Najczęściej zadawane pytania (FAQ) o studia I stopnia

Rekrutacja 2018/2019 w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW
 

SZANOWNI KANDYDACI!

Na niniejszej stronie znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez kandydatów pytania dotyczące studiów pierwszego stopnia. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami, co z pewnością rozwieje wiele Waszych wątpliwości.

1. Czy studia w Instytucie są studiami licencjackimi czy magisterskimi?

2. Od jakiego poziomu znajomości języka kierunkowego można zaczynać studia?

4. Czy na studia wieczorowe będzie przeprowadzana osobna rekrutacja?

5. Czy Instytut prowadzi studia zaoczne? 

6. Czym różnią się studia dzienne od studiów wieczorowych?

7. Jaka jest liczba miejsc na studiach dziennych i wieczorowych?

8. Jak wygląda rekrutacja na studia dzienne I stopnia do sekcji hispanistycznej i luzo-brazylijskiej?

9. Czy możliwe jest studiowanie w obu sekcjach naraz?

10. W jaki sposób i kiedy można się rejestrować do uczestnictwa w rekrutacji na studia I stopnia?

11. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w rekrutacji i w jakim trybie się ją uiszcza?

12. Kto może wziąć udział w rekrutacji na studia I stopnia?

13. Co zadecyduje o przyjęciu na studia I stopnia? Jaka będzie punktacja?

14. Jakie dokumenty i kiedy należy składać w Instytucie?

15. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty?

16. Kiedy odbywają się Dyżury Komisji Rekrutacyjnej?

17. Czy w ramach studiów w Instytucie jest możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe stypendialnym?

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi mają charakter wyłącznie informacyjny.

Odpowiedzi na pytania dotyczące:

  • postępowania kwalifikacyjnego,
  • przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,
  • ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym przysługujących olimpijczykom,
  • Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
  • rekrutacji kandydatów zagranicznych,

prosimy konsultować na stronie internetowej Rekrutacji na UW
lub w Biurze ds. Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój nr 4;
rekrutacja@adm.uw.edu.pl

UWAGA: Jeśli nie znalazłeś powyżej odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące szczegółów rekrutacji na studia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, możesz je zadać drogą mailową: rekrutacja.iber@uw.edu.pl.

W temacie listu prosimy wpisać informację, czego dotyczy pytanie (np. studia licencjackie, etc.).

Uwaga! Nie odpowiadamy na korespondencję anonimową, prosimy więc o podpisywanie się pod e-mailami. Jednocześnie prosimy Kandydatów, chcących skontaktować się z Komisją Rekrutacyjną, by robili to samodzielnie (a nie za pośrednictwem np. rodziców).

Komisja Rekrutacyjna będzie odpowiadała na pytania od momentu jej oficjalnego powołania i zatwierdzenia przez Prorektora do Spraw Studentów i Jakości Kształcenia.

SKRÓTY:
ISIiI: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
URK: Uczelniana Rejestracja Kandydatów
IRK: Internetowa Rejestracja Kandydatów
UKR: Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
BR: Biuro ds. Rekrutacji (obsługa administracyjna UKR)
IB: Matura Międzynarodowa


[1]. Czy studia w Instytucie są studiami licencjackimi czy magisterskimi?

Studia w Instytucie są dwustopniowe: obejmują 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie), prowadzone w formie studiów stacjonarnych (tzw. "dziennych") i niestacjonarnych (płatnych). Studenci studiów magisterskich, o profilu filologicznym, wybierają jedną z następujących ścieżek: tłumaczeniową, kulturoznawczą, literaturoznawczą oraz językoznawczą. Istnieje  też możliwość uzyskania kompetencji pedagogicznych, wraz z uprawnieniami nauczycielskimi, w ramach nieobowiązkowego modułu dydaktycznego. 

[2]. Jaki jest program studiów licencjackich?

Program studiów licencjackich na kierunku iberystyka: studia I stopnia hispanistyczne, studia I stopnia portugalistyczne.

[3]. Od jakiego poziomu znajomości języka kierunkowego można zaczynać studia?

