REGULACJE KRAJOWE

Ramy prawne dla Uniwersytetu wyznacza ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, regulująca działalność wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Uczelnię obowiązują też akty prawne rady ministrów oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Jako instytucja publiczna UW jest zobowiązany do przestrzegania ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, a także przepisów podatkowych. Na uczelni spoczywa obowiązek śledzenia zmian prawnych: nowelizacji ustaw oraz wydawanych z dużą częstotliwością ministerialnych rozporządzeń, zarządzeń i obwieszczeń, które mają decydujący wpływ na codzienne funkcjonowanie uczelni. Strukturę uczelni, podział kompetencji władz, sprawy związane z dydaktyką oraz wiele innych kwestii regulują wewnętrzne przepisy uczelni, m.in. „Statut Uniwersytetu Warszawskiego”, „Regulamin organizacyjny administracji” oraz regulaminy studiów.

Zewnętrzne akty prawne

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pdf, ustawa z 3 lipca 2018)

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pdf, ustawa z 20 lipca 2018)

Najnowsze akty prawne publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW: