Najczęściej zadawane pytania (FAQ) o studia I stopnia

Rekrutacja 2024/2025 w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW
 

SZANOWNI KANDYDACI!

Na niniejszej stronie znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące studiów pierwszego stopnia. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami, co z pewnością rozwieje wiele z Państwa wątpliwości.

1. Jakie studia oferowane są przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich?  Jaki jest program studiów licencjackich?

2. Od jakiego poziomu znajomości języka kierunkowego można zaczynać studia?

3. Czy na studia wieczorowe będzie przeprowadzana osobna rekrutacja?

4. Czy Instytut prowadzi studia zaoczne? 

5. Czym różnią się studia dzienne od studiów wieczorowych?

6. Jaka jest liczba miejsc na studiach dziennych i wieczorowych?

7. Jak wygląda rekrutacja na studia dzienne I stopnia do sekcji hispanistycznej i luzo-brazylijskiej?

8. Czy możliwe jest studiowanie na obydwu kierunkach studiów stacjonarnych oferowanych przez ISIiI?

9. W jaki sposób i kiedy można się rejestrować do uczestnictwa w rekrutacji na studia I stopnia?

10. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w rekrutacji i w jakim trybie się ją uiszcza?

11. Kto może wziąć udział w rekrutacji na studia I stopnia?

12. Co zadecyduje o przyjęciu na studia I stopnia? Jaka będzie punktacja?

13. Jakie dokumenty i kiedy należy składać w Instytucie?

14. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty?

15. Kiedy odbywają się Dyżury Komisji Rekrutacyjnej?

16. Czy w ramach studiów w Instytucie jest możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe stypendialnym?

UWAGA: odpowiedzi na pytania dotyczące:

  • postępowania kwalifikacyjnego,
  • przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,
  • ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym przysługujących olimpijczykom,
  • rekrutacji kandydatów z zagranicy,

prosimy szukać na stronie https://irk.uw.edu.pl/pl/  lub w Biurze ds. Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego: http://rekrutacja.uw.edu.pl/

Pytania można zadawać także pisząc na adres: rekrutacja.iber@uw.edu.pl. Prosimy o podpisywanie się pod e-mailami.

Członkowie Komisji Rekrutacyjnej będą odpowiadali na pytania za pośrednictwem strony https://irk.uw.edu.pl/pl/, od momentu oficjalnego powołania Komisji przez Prorektora do Spraw Studentów i Jakości Kształcenia.

SKRÓTY:
ISIiI: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
IRK: Internetowa Rekrutacja Kandydatów


[1]. Jakie studia oferowane są przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich? Jaki jest program studiów licencjackich?

Studia w Instytucie są dwustopniowe: obejmują 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) prowadzone w formie studiów stacjonarnych (tzw. "dziennych") na kierunkach: Iberystyka hispanistyka oraz Iberystyka portugalistyka i niestacjonarnych (płatnych) na kierunku Hispanistyka stosowana, oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Filologia iberyjska.

Program studiów licencjackich na kierunkach Iberystyka: hispanistyka, Iberystyka: portugalistyka oraz Hispanistyka stosowana znajdje się na stronie internetowej Instytutu:

https://www.iberystyka.uw.edu.pl/pl/content/studia-i-stopnia-0

[2]. Od jakiego poziomu znajomości języka kierunkowego można zaczynać studia?

Nasz Instytut przez lata doprowadzał swoich absolwentów do perfekcyjnej znajomości języków kierunkowych, hiszpańskiego lub portugalskiego, mimo iż zaczynali oni naukę tych języków od podstaw. Obecnie, w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony Kandydatów, zajęcia z Praktycznej Nauki Języka Hiszpańskiego w ramach kierunku Iberystyka: hispanistyka prowadzone są także z uwzględnieniem różnych poziomów zaawansowania. 

Kandydaci przyjęci na pozostałe kierunki studiów licencjackich (Iberystyka: portugalistyka, oraz Hispanistyka stosowana) rozpoczną naukę języków kierunkowych od poziomu podstawowego, jednak w wypadku Hispanistyki stosowanej możliwe jest powstanie tzw. "grupy kontynuacyjnej", w której dynamika pracy kształtowana będzie w odniesieniu do znajomości języka hiszpańskiego wśród zapisanych do grupy Studentów.

