SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW I I II STOPNIA

Kampus-CAME_BHP.pngSzkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę na UW w roku akademickim 2017/2018 będzie przeprowadzone na platformie internetowej Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME).

Program szkolenia oraz test będą dostępne na platformie w terminie od 06 listopada 2017 do 09 lutego 2018. Termin poprawkowy od  02 marca 2018 do 08 marca 2018.

Dodatkowych  terminów poza wyżej wymienionymi nie przewiduje się.

Szkolenie kończy się egzaminem testowym (26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru). Test zalicza 14 poprawnie zaznaczonych odpowiedzi. Zaliczenie testu będzie automatycznie przesłane do systemu USOS po zakończonych turach szkolenia.

Osoby legitymujące się dokumentem potwierdzającym zaliczenie przedmiotu „Bezpieczeństwo i higiena pracy” na innej uczelni wyższej lub innym wydziale UW niż ten, na którym obecnie studiują, będą miały przepisane zaliczenie. Nie może być ono jednak starsze niż z roku akademickiego 2013/2014. Student o fakcie zaliczenia BHP w innej jednostce UW lub innej uczelni powinien poinformować Sekretariat ds. Studenckich.

Studenci rozpoczynający naukę na studiach II stopnia, którzy mają zaliczenie ze studiów I stopnia (nie starsze jednak niż z roku akademickiego 2013/2014) nie mają obowiązku uczestniczenia w szkoleniu BHP za pośrednictwem platformy COME.

Zaświadczenia o szkoleniach z zakresu BHP z zakładów pracy nie uprawniają do zaliczenia szkoleń BHP studentów rozpoczynających naukę na UW.

W przypadku nie zaliczenia przedmiotu BHP, powtarzanie przedmiotu będzie możliwe w terminie od 01 września 2018 do 15 września 2018.

Powtarzanie przedmiotu wiąże się odpłatnością  200 zł (Załącznik nr 31 do zarządzenia nr 32 Rektora UW). Opłata jest wnoszona przelewem na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany w USOS. Dowód wpłaty należy przesłać p. Dorocie Olejarce z Inspektoratu BHP i OP celem wpisania zaliczenia do USOS.