Komunikat

Szanowni Państwo,
Studentki i Studenci Wydziału Neofilologii,
 
1. W związku z pytaniami dotyczącymi trybu pracy w tygodniu 24-28 stycznia i w sesji egzaminacyjnej pragnę wyjaśnić, że:
 
- Zgodnie z Zarządzeniami nr 111 i 112 Rektora UW z dnia 16 września 2021 r. oraz Zarządzeniem nr 140 z dnia 15 listopada 2021 r., które określają organizację kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022, nie ma obecnie podstawy prawnej umożliwiającej podjęcie na poziomie Wydziału decyzji o przeniesieniu zajęć w tryb zdalny dla całego kierunku lub Instytutu/Katedry. Możliwości, jakie dawało w tym zakresie Zarządzenie nr 140, zostały wyczerpane w grudniu. W tygodniu 24-28 stycznia pracujemy więc co do zasady stacjonarnie.
 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 112 Rektora UW również sesja egzaminacyjna odbywa się co do zasady w trybie stacjonarnym. Jednak na mocy Zarządzenia nr 111 KJD może, w uzasadnionych przypadkach, podjąć decyzję o zdalnej formie egzaminu, nawet gdy w sylabusie została zapisana forma stacjonarna. Zarządzenie KJD w tej sprawie zostanie opublikowane jeszcze dziś (24 stycznia) na podstawie wniosków złożonych przez Kierowników Studiów. 
 
2. Ze względu na nasze wspólne bezpieczeństwo bardzo proszę o przestrzeganie wymogu noszenia maseczki podczas zajęć oraz podczas egzaminów i zaliczeń w sesji egzaminacyjnej. Uwzględniając Państwa uwagi, zwróciłam się z taką samą prośbą do osób prowadzących zajęcia, chociaż Zarządzenie nr 112 zwalnia wykładowców z tego obowiązku. Poprosiłam także prowadzących o stanowcze reagowanie na brak maseczki lub nieprawidłowo założoną maseczkę w przypadku studentów i studentek, czy to na korytarzu, czy na zajęciach. Przy okazji przypominam Państwu, że osoby, które zapomniały maseczki, mogą ją zawsze kupić w bufecie na Dobrej 55 i w punkcie ksero na Oboźnej 8
 
3. Gdyby ktoś z Państwa nie mógł przystąpić do zaliczenia lub egzaminu z powodu objęcia kwarantanną lub izolacją, proszę pamiętać, że zgodnie z Regulaminem Studiów UW (§ 35 ust. 7.):  "W przypadku nieobecności na egzaminie usprawiedliwionej przez KJD [Kierownika Studiów], w szczególności spowodowanej chorobą, studentowi przysługuje dodatkowy termin egzaminacyjny"
 
Niezależnie od trybu egzaminów trzymam za Państwa kciuki, zwłaszcza za osoby, dla których będzie to pierwsza sesja egzaminacyjna na UW.
 
Monika Kostro
Prodziekan ds. studenckich
Wydziału Neofilologii UW