WYNIKI REKRUTACJI NA WYJAZDY ERASMUS+ 2021/2022 (I tura)

Szanowni Państwo,

w załączniku publikujemy wyniki wstępnej* kwalifikacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 (stan na dzień 11.03.2021 r.).

*(Wg Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe: „Każda osoba zakwalifikowana na wyjazd jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu pisemnego potwierdzenia przez zagraniczną uczelnię o przyjęciu na studia oraz do czasu podpisania umowy indywidualnej z Uniwersytetem Warszawskim”).

_____________________________________________________________________________

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się ze wszystkimi tabelami i informacjami.

Osoby z list rezerwowych proszone są o dosłanie na adres erasmus.iber@uw.edu.pl do dnia 15.03.2021 r. do godziny 23:59:59 zaktualizowanej listy swoich priorytetów wyjazdowych, biorąc pod uwagę przy jej sporządzaniu uczelnie partnerskie, na których zostały wolne miejsca po I turze kwalifikacji. Proszę obserwować ewentualne aktualizacje tej listy na stronie (będziemy informować o takowych w kolejnych ogłoszeniach).

Osoby, które nie złożyły dotychczas dokumentów, a byłyby zainteresowane wyjazdem na uczelnię partnerską, na której zostały jeszcze wolne miejsca, proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych. Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjnyformularz "Zobowiązania" (do pobrania ze strony) oraz (w odpowiednich przypadkach) zaświadczenie o znajomości języka wykładowego danej uczelni na poziomie B2 należy przesłać w formie skanów (najlepiej w jednym pliku PDF) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2021 r. do godziny 23:59:59 na adres mailowy koordynatora ds. mobilności (erasmus.iber@uw.edu.pl). Proszę pamiętać o sporządzeniu listy priorytetów wyjazdowych na podstawie listy tych uczelni, na których zostały wolne miejsca po I turze kwalifikacji.

„Wybór semestru”: Osoby, którym został wstępnie przyznany wyjazd na jeden semestr i chciałyby zmienić przypisany termin pobytu, prosimy o przekazanie takiej informacji drogą mailową (erasmus.iber@uw.edu.pldo dnia 15.03.2021 r. do godziny 23:59:59. W przypadku jej braku automatycznie przyznane zostaną wyjazdy w semestrach podanych w załączonej liście [z wyjątkiem studentów obecnego III roku lub IV roku (SFK) studiów I stopnia, którym przysługuje wyjazd wyłącznie w semestrze letnim].

„Wymiany”: Osoby, które znalazły się na liście wstępnie zakwalifikowanych na wyjazd mogą zamienić się uczelnią, na którą chcą wyjechać, z inną osobą figurującą na załączonej liście. Należy w tym celu skontaktować się i porozumieć z osobą, z którą chciałoby się wymienić, a następnie przesłać wspólnie wiadomość ze stosowną informacją na adres erasmus.iber@uw.edu.pl do dnia 15.03.2021 r. do godziny 23:59:59. Potrzebna jest zgoda obydwu kandydatów. Zamian o takim charakterze nie będzie można dokonywać po wskazanym terminie.

Lista rezerwowa (stan na dzień 11.03.2021 r.)
Lp. Nazwisko i imię: Uzasadnienie:
1. Dziża Julia wyczerpana lista priorytetów nie pozwala na przyznanie wyjazdu zgodnie z preferencjami
2. Pruchniewicz Aleksandra wyczerpana lista priorytetów nie pozwala na przyznanie wyjazdu zgodnie z preferencjami

 

Z wyrazami szacunku

dr Aleksandra Jackiewicz

Koordynator ds. mobilności

Warszawa, dn. 11.03.2021 r.