Rekrutacja na rok akademicki 2024/25

Szanowni Kandydaci

Na niniejszej stronie znajdziecie podstawowe informacje dot. studiów w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW i przebiegu procesu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia.

Komisja Rekrutacyjna
 
dr Matylda Urjasz-Raczko
dyżury: poniedziałki 11:30-13:00, sala 3.521, ul. Dobra 55.
mgr Olga Bagińska-Shinzato
dyżury: środy 9:00-9:45, sala 2.232, ul. Dobra 55.
dr Luis Miletti Gaztambide
 
W sprawach ogólnych dot. rekrutacji, proszę pisać na adres: rekrutacja.iber@uw.edu.pl
 
dr Magdalena Brykczyńska 
dyżury: wtorki 12:00-13:00, sala 3.234, ul. Dobra 55.
 
INFORMACJE DLA KANDYDATÓW Z UKRAINY: https://ukraina.irk.edu.pl/pl/
 
Estimados Candidatos a los estudios de segundo ciclo (studia II stopnia)
Les informamos que los procedimientos de la admisión se llevan a cabo en español / portugués, asi como las clases se imparten en estos idiomas. Para recibir más información, pónganse en contacto con la Comisión de la Admisión de Candidatos: rekrutacja.iber@uw.edu.pl
 
Prezados Candidatos a os estudos do segundo ciclo (studia II stopnia)
Avisamos que os processos da admissão se realizam em espanhol ou portugués e as aulas também se dão nestes idiomas. Para receber mais datos, não vacilem em contactar a Comissão da Admissão: rekrutacja.iber@uw.edu.pl.
 
Non polish speaking Candidates:
Please, contact us personally or write us an email. We will gladly answer all your questions. 
 
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich 
zaprasza na studia na kierunkach:

Studia I stopnia (licencjackie)

Iberystyka: hispanistyka

Trzyletnie, stacjonarne studia licencjackie, przygotowujące, między innymi, do wykonywania zawodu tłumacza, nauczyciela języka hiszpańskiego, dyplomaty, badacza kultury, oraz do pracy w firmach i instytucjach hiszpańskojęzycznych na całym świecie. Absolwenci, poza płynną znajomością języka hiszpańskiego, zdobędą wiedzę na temat kultury, historii i literatury krajów hiszpańskojęzycznych. W ramach studiów oferujemy różne poziomy nauczania języka hiszpańskiego, od podstawowego po zaawansowany.

Iberystyka: portugalistyka

Trzyletnie, stacjonarne studia licencjackie, kształcące specjalistów z zakresu języka i kultury krajów języka portugalskiego. Portugaliści i brazylianiści są specjalistami, których często poszukują firmy zajmujące się współpracą z krajami portugalskojęzycznymi. Poza umiejętnościami językowymi, studia portugalistyczne zapewniają również gruntowne wykształcenie w zakresie kultury, historii oraz literatury studiowanych obszarów.

Hispanistyka stosowana

Trzyletnie, niestacjonarne (odpłatne) studia licencjackie, w ramach których absolwenci uzyskują kompetencje na poziomie C1 z języka hiszpańskiego, mimo iż naukę języka zaczynają od poziomu początkującego. Zajęcia odbywają się w większości w godzinach popołudniowych by umożliwić studentom podjęcie pracy w godzinach porannych. Praktyczny charakter nauczania zapewniony jest dzięki naciskowi na przedmioty językoznawcze i naukę języka hiszpańskiego, choć program studiów obejmuje również przedmioty z zakresu kultury, które zapewniają studentom podstawy z zakresu literatury, historii i kultury krajów hiszpańskiego obszaru językowego. Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy w zawodach związanych z posługiwaniem się językiem hiszpańskim, również w krajach, w których język hiszpański jest językiem ojczystym, a więc nie tylko w Hiszpanii, lecz także w niemal całej Ameryce Łacińskiej.

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji na jeden z kierunków na I stopniu znajdują się pod tym linkiem: STUDIA I STOPNIA

Studia II stopnia (magisterskie)

Filologia iberyjska

Dwuletnie stacjonarne studia magisterskie, dzięki którym studenci pogłębiają wiedzę dotyczącą krajów hiszpańskiego lub portugalskiego obszaru językowego oraz umiejętności w posługiwaniu się językiem hiszpańskim lub portugalskim na poziomie jego rodzimych użytkowników. Studia dają możliwość nabycia szerokiej wiedzy z zakresu realiów świata hiszpańsko lub portugalskojęzycznego. Absolwent filologii iberyjskiej przygotowany jest do pracy w zawodach, które wymagają obszernych kompetencji nie tylko z zakresu studiowanych języków, ale też wiedzy dotyczącej kultury studiowanych obszarów., Ukończenie studiów na tym kierunku pozwala na podjęcie pracy w zawodach powiązanych z mediami, dyplomacją, edukacją, tłumaczeniami i instytucjami kultury i nauki. W ramach studiów studenci mogą skorzystać z dwóch fakultatywnych ścieżek : modułu dydaktycznego (nadającego uprawnienia do nauczania języka hiszpańskiego lub portugalskiego w szkolnictwie publicznym) i modułu dodatkowego języka iberyjskiego (język hiszpański dla portugalistów i język portugalski dla hispanistów).
 

