WTOREK 2 LISTOPADA 2021 DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ

Na podstawie Zarządzenia nr 239 Rektora UW z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ustanawiania i ogłaszania dni oraz godzin rektorskich i dziekańskich (Monitor UW z 2020 r.,poz. 435) Prodziekan ds. studenckich, w porozumieniu z Dziekanem, Kierownikami Studiów i Radą
Samorządu Studentów, ustanawia wtorek 2 listopada 2021 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na Wydziale Neofilologii.