WYNIKI REKRUTACJI NA WYJAZDY ERASMUS+ 2019/2020 (II TURA) - aktualizacja listy (30.01.2019)

Szanowni Państwo,

w załączniku publikujemy wyniki wstępnej* kwalifikacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 (stan na dzień 30.01.2019 r.).

*(Wg Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe: „Każda osoba zakwalifikowana na wyjazd jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu pisemnego potwierdzenia przez zagraniczną uczelnię o przyjęciu na studia oraz do czasu podpisania umowy indywidualnej z Uniwersytetem Warszawskim”.)

______________________________________________________________________________

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się ze wszystkimi tabelami i informacjami.

Osoby oznaczone gwiazdką, proszone są o uzupełnienie braków w dokumentacji (wyszczególnionych w tabeli poniżej) do dnia 04.02.2019 roku. W przeciwnym wypadku ich nazwiska zostaną usunięte z listy osób wstępnie zakwalifikowanych. Stosowne braki w dokumentacji należy uzupełnić zgłaszając się na dyżur dr Aleksandry Jackiewicz przewidziany na poniedziałek 04.02.2019 r. w godz. 09:45-10:45 (sala 216, ul. Oboźna 8).

Osoby z list rezerwowych proszone są o dosłanie na adres erasmus.iber@uw.edu.pl do dnia 04.02.2019 r. zaktualizowanej listy swoich priorytetów wyjazdowych, biorąc pod uwagę przy jej sporządzaniu uczelnie partnerskie, na których zostały wolne miejsca po I i II turze kwalifikacji. Proszę obserwować ewentualne aktualizacje tej listy na stronie (będziemy informować o takowych w kolejnych ogłoszeniach).

Z uwagi na to, że zostały jeszcze wolne miejsca w uczelniach zagranicznych podjęto decyzję o przeprowadzeniu III i ostatniej już tury kwalifikacji. W związku z tym osoby, które nie złożyły dotychczas dokumentów, a byłyby zainteresowane wyjazdem na uczelnię partnerską, na której zostały jeszcze wolne miejsca, proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych (https://www.iberystyka.uw.edu.pl/pl/content/zasady-dla-wyje%C5%BCd%C5%BC...)  do skrzynki dr Aleksandry Jackiewicz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.02.2019 r. do godz. 11:00 (ul. Oboźna 8, I piętro). Proszę pamiętać o sporządzeniu listy priorytetów wyjazdowych na podstawie listy tych uczelni, na których zostały wolne miejsca po I i II turze kwalifikacji. Ogłoszenie wyników III tury rekrutacji i tym samym zamknięcie kwalifikacji na wyjazdy w roku akademickim 2019/2020 nastąpi we wtorek 5 lutego br.

„Wybór semestru”: Osoby, którym został wstępnie przyznany wyjazd na jeden semestr, a byłyby zainteresowane wyjazdem w semestrze letnim, prosimy o przekazanie takiej informacji drogą mailową na adres erasmus.iber@uw.edu.pl do dnia 04.02.2019 r. do godz. 11:00. W przypadku braku takiej informacji automatycznie przyznany zostanie wyjazd na semestr zimowy [z wyjątkiem studentów obecnego III roku lub IV roku (SFK) studiów I stopnia, którym przysługuje wyłącznie wyjazd w semestrze letnim].

 

Osoby wstępnie zakwalifikowane, oznaczone gwiazdką, które są proszone o uzupełnienie braków w dokumentacji do dnia 04.02.2019 r.
W przeciwnym wypadku ich nazwiska zostaną wykreślone z listy kandydatów zakwalifikowanych na wyjazd w I i II turze rekrutacji.

Nazwisko i imię:

Co donieść / uzupełnić?

Stachowiak Lena Donieść zaświadczenie o znajomości języka hiszpańskiego na poziomie  B2 lub wyższym.

 

Lista rezerwowa (stan na dzień 30.01.2019 r.)

1.

Kłosińska Hanna

MISH, III rok

Wyczerpana lista priorytetów nie pozwala na przyznanie wyjazdu zgodnie z preferencjami.

 

Osoby, które nie zostały uwzględnione z powodów formalnych

Nejman Julia

Zbyt niska średnia ocen (próg rekrutacyjny: 3,49).

Banaszek Marta

Zbyt niska średnia ocen (próg rekrutacyjny: 3,49).

Jesionek Agata

Brak możliwości ubiegania się o wyjazd (I rok studiów I stopnia), brak formularza "Zobowiązania".

 

Z wyrazami szacunku

dr Aleksandra Jackiewicz

Koordynator ds. mobilności

Warszawa, dn. 30.01.2019 r.