PROCEDURA OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ

 

akty prawne - ikonaZALICZANIE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO
(pdf)

OBRONA PRACY LICENCJACKIEJ LUB MAGISTERSKIEJ

 

10 czerwca weszło w życie Zarządzenie nr 120 z 5 czerwca 2020 roku Rektora UW w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w roku akademickim 2019/2020. Zgodnie z nim możliwe jest wyłącznie elektroniczne składanie pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych, a także elektroniczne wypełnianie protokołu egzaminu dyplomowego przez członków komisji egzaminacyjnej.

Do przeprowadzania egzaminu stosuje się narzędzie Google Meet dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”. W celu przeprowadzenia egzaminu studenci zobowiązani są do korzystania z maila w domenie @student.uw.edu.pl.

Nowa procedura obrony zdalnej:

1. Karta obiegowa

W pierwszej kolejności studenci zobowiązani są do rozliczenia się z bibliotekami wydziałowymi a następnie z biblioteką główną UW, która na końcu likwiduje konta w systemie. W tym celu należy skontaktować się z Sekretariatem ds. studenckich drogą mailową z prośbą o wystawienie e-obiegówki. Sekretariat rozlicza kartę obiegową jako ostatni (po złożeniu pracy, uzyskaniu zaliczenia ze wszystkich przedmiotów oraz rozliczenia się z płatności). Mogą Państwo wysłać pracę, kiedy pozostałe jednostki zaakceptują obiegówkę (Biblioteka Iberystyki, Italianistyki, Romanistyki; Pełnomocnik ds. nauczania języków obcych; Studium WF; BUW).

2.  Po rozliczeniu się za pomocą e-obiegówki, student drogą mailową przesyła pracę dyplomową do Sekretariatu ds. studenckich – na tej podstawie tworzone jest miejsce w APD dla tej pracy.

Prosimy o wyszczególnienie w mailu poniższych informacji:

- imię i nazwisko studenta
- numer indeksu
- tytuł pracy
- imię i nazwisko kierującego pracą

Na początku pracy musi się znaleźć:

  • strona tytułowa po polsku z tytułem pracy w języku kierunkowym
  • streszczenie pracy wraz z tytułem (maksymalnie 3000 znaków ze spacjami, nie mniej niż 1000 znaków ze spacjami), słowa kluczowe w mianowniku liczby pojedynczej (do 10 słów)
  • Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW, oświadczenie autora oraz kierującego pracą składa się bezpośrednio w APD (§6 oraz §7).

WAŻNE: Student nie później niż 14 dni przed planowanym terminem egzaminu składa w APD pracę dyplomową w postaci pliku w formacie PDF. 

Od dnia 1 czerwca 2021 r. w systemie APD przestanie obowiązywać zasada nazywania plików z pracą dyplomową wymagająca użycia numeru PESEL. Od 1 czerwca plik z pracą może być nazwany dowolnie. System APD automatycznie zmieni dowolną nazwę pliku według nowego formatu.

Normy redakcyjne prac: 

4. Opłata za dyplom

Student wnosi opłatę za dyplom na indywidualny nr rachunku poprzez system USOS. Opłata za dyplom w języku polskim wynosi 60 zł. W przypadku chęci uzyskania dodatkowo odpisu dyplomu w języku angielskim opłata wynosi 40 zł.

SKŁADANIE I OBRONA PRACY PO TERMINIE

Informacji w tym zakresie udziela Sekretariat.

OSTATECZNE TERMINY SKŁADANIA PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH W ROKU AKADEMICKI 2020/21

Dla kandydatów na studia II stopnia: 23.06.2021 r.

Dla pozostałych studentów: 12.07.2021 r. lub 13.09.2021 r.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW, Student nie później niż 14 dni przed planowanym terminem egzaminu składa w APD pracę dyplomową w postaci pliku w formacie PDF.  Prosimy zatem, aby wysyłali nam Państwo pracę najpóźniej z 2-3 dniowym wyprzedzeniem.

NA PRZYKŁAD - Jeśli Państwa obrona planowana jest na 15.07.2021 r., powinni nam Państwo przesłać pracę w dniach 28-30.06.2021 r., tak, aby Sekretariat miał czas na wprowadzenie danych wszystkich studentów podchodzacych do obrony.

 

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją składania pracy dyplomowej w APD oraz z Zarządzeniem Rektora UW nr 120 z dnia 5 czerwca 2020 r.