dr Małgorzata Marzoch

doktor

Małgorzata Marzoch

e-mail: m.marzoch@uw.edu.pl

 

Informacja do działu "Doktoranci":

Doktoranci pod opieką naukową

Zakres / tytuł rozprawy

 

ZAKŁAD / PRACOWNIA* Pracownia Językoznawstwa i Dydaktyki Języków Iberyjskich

Pełnione funkcje: pracownik Instytutu od 2012 r.

  • Koordynator Makrokierunku Studiów Filologiczno - Kulturoznawczych
  • Promotor prac licencjackich

Specjalizacja naukowa: literaturoznawca

Przebieg kariery naukowej

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Polonistyki UW (2005) oraz Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich (2007). Odbyła studia doktoranckie w ISIiI, w 2012 roku obroniła pracę doktorską pt. "Konfiguracje tożsamości narracyjnej w prozie Miguela Delibesa i Wiesława Myśliwskiego" napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Kazimierza Sabika i uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Ma w swoim dorobku publikacje artykułów naukowych poświęconych komparatystycznemu ujęciu literatury polskiej i hiszpańskiej XX wieku.

Od 2009 jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów i Międzywydziałowego Zespołu Komparatystyki UW. W latach 2010 - 2014 była członkiem Zarządu PSH.

Dziedziny i projekty badawcze:

  • Literatura hiszpańska XX wieku
  • Polsko - hiszpańskie związki literackie
  • Komparatystyka literacka i kulturowa

Dyżur: urlop

Dział własny: Informacje i rekomendacje

Kontakt m.marzoch@uw.edu.pl

 

 

 

Semestr zimowy

Wstęp do literaturoznawstwa

1rok l stopnia HISP

 wtorek 13:15, środa 9:45 - 11:15 , 11:30 - 13:00, 13:15 - 14:45

ETCS

 Zajęcia poświęcone są teoretycznym aspektom organizacji tekstu poetyckiego i dramatycznego. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z analizą strukturalną dramatu oraz z podstawowymi terminami z zakresu metryki hiszpańskiej i stylistyki. Słuchacze zdobywają wiedzę konieczną do dokonania samodzielnej analizy utworu poetyckiego w języku hiszpańskim.

 

PNJH

1rok l stopnia HISP

 poniedziałek 11:30 - 13:00, wtorek 9:45 - 11:15

ETCS

 Wykształcenie podstawowych umiejętności językowych (gramtyka, słownictwo i sprawności komunikacyjne na poziomie A1 - A2 według Europejskiego Systemu Opisu Oceny Kształcenia Językowego). Program zawiera również elementy wiedzy o kulturze hiszpańskiego obszaru językowego.

 

 Seminarium licencjackie literaturoznawcze

3 rok l stopnia HISP

 Wtorek 11:30 -13:15

… ETCS

Celem seminarium jest rozwinięcie umiejętności krytyczno - literackich studentów, zapoznanie się z głównymi założeniami nowoczesnej komparatystyki literackiej i wybranymi zagadnieniami z teorii literatury. Korzystając z narzędzi teoretycznych uczestnicy seminarium przygotowują pracę dyplomową dotyczącą literatury hiszpańskiej.

Semestr letni

 

PNJH

1rok l stopnia HISP

 poniedziałek 11:30 - 13:00, wtorek 9:45 - 11:15

ETCS

 Wykształcenie podstawowych umiejętności językowych (gramtyka, słownictwo i sprawności komunikacyjne na poziomie A1 - A2 według Europejskiego Systemu Opisu Oceny Kształcenia Językowego). Program zawiera również elementy wiedzy o kulturze hiszpańskiego obszaru językowego.

 Seminarium licencjackie literaturoznawcze

3 rok l stopnia HISP

 Wtorek 11:30 -13:15

… ETCS

Celem seminarium jest rozwinięcie umiejętności krytyczno - literackich studentów i zapoznanie się z głównymi założeniami nowoczesnej komparatystyki literackiej i wybranymi zagadnieniami z teorii literatury. Korzystając z narzędzi teoretycznych uczestnicy seminarium przygotowują pracę dyplomową dotyczącą literatury hiszpańskiej.

         

Najważniejsze publikacje: /max. 5; w odwrotnym porządku chronologicznym/

  1. (2014), „Análisis comparativo: una posible fusión de horizontes de interpretación. Niebla de Miguel de Unamuno y Ferdydurke de Witold Gombrowicz como relatos nivolescos”, [w:] Más allá de las palabras. Difusión, recepción y didáctica de la literatura hispánica, red. Josefa Badía Herrera, Rosa Durá Celma, David Guinar Palomares, José Martínez Rubio, Walencja, Universidad de Valencia.
  2. (2014), „Trasgredir lo teatral: teatralización y perspectivismo en la realización televisiva de Después de la lluvia de Sergi Belbel” [w:] Del gran teatro del mundo al mundo del teatro. Homenaje a la Profesora Urszula Aszyk, red. Karolina Kumor, Katarzyna Moszyczyńska - Dürst, Warszawa, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, s. 513 – 523.
  3. (2013) „El hereje cuando vacila. La dimensión ideológica de la elección en El hereje de Miguel Delibes”, [w:] El viento espira desencanto, red. Miguel Soler Gallo, María Teresa Navarrete Navarrete, Rzym, Aracne, s. 235 – 246.
  4. (2012)., „La inefabilidad de la hache. Los personajes mudos: la Charito de Los santos inocentes de Miguel Delibes y Michał Pietruszka de Kamień na kamieniu (Piedra sobre piedra) de Wiesław Myśliwski, un análisis comparativo”, “Estudios Hispánicos”, 20/ 2012, s. 77 – 87.
  5. (2009) „En busca del paradigma perdido: interpretaciones de la prosa polaca después del año 1989” [w:] Transición en retrospectiva. Los casos de Polonia y España, red. G. Grudzińska, K. Kumor, K. Moszczyńska, R. D. Torres Kumbrían, Warszawa, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, s. 271 – 282.

   

Wypromowane prace doktorskie:

Współpraca z naukowcami i ośrodkami krajowymi:

Współpraca z naukowcami i ośrodkami zagranicznymi: jw.