Praktyki zawodowe

1. Cele praktyk

 1. Studenckie praktyki mają w szczególności na celu:
  • poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
  • zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,
  • kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
  • kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji,
  • poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,
  • doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,
  • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

2. Organizacja praktyk

 1. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiada Pełnomocnik Dyrektora ds. praktyk.
   
 2. Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem niezbędnych danych prowadzi Pełnomocnik Dyrektora ds. praktyk, wykorzystując do tego celu aplikację informatyczną.

3. Miejsce odbywania praktyk

 1. Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, kultury, instytucjach naukowo-badawczych, lub innych jednostkach organizacyjnych – zwanych dalej „Firmą/Instytucją”, jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów.
   
 2. Praktyka może się odbywać w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej, wymian zagranicznych skierowanych do studentów.
   
 3. Studenci mogą odbywać praktyki w samodzielnie wybranych przez siebie Firmach/Instytucjach, zgodnie z profilem kierunku studiów i w ramach liczby godzin dydaktycznych przewidzianych planem studiów.
   
 4. Student może skorzystać z oferty praktyk, przedstawionych przez Pełnomocnika ds. praktyk lub elektronicznej bazy danych utworzonej przez działające w Uniwersytecie Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów (BZPA). Baza jest dostępna na stronie internetowej BZPA.

4. Formy praktyk

 1. Ustala się następujące formy praktyk:

  1.1. Praktyka zorganizowana – student korzysta z przygotowanej przez Uniwersytet oferty praktyk wynikającej z zawartych umów długoterminowych i dostępnej w Biurze Zawodowej Promocji Absolwentów;

  1.2. Praktyka indywidualna – student inicjuje podpisanie porozumienia z Firmą/Instytucją, a Instytut sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyki;

  1.3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych na okres co najmniej jednego miesiąca w Firmie/Instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów;

  1.4. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej;

  1.5. W ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim, pozwalającej osiągnąć cele praktyki zgodnie z profilem kierunku studiów, m.in.:

  • realizacja projektów w ramach działalności kół naukowych,
  • udział w realizacji prac naukowo-badawczych,
  • udział w zleconych Uniwersytetowi projektach, np. wdrożeniowych,
  • organizacja imprez,
  • organizowanie spotkań z młodzieżą szkół średnich, 
  • udział w akcjach promujących Uniwersytet,
  • organizacja życia kulturalnego i gospodarczego Uniwersytetu, 
  • organizacja życia naukowego i sportowego Uniwersytetu.
 2. Możliwe jest odbywanie praktyki w instytucjach Unii Europejskiej.
   
 3. Zorganizowanie praktyki może być również wynikiem inicjatywy studenta, przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, wymaga jednak zaakceptowania przez Pełnomocnika ds. praktyk.

5. Obowiązki odbywającego praktykę

 1. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z zasadami odbywania praktyki, a w szczególności z warunkami zaliczenia praktyki.
   
 2. Przed rozpoczęciem praktyki, student powinien:
  • uzgodnić program i warunki odbywania praktyki z opiekunem w Firmie/Instytucji;
  • uzyskać akceptację programu i terminu praktyki u Pełnomocnika ds. praktyk;
  • dostarczyć do Firmy/Instytucji wystawione przez Uniwersytet porozumienie w sprawie organizacji praktyk.
    
 3. W przypadku korzystania z praktyki zorganizowanej należy uzgodnić program i termin z Pełnomocnikiem ds. praktyk, a z Biura Zawodowej Promocji Absolwentów uzyskać skierowanie do obycia praktyki.
   
 4. Student zobowiązany jest do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym programem, a ponadto do:przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych w zakresie określonym przez organizatora praktyki.
   
  • przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uniwersytet,
  • przestrzegania ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy,
  • przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej.
 5. Ze strony internetowej Instytutu student powinien w zależności od potrzeb pobrać stosowny/e/ plik/i:

6. Postanowienia końcowe

 1. Student zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w okresie odbywania praktyki.
   
 2. Studenta odbywającego praktykę w terminie przewidzianym planem studiów ubezpiecza Uniwersytet.
   
 3. Student decydujący się na odbycie praktyki w innym terminie niż przewidziany planem studiów, musi ubezpieczyć się we własnym zakresie i udokumentować ten fakt wobec Pełnomocnika ds. praktyk przed rozpoczęciem praktyki. 
   
 4. Wydział nie zwraca studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki.
   
 5. W przypadku, gdy Firma/Instytucja zdecyduje o możliwości otrzymania przez studenta wynagrodzenia z tytułu wykonanej w trakcie odbywania praktyki, stosowna umowa zawierana jest pomiędzy Firmą/Instytucją  a studentem, bez pośrednictwa Uniwersytetu.
   
 6. Zasady odbywania praktyki przez studenta zagranicznego przyjeżdżającego do Uniwersytetu są analogiczne jak studentów polskich, o ile Dziekan zobligowany umowami międzynarodowymi nie postanowi inaczej.
   
 7. W przypadku odbywania praktyk finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z innych krajowych i zagranicznych środków finansowych stosowane są odpowiednie przepisy i zasady wynikające z zawartych przez Uniwersytet umów. 
   
 8. Student ma prawo do odbycia praktyki nie wynikającej z planu studiów. Za organizację tych praktyk na Uniwersytecie Warszawskim odpowiada Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów.

Załączniki do Zasad odbywania praktyk: