Zasady kwalifikacji na studia I stopnia

Rekrutacja 2017/2018 w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW

Kierunek studiów: iberystyka

Rodzaj studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne (dzienne - niepłatne)

Limit miejsc: sekcja hiszpańska - 67 , sekcja portugalska - 42 , kandydaci przyjmowani na zasadach innych niż obywatele polscy (osoby spoza UE nie posiadające Karty Polaka lub Karty Stałego Pobytu) - 2

Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe - płatne)

Limit miejsc: 42 , w tym 2 miejsca dla kandydatów przyjmowanych na zasadach innych niż obywatele polscy.

Czas trwania: 3 lata

UWAGA: Informujemy, że przy rejestracji w systemie IRK rekomendowane jest rejestrowanie się zarówno na studia dzienne, jak i wieczorowe, ponieważ przy ogłaszaniu list kandydatów przyjętych na studiach kandydaci zarejestrowani na studia dzienne, którzy z braku miejsc nie zostali przyjęci, NIE BĘDĄ AUTOMATYCZNIE PRZENOSZENI NA STUDIA WIECZOROWE. Opłatę rekrutacyjną płaci się raz.

Charakterystyka studiów w Instytucie: Studia pierwszego stopnia na kierunku: kulturoznawstwo, specjalność: iberystyka trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia prowadzone są w ramach dwóch sekcji: hispanistycznej (studia stacjonarne i niestacjonarne) i luzo-brazylijskiej (studia stacjonarne). Oprócz praktycznej nauki języka hiszpańskiego lub portugalskiego, której poświęca się wiele uwagi i godzin dydaktycznych, nauczane są przedmioty takie jak historia, literatura czy historia sztuki krajów hiszpańsko- i portugalskojęzycznych.

Sylwetka Absolwenta: Absolwent posiada bardzo dobrą znajomość w mowie i piśmie języka hiszpańskiego lub portugalskiego (kompetencja komunikacyjna na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Dobrze zna kontekst kulturowy Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej, co pozwala mu na rozumienie i interpretowanie poszczególnych sytuacji i zjawisk zachodzących w poznanym obszarze językowym. Te umiejętności dają absolwentom szansę na zatrudnienie w środowiskach dwujęzycznych, w jednostkach dyplomatycznych oraz instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, teatrach, agencjach reklamowych, agencjach public relations itp., a także jako wykwalifikowany personel biurowy w polskich firmach i urzędach w krajach hiszpańsko- lub portugalskojęzycznych oraz w przedstawicielstwach i przedsiębiorstwach z krajów hiszpańsko- lub portugalskojęzycznych działających na terenie Polski.

ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA STACJONARNE

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania na studia stacjonarne: 30.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

p. podstawowy x 0,6

albo

p. rozszerzony x 1,5

Przedmiot punktowany

Matematyka

p podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany*

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski

p. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany*

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Język hiszpański

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

waga = 25%

waga = 5%

waga = 30%

waga = 30%

waga = 10%

*Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne
Język hiszpański można wskazać dwukrotnie: w kolumnach 3 i 5 lub w kolumnach 4 i 5

Najwyższym wynikiem możliwym do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym jest 100 punktów i do takiej, maksymalnie, wysokości podwyższane będą, dzięki zastosowaniu przelicznika 4/3 dla matur dwujęzycznych, wyniki egzaminu maturalnego, jak również wynik końcowy kandydata.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot wymagany*

Jeden język obcy do wyboru z: j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski

Przedmiot punktowany*

Jeden język obcy do wyboru z: j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski

Przedmiot punktowany

Język hiszpański

waga = 25%

waga = 5%

waga = 30%

waga = 30%

waga = 10%

*Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne
Język hiszpański można wskazać dwukrotnie: w kolumnach 3 i 5 lub w kolumnach 4 i 5

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1**

p. podstawowy 0,6

albo

p. rozszerzony x 1,5

Przedmiot punktowany

Matematyka

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany*

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski

p. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany*

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Język hiszpański

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

waga = 25%

waga = 5%

waga = 30%

waga = 30%

waga = 10%

*Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne
**W przypadku braku języka polskiego

Język hiszpański można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 1, 3 i 5 lub 1, 4 i 5

