Zasady kwalifikacji na studia drugiego stopnia na rok akademicki 2022/2023

 

Kierunek studiów: Filologia iberyjska

Rodzaj studiów: drugiego stopnia (magisterskie)

Forma studiów: stacjonarne (dzienne - niepłatne)

Czas trwania: 2 lata

Kierunek daje możliwość studiowania w ramach specjalizacji: hiszpańskiej, latynoamerykańskiej, portugalskiej i brazylianistycznej.

Oprócz specjalizacji studenci wybierają spójne z nią seminarium o tematyce tłumaczeniowej, kulturoznawczej, literaturoznawczej lub językoznawczej. Zajęcia w ramach tzw. "modułu dydaktycznego" dostępne są dla wszystkich Studentów, niezależnie od wybranej specjalizacji oraz seminarium.

LIMIT MIEJSC: 53, w tym 43 w I turze (czerwcowo-lipcowej) oraz 10 w II turze (sierpniowo-wrześniowej)

Filologia Iberyjska to studia kształcące w ramach czterech specjalności: hiszpańskiej, latynoamerykańskiej, portugalskiej i brazylijskiej. Wybór każdej z nich gwarantuje studentowi możliwość zgłębiania wybranych zagadnień pod opieką wybitnych specjalistów w dziedzinach badań nad literaturą, kulturą, dziejami Hiszpanii, Ameryki Łacińskiej, Portugalii lub Brazylii, nad problemami społeczno-politycznymi wybranego obszaru czy też zagadnieniami dotyczącymi translatoryki i językoznawstwa. Student podąża ścieżką dostosowanych do wybranego seminarium magisterskiego przedmiotów obowiązkowych oraz różnorodnych przedmiotów fakultatywnych.

Wybór specjalności odbywa się w momencie składania dokumentów przez zakwalifikowanych Kandydatów. Jest on powiązany z zainteresowaniami Kandydata oraz wyborem tematyki seminarium.

Niezależnie od dokonanego wyboru, wysoki poziom merytoryczny zajęć, które odbywają się w całości w języku kierunkowym (odpowiednio hiszpańskim lub portugalskim) sprawia, iż umiejętności językowe absolwenta Filologii Iberyjskiej odpowiadają umiejętnościom wykształconego rodzimego użytkownika języka.

Wykładowcy Filologii Iberyjskiej kładą nacisk na stosowanie nowoczesnych metod badawczych oraz na poruszanie najbardziej aktualnych tematów, zachowując jednocześnie najlepsze tradycje kanonu studiów iberyjskich i iberoamerykańskich. Filologia Iberyjska to kierunek dla Kandydatów pragnących uzyskać umiejętności pozwalające na funkcjonowanie w realiach społeczno-kulturowych współczesnego świata oraz na rozwój osobisty.

Absolwenci Filologii Iberyjskiej znajdują zatrudnienie w biznesie, dyplomacji, są cenionymi pracownikami instytucji państwowych, samorządowych, biur tłumaczeń, muzeów, środków masowego przekazu: prasy, radia, telewizji, placówek kultury, wydawnictw. Dodatkowo, bez trudu odnajdują się na rynkach pracy w krajach hiszpańsko i portugalskojęzycznych. Mogą też z powodzeniem uczyć j. hiszpańskiego i portugalskiego w szkołach, a to dzięki zdobyciu uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela w szkolnictwie publicznym, które Instytut oferuje w ramach fakultatywnego modułu dydaktycznego. Niezależnie od wybranej ścieżki kariery, nasi absolwenci, dzięki najwyższemu poziomowi znajomości języka, zajmują wysokie stanowiska w branżach biznesowej i edukacyjnej posługujących się językiem hiszpańskim i portugalskim.

Specjalności portugalistyczna i brazylianistyczna zapewniają kształcenie o charakterze unikalnym w skali europejskiej, co sprawia, że ich absolwenci poszukiwani są przez instytucje związane z gospodarką i kulturą krajów portugalskojęzycznych oraz przez coraz liczniejsze placówki edukacyjne nauczające języka portugalskiego.

Kolejnym atutem studiów jest możliwość nauki drugiego języka niekierunkowego (odpowiednio: hiszpańskiego dla portugalistów lub portugalskiego dla hispanistów), co pozwala studentom nie tylko na poszerzenie wiedzy, ale również na zwiększenie szans na rynku pracy.

