dr Małgorzata Marzoch

doktor

Małgorzata Marzoch

e-mail: m.marzoch@uw.edu.pl

 

Informacja do działu "Doktoranci":

Doktoranci pod opieką naukową

Zakres / tytuł rozprawy

 

ZAKŁAD / PRACOWNIA* Pracownia Językoznawstwa i Dydaktyki Języków Iberyjskich

Pełnione funkcje: pracownik Instytutu od 2012 r.

  • Koordynator Makrokierunku Studiów Filologiczno - Kulturoznawczych
  • Promotor prac licencjackich

Specjalizacja naukowa: literaturoznawca

Przebieg kariery naukowej

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Polonistyki UW (2005) oraz Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich (2007). Odbyła studia doktoranckie w ISIiI, w 2012 roku obroniła pracę doktorską pt. "Konfiguracje tożsamości narracyjnej w prozie Miguela Delibesa i Wiesława Myśliwskiego" napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Kazimierza Sabika i uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Ma w swoim dorobku publikacje artykułów naukowych poświęconych komparatystycznemu ujęciu literatury polskiej i hiszpańskiej XX wieku. W 2017 roku ukończyła studia podyplomowe "Literatura dziecięca i młodzieżowa wobec wyzwań nowoczesności" na Wydziale Polonistyki UW.

Absolwentka rocznego Studium Aktorstwa ROE (2018/2019), od roku akademickiego 2019/2020 prowadzi wspólnie z dr. Kamilem Serugą projekt teatralny "Język hiszpański i praktyka sceny" [grupa teatralna "Antes del Amanecer" (AdelA)]

Od 2009 jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów i Międzywydziałowego Zespołu Komparatystyki UW. W latach 2010 - 2014 była członkiem Zarządu PSH.

Dziedziny i projekty badawcze:

Literatura hiszpańska XX wieku

Polsko - hiszpańskie związki literackie

Komparatystyka literacka i kulturowa

Projekt teatralny "Język hiszpański i praktyka sceny": nauczanie języka z wykorzystaniem technik aktorskich

Dyżur: wtorek, 11:15-12:15

Dział własny: Informacje i rekomendacje

Kontakt m.marzoch@uw.edu.pl

 

Najważniejsze publikacje

(2016) „En el no-lugar del lenguaje: el cuerpo y el otro en la poesía de Teresa Soto”, [w:] Identidad, género y nuevas subjetividades en las literaturas hispánicas, red. Aránzazu Calderón Puerta, Ana Garrido González, Karolina Kumor, Katarzyna Moszczyńska-Dürst, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2016, s. 145-163.

(2016), „Symulacje i relacje. Daftar Teresy Soto czyli hiszpańska Wisława w Internecie albo poeta znikający”, [w:] Nie tylko salon. Wspólnotowe formy życia literackiego, red. Ewa Łukaszyk, Krystyna Wierzbicka-Trwoga, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2016, s. 89-100.

(2016), “¿Quién les habla? La codificación del cambio social en Los santos inocentes de Miguel Delibes y Cuentos de Galitzia de Andrzej Stasiuk”, Sociocriticism, vol. XXXI - 2, 2016, s. 125-152.

(2014), “Trasgredir lo teatral: teatralización y perspectivismo en la realización televisiva de Después de la lluvia de Sergi Belbel” [w:] Del gran teatro del mundo al mundo del teatro. Homenaje a la Profesora Urszula Aszyk, red. Karolina Kumor, Katarzyna Moszyczyńska – Dürst, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2014, s. 513 – 523.

(2014), “Análisis comparativo: una posible fusión de horizontes de interpretación. Niebla de Miguel de Unamuno y Ferdydurke de Witold Gombrowicz como relatos nivolescos.” [w:] Más allá de las palabras. Difusión, recepción y didáctica de la literatura hispánica, red. Josefa Badía Herrera, Rosa Durá Celma, David Guinar Palomares, José Martínez Rubio, Universidad de Valencia 2014, s. 165 – 176.   

Przykładowe wypromowane prace licencjackie 

Kamil Dembowski (2019): El poema y sus dobles: análisis de las traducciones al español de los poemas escogidos de Wisława Szymborska [Wiersz i jego sobowtóry: analiza hiszpańskich tłumaczeń wybranych wierszy Wisławy Szymborskiej]

Julia Mańk (2019): La influencia de internet en el microrrelato contemporáneo [Wpływ Internetu na współczesne mikroopowiadanie]

Marcin Jarosz (2019): La poesía de Adam Zagajewski releída a través de la obra de Antonio Machado. [Poezja Adama Zagajewskiego odczytana ponownie przez pryzmat dzieł Antonio Machado.]

Justyna Trawińska (2016): La cultura y el arte en el en el pensamiento filosófico de José Ortega y Gasset y Henryk Elzenberg (estudio comparativo) [Kultura i sztuka w myśli filozoficznej José Ortegi y Gasseta oraz Henryka Elzenberga (studium komparatystyczne)]

Aleksandra Pogońska-Baranowska (2015): Leopold Staff y Antonio Machado: la superacion del Modernismo [Leopold Staff i Antonio Machado: przezwyciężenie Modernizmu]

Karolina Stepień (2013): La representacion, la perturbacion y la recuperacion del mito de la infancia en "Platero y yo" de Juan Ramon Jimenez, en "Nemrod" y en "Pan" de Bruno Schulz [Reprezentacja, deformacja oraz odzyskanie mitu dzieciństwa w "Platero yo" Juana Ramona Jimeneza oraz opowiadaniach "Nemrod" i "Pan" Brunona Schulza] 

{mospagebreak title=Współpraca naukowa} 

Współpraca z naukowcami i ośrodkami krajowymi:

Międzywydziałowy Zespół Komparatystyki UW http://www.mzk.al.uw.edu.pl/

Polonicum UW, http://polonicum.uw.edu.pl/

Polskie Stowarzyszenie Hispanistów , http://iberystyka-uw.home.pl/content/view/646/128/lang,pl/