Najwyższym wynikiem możliwym do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym jest 100 punktów i do takiej, maksymalnie, wysokości podwyższane będą, dzięki zastosowaniu przelicznika 4/3 dla matur dwujęzycznych wyniki egzaminu maturalnego, jak również wynik końcowy kandydata.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1**

p. niższy (SL) x 0,6

albo

p wyższy (HL) x 1,5

Przedmiot punktowany

Matematyka

p. niższy (SL) x 0,6
albo
p. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany*

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski

p. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany*

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski

p. niższy (SL) x 0,6
albo
p. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Język hiszpański

p. niższy (SL) x 0,6
albo
p. wyższy (HL) x 1

waga = 25%

waga = 5%

waga = 30%

waga = 30%

waga = 10%

*Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne
**W przypadku braku języka polskiego

Język hiszpański można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 1, 3 i 5 lub 1, 4 i 5

Najwyższym wynikiem możliwym do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym jest 100 punktów i do takiej, maksymalnie, wysokości podwyższane będą, dzięki zastosowaniu przelicznika 4/3 dla matur dwujęzycznych wyniki egzaminu maturalnego, jak również wynik końcowy kandydata.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Przedmiot wymagany

Język oryginalny matury

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot wymagany*

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski

Przedmiot punktowany*

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski

Przedmiot punktowany

Język hiszpański

waga = 25%

waga = 5%

waga = 30%

waga = 30%

waga = 10%

*Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne
Język hiszpański można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 1, 3 i 5 lub 1, 4 i 5

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Termin egzaminu: 10-11 lipca 2017 r., godz. 10:00-12:00
 

ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE: 

Przelicznik wyniku maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszeroznym wynosi 1, nie 1,5 jak w wypadku studiów stacjonarnych.  Pozostałe zasady sa wspólne studiom stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Zasady rekrutacji dla kandydatów kwalifikowanych na zasadach innych niż obywatele polscy*.

Forma egzaminu: egzamin ustny.

Zagadnienia egzaminacyjne: egzamin ma na celu sprawdzenie umiejętności wypowiedzi w języku polskim, ogólną orientację w zagadnieniach z literatury i kultury polskiej oraz zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów (wiedza o krajach hiszpańskiego i portugalskiego obszaru językowego).

Maksymalna liczba punktów: 100.

Termin egzaminu: 10-11 lipca 2017 r., godz. 10:00-12:00

* dotyczy cudzoziemców spoza Unii Europejskiej nie posiadających uprawnień do bezpłatnej edukacji w Polsce. Osoby takie powinny rejestrować się w systemie irk na tzw. ścieżce "C".

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Języka Polskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego;

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu otrzymują

FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Języka Polskiego – z języka polskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego - z języka hiszpańskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego – z języka angielskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego – z języka niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego – z języka rosyjskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego – z języka francuskiego.

Osoby wyżej wymienione mają obowiązek rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

W okresie rejestracji na studia Olimpijczycy muszą także potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Biurze ds. Rekrutacji w Pałacu Kazimierzowskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 4.

Uprawnienia wynikające z tytułu laureata lub finalisty kandydat może wykorzystywać w okresie dwóch lat od roku uzyskania świadectwa dojrzałości, czyli w roku zdania matury oraz w roku następnym.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe (od II roku)

LIMITY MIEJSC: studia stacjonarne - 3 (2 miejsca w sekcji hispańskiej, 1 miejsce w sekcji portugalskiej), studia niestacjonarne - 2 (dla obydwu sekcji);

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE: Kandydaci będą przyjmowani na podstawie wyniku egzaminu sprawdzającego znajomość języka hiszpańskiego oraz średniej ocen ze studiów.

FORMA EGZAMINU: egzamin pisemny i ustny, odpowiadająca formie egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Hiszpańskiego (PNJH) na koniec I roku studiów iberystycznych.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia od I roku na więcej niż jednym kierunku, po zakończeniu procesu rekrutacyjnego winni określić, która z wybranych jednostek będzie pełnić rolę jednostki macierzystej.

Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia z innej szkoły wyższej.

Limit miejsc - 2, wyłącznie na studia niestacjonarne.
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE: Przyjęcie na podstawie zgody kierownika jednostki z uwzględnieniem następujących kryteriów: średnia ocen ze studiów, liczba przedmiotów do uzupełnienia wynikająca z różnic programowych.