Studia II stopnia

Studia trwają 2 lata. Rozliczenie punktów ECTS i przedmiotów odbywa się w skali roku (nie po każdym semestrze).

Wybór języka egzaminów wstępnych (j.hiszpański lub j.portugalski) jest jednoznaczny z wyborem języka kierunkowego studiów na kierunku Filologia Iberyjska. Wybór specjalizacji (hiszpańskiej, latynoamerykańskiej, portugalskiej lub brazylijskiej) odbywa się poprzez rejestrację na odpowiednie zajęcia (rejestracja w systemie USOS).

Szczegóły dotyczące programu studiów z podziałem na lata i semestry znajdują się tutaj: PROGRAM STUDIÓW OD NABORU 2019/2020

Szczególne modalności zajęć na studiach II stopnia:
 
SEMINARIUM MAGISTERSKIE:
Po przyjęciu na studia student powinien najpierw wybrać seminarium magisterskie, po wcześniejszym otrzymaniu zgody od prowadzącego.
 
ZAJĘCIA DO WYBORU:
Oferta zajęć do wyboru wraz z ich opisami znajduje się w USOSwebie i stanowi ofertę przedmiotów oferowanych JEDYNIE przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich!
 

Studenci rozliczani są ze zrealizowanych przedmiotów w skali rocznej. Istnieje zatem możliwość "niesymetrycznego" zrealizowania przedmiotów do wyboru, ale zasada ta dotyczy jedynie danego cyklu (roku) dydaktycznego.  

Zajęcia do wyboru nie muszą być skorelowane z seminarium magisterskim. Nie muszą też być związane z wybraną specjalizacją, choć muszą być realizowane w ramach danego języka kierunkowego. Np. studenci specjalizacji latynoamerykańskiej i hiszpańskiej mogą realizować zajęcia do wyboru dotyczące zarówno Hiszpanii jak i hiszpańskojęzycznej Ameryki Łacińskiej (lecz nie krajów portugalskojęzycznych). Analogicznie, studenci specjalizacji portugalskiej i brazylijskiej mogą wybrać zajęcia do wyboru dotyczące zarówno Portugalii jak i Brazylii (lecz nie Hiszpanii lub hiszpańskojęzycznej Ameryki Łacińskiej). 

ZAJĘCIA DEDYKOWANE B2+: są to zajęcia w języku niekierunkowym z oferty Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, innych  jednostek Wydziału lub innych jednostek UW realizowane na II roku studiów,
 
PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE (OGUNy):
są obowiązkowe, ale istnieje możliwość wyboru tych zajęć z oferty ogólnouniwersyteckiej. 
 
Niezależnie od zajęć obowiązkowych każdy student studiów II stopnia może wybrać dodatkowo i nieodpłatnie jeden lub oba warianty dodatkowych programów kształcenia:
 

1. PROGRAM KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO ZAWODU NAUCZYCIELA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO I PORTUGALSKIEGO, który będzie realizowany niezależnie od programu podstawowego. Kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela na kierunku filologia iberyjska jest kontynuacją kształcenia rozpoczętego na drugim bądź trzecim roku studiów pierwszego stopnia na kierunku: iberystyka: hispanistyka oraz na trzecim roku studiów pierwszego stopnia na kierunkach: iberystyka: portugalistyka, hispanistyka stosowana.  Koordynatorem modułu jest dr hab. Marta Piłat-Zuzankiewicz (m.pilat-zuzankiewicz@uw.edu.pl). Informacje na temat uprawnień zawodu nauczyciela oraz kształcenia nauczycieli na UW znajdą Państwo pod poniższym adresem: http://www.kn.uw.edu.pl/.

  • dla studentów kontynuujących realizację programu modułu nauczycielskiego: 
    Osoby, które zrealizowały część programu modułu nauczycielskiego na studiach I stopnia, kontynuują naukę zgodnie z programem modułu dla studiów II stopnia. Ewentualne różnice programowe mogą zaliczyć za zgodą Kierownika studiów.
  • dla studentów rozpoczynających  realizację programu modułu nauczycielskiego:
    Osoby, które nie zaliczyły na studiach I stopnia części zajęć z programu modułu nauczycielskiego, mogą zrealizować cały program modułu w przyspieszonym trybie w ciągu 4 semestrów. W tym celu powinny złożyć podanie do Kierownika studiów o przyznanie indywidualnego toku studiów.
2. ZAJĘCIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO/ PORTUGALSKIEGO NIEKIERUNKOWEGO DO CELÓW FILOLOGICZNYCH (nauka od podstaw drugiego języka iberyjskiego)
 
 
PROGRAMY STUDIÓW DLA WCZEŚNIEJSZYCH NABORÓW: