Studia II stopnia

Studia trwają 2 lata. Rozliczenie punktów ECTS i przedmiotów odbywa się w skali roku (nie po każdym semestrze).
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE są obowiązkowe dla wszystkich w wymiarze określonym dla każdej specjalności:
 
Po przyjęciu na studia student powinien najpierw wybrać SEMINARIUM MAGISTERSKIE drogą rejestracji w usoswebie, JEDYNIE po wcześniejszym otrzymaniu zgody od prowadzącego. Lista seminariów magisterskich i ich opisy znajdują się w usoswebie. Seminaria magisterskie są prowadzone w następujących dyscyplinach (modułach podstawowych):
  • tłumaczeniowej (dr Beltrán, dr Popek-Bernat, dr hab. Waluch),
  • językoznawczej (prof. dr hab. Linde, dr Jankowski, dr hab. Waluch),
  • literaturoznawczej (prof. dr hab. Aszyk, prof. dr hab. Grudzińska, prof. dr hab. Kalewska, dr hab. K. Kumor, dr Díaz-Szmidt, dr Kunicka),
  • kulturoznawczej (dr hab. Marzec, dr hab. Miłkowski, dr Díaz-Szmidt, dr hab. Jakubowska, dr Jankowski, dr Ługowska, dr hab. Mazurek, dr Mikulska, dr hab. Nalewajko, dr Smolana, dr Díaz-Szmidt)
Dodatkowo każdy student studiów II stopnia specjalności hiszpańskiej może wybrać moduł dydaktyczny, który będzie realizowany niezależnie od modułu podstawowego. Koordynatorem modułu jest dr hab. Małgorzata Koszla-Szymańska (m.koszla-szymanska@uw.edu.pl). Studenci, którzy zdecydowali się na bezpłatną realizację modułu dydaktycznego (30 punktów ECTS), nie mogą realizować bezpłatnie innych dodatkowych przedmiotów w myśl o Ustawie o szkolnictwie Wyższym z dnia 18 marca 2011 roku, która reguluje zasady odejmowania i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat. Patrz art. 164a, który mówi o tym, że student może uzyskać dodatkowo nie więcej niż 30 punktów ECTS, a student realizujący kształcenie w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych, o których mowa w art.8 ust. 2 nie więcej niż 90 punktów ECTS. Informacje na temat uprawnień zawodu nauczyciela oraz kształcenia nauczycieli na UW znajdą Państwo pod poniższym adresem: http://www.kn.uw.edu.pl/ 
 
Następnie dokonywany jest wybór KONWERSATORIUM z PRZEDMIOTÓW DO WYBORU spośród: TEORIA LITERATURY, ANTROPOLOGIA KULTURY, HISTORIA NAJNOWSZA I SYSTEMY POLITYCZNE, TEORIA PRZEKŁADU, który jest uwarunkowany wyborem seminarium magisterskiego. Studenci, którzy wybrali seminarium magisterskie językoznawcze i tłumaczeniowe muszą uczęszczać na Teorię przekładu. Studenci z seminarium magisterskiego kulturoznawczego uczęszczać muszą na Antropologię kultury bądź Historię najnowszą i systemy polityczne (w zależności od wytycznych prowadzącego seminarium magisterskie). Studenci z seminarium magisterskiego z literatury uczęszczać muszą na Teorię literatury.
 
ZAJĘCIA DO WYBORU: cztery z ośmiu przedmiotów do wyboru muszą odpowiadać dyscyplinie związanej z wybranym seminarium magisterskim. Przykładowo: studenci z seminarium tłumaczeniowego muszą wybrać 4 przedmioty (z puli 8 przedmiotów do wyboru), które tematycznie łączą się z modułem tłumaczeniowym. Pozostałe 4 mogą dobrać dowolnie z innych modułów (językoznawczego, literaturoznawczego bądź kulturoznawczego). Nie jest to jednak wymóg konieczny i student może wybrać nawet 8 przedmiotów z dziedziny swojego seminarium magisterskiego. Oferta zajęć do wyboru wraz z ich opisami znajduje się w usoswebie i stanowi ofertę przedmiotów oferowanych JEDYNIE przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich! Zajęcia do wyboru student ma obowiązek zrealizować w następującym wymiarze:
  • I semestr: 2 przedmioty
  • II semestr: 2 przedmioty
  • III semestr: 3 przedmioty
  • IV semestr: 1 przedmiot
Studenci rozliczani są ze zrealizowanych przedmiotów w skali rocznej. Istnieje zatem możliwość "niesymetrycznego" zrealizowania przedmiotów do wybory, ale zasada ta dotyczy jedynie danego cyklu (roku) dydaktycznego. Student ma prawo zatem w danym roku akademickim zrealizować np. 4 przedmioty w pierwszym semestrze i żadnego przedmiotu do wyboru w drugim semestrze bądź 1 przedmiot do wyboru w pierwszym semestrze i 3 w drugim. Nie istnieje jednak możliwość realizacji mniej niż 4 przewidzianeych przedmiotów do wyboru w ciągu roku akademickiego. Jeśli to nastąpi student ma odpowiednio płatny warunek.  
 
ZAJĘCIA DEDYKOWANE: są to zajęcia po portugalsku dla hispanistów i po hiszpańsku dla portugalistów (do wyboru z oferty Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich). Opis znajduje się w usoswebie. Studenci muszą zrealizować 120 godzin zajęć dedykowanych podczas drugiego roku studiów (III i IV semestr).
 
PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE (oguny) są obowiązkowe, ale istnieje możliwość wyboru tych zajęć z oferty ogólnouniwersyteckiej. Studenci realizują oguny w wymiarze 60 godzin na drugim roku studiów (III semestr). Nie zostaną uznane przedmioty zrealizowane poza UW.