dr Marcin Kołakowski

Marcin Kołakowski.jpg
 
Pełnione funkcje:
 
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich do Spraw Badań i Współpracy
 • Członek Rady Wydziału Neofilologii
 • Członek Rady Dydaktycznej dla kierunków: Iberystyka Hispanistyka, Iberystyka Hispanistyka Stosowana, Iberystyka Portugalistyka, Filologia Iberyjska 
 • Wiceprzewodniczcy Rady Dydaktycznej dla kierunku Studia Filologiczno-Kulturoznawcze 
 • Wykładowca literatury hiszpańskiej i wiedzy o literaturze
 • Opiekun Koła Naukowego Komparatystyki Literackiej
 • Redaktor Naczelny czasopisma naukowego Acta Philologica
 
Specjalizacja naukowa: literaturoznawstwo
 
Przebieg kariery naukowej:
Dr Marcin Kołakowski, literaturoznawca, kulturoznawca, iberysta, zajmuje się najnowszą powieścią hiszpańską, zachodnioeuropejską i amerykańską, wpływem nowych technologii i środków przekazu na powieść oraz związkami pomiędzy teorią architektury i literatury. Ukończył Studia Filologiczno-Kulturoznawcze na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją w literaturoznawstwie i kulturoznawstwie niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego kręgu językowego. Studia doktoranckie odbył na wydziale Teorii Literatury na Uniwersytecie w Grenadzie. Jego rozprawa doktorska zatytułowana "Architektura współczesnej powieści hiszpańskiej: 2006 - 2014" została obroniona w ramach międzynarodowego programu studiów doktoranckich (cotutelle), dzięki czemu dr Kołakowski posiada podwójny tytuł doktorski - Uniwersytetu w Granadzie i Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie zajmuje się badaniami nad ukazywaniem zjawiska społecznego wykluczenia w literaturze oraz nad prozą i kulturą Argentyny i Kuby.
 
Dziedziny i projekty badawcze:
 • narratologia i teoria literatury,
 • powieść współczesna, teoria i historia powieści europejskiej i amerykańskiej,
 • teoria emocji, teoria miłości, queer studies i gender studies,
 • teoria architektury i historia malarstwa europejskiego i amerykańskiego,
 • proza kubańska.
 
Profile akademickie: ORCIDAcademia.edu
 
Prowadzone zajęcia:
 
Działalność w zespołach badawczych:
 • Członek Zespołów Badawczych GENIA (Género, Identidad y Discurso en España y América Latina) oraz ELAR (Estudios Literarios Argentinistas) 
 
Organizacja i współorganizacja kongresów międzynarodowych:
Członkostwo w organizacjach międzynarodowych:
 • Asociación Internacional de Literatura y Cultura Femenina Hispánica (AILCFH)
 • Associação Brasileira de Literatura Comparada (ABRALIC)
 • Asociación Polaca de Hispanistas (PSH)
Stypendia i nagrody:
Udział w projektach badawczych:
 • od 2018  - uczestnictwo w międzynarodowym projekcie „Nowe technologie w działalności naukowo-dydaktycznej i język angielski akademicki” realizowanym na Wydziale Neofilologii UW, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/16). Projekt ma na celu rozwijanie nowych kompetencji neofilologicznej kadry naukowo-dydaktycznej w obszarze korzystania z nowych technologii w nauce i dydaktyce oraz w zakresie języka angielskiego akademickiego.
 • w latach 2011 – 2012 członek polskiej sekcji tłumaczeniowej (kierownik podzespou zespołu dr Marcin Sosiński, Uniwersytet w Granadzie) w międzynarodowym projekcie translatorskim TRAD–TALENS (Proyecto de Innovación Docente de la Universidad de Granada 11-254) prowadzonym przez dr Joëlle Guatelli-Tedeschi (Wydział Tłumaczenia Uniwersytetu w Grenadzie) i zorganizowanym w ramach programu „TRAD–COL: Traducir coletivamente la voz lírica”. W projekcie wzięły udział uniwerystety w Lozannie, Nowym Jorku, Moskwie oraz Warszawie. Celem projektu był przekład poezji Jenaro Talensa na język angielski, francuski, polski i rosyjski. Praca wszystkich zespołów zwieńczona została międzynarodowym kongresem “El hombre que miraba al cielo. El desafío de las voces” na Uniwersytecie w Granadzie (28-31.05.2012) z udziałem poety. Projekt zakoczy si€ publikacj książki El hombre que miraba el cielo (Jizo Ediciones, 2013) obejmujcej tumacznia poezji Jenaro Talensa na siedem języków.
Publikacje:
 
Artykuły w czasopismach i monografiach wieloautorskich
Recenzje monografii
Redakcja monografii wieloautorskich
Współpraca z czasopismami naukowymi
 • Recenzent artykułów naukowych dla czasopism Moderna Sprak, Politeja i Estudios hispánicos
Recenzje tekstów literackich