Najczęściej zadawane pytania (FAQ) o studia I stopnia

Rekrutacja 2020/2021 w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW
 

SZANOWNI KANDYDACI!

Na niniejszej stronie znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez kandydatów pytania dotyczące studiów pierwszego stopnia. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami, co z pewnością rozwieje wiele Waszych wątpliwości.

1. Jakie studia oferowane są przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich?  Jaki jest program studiów licencjackich?

2. Od jakiego poziomu znajomości języka kierunkowego można zaczynać studia?

3. Czy na studia wieczorowe będzie przeprowadzana osobna rekrutacja?

4. Czy Instytut prowadzi studia zaoczne? 

5. Czym różnią się studia dzienne od studiów wieczorowych?

6. Jaka jest liczba miejsc na studiach dziennych i wieczorowych?

7. Jak wygląda rekrutacja na studia dzienne I stopnia do sekcji hispanistycznej i luzo-brazylijskiej?

8. Czy możliwe jest studiowanie w obu sekcjach naraz?

9. W jaki sposób i kiedy można się rejestrować do uczestnictwa w rekrutacji na studia I stopnia?

10. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w rekrutacji i w jakim trybie się ją uiszcza?

11. Kto może wziąć udział w rekrutacji na studia I stopnia?

12. Co zadecyduje o przyjęciu na studia I stopnia? Jaka będzie punktacja?

13. Jakie dokumenty i kiedy należy składać w Instytucie?

14. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty?

15. Kiedy odbywają się Dyżury Komisji Rekrutacyjnej?

16. Czy w ramach studiów w Instytucie jest możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe stypendialnym?

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi mają charakter wyłącznie informacyjny.

Odpowiedzi na pytania dotyczące:

  • postępowania kwalifikacyjnego,
  • przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,
  • ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym przysługujących olimpijczykom,
  • Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
  • rekrutacji kandydatów zagranicznych,

prosimy konsultować na stronie internetowej Rekrutacji na UW
lub w Biurze ds. Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój nr 4;
rekrutacja@adm.uw.edu.pl

UWAGA: Jeśli nie znalazłeś powyżej odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące szczegółów rekrutacji na studia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, możesz je zadać drogą mailową: rekrutacja.iber@uw.edu.pl.

W temacie listu prosimy wpisać informację, czego dotyczy pytanie (np. studia licencjackie, etc.).

Uwaga! Nie odpowiadamy na korespondencję anonimową, prosimy więc o podpisywanie się pod e-mailami. Jednocześnie prosimy Kandydatów, chcących skontaktować się z Komisją Rekrutacyjną, by robili to samodzielnie (a nie za pośrednictwem np. rodziców).

Komisja Rekrutacyjna będzie odpowiadała na pytania od momentu jej oficjalnego powołania i zatwierdzenia przez Prorektora do Spraw Studentów i Jakości Kształcenia.

SKRÓTY:
ISIiI: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
URK: Uczelniana Rejestracja Kandydatów
IRK: Internetowa Rekrutacja Kandydatów
UKR: Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
BR: Biuro ds. Rekrutacji (obsługa administracyjna UKR)
IB: Matura Międzynarodowa


[1]. Jakie studia oferowane są przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich? Jaki jest program studiów licencjackich?

Studia w Instytucie są dwustopniowe: obejmują 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) prowadzone w formie studiów stacjonarnych (tzw. "dziennych") na kierunkach: Iberystyka hispanistyka oraz Iberystyka portugalistyka i niestacjonarnych (płatnych) na kierunku Hispanistyka stosowana, oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Filologia iberyjska.

Program studiów licencjackich na kierunku Iberystyka: Hispanistyka, Iberystyka: Portugalistyka oraz Hispanistyka Stosowana znajdje się na stronie internetowej Instytutu: STUDIA> STUDENCI> REGULACJE INSTYTUTOWE> PROGRAMY STUDIÓW:

https://www.iberystyka.uw.edu.pl/pl/content/studia-i-stopnia-0

[2]. Od jakiego poziomu znajomości języka kierunkowego można zaczynać studia?

Nasz Instytut przez lata doprowadzał swoich absolwentów do perfekcyjnej znajomości języków kierunkowych, hiszpańskiego lub portugalskiego, mimo iż zaczynali oni naukę tych języków od podstaw. W odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony Kandydatów, zajęcia z Praktycznej Nauki Języka Hiszpańskiego w ramach kierunku Iberystyka: Hispanistyka prowadzone są obecnie z uwzględnieniem różnych poziomów zaawansowania. Wszyscy Kandydaci przyjęci na pozostałe kierunki: Iberystyka: Portugalistyka, oraz Hispanistyka Stosowana, rozpoczną naukę języków kierunkowych od poziomu podstawowego.

[3]. Czy na studia wieczorowe będzie przeprowadzana osobna rekrutacja?

Tak, proces rekrutacji na studia stacjonarne (dzienne) hispanistyczne i  luzo-brazylijskie oraz niestacjonarne (wieczorowe) hispanistyczne jest odrębny. Kandydat może zarejestrować się do udziału w rekrutacji zarówno na studia stacjonarne jak i niestacjonarne, przez co figurować będzie na odrębnych listach rankingowych. Na studia w danym trybie może dostać się tylko i wyłącznie kandydat, który zarejestrował się do udziału w rekrutacji  na studia w tymże trybie. W związku z tym przy rejestracji w systemie IRK rekomendowane jest rejestrowanie się zarówno na studia dzienne, jak i wieczorowe.
Kandydat, który zakwalifikował się zarówno na studia stacjonarne jak i niestacjonarne deklaruje wybór jednego z kierunków w momencie składania dokumentów na studia.

[4]. Czy Instytut prowadzi studia zaoczne?

Nie. Instytut prowadzi studia stacjonarne w trybie dziennym oraz studia niestacjonarne w trybie wieczorowym.

[5]. Czym różnią się studia dzienne od studiów wieczorowych?

Na studiach stacjonarnych (dziennych) oferowane są dwa kierunki: Iberystyka: Hispanistyka, oraz Iberystyka: Portugalistyka. Studia niestacjonarne (wieczorowe) dotyczą kierunku Hispanistyka Stosowana. Studia wieczorowe są płatne. Większość zajęć rozpoczyna się na nich po godzinie 15:00, a język hiszpański nauczany jest od poziomy podstawowego.

[6]. Jaka jest liczba miejsc na studiach dziennych i wieczorowych?

Szczegółowe informacje dotyczące limitów przyjęć znajdą w dziale poświęconym zasadom kwalifikacji, od momentu ich uchwalenia przez Senat UW.

[7]. Jak wygląda rekrutacja na studia dzienne hispanistyczne i luzo-brazylijskie?

ISIiI prowadzi studia stacjonarne (dzienne) na dwóch odrębnych kierunkach: Iberystyka: Hispanistyka (język i kultura krajów hiszpańskojęzycznych) oraz Iberystyka: Portugalistyka (język i kultura krajów portugalskojęzycznych). Procesy rekrutacji na obydwa kierunki nie są ze sobą powiązane. Ich szczegółowy opis znajduje się na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, w zakładce "oferta".

[8]. Czy jest możliwe studiowanie na obydwu kierunkach?

Instytut nie poleca jednoczesnego podejmowania studiów hispanistycznych i portugalistycznych w związku z dużą liczbą kolidujacych ze sobą zajęć.

[9]. W jaki sposób i kiedy można się rejestrować do uczestnictwa w rekrutacji na studia I stopnia?

Wszyscy kandydaci chcący przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego muszą dokonać rejestracji internetowej w ogólnouczelnianym systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów - IRK, w terminie zgodnym z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego na UW, dostępnym na stronie:

https://irk.uw.edu.pl/pl/

[10]. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w rekrutacji i w jakim trybie się ją uiszcza?

Kandydaci proszeni są o sprawdzenie na swoim koncie rejestracyjnym w zakładce „Płatności” indywidualnego numeru konta bankowego, wygenerowanego dla każdego kandydata przez system IRK. Informacje o sposobie płatności oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej pojawią się po zapisaniu się na kierunek studiów.

Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł, a w przypadku kierunków studiów, na których kryterium kwalifikacyjnym dla wszystkich kandydatów jest egzamin wstępny – 100 zł.

Kandydat powinien dokonać opłaty rekrutacyjnej z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż do końca dnia następującego po ostatnim dniu rejestracji na dany kierunek studiów.

[11]. Kto może wziąć udział w rekrutacji na studia I stopnia?

O podjęciu studiów w Instytucie mogą ubiegać się osoby spełniające ogólnouczelniane wymogi, tzn. posiadają jeden w następujących dokumentów: świadectwo maturalne uzyskane w trybie tzw. "nowej matury" świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. "starej matury", dyplom Matury Międzynarodowej (IB), Matury Europejskiej (EB) bądź też świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej w Polsce.

[12]. Co zadecyduje o przyjęciu na studia? Jaka będzie punktacja?

