Zasady kwalifikacji na studia I stopnia na rok akademicki 2021/2022

 

KIERUNKI STUDIÓW:

  • IBERYSTYKA-HISPANISTYKA
  • IBERYSTYKA-PORTUGALISTYKA
  • HISPANISTYKA STOSOWANA

 

 

Iberystyka:  Hispanistyka (możliwość kontynuacji nauki języka hiszpańskiego, lub nauka od podstaw)

Rodzaj studiów: pierwszego stopnia, stacjonarne (dzienne - niepłatne)

Limit miejsc: 81

 

Studia na kierunku Iberystyka: Hispanistyka oferują studentom szeroki zakres umiejętności i wiedzy związanych z porozumiewaniem się w języku hiszpańskim oraz umożliwiają włączenie się w życie kulturalne Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej poprzez studia nad literaturą, sztuką i historią tego obszaru językowego.

Studenci mają możliwość uczenia się języka hiszpańskiego od podstaw (po trzech latach nauki osiągają poziom C1) lub kontynuowania nauki rozpoczętej wcześniej, a także pogłębiania znajomości wybranego innego języka obcego w ramach ogólnouniwersyteckich lektoratów. Duża liczba godzin zajęć poświęconych praktycznej nauce języka kierunkowego (języka hiszpańskiego) w połączeniu z szerokim wachlarzem zajęć do wyboru zapewniają absolwentom kierunku Iberystyka: Hispanistyka możliwość twórczej interpretacji oraz czynnego uczestnictwa w zjawiskach kulturowych i społecznych zachodzących w świecie hiszpańskojęzycznym. Intensywny charakter nauczania sprawia, iż nabyte kompetencje językowe zbliżają hispanistów do rodzimych użytkowników języka.

Kadra naukowa i dydaktyczna skupiająca najlepszych w kraju oraz uznanych za granicą specjalistów oferuje studentom kierunku zajęcia, na których zdobywają wiedzę zróżnicowaną i umiejętnie zsyntetyzowaną. Podczas zajęć Studenci zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi dziejów oraz dziedzictwa kulturowego Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Ucząc się rozumienia podłoża zjawisk, które znajdują się w centrum zainteresowań współczesnych badaczy oraz twórców kultury, studenci zachęcani są do samodzielnego poszukiwania interesujących ich treści i rozwiązań.

Wielość poruszanych zagadnień i ich wzajemne powiązania pomagają studentom Hispanistyki w wypracowaniu postawy otwartości na to, co inne oraz kształtują ich kreatywność i ciekawość świata, czemu sprzyjają wyjazdy do Hiszpanii w ramach Programu Erasmus.

Studenci kierunku Iberystyka: Hispanistyka mają możliwość realizacji poza programem studiów fakultatywnego modułu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego. Program modułu obejmuje w sumie sześć semestrów, a jego realizację należy rozpocząć na studiach I stopnia, aby uzyskać uprawnienia do nauczania języka hiszpańskiego po ukończeniu studiów II stopnia.

Zajęcia oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich odbywają się w budynku przy ul. Oboźnej 8, wchodzącym w skład Kampusu Głównego UW oraz w nowoczesnym budynku przy ul. Dobrej 55, naprzeciwko nowego BUW-u. Godziny zajęć na studiach stacjonarnych uzależnione są od wyboru grup zajęciowych dokonywanego przez Studentów.

Absolwenci kierunku Iberystyka: Hispanistyka są przygotowani do wejścia na rynek pracy krajowy i zagraniczny dzięki znajomości języka hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym, są również przygotowani do odnalezienia się w realiach życia każdego z licznych krajów hiszpańskojęzycznych. Wielowymiarowy charakter studiów pozwala im na podejmowanie pracy związanej z tłumaczeniami, redakcją tekstów, podróżami, public relations, a także w instytucjach kultury czy środkach masowego przekazu.

Iberystyka: Hispanistyka jest też znakomitą podstawą do podjęcia studiów drugiego stopnia, oferowanych przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na kierunku Filologia Iberyjska. Poziom merytoryczny a także inne atuty studiów I stopnia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich sprawiły, iż zostały one w roku akademickim 2017/18 ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną na ocenę wyróżniającą. Jest to wielki zaszczyt oraz docenienie jakości kształcenia w naszym Instytucie.

