Studia II stopnia

Studia trwają 2 lata. Rozliczenie punktów ECTS i przedmiotów odbywa się w skali roku (nie po każdym semestrze).
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE są obowiązkowe dla wszystkich w wymiarze określonym dla każdej specjalności:
 
Po przyjęciu na studia student powinien najpierw wybrać SEMINARIUM MAGISTERSKIE drogą rejestracji w USOSwebie, po wcześniejszym otrzymaniu zgody od prowadzącego. Lista seminariów magisterskich i ich opisy znajdują się w USOSwebie. Seminaria magisterskie są prowadzone w następujących dyscyplinach (modułach podstawowych):
  • językoznawstwo (prof. dr hab. Linde, dr hab. Koszla, dr hab. Waluch, dr hab. Perlin),
  • kulturoznawstwo (dr Boguszewicz, dr Díaz-Szmidt, dr hab. Jakubowska, dr Jankowski, dr Ługowska, dr hab. Marzec, dr hab. Mazurek, dr hab. Mikulska, dr hab. Miłkowski, dr hab. Nalewajko, dr Smolana),
  • literaturoznawstwo (prof. dr hab. Aszyk, dr Díaz-Szmidt, dr Flisek, prof. dr hab. Grudzińska, prof. dr hab. Kalewska, dr hab. K. Kumor, dr Kunicka),
  • traduktologia (dr Beltrán, dr Jackiewicz, dr hab. Waluch).
Dodatkowo każdy student studiów II stopnia specjalności hiszpańskiej może wybrać moduł dydaktyczny, który będzie realizowany niezależnie od modułu podstawowego. Koordynatorem modułu jest dr hab. Małgorzata Koszla-Szymańska (m.koszla-szymanska@uw.edu.pl). Informacje na temat uprawnień zawodu nauczyciela oraz kształcenia nauczycieli na UW znajdą Państwo pod poniższym adresem: http://www.kn.uw.edu.pl/.
 
Studenci, którzy zdecydowali się na bezpłatną realizację modułu dydaktycznego (30 punktów ECTS), nie mogą realizować bezpłatnie innych dodatkowych przedmiotów w myśl o Ustawie o szkolnictwie Wyższym z dnia 18 marca 2011 roku, która reguluje zasady odejmowania i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat. Patrz art. 164a, który mówi o tym, że student może uzyskać dodatkowo nie więcej niż 30 punktów ECTS, a student realizujący kształcenie w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych, o których mowa w art.8 ust. 2 nie więcej niż 90 punktów ECTS.
 
Wybór KONWERSATORIUM z PRZEDMIOTÓW DO WYBORU spośród: TEORIA LITERATURY, ANTROPOLOGIA KULTURY, HISTORIA NAJNOWSZA I SYSTEMY POLITYCZNE, TEORIA PRZEKŁADU powinien być uwarunkowany wyborem seminarium magisterskiego. Studenci, którzy wybrali seminarium magisterskie językoznawcze i tłumaczeniowe, powinni uczęszczać na Teorię przekładu. Studenci z seminarium magisterskiego kulturoznawczego powinni uczęszczać na  Historię najnowszą i systemy polityczne lub na Antropologię kultury (w zależności od wytycznych prowadzącego seminarium magisterskie). Studenci z seminarium magisterskiego z literaturoznawstwa powinni uczęszczać na Teorię literatury.
 
ZAJĘCIA DO WYBORU: cztery z ośmiu przedmiotów do wyboru również powinny (zgodnie z wytycznymi prowadzącego seminarium magisterskie) odpowiadać dyscyplinie związanej z wybranym seminarium magisterskim. Przykładowo: studenci z seminarium tłumaczeniowego powinni wybrać 4 przedmioty (z puli 8 przedmiotów do wyboru), które tematycznie łączą się z modułem tłumaczeniowym. Pozostałe 4 mogą dobrać dowolnie z innych modułów (językoznawczego, literaturoznawczego bądź kulturoznawczego). Nie jest to jednak wymóg konieczny i student może wybrać nawet 8 przedmiotów z dziedziny swojego seminarium magisterskiego. Oferta zajęć do wyboru wraz z ich opisami znajduje się w USOSwebie i stanowi ofertę przedmiotów oferowanych JEDYNIE przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich! Zajęcia do wyboru student ma obowiązek zrealizować w następującym wymiarze:
  • I semestr: 2 przedmioty
  • II semestr: 2 przedmioty
  • III semestr: 3 przedmioty
  • IV semestr: 1 przedmiot

Studenci rozliczani są ze zrealizowanych przedmiotów w skali rocznej. Istnieje zatem możliwość "niesymetrycznego" zrealizowania przedmiotów do wyboru, ale zasada ta dotyczy jedynie danego cyklu (roku) dydaktycznego. Student ma prawo zatem w danym roku akademickim zrealizować np. 4 przedmioty w pierwszym semestrze i żadnego przedmiotu do wyboru w drugim semestrze bądź 1 przedmiot do wyboru w pierwszym semestrze i 3 w drugim. Nie istnieje jednak możliwość realizacji mniej niż 4 przewidzianych przedmiotów do wyboru w ciągu roku akademickiego. Jeśli to nastąpi, student ma  - odpowiednio płatny - warunek.   

ZAJĘCIA DEDYKOWANE: są to zajęcia po portugalsku dla hispanistów i po hiszpańsku dla portugalistów (do wyboru z oferty Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich). Opis znajduje się w usoswebie. Studenci muszą zrealizować 120 godzin zajęć dedykowanych podczas drugiego roku studiów (III i IV semestr).
 
PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE (oguny) są obowiązkowe, ale istnieje możliwość wyboru tych zajęć z oferty ogólnouniwersyteckiej. Studenci realizują oguny w wymiarze 60 godzin na drugim roku studiów (III semestr). Nie zostaną uznane przedmioty zrealizowane poza UW.