dr hab. Maria Małgorzata Koszla-Szymańska

Dr hab.

Maria Małgorzata Koszla-Szymańska

e-mail: m.koszla-szymanska@uw.edu.pl

m.koszla-szymanska@vistula.edu.pl

 

ZAKŁAD / PRACOWNIA*  Pracownia Językoznawstwa i Dydaktyki Języków Iberyjskich

Pełnione funkcje:  pracownik Instytutu od  1.10.1974 r. (Katedra Iberystyki) do 30.09.2011 (ISIiI)  oraz od 13.08.2013 do chwili obecnej.

 • Przewodniczący Komisji  Rekrutacyjnej w latach 1998/1999, 2000/2001,  
 • Kierownik Pracowni Językoznawstwa i Dydaktyki Języków Iberyjskich w 2001/2002
 • Członek Rady Wydziału Neofilologii od 2007 – 2011 i od 2013- do chwili obecnej
 • Członek Rady Instytutu od 2007 do 2011  i od 2013 do chwili obecnej
 • Pełnomocnik ds. Praktyk Zawodowych w ISIiI w latach 2009-2011

 Specjalizacja naukowa: językoznawca (frazeologia i paremiologia), glottodydaktyk języka hiszpańskiego, kulturo- i realioznawca Hiszpanii

Przebieg kariery naukowej/zawodowej/artystycznej/dyplomatycznej: (max. ok.  pół strony):

W roku 1993 obroniła pracę doktorską dotyczącą Lingworealioznawczych  aspektów nauczania języka  hiszpańskiego. Owocem pracy badawczej ukierunkowanej na wyrażenia  frazeologiczne była  publikacja książki Idiomy hiszpańskie   (300 stron) we współpracy z Jesusem Pulido Ruiz, która doczekała się trzech  wydań  (2000, 2004, 2009).  W roku 2006 opublikowała książkę  habilitacyjną La paremiología en la enseñanza de la lengua española (257 stron). W roku 2014  została opublikowana jej książka Realio-kulturowe aspekty nauczania języka hiszpańskiego (312 stron). W latach 2009-2012 wzięła udział w realizacji międzynarodowego projektu badawczego,  zorganizowanego pod patronatem Julii Sevilla z Uniwersytetu Complutense w Madrycie. Owocem realizacji tego projektu jest publikacja zbiorowa ”Creencias populares, supersticiones y fraseología en Polonia” (II parte), której wersja elektroniczna ukazała się w roku 2015 (całość publikacji: 1000 stron). W latach 1996-2016 wypromowała 86 magistrów.

Skrypty i  artykuły

Ponadto jest autorką pięciu recenzji, trzech skryptów  i  około 30 artykułów opublikowanych w zbiorach pokongresowych i Zeszytach Naukowych.

Zainteresowania i projekty badawcze: (wyszczególnienie kilku głównych kierunków zainteresowań badawczych)  

 • glottodydaktyka w kontekście społecznym i realiokulturowym
 • frazeologia i paremiologia w zakresie języka hiszpańskiego
 • kultura i cywilizacja Hiszpanii
 • wiedza o sztuce Hiszpanii

 

Dyżur  (w ramach dyżuru:  2-godzinne konsultacje):  środa, godz. 11.30 – 13.00, p.1020 (ul. Dobra 55)

 
Wybrane publikacje: /w odwrotnym porządku chronologicznym/

 • (2015):   “Creencias populares, supersticiones y fraseología en Polonia”,  M. Koszla-Szymańska, J. Pietrzak, J. Aparicio Morgado, red. Julia Sevilla Múñoz,  obra colectiva, total:  1000 pp.  Página web:  http://cvc.cervantes.es/lengua/biblioteca fraseologica/n3 sardelli/indice.htm  (październik 2015)
 • (2014):  Realioznawczo-kulturowe aspekty nauczania języka hiszpańskiego,  M.  Koszla-Szymańska,  książka 312 stron, Warszawa, Zakład Graficzny UW. Zam. 1546/13
 • (2013):  “Curiosidades, chistes y anécdotas en la enseñanza de la lengua española”, Małgorzata Koszla-Szymańska, en:  El español, vehículo multicultural, pp. 87-101,  eds. María Pilar Celma Valero, María  Jesús Gómez del Castillo, Susana Heikel, Salamanca,  Gráficas Varona S. A.
 • (2007):  La paremiología  en la enseñanza  de la lengua  española, , Małgorzata  Koszla-Szymańska, monografia habilitacyjna 257 stron, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • (2000):   Idiomy hiszpańskie, M. Koszla-Szymańska, Jesús Pulido Ruiz,  książka  300 stron, Warszawa, Wiedza Powszechna  (3 wydania).

Przykładowe wypromowane prace magisterskie /w odwrotnym porządku chronologicznym/

 • Zuzanna  Gelner  (2016): La imagen de la sociedad española a través de los refranes populares
 • Marcin Cichy  (2007): Aprovechamiento de tecnologías modernas en la enseñanza del español como lengua extranjera
 • Bartłomiej  Pielak  (1999): La enseñanza del español como lengua extranjera para niños de 9 a 14 años