Meksyk, stan Hidalgo

                                                                                                  

Iberystyka: Portugalistyka (nauka języka portugalskiego od podstaw)

Rodzaj studiów: pierwszego stopnia, stacjonarne (dzienne - niepłatne)

Limit miejsc: 41

 

Studia na kierunku Iberystyka: Portugalistyka oferują szeroki zakres umiejętności i wiedzy związanych z porozumiewaniem się w języku portugalskim oraz umożliwiają dostęp do kultury Portugalii, Brazylii oraz innych krajów portugalskiego obszaru językowego poprzez studia nad ich literaturą, sztuką i historią. Studenci mają możliwość uczenia się języka portugalskiego od podstaw (po trzech latach intensywnej nauki osiągają poziom C1), a także pogłębiania znajomości wybranego innego języka obcego. Od pierwszego roku studiów zajęcia językowe prowadzone są oddzielnie dla wariantu europejskiego i brazylijskiego języka portugalskiego. Wybór wariantu językowego odbywa się w momencie składania dokumentów przez zakwalifikowanych Kandydatów. O pierwszeństwie w wyborze wariantu decyduje wynik rekrutacyjny. Ostateczne zakwalifikowanie do grup językowych w poszczególnych wariantach ogłoszone zostanie po złożeniu dokumentów przez wszystkich kandydatów.

Kadra naukowa i dydaktyczna Instytutu, skupiająca najlepszych w kraju oraz uznanych za granicą specjalistów, oferuje studentom kierunku zajęcia, na których zdobywają wiedzę zróżnicowaną i umiejętnie zsyntetyzowaną. Podczas zajęć studenci zachęcani są do samodzielnego poszukiwania interesujących ich treści i rozwiązań.

Studenci zapoznają się – począwszy od drugiego roku studiów w języku portugalskim – z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi dziejów oraz dziedzictwa kulturowego Portugalii i Brazylii, a także, co jest unikatową ofertą na polskich uczelniach wyższych, krajów PALOP (Kraje Afrykańskie Urzędowego Języka Portugalskiego) W ten sposób uczą się rozumienia podłoża zjawisk, które znajdują się w centrum zainteresowań współczesnych badaczy oraz twórców kultury.

Wielość zagadnień, ich wzajemne przeplatanie się i powiązania pomagają studentom Portugalistyki w wypracowaniu postawy otwartości oraz kształtują ich kreatywność i ciekawość świata, czemu sprzyjają wyjazdy, min. do Portugalii w ramach Programu Erasmus.

Dzięki nabytemu warsztatowi odczytywania tekstów kultury wykraczającemu poza ramy antropologii czy literaturoznawstwa, studenci stają się wykształconymi odbiorcami dzieł sztuki współczesnej. Mają również możliwość śledzenia historii literatury portugalskiej i brazylijskiej oraz afrykańskiej literatury pisanej w języku portugalskim.

Studenci kierunku Iberystyka: Portugalistyka mają możliwość realizacji poza programem studiów fakultatywnego modułu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka portugalskiego. Program modułu obejmuje w sumie sześć semestrów, a jego realizację należy rozpocząć na studiach I stopnia, aby uzyskać uprawnienia do nauczania języka portugalskiego po ukończeniu studiów II stopnia.

Zajęcia oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich odbywają się w budynku przy ul. Oboźnej 8, wchodzącym w skład Kampusu Głównego UW oraz w nowoczesnym budynku przy ul. Dobrej 55, naprzeciwko nowego BUW-u. Godziny zajęć na studiach stacjonarnych uzależnione są od wyboru grup zajęciowych dokonywanego przez Studentów.

Absolwenci kierunku Iberystyka: Portugalistyka są przygotowani do wejścia na rynek pracy krajowy i zagraniczny dzięki znajomości języka portugalskiego na poziomie zaawansowanym, są również przygotowani do odnalezienia się w realiach życia każdego z krajów portugalskojęzycznych. Wielowymiarowy charakter zajęć pozwala im na podejmowanie pracy związanej z tłumaczeniami, redakcją tekstów, podróżami, public relations, a także w instytucjach kultury czy środkach masowego przekazu.

Portugalistyka jest też znakomitą podstawą do podjęcia studiów drugiego stopnia, oferowanych przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na kierunku Filologia Iberyjska. Poziom merytoryczny a także inne atuty studiów I stopnia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich sprawiły, iż zostały one w roku akademickim 2017/18 ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną na ocenę wyróżniającą. Jest to wielki zaszczyt oraz docenienie jakości kształcenia w naszym Instytucie.

Portugalia, Sintra

 

 

Hispanistyka Stosowana (nauka języka hiszpańskiego od podstaw)

Rodzaj studiów: pierwszego stopnia, niestacjonarne (wieczorowe-płatne)

Limit miejsc: 42

 

Kierunek oferuje szeroki zakres umiejętności i wiedzy związanych z porozumiewaniem się w języku hiszpańskim oraz umożliwia dostęp do kultury Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej poprzez studia nad literaturą, sztuką i historią tego obszaru językowego. Przedmiotem badań jest również sam język.

