Zasady kwalifikacji na studia drugiego stopnia

Rekrutacja 2020/2021

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW

Kierunek studiów: Filologia iberyjska

Rodzaj studiów: drugiego stopnia (magisterskie)

Forma studiów: stacjonarne (dzienne - niepłatne)

Czas trwania: 2 lata

Kierunek daje możliwość studiowania w sekcji hiszpańskojęzycznej (do wyboru ścieżki: tłumaczeniowa, kulturoznawcza, literaturoznawcza, językoznawcza)*** albo portugalskojęzycznej (ścieżka tłumaczeniowa). Wybór przez kandydata egzaminu wstępnego z języka hiszpańskiego lub portugalskiego i z wiedzy o regionach hiszpańsko - lub portugalskojęzycznych stanowi jednocześnie deklarację studiowania w danej sekcji.   

LIMIT MIEJSC: 53

 *** Zajęcia w ramach tzw. "modułu dydaktycznego" dostępne są dla wszystkich Studentów, niezależnie od wyboru ścieżki.

Studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Filologia iberyjska

Filologia iberyjska to studia kształcące w ramach czterech specjalności: hiszpańskiej, latynoamerykańskiej, portugalskiej i brazylijskiej. Wybór każdej z nich gwarantuje studentowi możliwość zgłębiania wybranych zagadnień pod opieką wybitnych specjalistów w dziedzinach badań nad literaturą, kulturą, dziejami Hiszpanii, Ameryki Łacińskiej, Portugalii lub Brazylii, nad problemami społeczno-politycznymi wybranego obszaru czy też zagadnieniami dotyczącymi translatoryki i językoznawstwa. Student podąża ścieżką dostosowanych do wybranego seminarium magisterskiego przedmiotów obowiązkowych oraz różnorodnych przedmiotów fakultatywnych. Wysoki poziom merytoryczny zajęć, które odbywają się w całości w języku kierunkowym (odpowiednio hiszpańskim lub portugalskim) sprawia, iż umiejętności językowe absolwenta odpowiadają umiejętnościom wykształconego rodzimego użytkownika języka.

Wykładowcy filologii iberyjskiej kładą nacisk na stosowanie nowoczesnych metod badawczych oraz na poruszanie najbardziej aktualnych tematów, nie pomijając najwartościowszych aspektów metod i zagadnień przynależnych do kanonu studiów iberyjskich i iberoamerykańskich. Filologia iberyjska to kierunek przyciągający studentów pragnących połączyć możliwość dobrego funkcjonowania w realiach społeczno-kulturowych współczesnego świata z rozwojem osobistym.

Studia II stopnia w ISIiI mają charakter badawczy, ale łączą go z silnym wymiarem praktycznym. Absolwenci filologii iberyjskiej znajdują zatrudnienie w biznesie, dyplomacji, są cenionymi pracownikami instytucji państwowych, samorządowych, muzeów, środków masowego przekazu: prasy, radia, telewizji, placówek kultury, wydawnictw, bez trudu znajdują też zatrudnienie w krajach hiszpańsko i portugalskojęzycznych. Mogą też z powodzeniem uczyć j. hiszpańskiego i portugalskiego w szkołach, a to dzięki możliwości zdobycia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela w szkolnictwie publicznym, które Instytut oferuje w ramach fakultatywnego modułu dydaktycznego, zapewniającego przygotowanie do nauczania języka obcego w oświacie. Kolejnym dodatkowym atutem studiów jest możliwość nauki drugiego języka niekierunkowego (odpowiednio hiszpańskiego dla portugalistów lub portugalskiego dla hispanistów), co pozwala studentom nie tylko na poszerzenie wiedzy, ale również na zwiększenie szans na rynku pracy.

Specjalności portugalistyczna i brazylianistyczna zapewniają kształcenie o charakterze unikalnym w skali europejskiej, co sprawia, że ich absolwenci poszukiwani są przez instytucje związane z kapitałem i kulturą krajów portugalskojęzycznych oraz przez kierowników coraz liczniejszych placówek edukacyjnych posiadających w swojej ofercie język portugalski.

Absolwenci specjalności hiszpańskiej oraz latynoamerykańskiej, dzięki najwyższemu poziomowi znajomości języka, zajmują zdecydowanie wyróżniającą się pozycję wśród pracowników zarówno branży biznesowej jak i edukacyjnej, posługujących się językiem hiszpańskim.