Na kierunku portugalistycznym można będzie wybrać pomiędzy zapisem do grupy o profilu brazylianistycznym i kontynentalnym.

[3]. Czy na studia niestacjonarne ("wieczorowe") będzie przeprowadzana osobna rekrutacja?

Tak, proces rekrutacji na studia stacjonarne (dzienne), hispanistyczne i  luzo-brazylijskie, oraz niestacjonarne (wieczorowe), hispanistyczne, jest odrębny. Kandydat może zarejestrować się do udziału w rekrutacji zarówno na studia stacjonarne jak i niestacjonarne, przez co figurować będzie na odrębnych listach rankingowych. Na studia w danym trybie może dostać się tylko i wyłącznie Kandydat, który zarejestrował się do udziału w rekrutacji  na studia w tymże trybie. W związku z tym, przy rejestracji w systemie IRK rekomendowane jest rejestrowanie się zarówno na studia stacjonarne jak i niestacjonarne.
Kandydat, który zakwalifikował się zarówno na studia stajonarne jak i niestacjonarne, deklaruje wybór trybu studiów w momencie składania dokumentów.

[4]. Czy Instytut prowadzi studia zaoczne?

Nie. Instytut prowadzi studia stacjonarne w trybie dziennym oraz studia niestacjonarne w trybie wieczorowym.

[5]. Czym różnią się studia dzienne od studiów wieczorowych?

Na studiach stacjonarnych (dziennych) oferowane są dwa kierunki, Iberystyka: hispanistyka, oraz Iberystyka: portugalistyka. Studia niestacjonarne (wieczorowe) dotyczą kierunku Hispanistyka stosowana. Studia wieczorowe są płatne i większość zajęć rozpoczyna się po godzinie 15:00. W programie studiów wieczorowych większy nacisk położony jest na nauczanie języka, jest też mniej zajęć niż na studiach dziennych. Wysokość opłat za studia znajduje się na stronie: http://rekrutacja.uw.edu.pl/oplaty/

[6]. Jaka jest liczba miejsc na studiach dziennych i wieczorowych?

Szczegółowe informacje dotyczące limitów przyjęć publikowane są w dziale poświęconym zasadom kwalifikacji, od momentu ich uchwalenia przez Senat UW.

[7]. Jak wygląda rekrutacja na studia dzienne hispanistyczne i luzo-brazylijskie?

ISIiI prowadzi studia stacjonarne (dzienne) na dwóch odrębnych kierunkach, Iberystyka: hispanistyka (język i kultura krajów hiszpańskojęzycznych) oraz Iberystyka: portugalistyka (język i kultura krajów portugalskojęzycznych). Procesy rekrutacji na obydwa kierunki nie są ze sobą powiązane. Ich szczegółowy opis znajduje się na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, w zakładce "oferta". W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów: j.polski, matematyka, język obcy.

[8]. Czy jest możliwe studiowanie na obydwu kierunkach studiów stacjoanrnych oferowanych przez ISIiI?

Instytut nie poleca jednoczesnego podejmowania studiów hispanistycznych i portugalistycznych w związku z dużą liczbą kolidujacych ze sobą zajęć.

[9]. W jaki sposób i kiedy można się rejestrować do uczestnictwa w rekrutacji na studia I stopnia?

Wszyscy Kandydaci chcący przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego muszą dokonać rejestracji w ogólnouczelnianym systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów  (IRK), w terminie zgodnym z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego na UW, dostępnym na stronie: https://irk.uw.edu.pl/pl/

Terminy tegorocznej rejestracji na studia I stopnia przewidziane w uchwale Senatu UW to: 6.06.2024 - 8.07 2024 (I tura) oraz 19.08.2024 - 12.09.2024 (II tura).

[10]. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w rekrutacji i w jakim trybie się ją uiszcza?

Informacje o sposobie płatności oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej pojawią się na koncie IRK Kandydata po zapisaniu się na kierunek studiów. Kandydaci proszeni są o sprawdzenie na swoim koncie, w zakładce „Płatności”, indywidualnego numeru konta bankowego, wygenerowanego dla każdego Kandydata przez system.

Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł.

Kandydat powinien dokonać opłaty rekrutacyjnej w terminie wskazanym na stronie IRK. Jest to konieczny warunek uczestnictwa w rekrutacji na studia.

Po wpływie opłaty rekrutacyjnej na konto bankowe UW, na osobistym koncie rekrutacyjnym kandydata pojawi się potwierdzenie jej dokonania.

[11]. Kto może wziąć udział w rekrutacji na studia I stopnia?

O podjęciu studiów w Instytucie mogą ubiegać się osoby spełniające ogólnouczelniane wymogi, tzn. posiadają jeden w następujących dokumentów: świadectwo maturalne uzyskane w trybie tzw. "nowej matury" świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. "starej matury", dyplom Matury Międzynarodowej (IB), Matury Europejskiej (EB) bądź też świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej w Polsce.

Dokument honorowany podczas procesu rekrutacji powinien zawierać wyniki z przedmiotów określonych w zasadach rekrutacji jako wymagane. 

Wszyscy Kandydaci na studia I stopnia muszą znać język polski co najmniej na poziome B2.

[12]. Co zadecyduje o przyjęciu na studia? Jaka będzie punktacja?

W rekrutacji na studia I stopnia w ISIiI brane będą pod uwage oceny maturalne z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy (w wypadku studiów stacjonarnych - wyłącznie język obcy na poziomie zaawansowanym).

Osoby posiadające dyplom wydany za granicą, które nie mogą przedłożyć dokumentu poświadczajacego znajomość języka polskiego, zobowiązane są do podejścia do ezgaminu ustnego z tego języka.

Szczegółowe informacje na temat zasad kwalifikacji na studia znajdują się w zakładce "oferta" na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, przy opisie każdego z kierunków.

W wypadku Kandydatów spełniających wymogi zawarte w zasadach kwalifikacji, o przyjęciu na studia zadecyduje pozycja na liście rankingowej.

[13]. Jakie dokumenty i kiedy należy składać w Instytucie?

Każdego Kandydata obowiązuje dostarczenie, w terminie podanym na osobistym koncie IRK (informacja pojawi się w dniu ogłoszenia wyników lub przesunięcia na liście rankingowej)  następujących dokumentów:

1) Oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, wraz z kserokopią dokumentu/ dokumentów.

2) Ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata (dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”).

3) Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), zawierające zdjęcie kandydata, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS (dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”).

4) Dowód uiszczenia opłaty za ELS – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS.

5) Oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim (dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”).

Ponadto, w szeregu wypadków (min. Laureatów Olimpiad, Kandydatów spoza Unii Europejskiej oraz posiadających świadectwo wydane za granicą) wymagane będzie spełnienie dodatkowych kryteriów formalnych.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z  PEŁNĄ LISTĄ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW: http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/

[14]. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty?

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich uczestniczy w Dniu Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego, 20 kwietnia 2024.

Osoby potrzebujące merytorycznego wsparcia w wyborze kierunku studiów zapraszamy do kontaktowania się z przedstawicielami Komisji Rekrutacyjnej, po jej powołaniu przez władze uniwersyteckie, oraz z instytutowym koordynatorem procedur rekrutacyjnych, dr. Magdaleną Brykczyńską: m.brykczynska@uw.edu.pl

[15]. Kiedy odbywają się Dyżury Komisji Rekrutacyjnej?

Komisja Rekrutacyjna powołana zostanie w marcu 2024 i od tego momentu dostępne będą na naszej stronie internetowej (Studia > Kandydaci) godziny dyżurów jej Członków. Komisja będzie także dostępna w podanych w harmonogramie rekuacji dniach kolejnych tur składania dokumentów przez zakwalifikowanych Kandydatów.  Ewentualne dodatkowe terminy dyżurów podawane będą na stronie głównej Instytutu, w dziale ogłoszeń.

Zachęcamy do wysyłania zapytań pocztą elektoniczną na adres: rekrutacja.iber@uw.edu.pl

[16]. Czy w ramach studiów w Instytucie jest możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe stypendialnym?

Nasz Instytut aktywnie uczestniczy w programach wymiany stypendialnej w ramach europejskiego programu Erasmus. Tutaj znajdą Państwo szereg przydatnych informacji: https://www.iberystyka.uw.edu.pl/en/erasmus-coord

Studenci naszego Instytutu mogą też starać się o uzyskanie stypendiów rządowych (wakacyjnych i całorocznych) do takich krajów jak np. Hiszpania, Meksyk, Argentyna, Kolumbia, Peru, Boliwia i innych.