Najczęściej zadawane pytania (FAQ) o studia I stopnia

Rekrutacja 2022/2023 w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW
 

SZANOWNI KANDYDACI!

Na niniejszej stronie znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące studiów pierwszego stopnia. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami, co z pewnością rozwieje wiele z Państwa wątpliwości.

1. Jakie studia oferowane są przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich?  Jaki jest program studiów licencjackich?

2. Od jakiego poziomu znajomości języka kierunkowego można zaczynać studia?

3. Czy na studia wieczorowe będzie przeprowadzana osobna rekrutacja?

4. Czy Instytut prowadzi studia zaoczne? 

5. Czym różnią się studia dzienne od studiów wieczorowych?

6. Jaka jest liczba miejsc na studiach dziennych i wieczorowych?

7. Jak wygląda rekrutacja na studia dzienne I stopnia do sekcji hispanistycznej i luzo-brazylijskiej?

8. Czy możliwe jest studiowanie na obydwu kierunkach studiów stacjonarnych oferowanych przez ISIiI?

9. W jaki sposób i kiedy można się rejestrować do uczestnictwa w rekrutacji na studia I stopnia?

10. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w rekrutacji i w jakim trybie się ją uiszcza?

11. Kto może wziąć udział w rekrutacji na studia I stopnia?

12. Co zadecyduje o przyjęciu na studia I stopnia? Jaka będzie punktacja?

13. Jakie dokumenty i kiedy należy składać w Instytucie?

14. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty?

15. Kiedy odbywają się Dyżury Komisji Rekrutacyjnej?

16. Czy w ramach studiów w Instytucie jest możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe stypendialnym?

UWAGA: odpowiedzi na pytania dotyczące:

  • postępowania kwalifikacyjnego,
  • przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,
  • ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym przysługujących olimpijczykom,
  • Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK),
  • rekrutacji kandydatów z zagranicy,

prosimy szukać na stronie https://irk.uw.edu.pl/pl/  lub w Biurze ds. Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego: http://rekrutacja.uw.edu.pl/

Pytania można zadawać drogą mailową: rekrutacja.iber@uw.edu.pl. Prosimy o podpisywanie się pod e-mailami.

Członkowie Komisji Rekrutacyjnej będą odpowiadali na pytania, także za pośrednictwem strony https://irk.uw.edu.pl/pl/, od momentu oficjalnego powołania Komisji przez Prorektora do Spraw Studentów i Jakości Kształcenia.

SKRÓTY:
ISIiI: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
IRK: Internetowa Rekrutacja Kandydatów
UKR: Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
BR: Biuro ds. Rekrutacji (obsługa administracyjna UKR)


[1]. Jakie studia oferowane są przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich? Jaki jest program studiów licencjackich?

Studia w Instytucie są dwustopniowe: obejmują 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) prowadzone w formie studiów stacjonarnych (tzw. "dziennych") na kierunkach: Iberystyka hispanistyka oraz Iberystyka portugalistyka i niestacjonarnych (płatnych) na kierunku Hispanistyka stosowana, oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Filologia iberyjska.

Program studiów licencjackich na kierunku Iberystyka: hispanistyka, Iberystyka: portugalistyka oraz Hispanistyka stosowana znajdje się na stronie internetowej Instytutu:

https://www.iberystyka.uw.edu.pl/pl/content/studia-i-stopnia-0

[2]. Od jakiego poziomu znajomości języka kierunkowego można zaczynać studia?

Nasz Instytut przez lata doprowadzał swoich absolwentów do perfekcyjnej znajomości języków kierunkowych, hiszpańskiego lub portugalskiego, mimo iż zaczynali oni naukę tych języków od podstaw. W odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony Kandydatów, zajęcia z Praktycznej Nauki Języka Hiszpańskiego w ramach kierunku Iberystyka: hispanistyka prowadzone są obecnie z uwzględnieniem różnych poziomów zaawansowania. Wszyscy Kandydaci przyjęci na pozostałe kierunki: Iberystyka: portugalistyka, oraz Hispanistyka stosowana, rozpoczną naukę języków kierunkowych od poziomu podstawowego.

[3]. Czy na studia niestacjonarne ("wieczorowe") będzie przeprowadzana osobna rekrutacja?

Tak, proces rekrutacji na studia stacjonarne (dzienne), hispanistyczne i  luzo-brazylijskie, oraz niestacjonarne (wieczorowe), hispanistyczne, jest odrębny. Kandydat może zarejestrować się do udziału w rekrutacji zarówno na studia stacjonarne jak i niestacjonarne, przez co figurować będzie na odrębnych listach rankingowych. Na studia w danym trybie może dostać się tylko i wyłącznie kandydat, który zarejestrował się do udziału w rekrutacji  na studia w tymże trybie. W związku z tym, przy rejestracji w systemie IRK rekomendowane jest rejestrowanie się zarówno na studia stacjonarne jak i nestacjonarne.
Kandydat, który zakwalifikował się zarówno na studia stajonarne jak i niestacjonarne, deklaruje wybró trybu studiów w momencie składania dokumentów.

