenia BHP studentów rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Warszawskim.

W przypadku niezaliczenia przedmiotu BHP, powtarzanie przedmiotu będzie możliwe w terminie od 31 sierpnia 2019 do 15 września 2019. Powtarzanie przedmiotu wiąże się odpłatnością w wysokości 200 zł (ZARZADZENIE NR.33 REKTORA UW  z dnia 29 marca 2018r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2018/2019). Opłata jest wnoszona przelewem na indywidualne konto wygenerowane w  systemie USOS. Dowód opłaty należy przesłać p.Dorocie Olejarce lub p.Ninie Zielińskiej celem wpisania zaliczenia do USOS.