Studenci kierunku Filologia Iberyjska mogą również kształtować swoje umiejętności, kreatywność oraz pogłębiać wiedzę i ciekawość świata podczas wyjazdów w ramach Programu Erasmus, a także w ramach licznych umów z uniwersytetami z Ameryce Południowej i Północnej.

Filologia Iberyjska może stać się doskonałą podstawą do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich. Dzięki wysoko rozwiniętej wrażliwości na język i tekst oraz ukształtowanej postawie interdyscyplinarnej, absolwenci naszych studiów mogą prowadzić badania naukowe z włączeniem dowolnych elementów humanistyki czy nauk społecznych, dostosowując oś poszukiwań do własnych zainteresowań. Poziom merytoryczny a także inne atuty studiów II stopnia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich sprawiły, iż zostały one w roku akademickim 2017/18 ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną na ocenę Wyróżniającą. Jest to wielki zaszczyt oraz docenienie jakości naszego kształcenia.

Program studiów:

Dla każdej ze specjalności: hiszpańskiej, latynoamerykańskiej, portugalskiej i brazylijskiej, jest na pierwszym roku korpus zajęć obowiązkowych. Są nimi:

- Językoznawstwo (hiszpańskie lub portugalskie);

- Badania nad literaturą (hiszpańską/ hispanoamerykańską/ portugalską/ brazylijską): tekst i kontekst;  

- Najnowsze badania nad dziejami, kulturą i religią (Hiszpanii, Ameryki Łacińskiej, Portugalii/ Brazylii)

- Problemy społeczno-polityczne (Hiszpanii, Ameryki Łacińskiej, Portugalii/ Brazylii)

- Wkład myśli iberyjskiej w rozwój badań nad przekładem;

- Seminarium magisterskie (literaturoznawcze/ językoznawcze/ kulturoznawcze/ traduktologiczne);  

- Prosemiunarium (związane tematycznie z seminarium);        

- Redakcja tekstów naukowych w języku hiszpańskim/portugalskim (przedmiot kontynuowany na drugim roku)     

Oprócz zajęć obowiązkowych Studenci wybierają przedmioty:

- z puli zajęć do wyboru: 2 na pierwszym roku, 13 na drugim roku;    

- z oferty przemiotów ogólnouniwersyteckich - po 2 na każdym roku, w tym obowiązkowo jeden z nauk społecznych;     

Procedury kwalifikacyjne:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku. Kandydaci podejmujący studia drugiego stopnia na kierunku filologia  iberyjska muszą znać język hiszpański lub portugalski (na poziomie C1) oraz mieć dobre rozeznanie w historii i kulturze krajów hiszpańsko i portugalskojęzycznych.

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia obejmującym wszystkich kandydatów będzie brana pod uwagę liczba punktów z:

1) egzaminu pisemnego z języka hiszpańskiego lub portugalskiego na poziomie C1

2) egzaminu, w formie testu wyboru, z wiedzy o krajach hiszpańsko lub portugalskojęzycznych.

Wariant testu zależny jest ściśle od wybranego egzaminu językowego. Test ma za zadanie sprawdzić ogólną wiedzę kandydata z zakresu kultury historii i literatury Hiszpanii lub Portugalii i hiszpańsko lub portugalskojęzycznych krajów Ameryki Łacińskiej (oraz, w wypadku sekcji portugalskiej,  pozostałych regionów portugalskojęzycznych.)

Na naszej stronie internetowej, w dziale "Kandydaci>egzamin wstępny" dostępne są materiały pomocne w przygotowaniach do egzaminu, oraz przykładowe testy.

Cały egzamin przeprowadzany jest w języku hiszpańskim lub portugalskim.

EGZAMIN W DNIU 18 WRZEŚNIA 2020 ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE ZDALNEJ.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania z każdego z egzaminów: 100 pkt.

Liczba minimalna niezbędna do zakwalifikowania:

-   egzamin z języka hiszpańskiego/portugalskiego: 50 pkt.

-   egzamin z wiedzy o kracjach hiszpańsko/portugalskojęzycznych: 30 pkt.

Kandydatów z dyplomem zagranicznym obowiązują takie same zasady, jak kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Osoby nie posiadające dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego proszone są o kontakt z Komisją Rekrutacyjną.

Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni

Ze względu na to, że studia II stopnia trwają tylko dwa lata i mają charakter specjalizacyjny, jednostka nie przewiduje naboru innego niż w drodze rekrutacji przeprowadzanej na zasadach ogólnych.