[4]. Czy Instytut prowadzi studia zaoczne?

Nie. Instytut prowadzi studia stacjonarne w trybie dziennym oraz studia niestacjonarne w trybie wieczorowym.

[5]. Czym różnią się studia dzienne od studiów wieczorowych?

Na studiach stacjonarnych (dziennych) oferowane są dwa kierunki: Iberystyka: hispanistyka, oraz Iberystyka: portugalistyka. Studia niestacjonarne (wieczorowe) dotyczą kierunku Hispanistyka stosowana. Studia wieczorowe są płatne, większość zajęć rozpoczyna się po godzinie 15:00, a język hiszpański nauczany jest od poziomy podstawowego. Wysokość opłat za studia znajduje się na stronie: http://rekrutacja.uw.edu.pl/oplaty/

[6]. Jaka jest liczba miejsc na studiach dziennych i wieczorowych?

Szczegółowe informacje dotyczące limitów przyjęć publikowane są w dziale poświęconym zasadom kwalifikacji, od momentu ich uchwalenia przez Senat UW.

[7]. Jak wygląda rekrutacja na studia dzienne hispanistyczne i luzo-brazylijskie?

ISIiI prowadzi studia stacjonarne (dzienne) na dwóch odrębnych kierunkach: Iberystyka: hispanistyka (język i kultura krajów hiszpańskojęzycznych) oraz Iberystyka: portugalistyka (język i kultura krajów portugalskojęzycznych). Procesy rekrutacji na obydwa kierunki nie są ze sobą powiązane. Ich szczegółowy opis znajduje się na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, w zakładce "oferta", a także na stronie Instytutu: https://www.iberystyka.uw.edu.pl/pl/content/zasady-kwalifikacji-na-studia-i-stopnia

[8]. Czy jest możliwe studiowanie na obydwu kierunkach studiów stacjoanrnych oferowanych przez ISIiI?

Instytut nie poleca jednoczesnego podejmowania studiów hispanistycznych i portugalistycznych w związku z dużą liczbą kolidujacych ze sobą zajęć.

[9]. W jaki sposób i kiedy można się rejestrować do uczestnictwa w rekrutacji na studia I stopnia?

Wszyscy Kandydaci chcący przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego muszą dokonać rejestracji w ogólnouczelnianym systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów - IRK, w terminie zgodnym z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego na UW, dostępnym na stronie: https://irk.uw.edu.pl/pl/

Terminy tegorocznej rejestracji na studia I stopnia przewidziane w uchwale Senatu UW to: 6.06.2022 - 5.07 2022 (I tura) oraz 17.08.2022 - 12.09.2022 (II tura) Terminy te jednak mogą ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

[10]. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w rekrutacji i w jakim trybie się ją uiszcza?

Kandydaci proszeni są o sprawdzenie na swoim koncie w systemie IRK, w zakładce „Płatności”, indywidualnego numeru konta bankowego, wygenerowanego dla każdego Kandydata przez system. Informacje o sposobie płatności oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej pojawią się po zapisaniu się na kierunek studiów.

Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł, a w przypadku kierunków studiów, na których kryterium kwalifikacyjnym dla wszystkich kandydatów jest egzamin wstępny – 100 zł.

Kandydat powinien dokonać opłaty rekrutacyjnej w terminie wskazanym na stronie IRK. Jest to konieczny warunek uczestnictwa w rekrutacji na studia.

Po wpływie opłaty rekrutacyjnej na konto bankowe UW, na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata pojawi się potwierdzenie jej dokonania.

[11]. Kto może wziąć udział w rekrutacji na studia I stopnia?

O podjęciu studiów w Instytucie mogą ubiegać się osoby spełniające ogólnouczelniane wymogi, tzn. posiadają jeden w następujących dokumentów: świadectwo maturalne uzyskane w trybie tzw. "nowej matury" świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. "starej matury", dyplom Matury Międzynarodowej (IB), Matury Europejskiej (EB) bądź też świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej w Polsce.

Wszyscy Kandydaci na studia I stopnia muszą znać język polski co najmniej na poziome B2.

[12]. Co zadecyduje o przyjęciu na studia? Jaka będzie punktacja?

W rekrutacji na studia I stopnia w ISIiI brane będą pod uwage oceny maturalne z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy (w wypadku studiów stacjonarnych - wyłącznie na poziomie zaawansowanym). Osoby posiadające dyplom wydany za granicą, które nie mogą przedłożyć dokumentu poświadczajacego znajomość języka polskiego, zobowiązane są do podejścia do ezgaminu ustnego z tego języka.

Szczegółowe informacje na temat zasad kwalifikacji na studia znajdują się w zakładce "oferta" na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, przy opisie każdego z kierunków, a także na stronie ISIiI: https://www.iberystyka.uw.edu.pl/pl/content/zasady-kwalifikacji-na-studia-i-stopnia-na-rok-akademicki-20222023

W wypadku Kandydatów spełniających wymogi zawarte w zasadach kwalifikacji, o przyjęciu na studia zadecyduje pozycja na liście rankingowej.

[13]. Jakie dokumenty i kiedy należy składać w Instytucie?

Pełna lista wymaganych dokumentów znajduje się na stronie: http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/

Kandydat zakwalifikowany na studia składa w formie papierowej, w terminie podanym w komunikacie o kwalifikacji na koncie IRK, następujące dokumenty:

1) oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, WRAZ Z KSEROKOPIĄ.

2) ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata (dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, w sekcji dotyczącej kierunku studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”);

3) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), zawierające zdjęcie kandydata, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS.

4) dowód uiszczenia opłaty za ELS – w przypadku kandydatów nieposiadających legitymacji;

5) oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim dostępne na koncie rejestracyjnym Kandydata.  

dodatkowo, jeśli dotyczy Kandydata:

1) dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – w przypadku konieczności dostarczenia potwierdzenia jej dokonania;

2) zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego – w przypadku olimpijczyka korzystającego z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego lub jego części;

3) zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, który brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym;

4) potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców;

6) honorowany przez UW dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – na studia prowadzone w języku polskim;

7) W wypadku studiów w trybie przeniesienia - wykaz zaliczonych przedmiotów wraz z ocenami;

8) upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią (wzór upoważnienia znajduje się na stronie BDSR, w zakładce "wymagane dokumenty");

Od kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wydanymi za granicą – poza wymienionymi dokumentami – wymagane są:

1) poświadczenie świadectwa maturalnego (i wykazu ocen) w formie legalizacji [lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

2) tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa maturalnego oraz wykazu ocen, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) albo – w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej,

3) zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane świadectwo maturalne uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument (z tłumaczeniem na język polski) – wzór formularza dostępny jest na stronie Biura do Spraw Rekrutacji, w zakładce „Wymagane dokumenty”.

4) jeśli świadectwo maturalne nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia w Polsce studiów wyższych – również zaświadczenie potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Polsce (wydane przez właściwego Kuratora Oświaty), a w przypadku jego braku – oświadczenie o obowiązku dostarczenia w wymaganym terminie ww. zaświadczenia (wzór dostępny na stronie Biura do Spraw Rekrutacji), podpisane przez kandydata;

Zakwalifikowani kandydaci, którzy nie złożą wymaganych dokumentów we wskazanym terminie, podanym na osobistych kontach irk, nie zostaną przyjęci na studia.

[14]. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty?

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich uczestniczy w Dniu Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego. Jego termin podany zostanie na stronie internetowej UW po rozpoczęciu się II semestru. Osoby potrzebujące merytorycznego wsparcia w wyborze kierunku studiów zapraszamy do kontaktowania się z przedstawicielami Komisji Rekrutacyjnej.

[15]. Kiedy odbywają się Dyżury Komisji Rekrutacyjnej?

Komisja Rekrutacyjna powołana zostanie w marcu 2022 i od momentu powołania dostępne będą na naszej stronie internetowej godziny dyżurów jej członków. Do tego czasu można kontaktować się z instytutowym koordynatorem procedur rekrutacyjnych, dr Magdaleną Brykczyńską, dyżurującą w piątki w godzinach 10:00-11:00 w sali 220, ul. Oboźna 8, oraz zdalnie: http://meet.google.com/ezt-uhas-rwc

Ewentualne dodatkowe terminy dyżurów podawane będą na stronie głównej Instytutu, w dziale ogłoszeń.

Zachęcamy do wysyłania zapytań pocztą elektoniczną na adres: rekrutacja.iber@uw.edu.pl

[16]. Czy w ramach studiów w Instytucie jest możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe stypendialnym?

Nasz Instytut aktywnie uczestniczy w programach wymiany stypendialnej. W ramach europejskiego programu LLP Erasmus. Studenci naszego Instytutu mogą też starać się o uzyskanie stypendiów rządowych (wakacyjnych i całorocznych) do takich krajów jak np. Hiszpania, Meksyk, Argentyna, Kolumbia, Peru, Boliwia i innych.