Szczegółowe informacje na temat zasad kwalifikacji na studia w Instytucie znajdują się w zakładce "oferta" na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

W wypadku Kandydatów spełniających wymogi zawarte w zasadach kwalifikacji, o przyjęciu na studia zadecyduje pozycja na liście rankingowej.

[13]. Jakie dokumenty i kiedy należy składać w Instytucie?

 

Kandydat zakwalifikowany na studia składa w formie papierowej w wyznaczonym terminie następujące dokumenty:

1) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie – oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,

1) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy studentów.

2) ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata (dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”),

3) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), zawierające zdjęcie kandydata, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS (dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”),

4) dowód uiszczenia opłaty za ELS – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS,

5) oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim (dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”);

dodatkowo, jeśli dotyczy kandydata:

1) dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – w przypadku konieczności dostarczenia potwierdzenia jej dokonania,

2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku studiów – w przypadku gdy jednostka organizacyjna Uniwersytetu wymaga takiego zaświadczenia, (wykaz jednostek przeprowadzających badania znajduje się na stronie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy),

3) zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego – w przypadku olimpijczyka korzystającego z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego lub jego części,

4) zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, który brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,

5) potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców,

7) honorowany przez UW dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – na studia prowadzone w języku polskim,

8) honorowany przez UW dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – na studia prowadzone w języku angielskim,

9) inne dokumenty wymagane do podjęcia przez kandydata studiów na danym kierunku, w tym dokumenty potwierdzające oceny brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz inne dokumenty wskazane przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu,

10) upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią (wzór upoważnienia znajduje się na stronie BDSR, w zakładce "wymagane dokumenty")

Od kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wydanymi za granicą – poza wymienionymi dokumentami – wymagane są:

1) poświadczenie świadectwa maturalnego (i wykazu ocen) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie albo dyplomu ukończenia studiów wyższych (i wykazu ocen) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego  stopnia w formie legalizacji [lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938 i 939)],

2) tłumaczenie przysięgłe (na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata) świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz wykazu ocen, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) albo – w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej,

3) zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument (z tłumaczeniem na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata) – wzór formularza dostępny jest na stronie Biura do Spraw Rekrutacji, w zakładce „Wymagane dokumenty”.

4) jeśli świadectwo maturalne nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia w Polsce studiów wyższych – również zaświadczenie potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Polsce (wydane przez właściwego Kuratora Oświaty), a w przypadku jego braku – oświadczenie o obowiązku dostarczenia w wymaganym terminie ww. zaświadczenia (wzór dostępny na stronie Biura do Spraw Rekrutacji), podpisane przez kandydata (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie),

4) jeśli  dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – również zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo – w przypadku jego braku – oświadczenie o obowiązku dostarczenia w wymaganym terminie ww. zaświadczenia, podpisane przez kandydata (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia).

 

Zakwalifikowani kandydaci, którzy nie złożą wymaganych dokumentów we wskazanym terminie podanym na osobistych kontach irk, nie zostaną przyjęci na studia.

[14]. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty?

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich uczestniczy w Dniu Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego. Jego termin podany zostanie na stronie internetowej UW po rozpoczęciu się II semestru.

[15]. Kiedy odbywają się Dyżury Komisji Rekrutacyjnej?

Pełnomocnik do Spraw Rekrutacji, dr Magdalena Brykczyńska: piątek 8:00-9:00, sala 220, ul. Oboźna 8.

Dyżury Członków Komisji Rekrutacyjnej z ramienia ISIiI podane są na stronie Instytutu w zakładce WYKŁADOWCY.

Terminy dyżurów w trakcie procesu rekrutacji zgodne są z harmonogramem kolejnych tur przyjmowania dokumentów. Ewentualne dodatkowe terminy dyżurów podawane są na stronie głównej Instytutu, w dziale ogłoszeń.

Zachęcamy do wysyłania zapytań pocztą elektoniczną na adres: rekrutacja.iber@uw.edu.pl (prosimy o podpisywanie się pod e-mailami).

[16]. Czy w ramach studiów w Instytucie jest możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe stypendialnym?

Nasz Instytut aktywnie uczestniczy w programach wymiany stypendialnej. W ramach europejskiego programu LLP Erasmus niektórzy studenci realizują część programu studiów, mając możliwość zaliczenia przedmiotów zrealizowanych zagranicą, a także mogą otrzymać dofinansowanie takiego wyjazdu. Jednocześnie, studenci naszego Instytutu oraz doktoranci i pracownicy naukowi mogą starać się o uzyskanie stypendiów rządowych (wakacyjnych i całorocznych) do takich krajów jak np. Hiszpania, Meksyk, Argentyna, Kolumbia, Peru, Boliwia i innych.