Studenci kierunku Filologia Iberyjska mogą również kształtować swoje umiejętności, kreatywność oraz pogłębiać wiedzę i ciekawość świata podczas wyjazdów w ramach Programu Erasmus, oraz umów z uniwersytetami w Ameryce Południowej i Północnej.

Zajęcia oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich odbywają się w budynku przy ul. Oboźnej 8, wchodzącym w skład Kampusu Głównego UW oraz w nowoczesnym budynku przy ul. Dobrej 55, naprzeciwko nowego BUW-u. Godziny zajęć uzależnione są od wyboru grup zajęciowych przez Studentów.

Filologia Iberyjska może stać się doskonałą podstawą do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich. Dzięki wysoko rozwiniętej wrażliwości na język i tekst oraz ukształtowanej postawie interdyscyplinarnej, absolwenci naszych studiów mogą prowadzić badania naukowe korzystając z licznych narzędzi humanistyki i nauk społecznych, dostosowując oś poszukiwań do własnych zainteresowań.

Poziom merytoryczny a także inne atuty studiów II stopnia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich sprawiły, iż zostały one w roku akademickim 2017/18 ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną na ocenę Wyróżniającą. Jest to wielki zaszczyt oraz docenienie jakości naszego kształcenia.

 

 Program studiów: 

Dla każdej ze specjalności: hiszpańskiej, latynoamerykańskiej, portugalskiej i brazylijskiej, jest na pierwszym roku korpus zajęć obowiązkowych. Są nimi:

- Językoznawstwo (hiszpańskie lub portugalskie);

- Badania nad literaturą (hiszpańską/ hispanoamerykańską/ portugalską/ brazylijską): tekst i kontekst;  

- Najnowsze badania nad dziejami, kulturą i religią (Hiszpanii, Ameryki Łacińskiej, Portugalii/ Brazylii)

- Problemy społeczno-polityczne (Hiszpanii, Ameryki Łacińskiej, Portugalii/ Brazylii)

- Wkład myśli iberyjskiej w rozwój badań nad przekładem;

- Seminarium magisterskie (literaturoznawcze/ językoznawcze/ kulturoznawcze/ traduktologiczne);  

- Prosemiunarium (związane tematycznie z seminarium);        

- Redakcja tekstów naukowych w języku hiszpańskim/portugalskim (przedmiot kontynuowany na drugim roku)     

Oprócz zajęć obowiązkowych Studenci wybierają przedmioty:

- z puli zajęć do wyboru: 2 na pierwszym roku, 13 na drugim roku;    

- z oferty przemiotów ogólnouniwersyteckich - po 2 na każdym roku, w tym obowiązkowo jeden z nauk społecznych;     

Procedury kwalifikacyjne:

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów na kierunku hispanistyka, portugalistyka, filologia hiszpańska, filologia portugalska lub kierunku o równoważnych kierunkowych efektach kształcenia:

 

Elementy postępowania kwalifikacyjnego brane pod uwagę:

  1. średnia ocena ze studiów;

  2. ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

Średnia ocen ze studiów oraz ocena uzyskana na dyplomie przeliczane będą na punkty rekrutacyjne poprzez zastosowanie mnożnika x 10

A więc np. średnia 4,5 x 10 = 45 pkt.

 

Za średnią ocen ze studiów można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Za ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów można uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Liczba minimalna z obu elementów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym, niezbędna do zakwalifikowania wynosi 50 punktów.

Kandydaci muszą zadeklarować wybór specjalności hiszpańskiej, latynoamerykańskiej, portugalskiej lub brazylijskiej. Złożenie deklaracji będzie miało miejsce podczas składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane na studia.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów na kierunku innym niż hispanistyka, portugalistyka, filologia hiszpańska, filologia portugalska lub kierunku innym niż kierunek o równoważnych kierunkowych efektach kształcenia:

 

Kandydaci podejmujący studia drugiego stopnia na kierunku filologia iberyjska muszą znać język hiszpański lub portugalski (na poziomie C1) oraz mieć dobre rozeznanie w historii i kulturze krajów hiszpańsko i portugalskojęzycznych.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym będzie brana pod uwagę liczba punktów z:

 

1) egzaminu pisemnego z języka hiszpańskiego lub portugalskiego na poziomie C1;

2) rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej w języku hiszpańskim lub portugalskim i sprawdzającej wiedzę z literatury, językoznawstwa, historii i kultury w zakresie jednej z czterech specjalności: hiszpańskiej, latynoamerykańskiej, portugalskiej i brazylijskiej.