Nasz Instytut przez lata doprowadzał swoich absolwentów do perfekcyjnej znajomości języków kierunkowych, hiszpańskiego lub portugalskiego, zaczynających naukę tych języków od zera. Aby odpowiedzieć na różne zapotrzebowanie każdego z kandydatów, zajęcia z Praktycznej Nauki Języka Hiszpańskiego są obecnie podzielone według różnych poziomów zaawansowania.
 

[4]. Czy na studia wieczorowe będzie przeprowadzana osobna rekrutacja?

Tak, proces rekrutacji na studia stacjonarne (dzienne) - hispanistyczne i  luzo-brazylijskie oraz niestacjonarne (wieczorowe) - hispanistyczne jest odrębny i odrębna jest zatem rejestracja. Kandydat może zarejestrować się do udziału w rekrutacji zarówno na studia stacjonarne jak i niestacjonarne, przez co figurować będzie na odrębnych listach rankingowych. Na studia w danym trybie może dostać się tylko i wyłącznie kandydat, który zarejestrował się do udziału w rekrutacji  na studia w tymże trybie. W związku z tym przy rejestracji w systemie IRK rekomendowane jest rejestrowanie się zarówno na studia dzienne, jak i wieczorowe, ponieważ przy ogłaszaniu list kandydatów przyjętych na studiach kandydaci zarejestrowani na studia dzienne, którzy z braku miejsc nie zostali przyjęci, NIE BĘDĄ AUTOMATYCZNIE PRZENOSZENI NA STUDIA WIECZOROWE.
Student, który zakwalifikował się do przyjęcia zarówno na studia stacjonarne jak i niestacjonarne deklaruje wybór jednego z tych trybów studiów w momencie składania dokumentów na studia.

[5]. Czy Instytut prowadzi studia zaoczne?

Nie. Instytut prowadzi studia stacjonarne – czyli studia w trybie dziennym oraz studia niestacjonarne – czyli studia w trybie wieczorowym. Na studiach stacjonarnych (dziennych) prowadzone są dwie sekcje: hispanistyczna i luzo-brazylijska. Na studiach niestacjonarnych (wieczorowych) jest tylko sekcja hispanistyczna. Studia wieczorowe są płatne.

[6]. Czym różnią się studia dzienne od studiów wieczorowych

W programie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (wieczorowych) nie ma żadnych różnic merytorycznych. Istnieje również możliwość wyboru godziny zajęć (tzn. studenci niestacjonarni nie są zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach jedynie w godzinach popołudniowych)

[7]. Jaka jest liczba miejsc na studiach dziennych i wieczorowych?

 

Szczegółowe informacje dotyczące limitów przyjęć znajdują w dziale poświęconym zasadom kwalifikacji, od momentu ich uchwalenia przez Senat UW.

 

[8]. Jak wygląda rekrutacja na studia dzienne do sekcji hispanistycznej i luzo-brazylijskiej?

Kandydat może zarejestrować się do udziału w rekrutacji na studia w sekcji hispanistycznej i/lub luzo-brazylijskiej, przez co tworzone są dwie listy rankingowe. Na studia w danej sekcji może dostać się tylko i wyłącznie kandydat, który zarejestrował się do danej sekcji. Nie ma możliwości zakwalifikowania do drugiej sekcji kandydata, który zarejestrował się tylko do jednej z nich, w przypadku jeśli nie dostanie się do wybranej sekcji, nawet jeśli w drugiej (do której się nie zgłosił) mógłby się znaleźć na wysokiej pozycji na liście rankingowej.

Student, który zakwalifikował się do przyjęcia na studia stacjonarne w obu sekcjach, deklaruje wybór jednej z nich w momencie składania dokumentów na studia (patrz pyt. nr 15).

Na stronie internetowej Instytutu znajduje się dokładny harmonogram rekrutacji.

[9]. Czy jest możliwe studiowanie w obu sekcjach naraz?

Kandydat, który zarejestrował się do udziału w rekrutacji do obu sekcji i na obu listach rankingowych znalazł się na pozycji umożliwiającej mu studiowanie na studiach dziennych jednocześnie w sekcji hispanistycznej i luzo-brazylijskiej, mógłby to zrobić, ale tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody dziekana, zgodnie z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Warszawskim z dnia 18 października 2006 r. Ze względu na różnice programowe między obiema sekcjami, jak i rozbudowany program studiów, Instytut nie poleca podejmowania studiów w obu sekcjach jednocześnie.