Studenci mają możliwość uczenia się języka hiszpańskiego od podstaw (po trzech latach intensywnej nauki osiągają poziom C1), a także pogłębiania znajomości wybranego innego języka obcego w ramach ogólnouniwersyteckich lektoratów. Duża liczba godzin zajęć poświęconych praktycznej nauce języka hiszpańskiego w połączeniu z szerokim wachlarzem zajęć do wyboru, prowadzonych od drugiego roku studiów w całości w języku hiszpańskim, zapewniają absolwentom Hispanistyki Stosowanej możliwość zdobycia wiedzy pozwalającej na twórczą interpretację oraz czynne uczestnictwo w zjawiskach kulturowych i społecznych zachodzących w świecie hiszpańskojęzycznym.

Kadra naukowa i dydaktyczna skupiająca najlepszych w kraju oraz uznanych za granicą specjalistów oferuje studentom kierunku zajęcia, na których zdobywają wiedzę zróżnicowaną i umiejętnie zsyntetyzowaną. Podczas zajęć studenci zachęcani są do samodzielnego poszukiwania interesujących ich treści i rozwiązań.

Studenci zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi dziejów oraz dziedzictwa kulturowego Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej, uczą się rozumienia podłoża zjawisk, które znajdują się w centrum zainteresowań współczesnych badaczy oraz twórców kultury. Wielość zagadnień, ich wzajemne przeplatanie się i powiązania pomagają studentom Hispanistyki Stosowanej w wypracowaniu postawy otwartości oraz kształtują ich kreatywność i ciekawość świata, czemu sprzyjają wyjazdy do Hiszpanii w ramach Programu Erasmus.

Studenci kierunku Hispanistyka stosowana mają możliwość realizacji poza programem studiów fakultatywnego modułu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego. Program modułu obejmuje w sumie sześć semestrów, a jego realizację należy rozpocząć na studiach I stopnia, aby uzyskać uprawnienia do nauczania języka hiszpańskiego po ukończeniu studiów II stopnia.

Zajęcia oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich odbywają się w budynku przy ul. Oboźnej 8, wchodzącym w skład Kampusu Głównego UW oraz w nowoczesnym budynku przy ul. Dobrej 55, naprzeciwko nowego BUW-u. Zajęcia prowadzone są po godzinie 15:00.

Absolwenci są przygotowani do wejścia na krajowy i zagraniczny rynek pracy dzięki znajomości języka hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym, są również przygotowani do odnalezienia się w realiach życia każdego z licznych krajów hiszpańskojęzycznych. Wielowymiarowy charakter zajęć pozwala im na podejmowanie pracy związanej z tłumaczeniami, redakcją tekstów, podróżami, public relations a także w instytucjach kultury czy środkach masowego przekazu.

Ukończenie Hispanistyki Stosowanej jest też znakomitą podstawą do podjęcia studiów drugiego stopnia, oferowanych przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na kierunku Filologia Iberyjska. Poziom merytoryczny a także inne atuty studiów I stopnia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich sprawiły, iż zostały one w roku akademickim 2017/18 ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną na ocenę wyróżniającą. Jest to wielki zaszczyt oraz docenienie jakości naszego kształcenia.

Andaluzja, Hiszpania

 

 

UWAGA: Informujemy, że przy rejestracji w systemie IRK rekomendowane jest rejestrowanie się zarówno na studia STACJONARNE, jak i NIESTACJONARNE, ponieważ przy ogłaszaniu list kandydatów przyjętych na studia kandydaci zarejestrowani na studia stacjonarne, którzy z braku miejsc nie zostali przyjęci, NIE BĘDĄ AUTOMATYCZNIE PRZENOSZENI NA STUDIA NIESTACJONARNE.

ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA STACJONARNE

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 50.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany

 

Język polski

p.podstawowy  x0,6
albo
p.rozszerzony    x1

 

 

 

 

Matematyka

p.podstawowy   x 0,6
albo
p.rozszerzony    x1

 

 

 

 

Jeden język obcy

do wyboru z:

j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,                      j. szwedzki, j. słowacki,
j. portugalski

p.rozszerzony   x1

waga = 40%

waga = 15%

waga = 45%

Najwyższym wynikiem możliwym do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym jest 100 punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany

 

Język polski

p.podstawowy  x 0,6                          albo
p.rozszerzony    x1

brak poziomu x 0,8

 

 

 

