INTERNETOWE SZKOLENIE BHP

Kampus-CAME_BHP.png

Informujemy, że szkolenie  BHP oraz ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowe dla osób rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych, a także  dla doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej w Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020.  Szkolenie jest realizowane w formie zajęć przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość (e-learning) za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego https://kampus.come.uw.edu.pl w języku polskim i angielskim

Materiały niezbędne do odbycia szkolenia udostępniono bez ograniczenia czasowego w formie czterech modułów. Szkolenie kończy test składający się z 26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Przedmiot „Szkolenie w zakresie BHP” zostanie zaliczony po uzyskaniu 14 i więcej poprawnie zaznaczonych odpowiedzi.

Student i doktorant może przystąpić do rozwiązania testu w następujących terminach:

  • 04 listopad 2019 -  09 luty 2020
  • 28 luty 2020 – 05 kwiecień 2020

Dodatkowych terminów poza wyżej wymienionymi nie przewiduje się.

Wyniki zaliczenia testu zostaną automatycznie przesłane do systemu USOS po zakończonych turach zaliczeń.

W przypadku niezaliczenia szklenia BHP w wyżej wymienionych terminach, powtarzanie przedmiotu będzie możliwe w terminie 31 sierpień – 15 wrzesień 2020. Powtarzanie przedmiotu wiąże się z odpłatnością 200 zł (ZARZĄDZENIE NR.51REKTORA UNIWERSYTETU WARSZWSKIEGO z dn.29 kwietnia 2019 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020). Opłata jest wnoszona przelewem na rachunek bankowy właściwej dla studenta/doktoranta jednostki.

Zaświadczenia o szkoleniach BHP z zakładów pracy nie uprawniają do zaliczenia szkolenia BHP studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Warszawskim.

          Osoby rozpoczynające naukę na drugim kierunku studiów, bądź na innym poziomie kształcenia oraz uczestnicy studiów doktoranckich, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia uczestniczyli i zaliczyli szkolenie BHP w okresie ostatnich 4 lat (nie wcześniej niż w roku akademickim 2015/2016) powinni zgłosić się do sekretariatu swojej jednostki lub do koordynatora przedmiotu p. Niny Zielińskiej. Pracownik administracyjny sekretariatu lub p. Nina Zielińska przepisuje zaliczenie kursu w zakresie BHP w systemie USOS na rozpoczętym kierunku/ poziomie kształcenia w oparciu o dane z wcześniej odbytych studiów.

          Jeśli w trakcie realizowania przedmiotu student lub doktorant nie może z powodów zdrowotnych lub technicznych odbyć zaliczenia powinien skontaktować się z koordynatorem przedmiotu telefonicznie lub mailowo pod adresem bhp-pomoc@adm.uw.edu.pl