INTERNETOWE SZKOLENIE BHP

Kampus-CAME_BHP.png

Informujemy, że szkolenie  BHP oraz ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowe dla osób rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych, a także  dla doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej w Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021.  Szkolenie jest realizowane w formie zajęć przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość (e-learning) za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego https://kampus.come.uw.edu.pl w języku polskim i angielskim.

Materiały niezbędne do odbycia szkolenia udostępniono bez ograniczenia czasowego w formie czterech modułów. Szkolenie kończy test składający się z 26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Przedmiot „Szkolenie w zakresie BHP” zostanie zaliczony po uzyskaniu 14 i więcej poprawnie zaznaczonych odpowiedzi.

Student i doktorant może przystąpić do rozwiązania testu w następujących terminach:

  • 16 listopada 2020 -  14 lutego 2021
  • 26 lutego 2021 – 07 kwietnia 2021

Dodatkowych terminów poza wyżej wymienionymi nie przewiduje się.

Wyniki zaliczenia testu zostaną automatycznie przesłane do systemu USOS po zakończonych turach zaliczeń.

W przypadku niezaliczenia szklenia BHP w wyżej wymienionych terminach, powtarzanie przedmiotu będzie możliwe w terminie 30 sierpnia – 12 września 2021. Powtarzanie przedmiotu wiąże się z odpłatnością. Jej wysokość zostanie podana w Zarządzeniu Rektora w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021. Opłata jest wnoszona przelewem na rachunek bankowy właściwej dla studenta/doktoranta jednostki.

Zaświadczenia o szkoleniach BHP z zakładów pracy nie uprawniają do zaliczenia szkolenia BHP studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Warszawskim.

          Osoby rozpoczynające naukę na drugim kierunku studiów, bądź na innym poziomie kształcenia oraz uczestnicy studiów doktoranckich, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia uczestniczyli i zaliczyli szkolenie BHP nie wcześniej niż w roku akademickim 2016/2017 mogą zgłosić się do sekretariatu swojej jednostki lub do koordynatora przedmiotu p. Niny Zielińskiej lub p. Doroty Olejarki celem przepisania zaliczenia na rozpoczętym kierunku/ poziomie kształcenia. 

          Jeśli w trakcie realizowania przedmiotu student lub doktorant nie może z powodów zdrowotnych lub technicznych odbyć zaliczenia powinien skontaktować się z koordynatorem przedmiotu telefonicznie lub mailowo pod adresem bhp-pomoc@adm.uw.edu.pl