Zasady kwalifikacji na studia I stopnia

Rekrutacja 2018/2019 w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW

Kierunek studiów: iberystyka

Rodzaj studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne (dzienne - niepłatne)

Limit miejsc: sekcja hiszpańska - 71, sekcja portugalska - 42, kandydaci przyjmowani na zasadach innych niż obywatele polscy (osoby spoza UE nie posiadające Karty Polaka lub Karty Stałego Pobytu) - 2.

Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe - płatne)

Limit miejsc: 40, w tym 2 miejsca dla kandydatów przyjmowanych na zasadach innych niż obywatele polscy.

Czas trwania: 3 lata

UWAGA: Informujemy, że przy rejestracji w systemie IRK rekomendowane jest rejestrowanie się zarówno na studia dzienne, jak i wieczorowe, ponieważ przy ogłaszaniu list kandydatów przyjętych na studiach kandydaci zarejestrowani na studia dzienne, którzy z braku miejsc nie zostali przyjęci, NIE BĘDĄ AUTOMATYCZNIE PRZENOSZENI NA STUDIA WIECZOROWE. Opłatę rekrutacyjną płaci się raz.

Charakterystyka studiów w Instytucie: Studia pierwszego stopnia na kierunku: kulturoznawstwo, specjalność: iberystyka trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia prowadzone są w ramach dwóch sekcji: hispanistycznej (studia stacjonarne i niestacjonarne) i luzo-brazylijskiej (studia stacjonarne). Oprócz praktycznej nauki języka hiszpańskiego lub portugalskiego, której poświęca się wiele uwagi i godzin dydaktycznych, nauczane są przedmioty takie jak historia, literatura czy historia sztuki krajów hiszpańsko- i portugalskojęzycznych.

Sylwetka Absolwenta: Absolwent posiada bardzo dobrą znajomość w mowie i piśmie języka hiszpańskiego lub portugalskiego (kompetencja komunikacyjna na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Dobrze zna kontekst kulturowy Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej, co pozwala mu na rozumienie i interpretowanie poszczególnych sytuacji i zjawisk zachodzących w poznanym obszarze językowym. Te umiejętności dają absolwentom szansę na zatrudnienie w środowiskach dwujęzycznych, w jednostkach dyplomatycznych oraz instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, teatrach, agencjach reklamowych, agencjach public relations itp., a także jako wykwalifikowany personel biurowy w polskich firmach i urzędach w krajach hiszpańsko- lub portugalskojęzycznych oraz w przedstawicielstwach i przedsiębiorstwach z krajów hiszpańsko- lub portugalskojęzycznych działających na terenie Polski.

ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA STACJONARNE

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania na studia stacjonarne: 30.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany* Przedmiot punktowany

 

Język polski

p.podstawowy             x 0,6
albo
p. rozszerzony           x1

 

 

 

 

 

 

 

Matematyka

p.podstawowy   x 0,6
albo
p.rozszerzony    x1

 

 

 

 

 

 

 

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski

p.podstawowy  x0,6
albo
p.rozszerzony   x1

 

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski

p.rozszerzony  x1

 

 

 

Język hiszpański**

 

p.podstawowy  x0,6
albo
p.rozszerzony    x1

 

 

 

 

waga = 25%

waga = 10%

waga = 25%

waga = 25%

waga = 15%

*Kandydat może w kolumnie 4 wskazać ten sam język, co w kolumnie 3 (również na tym samym poziomie)
**Język hiszpański można wskazać trzykrotnie.

Najwyższym wynikiem możliwym do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym jest 100 punktów i do takiej, maksymalnie, wysokości podwyższane będą, dzięki zastosowaniu przelicznika 4/3 dla matur dwujęzycznych, wyniki egzaminu maturalnego, jak również wynik końcowy kandydata.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany* Przedmiot punktowany

 

Język polski

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski

 

 

 

 

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski

 

 

 

 

Język hiszpański**

 

 

 

 

 

 

 

waga = 25%

waga = 10%

waga = 25%

waga = 25%

waga = 15%

*Kandydat może w kolumnie 4 wskazać ten sam język, co w kolumnie 3 (również na tym samym poziomie)
**Język hiszpański można wskazać trzykrotnie.
 

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot    wymagany Przedmiot    wymagany Przedmiot    wymagany* Przedmiot    wymagany** Przedmiot punktowany

 

Język polski
albo
język L1

p.podstawowy            x0,6
albo
p.rozszerzony           x1 

 

 

 

 

 

 

Matematyka

p.podstawowy  x0,6
albo
p.rozszerzony    x1 

 

 

 

 

 

 

 

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski

p.podstawowy    x0,6
albo
p.rozszerzony     x1

 

 

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski

p.rozszerzony     x1

 

 

 

 

Język hiszpański***

p.podstawowy     x0,6
albo
p.rozszerzony      x1  

 

 

 

 

 

 

waga = 25%

waga = 10%

waga = 25%

waga = 25%

waga = 15%

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
** Kandydat może w kolumnie 4 wskazać ten sam język, co w kolumnie 3 (również na tym samym poziomie)

