Zasady kwalifikacji na studia II stopnia

Rekrutacja 2018/2019

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW
 

Kierunek studiów: Filologia, iberystyka

Rodzaj studiów: drugiego stopnia (magisterskie)

Forma studiów: stacjonarne (dzienne - niepłatne)

Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe - płatne)

Czas trwania: 2 lata

 

 

LIMIT MIEJSC:

Studia stacjonarne -  45 miejc w sekcji hiszpańskiej (do wyboru ścieżki: tłumaczeniowa, kulturoznawcza, literaturoznawcza, językoznawcza)*** w tym: 

 35 miejsc w pierwszej turze rekrutacji (egzamin 17 lipca 2018);

 10 miejsc w drugiej turze (egzamin 25 września 2018);

2 miejsca przeznaczone dla kandydatów przyjmowanych na zasadach innych niż obywatele polscy, a więc na zasadach odpłatności (w razie ich niewykorzystania zostaną one dołączone do puli miejsc przygotowanych dla kandydatów przyjmowanych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, czyli osób mających prawo do bezpłatnej nauki na terenie naszego kraju)

oraz  16 miejsc w sekcji portugalskiej (ścieżka tłumaczeniowa);

Studia niestacjonarne - 20 miejsc (w ramach sekcji hiszpańskiej do wyboru są ścieżki: tłumaczeniowa, kulturoznawcza, literaturoznawcza, językoznawcza)***:

2 miejsca przeznaczone dla Kandydatów przyjmowanych na zasadach innych niż obywatele polscy

*** Zajęcia w ramach tzw. "modułu dydaktycznego" dostępne są dla wszystkich Studentów, niezależnie od wyboru ścieżki.

UWAGA: Informujemy, że przy rejestracji w systemie IRK rekomendowane jest rejestrowanie się zarówno na studia dzienne, jak i wieczorowe, ponieważ przy ogłaszaniu list kandydatów przyjętych na studiach kandydaci zarejestrowani na studia dzienne, którzy z braku miejsc nie zostali przyjęci, NIE BĘDĄ AUTOMATYCZNIE PRZENOSZENI NA STUDIA WIECZOROWE. Opłatę rekrutacyjną płaci się raz.

 

Charakterystyka studiów: Studia drugiego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: iberystyka trwają dwa lata i kończą się nadaniem tytułu magistra. W ciągu dwóch lat studiów, oprócz doskonalenia znajomości języka hiszpańskiego lub portugalskiego, studenci pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności w zależności od wybranej ścieżki: tłumaczeniowej, kulturoznawczej, literaturoznawczej oraz językoznawczej. Wybór ścieżki związany jest ściśle z wyborem seminarium magisterskiego, któremu odpowiadają poszczególne zajęcia. 

Sylwetka Absolwenta: Absolwent posiada zbliżoną do rodzimej znajomość w mowie i piśmie języka specjalności - hiszpańskiego lub portugalskiego (kompetencja komunikacyjna na poziomie C2 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), jak również biegłą (co najmniej na poziomie B2) znajomość drugiego języka iberyjskiego (hiszpańskiego dla sekcji portugalskiej, portugalskiego dla sekcji hiszpańskiej). Obok tego dysponuje gruntowną, wszechstronną wiedzą z wybranych specjalizacji. Po ukończeniu studiów w zależności od wybran ścieżki absolwenci są przygotowani m.in. do: wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego (w szkolnictwie publicznym po uzyskaniu odpowiednich uprawnień zawodowych regulowanych odnośnym rozporządzeniem MEN), pracy tłumacza (w tym przysięgłego, po uzyskaniu odpowiednich uprawnień zawodowych regulowanych odnośnym rozporządzeniem MS), pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych, instytucjach badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur danego regionu. 

Peocedury kwalifikacyjne:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku. Kandydaci podejmujący studia drugiego stopnia na kierunku filologia  iberystyka muszą znać język hiszpański lub portugalski (na poziomie C1) oraz mieć dobre rozeznanie w historii i kulturze krajów hiszpańko i portugalskojęzycznych.

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia obejmującym wszystkich kandydatów będzie brana pod uwagę liczba punktów z:

1) egzaminu pisemnego z języka hiszpańskiego lub portugalskiego na poziomie C1

2) testu z wiedzy o krajach hiszpańsko lub portugalskojęzycznych.

Jest to test wyboru mają za zadanie sprawdzić ogólną wiedzę kandydata z zakresu kultury historii i literatury Hiszpanii lub Portugalii i hiszpańsko lub portugalskojęzycznych krajów Ameryki Łacińskiej (oraz, w wypadku sekcji portugalskiej,  pozostałych regionów portugalskojęzycznych.)

Na stronie internetowej Instytutu, w dziale "Rekrutacja" dostępne są materiały pomocne w przygotowaniach do egzaminu. 

Egzamin jest przeprowadzany w języku hiszpańskim lub portugalskim.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania z każdego z egzaminów: 100 pkt.

Liczba minimalna niezbędna do zakwalifikowania na studia stacjonarne:

-   egzamin z języka hiszpańskiego/portugalskiego: 50 pkt.

-   egzamin z wiedzy o kracjach hiszpańsko/portugalskojęzycznych: 30 pkt.

Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni

Ze względu na to, że studia II stopnia trwają tylko dwa lata i mają charakter specjalizacyjny, jednostka nie przewiduje naboru innego niż w drodze rekrutacji przeprowadzanej na zasadach ogólnych.