dr Krzysztof Smolana

dr

Krzysztof Smolana

e-mail: k.h.smolana@uw.edu.pl

ZAKŁAD HISTORII I KULTURY HISZPANII I AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

Pełnione funkcje: doktorant/pracownik Instytutu od 1998 r.

 • Członek Rady Instytutu

Specjalizacja naukowa: historii Ameryki Łacińskiej i Polonii Latynoamerykańskiej i archiwistyka
Przebieg kariery naukowej/zawodowej/artystycznej/dyplomatycznej: (max. ok.  pół strony)

- 30 września 1976 – Magisterium na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego/

- Maj 1984 stopień naukowy doktora nauk humanistycznych uzyskałem w maju 1984 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Napływ emigrantów z ziem polskich do Ameryki Łacińskiej w XIX i XX wieku (Liczebność i rozmieszczenie", przygotowanej pod opieką prof. Marcina Kuli.

- Październik 1976 - maj 1984 - asystent i starszy asystent w Instytucie Badań Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Październik 1976 - wrzesień 1977 - asystent w Katedrze Iberystyki, Wydział Neofilologii  Uniwersytetu Warszawskiego.

- Czerwiec 1984 - kwiecień 1985 - Archiwum Akt Nowych. Pracowałem wówczas przy porządkowaniu akt.

- Maj 1985 - listopad 1988 - główny inwentaryzator w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

- Grudzień 1988 – czerwiec 2004 - adiunkt w Pracowni Historii Ruchów Migracyjnych XIX i XX wieku, Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.

- Wrzesień 1990 - maj 1991 - kierownik biura Komitetu Organizacyjnego Obchodów 200-lecia Konstytucji 3 Maja, Sejm RP.

- Listopad 1991 - grudzień 1994 - stały współpracownik Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

- Październik 1991 - wrzesień 1993 - prowadziłem seminarium magisterskim w Katedrze Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego.

- Od 1997 do 2012 roku - adiunkt w Katedrze Iberystyki, a obecnie Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzę seminarium licencjackie i magisterskie.

- Od 2012 roku – starszy wykładowca w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzę seminarium magisterskie, licencjackie oraz zajecia specjalizacyjne.

- Od 1 czerwca 2004 do 1 lipca 2009 – kierownik Oddziału I Porządkowania Zasobu  w AAN

- Od 1 czerwca 2004 – starszy kustosz w Oddziale Porządkowania Zasobu w Archiwum Akt Nowych, koordynator sekcji do spraw dokumentacji II Rzeczypospolitej Polskie.

Zainteresowania i projekty badawcze:

- Źródła archiwalne do dziejów Polonii w Ameryce Łacińskiej

            Szereg projektów zrealizowanych poświęconych zachowaniu polskiego dziedzictwa archiwalnego w Argentynie i Brazylii, zrealizowane poprzez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polską Akademię Umiejętności i Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych

- Historia Meksyku XIX-XX w.

Dyżur: poniedziałek 15.30-1600 

Wybrane publikacje: /w odwrotnym porządku chronologicznym/

 • Z ziemi polskiej do Ekwadoru, [w:] Polacy i świat, kultura i zmiana. Studia historyczne i antropologiczne ofiarowane Profesor Halinie Florkowskiej-Frančić, zebrali: Jan Lencznarowicz, Janusz Pezda, Andrzej A. Zięba, Kraków 2016, s.75-89.
 • Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej w okresie II wojny światowej w świetle raportów polskich placówek zagranicznych 1939-1941. Opracował Krzysztof  Smolana, Warszawa 2014, ss.448.
 • Wizyta pierwszego posła Rzeczypospolitej Polskiej Ksawerego Orłowskiego w SãO Paulo i Paranie w 1920 r., oprac. Krzysztof Smolana, „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” nr. 29, Warszawa 2013 [de facto 2014], s.233-249.
 • Słownik biograficzny polskiej służby zagranicznej 1918-1945. Przygotowanie i opracowanie. Prepared and edited by Krzysztof Smolana. Vol. I - V. Warszawa 2007-2013, Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych ss. 136+106+142+128+127.
 • Los soldados polacos en la Intervención Francesa en México, „Istor“, Revista de Historias Internacional, Mexico DF, num. 50, otoño 2012, s.241-256.
 • Sprawa Polska na Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych w Meksyku, luty-marzec 1945 r., „Teki Archiwalne”, Seria nowa t.11 (33), Warszawa 2011 [de facto 2012] s.247-278.
 • Archiwalia polskie i polonijne w Argentynie, „Teki Archiwalne” Warszawa 2009 [w rzeczywistości 2010] t.10(32) s.379-392.
 • [i Marcin Kula]: Ecos del conflicto religioso mexicano, de los ańos 1926-1929 en Polonia, [en:]Las naciones frente al conflicto religioso en México (1926-1929). Compilación de Jean Meyer, 2010 CIDE, Tiempo de memoria tusQuets Editores, s.147-167.
 • Polacos en España a la luz de documentos del Gabinete de Información extranjera de la Cruz Roja Española (1942-1944), w: España y Polonia: los encuentros, Madrid 2005, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, s.93-113.
 • Inmigrantes de la Eeuropa centro-oriental en México, en los inicios de la segunda guerra mundial, [w:] “Emigración centroeuropea a América Latina”, Uniwersytet Karola de Praga, 2000 s.99-107
 • Polskie kolekcje archiwalne w Ameryce Łacińskiej, “Archeion” T.99: 1998 s.167-182.
 • Los Polacos en Chile, Warszawa 1995, ss.81.
 • Los obreros, empresarios y capitales polacos en el proceso de industria­li­za­ción y de sindicalización de America Latina. [w:] Capitales, o empresarios y obreros europeos en Amrrica Latina. Actas del 6 Congreso de AHILA, Estocolmo 25‑28 de mayo de 1981, Estocolmo 1983, Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Uniwersidad de Estocolmo, t.1 s.102‑124.

Linki do stron zawierajacych pełną bibliografię lub własna strona internetowa

PBN nauka