Matematyka

p.podstawowy  x 0,6                          albo
p.rozszerzony    x1

brak poziomu x 0,8

 

 

 

Jeden język obcy

do wyboru z:

j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j.
rosyjski

p.rozszerzony  x1                         brak poziomu x 0,8

waga = 40%

waga = 15%

waga = 45

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot    wymagany Przedmiot    wymagany Przedmiot    wymagany

 

Język polski
albo
język L1*                         

p. podstawowy  x 0,6
albo
p.rozszerzony x1 

 

Matematyka                        

p. podstawowy  x 0,6
albo
p.rozszerzony  x1 

 

Język obcy nowożytny
 

p.rozszerzony  x1

 

waga = 40%

waga = 15%

waga = 45%

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

Najwyższym wynikiem możliwym do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym jest 100 punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot    wymagany Przedmiot    wymagany Przedmiot    wymagany

 

Język polski
albo
język A*

albo 

literature and performance*

p.niższy (SL)  x 0,6
albo
p.wyższy (HL) x1

 

Matematyka

p.niższy (SL)    x0,6
albo
p.wyższy (HL)  x1

 

 

 

 

Język obcy nowożytny

p.wyższy (HL)  x1

waga = 40%

waga = 15%

waga = 45%

*W przypadku braku języka polskiego języki wskazane w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

Najwyższym wynikiem możliwym do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym jest 100 punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Przedmiot    wymagany Przedmiot    wymagany Przedmiot    wymagany

Język polski albo język oryginalny matury*

Matematyka

Język obcy nowożytny

waga = 40%

waga = 15%

waga = 45%

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

Kandydaci posiadający dyplom zagraniczny zobowiązani są do załączenia do konta irk dokumentu powierdzającego znajomość języka polskiego. Osoby nie posiadające takiego dokumentu powinny przystąpić do rozmowy sprawdzającej umiejętność porozumiewania się w języku polskim. Rozmowa przeprowadzona zostanie w formie zdalnej. Dokładne informacje podane zostaną z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Kandydaci, którzy nie mogą podejść do rozmowy w dniu wskazanym w HARMONOGRAMIE REKRUTACJI, proszeni są o kontakt z Komisją Rekrutacyjną.

UWAGA! SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA WYNIKÓW DLA WSZYSTKICH TYPÓW MATUR ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW: https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/. OPUBLIKOWANE TAM INFORMACJE POSIADAJĄ CHARAKTER WIĄŻĄCY DLA WSZYSTKICH ETAPÓW PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO.

 

ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE:

Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 30

Obowiązują te same zasady, co w rekrutacji na studia stacjonarne, z wyjątkiem wymaganego poziomu znajomości języka obcego: W REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE DOPUSZCZALNY JEST RÓWNIEŻ POZIOM PODSTAWOWY (NIŻSZY - W WYPADKU ŚWIADECTWA IB)  MATURY Z PRZEDMIOTÓW: J.ANGIELSKI, J.FRANCUSKI, J.NIEMIECKI, J.HISZPAŃSKI, J.WŁOSKI, J.ROSYJSKI, J.SZWEDZKI, J.SŁOWACKI, J.PORTUGALSKI, JĘZYK NOWOŻYTNY (DOTYCZY MATUR IB, EB ORAZ MATUR ZAGRANICZNYCH)

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

  • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
  • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
  • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
  • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
  • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
  • Olimpiady Języka Francuskiego;

LAUREACI:

  • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Osoby wyżej wymienione mają obowiązek rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

W okresie rejestracji na studia Olimpijczycy muszą także potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Biurze ds. Rekrutacji w Pałacu Kazimierzowskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 4.

Uprawnienia wynikające z tytułu laureata lub finalisty kandydat może wykorzystywać w okresie dwóch lat od roku uzyskania świadectwa dojrzałości, czyli w roku zdania matury oraz w roku następnym.

Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia z innej szkoły wyższej.

Miejsca wyłącznie na studiach niestacjonarnych.
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE: Przyjęcie na podstawie zgody kierownika jednostki z uwzględnieniem następujących kryteriów: średnia ocen ze studiów, liczba przedmiotów do uzupełnienia wynikająca z różnic programowych.

 

Kandydatów nieposiadających honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 obowiązuje podejście do egzaminu ustnego. Odbędzie się on 21 września 2021.

Podczas egzaminu sprawdzona zostanie umiejętność sprawnego porozumiewania się w języku polskim na wymaganym poziomie. Egzamin ustny dotyczyć będzie zagadnień o charakterze ogólnym związanych z kulturą Polski i krajów hiszpańskojęzycznych.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 50 pkt.

Próg punktowy: 30 pkt.