WYNIKI REKRUTACJI NA WYJAZDY ERASMUS+ 2020/2021 (I tura)

Szanowni Państwo,

w załączniku publikujemy wyniki wstępnej* kwalifikacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 (stan na dzień 23.01.2020 r.).

*(Wg Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe: „Każda osoba zakwalifikowana na wyjazd jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu pisemnego potwierdzenia przez zagraniczną uczelnię o przyjęciu na studia oraz do czasu podpisania umowy indywidualnej z Uniwersytetem Warszawskim”).

_____________________________________________________________________________

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się ze wszystkimi tabelami i informacjami.

Osoby oznaczone gwiazdką, proszone są o uzupełnienie braków w dokumentacji (wyszczególnionych w tabeli poniżej) do dnia 27.01.2020 roku. W przeciwnym wypadku ich nazwiska zostaną usunięte z listy osób wstępnie zakwalifikowanych. Stosowne braki w dokumentacji należy uzupełnić zgłaszając się na dyżur dr Aleksandry Jackiewicz przewidziany na poniedziałek 27.01.2020 r. w godz. 10:00-11:00 (sala 216, ul. Oboźna 8).

Osoby z list rezerwowych proszone są o dosłanie na adres erasmus.iber@uw.edu.pl do dnia 27.01.2020 r. zaktualizowanej listy swoich priorytetów wyjazdowych, biorąc pod uwagę przy jej sporządzaniu uczelnie partnerskie, na których zostały wolne miejsca po I turze kwalifikacji. Proszę obserwować ewentualne aktualizacje tej listy na stronie (będziemy informować o takowych w kolejnych ogłoszeniach).

Osoby, które nie złożyły dotychczas dokumentów, a byłyby zainteresowane wyjazdem na uczelnię partnerską, na której zostały jeszcze wolne miejsca, proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych (https://www.iberystyka.uw.edu.pl/pl/content/zasady-dla-wyjeżdżających-na-stypendia-programu-erasmus-w-isiii-1)  do skrzynki dr Aleksandry Jackiewicz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.01.2020 r. do godz. 18:00 (ul. Oboźna 8, I piętro). Proszę pamiętać o sporządzeniu listy priorytetów wyjazdowych na podstawie listy tych uczelni, na których zostały wolne miejsca po I turze kwalifikacji.

„Wybór semestru”: Osoby, którym został wstępnie przyznany wyjazd na jeden semestr, a byłyby zainteresowane wyjazdem w semestrze letnim, prosimy o przekazanie takiej informacji drogą mailową na adres erasmus.iber@uw.edu.pl do dnia 27.01.2020 r. W przypadku braku takiej informacji automatycznie przyznany zostanie wyjazd na semestr zimowy [z wyjątkiem studentów obecnego III roku lub IV roku (SFK) studiów I stopnia, którym przysługuje wyłącznie wyjazd w semestrze letnim].

„Wymiany”: Osoby, które znalazły się na liście wstępnie zakwalifikowanych na wyjazd mogą zamienić się uczelnią, na którą chcą wyjechać, z inną osobą figurującą na załączonej liście. Należy w tym celu skontaktować się i porozumieć z osobą, z którą chciałoby się wymienić, a następnie przyjść wspólnie na dyżur dr Aleksandry Jackiewicz w dniu 27.01.2020 r. w godz. 10:00-11:00 (sala 216, ul. Oboźna 8), aby zgłosić ten fakt. Potrzebna jest zgoda obydwu kandydatów. Zamian o takim charakterze nie będzie można dokonywać po wskazanym terminie.

 

Osoby wstępnie zakwalifikowane, oznaczone, gwiazdką, które są proszone o uzupełnienie braków w dokumentacji do dnia 27.01.2020 r.

(w przeciwnym wypadku ich nazwiska zostaną wykreślone z listy kandydatów zakwalifikowanych na wyjazd w I turze rekrutacji)

Nazwisko i imię: Co donieść / uzupełnić?
Bielkiewicz Weronika donieść wypełniony i podpisany formularz "Zobowiązania"

 

Lista rezerwowa (stan na dzień 23.01.2020 r.)
Lp. Nazwisko i imię: Uzasadnienie:
1. Borzechowska Julia wyczerpana lista priorytetów nie pozwala na przyznanie wyjazdu zgodnie z preferencjami
2. Mika Anna wyczerpana lista priorytetów nie pozwala na przyznanie wyjazdu zgodnie z preferencjami
3. Żmudzka Justyna wyczerpana lista priorytetów nie pozwala na przyznanie wyjazdu zgodnie z preferencjami; niezgodność programowa

 

Osoby, które nie zostały uwzględnione z powodów formalnych
Lp. Nazwisko i imię: Uzasadnienie:
1. Sęk Judyta zbyt niska średnia ocen (próg rekrutacyjny: 3,49)
2. Moćko Natalia zbyt niska średnia ocen (próg rekrutacyjny: 3,49)
3. Piętosa Anna zbyt niska średnia ocen (próg rekrutacyjny: 3,49)

 

Z wyrazami szacunku

dr Aleksandra Jackiewicz

Koordynator ds. mobilności

Warszawa, dn. 23.01.2020 r.