 

Wybór przez kandydata egzaminu wstępnego z języka hiszpańskiego i rozmowy kwalifikacyjnej w języku hiszpańskim będzie jednoznaczny z wyborem specjalności hiszpańskiej lub latynoamerykańskiej. Wybór, podczas rejestracji na studia, przez kandydata egzaminu wstępnego z języka portugalskiego i rozmowy kwalifikacyjnej w języku portugalskim będzie jednoznaczny z wyborem specjalności portugalskiej lub brazylijskiej.

 

Zakres wymagań - wybrane zagadnienia z programu studiów pierwszego stopnia na kierunkach iberystyka: hispanistyka, iberystyka: portugalistyka oraz hispanistyka stosowana. TUTAJ ZNADUJE SIĘ SZCZEGÓŁOWA LISTA ZAGADNIEŃ:

https://www.iberystyka.uw.edu.pl/node/442

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania z każdego z egzaminów: 50 pkt.

Liczba minimalna niezbędna do zakwalifikowania:

  • egzamin z języka hiszpańskiego/portugalskiego: 25 pkt.

  • rozmowa kwalifikacyjna: 25 pkt.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie minimalnej liczby punktów z egzaminu z języka hiszpańskiego lub portugalskiego.

 

Kandydatów z dyplomem zagranicznym obowiązują takie same zasady, jak kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

REKRUTACJA W TRYBIE KONTYNUACJI STUDIÓW DLA STUDENTÓW Z UKRAINY

Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna, która przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym.

Językami prowadzenia kwalifikacji będą:

  • Hiszpański (dla specjalności hiszpańskiej lub latynoamerykańskiej)
  • Portugalski (dla specjalności brazylijskiej lub portugalskiej)

Kandydat musi znać język hiszpański lub portugalski na poziomie C1.

Rozmowa kwalifikacyjna składać się będzie z 2 części:

1) rozmowa sprawdzająca kompetencje z zakresu jęz. hiszpańskiego (specjalność hiszpańska lub latynoamerykańska) lub języka portugalskiego (specjalność brazylijska lub portugalska) na poziomie C1.

2) rozmowa (odpowiednio) w języku hiszpańskim lub portugalskim mająca na celu ustalenie zakresu wiedzy z historii, literatury, kultury krajów hiszpańskiego/portugalskiego obszaru językowego, zdobytej dotychczas przez kandydata.

Z rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać 100 punktów (kompetencje językowe: 60 punktów; zakres wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych/portugalskojęzycznych 40 punktów).

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna: 6 czerwca 2022 r.  Godziny zostaną podane w terminie późniejszym.

Termin ogłoszenia wyników: 10 czerwca 2022 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 13-15 czerwca 2022 r.

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 20-21 czerwca 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc: 8

 

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim: egzamin ustny. Nie dotyczy Kandydatów z Ukrainy. 

 

Do sprawdzianu przystępują kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego. W zakres egzaminu wchodzi umiejętność posługiwania się językiem polskim na poziomie wymaganym do podjęcia studiów w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Tematem egzaminu będą podstawowe wiadomości z zakresu kultury polskiej i światowej.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia: 50 pkt. Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację na studia: 30 pkt.

 

Zagadnienia egzaminacyjne:

1. Znani i cenieni przez Kandydata polscy przedstawiciele świata kultury, także popularnej: pisarze, malarze, muzycy, etc.

2. Motywacja do podjęcia studiów w Polsce/ na wybranym kierunku studiów.

3. Jak Kandydat widzi swoją przyszłość zawodową w Polsce po uzyskaniu stopnia magistra?

4. Jakie trudności sprawia Kandydatowi posługiwanie się językiem polskim?

5. Polskie zwyczaje: które z nich Kandydat lubi, do których trudno się przystosować?

6. Ulubione dania kuchni polskiej.

7. Jakie miejsca w Polsce Kandydat poleciłby do odwiedzenia turystom zagranicznym?

8. Ulubieni twórcy kultury światowej.

9. Jakich przedmiotów Kandydat lubi się uczyć?

10. Jakie postaci z kultury polskiej i światowej mogą być inspiracją dla ludzi dzisiejszych czasów?

 

Studia w trybie przeniesienia z innych uczelni:

Ze względu na to, że studia II stopnia trwają tylko dwa lata i mają charakter specjalizacyjny, jednostka nie przewiduje naboru innego niż w drodze rekrutacji przeprowadzanej na zasadach ogólnych.