*** Język hiszpański można wskazać trzykrotnie.

Najwyższym wynikiem możliwym do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym jest 100 punktów i do takiej, maksymalnie, wysokości podwyższane będą, dzięki zastosowaniu przelicznika 4/3 dla matur dwujęzycznych wyniki egzaminu maturalnego, jak również wynik końcowy kandydata.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot    wymagany Przedmiot    wymagany Przedmiot    wymagany* Przedmiot    wymagany** Przedmiot punktowany

 

Język polski
albo
język A1 z grupy 1**

p.niższy (SL)   x0,6
albo
p.wyższy (HL) x1

 

 

 

 

 

 

Matematyka

p.niższy (SL)       x0,6
albo
p.wyższy (HL)    x1

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski

p.niższy (SL)     x0,6
albo
p.wyższy (HL)  x1

 

 

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski

p.niższy (SL)      x0,6
albo
p.wyższy (HL)    x1

 

 

Język hiszpański***

p.niższy (SL)        x0,6
albo
p.wyższy (HL)      x1

 

 

 

 

 

 

waga = 25%

waga = 10%

waga = 25%

waga = 25%

waga = 15%

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
** Kandydat może w kolumnie 4 wskazać ten sam język, co w kolumnie 3 (również na tym samym poziomie)

*** Język hiszpański można wskazać trzykrotnie.

Najwyższym wynikiem możliwym do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym jest 100 punktów i do takiej, maksymalnie, wysokości podwyższane będą, dzięki zastosowaniu przelicznika 4/3 dla matur dwujęzycznych wyniki egzaminu maturalnego, jak również wynik końcowy kandydata.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Przedmiot    wymagany Przedmiot    wymagany Przedmiot    wymagany Przedmiot    wymagany* Przedmiot punktowany

 

Język oryginalny matury

 

 

 

 

 

 

 

Matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski

 

 

 

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski

 

 

 

Język hiszpański**

 

 

 

 

 

 

 

waga = 25%

waga = 10%

waga = 25%

waga = 25%

waga = 15%

*Kandydat może w kolumnie 4 wskazać ten sam język, co w kolumnie 3 (również na tym samym poziomie)
**Język hiszpański można wskazać trzykrotnie.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Termin egzaminu:
 

ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE: 

Matematyka oraz drugi język obcy (kulumna 4) nie są przedmiotami wymaganymi, lecz punktowanymi. Pozostałe zasady sa wspólne studiom stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Zasady rekrutacji dla kandydatów kwalifikowanych na zasadach innych niż obywatele polscy*.

Forma egzaminu: egzamin ustny.

Zagadnienia egzaminacyjne: egzamin ma na celu sprawdzenie umiejętności wypowiedzi w języku polskim, ogólną orientację w zagadnieniach z literatury i kultury polskiej oraz zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów (wiedza o krajach hiszpańskiego i portugalskiego obszaru językowego).

Maksymalna liczba punktów: 100.

Liczba minimalna (dla kandydatów na studia stacjonarne): 30

Termin egzaminu:

* dotyczy cudzoziemców spoza Unii Europejskiej nie posiadających uprawnień do bezpłatnej edukacji w Polsce. Osoby takie powinny rejestrować się w systemie irk na tzw. ścieżce "C".

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

  • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
  • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
  • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
  • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
  • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
  • Olimpiady Języka Francuskiego;

LAUREACI:

  • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Osoby wyżej wymienione mają obowiązek rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

W okresie rejestracji na studia Olimpijczycy muszą także potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Biurze ds. Rekrutacji w Pałacu Kazimierzowskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 4.

Uprawnienia wynikające z tytułu laureata lub finalisty kandydat może wykorzystywać w okresie dwóch lat od roku uzyskania świadectwa dojrzałości, czyli w roku zdania matury oraz w roku następnym.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe (od II roku)

LIMITY MIEJSC: studia stacjonarne - 3 (2 miejsca w sekcji hispańskiej, 1 miejsce w sekcji portugalskiej), studia niestacjonarne - 2 (sekcja hiszpańska);

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE: Kandydaci będą przyjmowani na podstawie wyniku egzaminu sprawdzającego znajomość języka hiszpańskiego/ portugalskiego oraz średniej ocen ze studiów. Uzyskana przez kandydata średnia z toku studiów zostanie pomnożona przez 10.

FORMA EGZAMINU: egzamin pisemny i ustny, odpowiadający formie egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Hiszpańskiego (PNJH) lub Praktycznej Nauki Języka Portugalskiego (PNJP) na koniec I roku studiów iberystycznych.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia podczas egzaminu: 50
Liczba minimalna konieczna do zakwalifikowania na studia: 25
Wynik końcowy obliczany będzie przez dodanie obydwu wyników cząstkowych (punktacji za średnią z toku studiów i za egzamin).
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia od I roku na więcej niż jednym kierunku, po zakończeniu procesu rekrutacyjnego winni określić, która z wybranych jednostek będzie pełnić rolę jednostki macierzystej.
 
Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia z innej szkoły wyższej.

Limit miejsc - 2, wyłącznie na studia niestacjonarne.
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE: Przyjęcie na podstawie zgody kierownika jednostki z uwzględnieniem następujących kryteriów: średnia ocen ze studiów, liczba przedmiotów do uzupełnienia wynikająca z różnic programowych.