dr hab. Zofia Marzec

z.marzec.jpgdr hab. Zofia Marzec

e-mail: z.marzec@uw.edu.pl

ZAKŁAD HISTORII I KULTURY HISZPANII I AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

Pełnione funkcje:

- prodziekan Wydziału Neofilologii ds. Finansowych  2005-2011

-  Dyrektor Instytutxu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW (2012-2017)

- członek Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego (2009- )

- członek Komisji Wydziałowych: Komisji do Spraw Młodej Kadry, Komisji Finansowej, Komisji Finansowo-Budżetowej, Senackiej Komisji ds. Rozwoju Przestrzennego

Przebieg kariery naukowej:

1969                Dyplom ukończenia Państwowego Studium Stenotypii i Języków Obcych w specjalności Korespondencja w Językach Obcych.

1974                Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na Wydziale Filologii Obcych UW w Wyższym Studium Języków Obcych w zakresie języka angielskiego i hiszpańskiego ze specjalizacją pedagogiczną.

1977                Tytuł magistra Iberystyki uzyskany na Wydziale Neofilologii  UW na kierunku Iberystyki w zakresie specjalności: język hiszpański.

1994                Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, nadany 30.03.1994 r. uchwałą Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, na podstawie rozprawy doktorskiej Latynoamerykańska teologia wyzwolenia.

2007                 Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa latynoamerykańskiego na podstawie rozprawy pt. El obispo Pedro Casaldáliga: poeta de liberación, defensor del otro. El contexto de su poesía y pensamiento

Specjalizacja naukowa

Kulturoznawstwo, religioznawstwo, literaturoznawstwo

Zainteresowania i projekty badawcze

Teologia wyzwolenia i jej odmiany,  religie afro amerykańskie, nowe ruchy religijne w Ameryce Łacińskiej,

Dyżur

Wtorek: 15:00-16:00, s. 123

Publikacje

  1. Pedro de los pobres,  Ed. Nueva  Utopía, Madrid 2005, 161 str.
  2. ¿„Diálogo  o choque de culturas y religiones? Un efoque de teólogos de liberación:espańoles e iberoamericanos [w]: Z myśli hiszpańskiej i iberoamerykańskiej. Filozofia, literatura, mistyka, Instytut Cervantesa w Warszawie, Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, Katedra UNESCO UWM w Olsztynie, Wydział Socjologii i Pedagogiki WSIiE TWP w Olsztynie, 2006  str. 63-72,
  3. Rozdział XIX “O co chodzi teologom wyzwolenia?”[w:] Dzieje kultury latynoamerykańskiej,  red. Naukowa Marcin F. Gawrycki, str. 234-245,  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  4. „La Iglesia católica en América Latina y las religiones de origen africano: de negación a inculturación”,[ w:]: América Latina: dos siglos de Independencia. Fracturas sociales, políticas y culturales, Biblioteka Iberyjska, Warszawa 2010, str. 45-54.
  5.  El obispo Pedro Casaldáliga: poeta de liberación, defensor del otro. El contexto de su poesía y pensamiento, ed. Nueva Utopía, Madrid 2011,319 str.
  6. „La Iglesia ante el neoliberalistmo: críticas y alternativas”, [w:]  La reforma de la Iglesia desde la opción por los pobres. Evangelio y Liberación, Madrid 2014, str.45-58.

Promotor 46 prac magisterskich, recenzent 33 prac magisterskich  oraz   kilku prac doktorskich i habilitacyjnych