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji na kierunek na II stopniu znajdują się pod tym linkiem: STUDIA II STOPNIA

 
  • ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA I POLUBIENIA NASZEGO FACEBOOKA!

    https://pl-pl.facebook.com/iberystykauw

  • TUTAJ MOGĄ PAŃSTWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW:

    https://www.iberystyka.uw.edu.pl/pl/content/programy-studi%C3%B3w

  • PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI REJESTRACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW:

    https://irk.uw.edu.pl/pl/

  • PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z LISTĄ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

    http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/

O instytucie

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich kierowany jest przez Zespół w składzie:

  • dr hab. prof. ucz. Urszula Ługowska – Dyrektor
  • dr hab. Marta Piłat-Zuzankiewicz - Zastępca Dyrektora ds. rozwoju kadry naukowej
  • dr Marcin Kołakowski – Zastępca Dyrektora ds. naukowych
  • mgr Magdalena Walczuk – Kierownik Studiów

Tutaj znajdują się informacje przybliżające sylwetki wszystkich pracowników Instytutu: 

https://www.iberystyka.uw.edu.pl/pl/content/struktura

Tradycją naszego środowiska jest silne zaangażowanie każdego nauczyciela akademickiego w pracę dydaktyczną oraz indywidualne podejście do każdego studenta, z coraz większym naciskiem na motywowanie młodych ludzi do rozwijania pasji naukowych, kształcenie umiejętności warsztatowych, tworzenie jak najlepszych warunków do indywidualizowania ścieżek kształcenia oraz podejmowania przez studentów badań zróżnicowanych tematycznie i metodologicznie poprzez angażowanie ich w projekty badawcze prowadzone przez wykładowców. 

Naszym zasadniczym osiągnięciem jest konsekwentne łączenie bardzo wysokich standardów kształcenia na prowadzonych przez nas kierunkach z realizacją konsekwentnej strategii rozwoju naukowego Instytutu. Dowodem na osiągnięcie sukcesu dydaktycznego naszej Iberystyki jest bardzo wysoka pozycja w rankingach popularności wśród kandydatów na studia na Uniwersytecie Warszawskim. W rekrutacji 2019/2020 o przyjęcie na kierunek Iberystyka: hispanistyka ubiegało się 11 osób na jedno miejsce i tym samym kierunek ten zajął 7 miejsce pod względem popularności na całym Uniwersytecie.  

Od roku 2019, w odpowiedzi na zmiany w systemie edukacji w Polsce, opracowaliśmy nowe programy studiów, w ramach których zadbaliśmy o zachowanie bogactwa i wielodyscyplinarności oraz o silny nacisk na kształcenie kompetencji językowych. Przygotowaliśmy także nową formułę Modułu Nauczycielskiego, który zapewnia studentom studiów II stopnia możliwość uzyskania uprawnień do uczenia języka hiszpańskiego i portugalskiego w szkołach publicznych. Moduł nauczycielski, dotąd skierowany do studentów sekcji hispanistycznej, został również, we współpracy z ekspertami z Brazylii, otwarty dla sekcji portugalistycznej.

Nasze nowe programy pozwoliły na poszerzenie oferty zajęć do wyboru, dzięki czemu badacze z naszego Instytutu mają szansę prowadzić zajęcia związane z tematyką prowadzonych przez siebie badań i włączać do nich studentów. Planujemy dalsze rozszerzanie oferty zajęć, m.in. na wniosek nauczycieli języków mniejszościowych przewidujemy zwiększenie naszej oferty nauczania języka katalońskiego na różnych poziomach. 

Wydarzeniem o przełomowym znaczeniu dla naszego środowiska było uzyskanie wyróżniającej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla prowadzonych przez nas studiów pierwszego i drugiego stopnia. W związku z otrzymaniem dotacji projakościowej możliwa była i jest realizacja licznych przedsięwzięć dydaktycznych, kulturalnych i naukowych, które pozwalają nie tylko na zwiększenie atrakcyjności studiów na Iberystyce, lecz także na rozwój zawodowych i naukowy naszych pracowników oraz na przedsięwzięcia mające na celu poprawę warunków kształcenia. 

Liczne wydarzenia kulturalne, naukowe, naukowo-dydaktyczne, intensywna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz duża mobilność naszych Wykładowców tworzą w naszym Instytucie atmosferę motywującą nie tylko do nauki, lecz także do rozwoju własnych pasji i zainteresowań oraz do dokonywania odważnych wyborów w życiu zawodowym.

STUDIA I STOPNIA
STUDIA I STOPNIA


STUDIA II STOPNIA