Studia II stopnia

Studia trwają 2 lata. Rozliczenie punktów ECTS i przedmiotów odbywa się w skali roku (nie po każdym semestrze).

Wybór języka egzaminów wstępnych (j.hiszpański lub j.portugalski) jest jednoznaczny z wyborem języka kierunkowego studiów na kierunku Filologia Iberyjska. Wybór specjalizacji (hiszpańskiej, latynoamerykańskiej, portugalskiej lub brazylijskiej) odbywa się poprzez rejestrację na odpowiednie zajęcia (rejestracja w systemie USOS).

PROGRAM STUDIÓW OD NABORU 2019/2020

  Po przyjęciu na studia student powinien najpierw wybrać SEMINARIUM MAGISTERSKIE drogą rejestracji w USOSwebie, po wcześniejszym otrzymaniu zgody od prowadzącego. Lista seminariów magisterskich i ich opisy znajdują się w USOSwebie. Seminaria magisterskie są prowadzone w następujących dyscyplinach (modułach podstawowych):
  • językoznawstwo (prof. dr hab. Linde, dr hab. Koszla, dr hab. Waluch, dr hab. Perlin),
  • kulturoznawstwo (dr Boguszewicz, dr Díaz-Szmidt, dr hab. Jakubowska, dr Jankowski, dr Ługowska, dr hab. Marzec, dr hab. Mazurek, dr hab. Mikulska, dr hab. Miłkowski, dr hab. Nalewajko, dr Smolana),
  • literaturoznawstwo (prof. dr hab. Aszyk, dr Díaz-Szmidt, dr Flisek, prof. dr hab. Grudzińska, prof. dr hab. Kalewska, dr hab. K. Kumor, dr Kunicka),
  • traduktologia (dr Beltrán, dr Jackiewicz, dr hab. Waluch).
  Dodatkowo każdy student studiów II stopnia może wybrać:
  • PROGRAM KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO ZAWODU NAUCZYCIELA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO I PORTUGALSKIEGO, który będzie realizowany niezależnie od programu podstawowego. Kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela na kierunku filologia iberyjska jest kontynuacją kształcenia rozpoczętego na drugim bądź trzecim roku studiów pierwszego stopnia na kierunku: iberystyka: hispanistyka oraz na trzecim roku studiów pierwszego stopnia na kierunkach: iberystyka: portugalistyka, hispanistyka stosowana.  Koordynatorem modułu jest dr hab. Marta Piłat-Zuzankiewicz (m.pilat-zuzankiewicz@uw.edu.pl). Informacje na temat uprawnień zawodu nauczyciela oraz kształcenia nauczycieli na UW znajdą Państwo pod poniższym adresem: http://www.kn.uw.edu.pl/.
   • dla studentów kontynuujących realizację programu modułu nauczycielskiego: 
    Osoby, które zrealizowały część programu modułu nauczycielskiego na studiach I stopnia, kontynuują naukę zgodnie z programem modułu dla studiów II stopnia. Ewentualne różnice programowe mogą zaliczyć za zgodą Kierownika studiów.
   • dla studentów rozpoczynających  realizację programu modułu nauczycielskiego:
    Osoby, które nie zaliczyły na studiach I stopnia części zajęć z programu modułu nauczycielskiego, mogą zrealizować cały program modułu w przyspieszonym trybie w ciągu 4 semestrów. W tym celu powinny złożyć podanie do Kierownika studiów o przyznanie indywidualnego toku studiów.
  • lub zajęcia z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO/ PORTUGALSKIEGO NIEKIERUNKOWEGO DO CELÓW FILOLOGICZNYCH (nauka od podstaw drugiego języka iberyjskiego - 12 punktów ECTS).
  Studenci, którzy zdecydowali się na bezpłatną realizację MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO (30 punktów ECTS), nie mogą realizować bezpłatnie innych dodatkowych przedmiotów w myśl o Ustawie o szkolnictwie Wyższym z dnia 18 marca 2011 roku, która reguluje zasady odejmowania i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat. Patrz art. 164a, który mówi o tym, że student może uzyskać dodatkowo nie więcej niż 30 punktów ECTS, a student realizujący kształcenie w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych, o których mowa w art.8 ust. 2 nie więcej niż 90 punktów ECTS.
   
  Wybór PROSEMINARIUM oraz PRZEDMIOTÓW DO WYBORU powinien być uwarunkowany wyborem seminarium magisterskiego. Studenci, którzy wybrali seminarium magisterskie językoznawcze i tłumaczeniowe, powinni uczęszczać na Teorię przekładu. Studenci z seminarium magisterskiego kulturoznawczego powinni uczęszczać na  Historię najnowszą i systemy polityczne lub na Antropologię kultury (w zależności od wytycznych prowadzącego seminarium magisterskie). Studenci z seminarium magisterskiego z literaturoznawstwa powinni uczęszczać na Teorię literatury.
   
  ZAJĘCIA DO WYBORU:
  Oferta zajęć do wyboru wraz z ich opisami znajduje się w USOSwebie i stanowi ofertę przedmiotów oferowanych JEDYNIE przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich! Zajęcia do wyboru student ma obowiązek zrealizować w następującym wymiarze:
  • I semestr: 1 przedmiot
  • II semestr: 1 przedmiot
  • III semestr: 6 przedmiotów
  • IV semestr: 7 przedmiotów

  Studenci rozliczani są ze zrealizowanych przedmiotów w skali rocznej. Istnieje zatem możliwość "niesymetrycznego" zrealizowania przedmiotów do wyboru, ale zasada ta dotyczy jedynie danego cyklu (roku) dydaktycznego.  

  ZAJĘCIA DEDYKOWANE B2+: są to zajęcia po portugalsku dla hispanistów i po hiszpańsku dla portugalistów, którzy zdecydowali się na wybór zajęć z Hiszpańskiego/ Portugalskiego niekierunkowego do celów filologicznych (do wyboru z oferty Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich). Opis znajduje się w USOSwebie. Studenci, którzy nie zdecydowali się na naukę drugiego języka iberyjskiego w naszym Instytucie muszą wybrać odpowiednie zajęcia dedykowane B2+ w języku niekierunkowym z oferty innych jednostek UW
   
  PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE (oguny) są obowiązkowe, ale istnieje możliwość wyboru tych zajęć z oferty ogólnouniwersyteckiej. Studenci realizują oguny w wymiarze 60 godzin na drugim roku studiów (III semestr). Nie zostaną uznane przedmioty zrealizowane poza UW.
   
  ROGRAM STUDIÓW DLA WCZEŚNIEJSZYCH NABORÓW: