Wyjazdy nauczycieli akademickich 2019/20

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O WYJAZD W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

ROK AKADEMICKI 2019/20

O wyjazdy w ramach programu Erasmus+ mogą starać się jedynie nauczyciele akademiccy zatrudnieni na cały etat na podstawie umowy o pracę lub mianowania (niezależnie od obywatelstwa), których podstawową jednostką pracy jest UW.

Nauczyciel akademicki starający się o wyjazd w roku akademickim 2018/19 z ramienia ISIiI, zobowiązany jest do przesłania w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2019 następujących dokumentów na adres ewaluch@uw.edu.pl

 

  1. kopię/skan uzgodnionego indywidualnego programu nauczania (formularz Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement -do ściągnięcia na dole strony-) z wpisanymi datami pobytu na uczelni zagranicznej, zawierającego podpis przedstawiciela uczelni zagranicznej oraz pieczęć urzędową tej uczelni.

 

WAŻNE: Proszę nie prosić indywidualnie o podpisy Dyrekcji ISIiI na formularzach. Zostaną one złożone grupowo przed przekazaniem dokumentacji do BWZ na wszystkich zakwalifikowanych w ISIiI wnioskach. Nauczyciele wnioskujący o wyjazd przesyłają zatem formularz (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement) na adres ewaluch@uw.edu.pl jedynie z własnym podpisem oraz podpisem i pieczęcią przedstawiciela uczelni partnerskiej (przyjmującej).  

Indywidualny program nauczania (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement) zostanie sporządzony ze wszelką starannością i dokładnością na formularzu wymaganym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). W żadnym przypadku nie będą przyjmowane uzgodnienia e-mailowe.

Termin 10 X na przesłanie niezbednej dokumentacji podyktowany jest tym, że Koordynator ds. mobilności w ISIiI (dr hab. Edyta Waluch) musi zweryfikować wszystkie dokumenty pod względem ich poprawności, dokonać wstępnej kwalifikacji kandydatów, zdobyć podpisy Dyrekcji ISIiI oraz wykonać listę rankingową, którą wraz ze dokumentami wszystkich kandydatów zostanie przedłożona w Biurze ds. Współpracy z Zagranicą. 

        b. Formularz zgłoszenia wyjazdu_Erasmus2019_20.

Kody uczelni przyjmujących niezbędne do wypełnienia obu formularzy oraz inne dokumenty pomocne znajdą Państwo w informacji głównej dotyczącej wyjazdów w ramach programu Erasmus+ pod linkiem:

https://www.iberystyka.uw.edu.pl/pl/content/uczelnie-z-kt%C3%B3rymi-isiii-ma-podpisan%C4%85-umow%C4%99-mi%C4%99dzyintytucjonaln%C4%85-posiadaj%C4%85ce-kart%C4%99-erasmus

Dodatkowo, należy pamiętać, że na dni wyjazdu pracownicy zobowiązani są o zawnioskowanie o urlop. W tym celu zależy wykorzystać poniższy formularz. Wniosek o urlop należy pozostawić w sekretariacie ds. pracowniczych minimum na 2 tygodnie przed wyjazdem, podpisany przez Kierownika Zakładu/Pracowni.

        c. Wniosek o urlop

Dofinansowanie wyjazdów opisane jest szczegółowo w dokumencie TARYFIKATOR dostępnym na stronie BWZ'tu:

http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu >> wyjazdy nauczycieli akademickich

W przypadku wątpliwości, proszę o kontakt mailowy: ewaluch@uw.edu.pl

Wyniki rekrutacji podane zostaną Państwu przez BWZ mailowo.

Wszystkie pozostałe dokumenty, o których mowa (oprócz formularza ZGŁOSZENIE WYJAZDU będącego dokumentem wewnętrznym ISIiI) znajdą Państwo na stronie BWZ: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu >> wyjazdy nauczycieli akademickich

___________________________________________________________________

PROCEDURA PO PRZYZNANIU WYJAZDU (PRZED WYJAZDEM):

W przypadku przyznania dofinansowania przez BWZ, nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przedłożenia w BWZ co najmniej na 3 tygodnie przed przewidzianą datą wyjazdu, następujące dokumenty:

a)  Właściwie wypełnionego indywidualnego programu nauczania (formularz pt. Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement) podpisanego przez nauczyciela akademickiego, przez przedstawiciela uczelni zagranicznej oraz przez przedstawiciela Dyrekcji ISIiI – oryginał, faks lub skan.

b) Wypełnionego wniosku wyjazdowego STA 2019/2020 podpisanego przez nauczyciela akademickiego oraz przez przedstawiciela Dyrekcji ISIiI – oryginał

c) Podpisanie indywidualnej umowy finansowej, której formularz zostanie przedłożony osobie wyjeżdżającej w momencie dostarczenia do BWZ dokumentów wymienionych w punkcie a) i b). Umowę podpisuje się u pani Heleny Krolikowskiej na 3 tygodnie przed wyjazdem, zanosząc wszystkie dokumenty.

_____________________________________________________________________

PROCEDURA PO ZREALIZOWANIU WYJAZDU:

Zgodnie z zawartą przed wyjazdem umową indywidualną, w ciągu 14 dni od daty zakończenia pobytu w zagranicznej uczelni nauczyciel akademicki zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanych funduszy Erasmus, składając w BWZ:

a) Oryginał dokumentu poświadczającego okres pobytu w uczelni zagranicznej, zrealizowanie programu i liczbę godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych, zawierający miejsce i datę wystawienia w ostatnim dniu pobytu. 

b) Oryginał formularza indywidualnego programu nauczania (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement), z podpisem przedstawiciela uczelni zagranicznej, pieczęcią tej uczelni, podpisem i pieczątką przedstawiciela Dyrekcji ISIiI i podpisem nauczyciela akademickiego;

c) Bilet z datą wyjazdu i powrotu oraz ceną, lub w przypadku odbycia podróży samochodem – oświadczenie o odbyciu podróży samochodem z zaznaczeniem daty i godziny przekroczenia granicy oraz liczby przebytych kilometrów;

d) oraz wypełnić raport-ankietę on-line, do której link zostanie przesłany z systemu Mobility Tool, pod koniec pobytu, na adres e-mail nauczyciela akademickiego przez BWZ.  

Koordynator ds. mobilności (kadra), dr hab. Edyta Waluch-de la Torre (ewaluch@uw.edu.pl)

Documents: