PROCEDURA OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ

 

akty prawne - ikonaZALICZANIE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO
(pdf)

OBRONA PRACY LICENCJACKIEJ LUB MAGISTERSKIEJ

 

10 czerwca weszło w życie Zarządzenie nr 120 z 5 czerwca 2020 roku Rektora UW w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w roku akademickim 2019/2020, następnie zmienione Zarządzeniem Nr 155 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zgodnie ze zmianami obecnie egzaminy dyplomowe przeprowadzane są w formie stacjonarnej. Nadal obowiązuje wyłącznie elektroniczne składanie pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych, a także elektroniczne wypełnianie protokołu egzaminu dyplomowego przez członków komisji egzaminacyjnej.

W przypadku przeprowadzania egzaminu w formie zdalnej (wyłącznie wyjątkowo, po złożeniu wniosku przez promotora), stosuje się narzędzie Google Meet dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”. W celu przeprowadzenia egzaminu studenci zobowiązani są do korzystania z maila w domenie @student.uw.edu.pl.

Procedura obrony:

Po zatwierdzeniu pracy przez promotora (!), student drogą mailową przesyła pracę dyplomową do Sekcji Obsługi Studiów WN, ISIiI (iberistica@uw.edu.pl) – na tej podstawie tworzone jest miejsce w APD dla tej pracy. Następnie sprawdza dostęp do APD (logowanie jak do USOSweb), uzupełnia tam dane i wgrywa plik pdf z pracą dypl.

Prosimy o wyszczególnienie w mailu poniższych informacji:

- imię i nazwisko studenta
- numer indeksu
- tytuł pracy
- imię i nazwisko kierującego pracą

Na początku pracy musi się znaleźć:

  • strona tytułowa po polsku z tytułem pracy w języku kierunkowym:
    obowiązujący w Uniwersytecie Warszawskim wzór - Strona tytułowa pracy dyplomowej
  • strona nr 2: streszczenie pracy w języku polskim (maksymalnie 3000 znaków ze spacjami, nie mniej niż 1000 znaków ze spacjami), słowa kluczowe w języku polskim w mianowniku liczby pojedynczej (do 10 słów), tytuł pracy w języku angielskim
  • Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW, oświadczenie autora oraz kierującego pracą składa się bezpośrednio w APD (§6 oraz §7).

WAŻNE: Student nie później niż 14 dni przed planowanym terminem egzaminu składa w APD pracę dyplomową w postaci pliku w formacie PDF (instrukcja znajduje się m.in. na stronie APD UW). Prosimy zatem, aby wysyłali nam Państwo pracę najpóźniej z 2-3 dniowym wyprzedzeniem (najlepiej ok. 7 dni wcześniej).

         Jeśli zatem Państwa obrona planowana jest np. na 15.07.2022 r., powinni nam Państwo przesłać pracę w dniach 24-28.06.2022 r., tak, aby Sekretariat miał czas na wygenerowanie kont w APD dla wszystkich studentów podchodzących do egzaminu dyplomowego.

 

NAZWA PLIKU Z PRACĄ

Od dnia 1 czerwca 2021 r. w systemie APD przestanie obowiązywać zasada nazywania plików z pracą dyplomową wymagająca użycia numeru PESEL. Od 1 czerwca plik z pracą może być nazwany dowolnie. System APD automatycznie zmieni dowolną nazwę pliku według nowego formatu.

Normy redakcyjne prac: 

KARTA OBIEGOWA

Studenci zobowiązani są do rozliczenia się m.in. z bibliotekami wydziałowymi, biblioteką główną UW. Następnie Sekcja Obsługi Studiów WN, ISIiI wystawia e-obiegówkę, po przesłaniu przez studenta drogą mailową (iberistica@uw.edu.pl), zatwierdzonej przez promotora, pracy dyplomowej. Student po otrzymaniu wiadomości z informacją (i linkiem) o obiegówce, powinien obiegówkę otworzyć i (tylko!) odpowiedzieć na kilka pytań. Cała droga e-obiegówki przebiega wewnętrznie, między jednostkami UW (bez udziału studenta).

Sekretariat rozlicza kartę obiegową jako ostatni (po rozliczeniu się studenta m.in. z płatności).

WYDAWANIE DYPLOMÓW.  OPŁATA ZA DYPLOM

Student wnosi opłatę za dyplom na indywidualny nr rachunku poprzez system USOS, jeżeli rozpoczął studia w roku akademickim 2018/19 lub wcześniej. Opłata za dyplom w języku polskim wynosi 60 zł. W przypadku chęci uzyskania dodatkowo odpisu dyplomu w języku angielskim opłata wynosi 40 zł (wniosek o wydanie odpisu w języku angielskim składamy w sekretariacie najpóźniej miesiąc po obronie).

Informujemy również, że studentom, którzy rozpoczęli studia począwszy od roku akademickiego 2019/2020 wydajemy komplet dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe, tj.: dyplom i suplement do dyplomu oraz dwa odpisy dyplomu w języku polskim i dwa odpisy suplementu do dyplomu w języku polskim. Jednak na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów:

• jeden odpis dyplomu może być wydany w języku angielskim

i / lub

• jeden odpis suplementu do dyplomu może być wydany w języku angielskim

[Podstawa prawna: art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 478).]

Komplet dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe jest wydawany bezpłatnie studentom, którzy zostali przyjęci na studia począwszy od roku akademickiego 2019/2021.

Poza kompletem dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe uczelnia wydaje, na wniosek studenta lub absolwenta, dodatkowy odpis:

• dyplomu ukończenia studiów w języku polskim lub w języku angielskim

• odpis suplementu do dyplomu, w języku polskim lub w języku angielskim

[Podstawa prawna: art. 77 ust. 2a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 478).]

 Za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym lub dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym uczelnia pobiera opłatę w wysokości 20 zł.

[Podstawa prawna: § 36 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 661).]

 

WAŻNE DOKUMENTY I REGULACJE:

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją składania pracy dyplomowej w APD 
oraz z Zarządzeniem Rektora UW nr 120 z dnia 5 czerwca 2020 r.,
oraz ZARZĄDZENIEM NR 155 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 120 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym