WYNIKI REKRUTACJI NA WYJAZDY ERASMUS+ 2023/2024 (I tura, aktualizacja 8.03.2023)

Szanowni Państwo,

w załączniku publikujemy wyniki wstępnej* kwalifikacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024 (stan na dzień 8.03.2023 r.).

*(Wg Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe: „Każda osoba zakwalifikowana na wyjazd jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu pisemnego potwierdzenia przez zagraniczną uczelnię o przyjęciu na studia oraz do czasu podpisania umowy indywidualnej z Uniwersytetem Warszawskim”).

_____________________________________________________________________________

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się ze wszystkimi informacjami i tabelami.

Osoby, które nie złożyły dotychczas dokumentów, a byłyby zainteresowane wyjazdem na uczelnię partnerską, na której zostały jeszcze wolne miejsca, proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych. Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjnyformularz "Zobowiązania" (do pobrania ze strony) oraz (w odpowiednich przypadkach) zaświadczenie o znajomości języka wykładowego danej uczelni na poziomie B2 należy przesłać w formie skanów (najlepiej w jednym pliku PDF) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.03.2023 r. do godziny 23:59:59 na adres mailowy koordynatorki ds. mobilności (erasmus.iber@uw.edu.pl). Proszę pamiętać o sporządzeniu listy priorytetów wyjazdowych na podstawie listy tych uczelni, na których zostały wolne miejsca po I turze kwalifikacji.

„Wybór semestru”: Osoby, którym został wstępnie przyznany wyjazd na jeden semestr i chciałyby zmienić przypisany termin pobytu, prosimy o przekazanie takiej informacji drogą mailową (erasmus.iber@uw.edu.pldo dnia 9.03.2023 r. do godziny 23:59:59. W przypadku jej braku automatycznie przyznane zostaną wyjazdy w semestrach podanych w załączonej liście [z wyjątkiem studentek i studentów obecnego 3 roku studiów I stopnia, którym przysługuje wyjazd wyłącznie w semestrze letnim].

„Wymiany”: Osoby, które znalazły się na liście wstępnie zakwalifikowanych na wyjazd mogą zamienić się uczelnią, na którą chcą wyjechać, z inną osobą figurującą na załączonej liście. Należy w tym celu skontaktować się i porozumieć z osobą, z którą chciałoby się wymienić, a następnie przesłać wspólnie wiadomość ze stosowną informacją na adres erasmus.iber@uw.edu.pl do dnia 9.03.2023 r. do godziny 23:59:59. Wymagana jest zgoda obu osób. Zamian o takim charakterze nie będzie można dokonywać po wskazanym terminie.

Lista rezerwowa (stan na dzień 8.03.2023 r.)
Lp.       Imię i nazwisko:     

Uzasadnienie:

1. Kinga Kowalczyk wyczerpana lista priorytetów; nie można przyznać wyjazdu zgodnie z preferencjami
Lista osób, które nie zostały uwzględnione w kwalifikacji z powodów formalnych (stan na dzień 8.03.2023 r.)
Lp. Imię i nazwisko: Uzasadnienie:
1. Hlib Kudlai brak spełnienia warunków formalnych
2. Izabella Laskowiecka zbyt niska średnia ocen
3. Lena Dudra zbyt niska średnia ocen

 

Z wyrazami szacunku

dr Aleksandra Jackiewicz

Koordynator ds. mobilności

Warszawa, dn. 8.03.2023 r.