[10]. W jaki sposób i kiedy można się rejestrować do uczestnictwa w rekrutacji na studia I stopnia?

Wszyscy kandydaci chcący przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego muszą dokonać rejestracji internetowej w ogólnouczelnianym systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów - IRK, w terminie zgodnym z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego na UW.

[11]. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w rekrutacji i w jakim trybie się ją uiszcza?

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego opłata rekrutacyjna wynosi 80 zł. Należy ją uiścić przelewem na indywidualne konto bankowe wygenerowane dla każdego kandydata przez IRK najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji w IRK. Zobacz: Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na UW.

[12]. Kto może wziąć udział w rekrutacji na studia I stopnia?

O podjęciu studiów w Instytucie mogą ubiegać się osoby spełniające ogólnouczelniane wymogi, tzn. posiadają świadectwo maturalne uzyskane w trybie tzw. "nowej matury" lub świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. "starej matury", lub dyplom Matury Międzynarodowej (IB), Matury Europejskiej (EB) bądź też świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej w Polsce.

[13]. Co zadecyduje o przyjęciu na studia? Jaka będzie punktacja?

Szczegółowe informacje na temat zasad kwalifikacji na studia w Instytucie znajdują się na stronie internetowej Instytutu, jak również w zakładce "katalog" na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

UWAGA: W wypadku Kandydatów spełniającyh wymogi zawarte w zasadach kwalifikacji, o przyjęciu na studia zadecyduje pozycja na liście rankingowej.

[14]. Jakie dokumenty i kiedy należy składać w Instytucie?

a) KOPIA świadectwa dojrzałości lub dyplomu matury międzynarodowej (IB), matury europejskiej (EB), lub też świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą, tj. dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z aktami prawnymi dotyczącymi rekrutacji 2017/2018 na UW, wraz z ORYGINAŁEM, w celu poświadczenia zgodości.
b) podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata w IRK, wraz z Oświadczeniem Studenta, w wypadku studiów stacjonarnych,
c) kopia dowodu osobistego (wraz z oryginałem do okazania i poświadczenia zgodności),
d) jedna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
e) podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata fotografii na osobiste konto rejestracyjne (więcej informacji na stronie internetowej Biura ds. Rekrutacji UW),
f)  dowód uiszczenia opłaty za elektroniczną legitymację studencką;
g) w wypadku dyplomów zagranicznych - tłumaczenie dyplomu jak również jego apostille (lub, w uzasadnionych wypadkach, nostryfikacja), wraz z tłumaczeniem;

Wymagane dokumenty składają tylko i wyłącznie kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia według sukcesywnie publikowanych list rankingowych. Informacje dotyczące kwalifikacji oraz miejsca i czasu składnia dokumentów będę publikowane na osobistych kontach kandydatów, zgodnie z harmonogramem rekrutacyjnym.

Zakwalifikowani kandydaci, którzy nie złożą wymaganych dokumentów we wskazanym terminie, nie zostaną przyjęci na studia.

[15]. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty?

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich uczestniczy w Dniu Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego, którego termin podawany jest na stronie UW z miesięcznym wyprzedzeniem. 

[16]. Kiedy odbywają się Dyżury Komisji Rekrutacyjnej?

Pełnomocnik do Spraw Rekrutacji, dr Magdalena Brykczyńska: poniedziałek 8:00-9:00, sala 220, ul. Oboźna 8.

Dyżury poszczególnych członków Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim podawane zostają na stronie internetowej Instytutu, w dziale "Kandydaci", po formalnym zatwierdzeniu jej składu przez Prorektora do Spraw Studentów i Jakości Kształceni.

Terminy dyżurów w trakcie procesu rekrutacji podawane są w dziale ogłoszeń na stronie głównej, oraz publikowane są na osobistych kontach kandydatów.

Zachęcamy do wysyłania zapytań pocztą elektoniczną na adres: rekrutacja.iber@uw.edu.pl (prosimy o podpisywanie się pod e-mailami).

[17]. Czy w ramach studiów w Instytucie jest możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe stypendialnym?

Nasz Instytut aktywnie uczestniczy w programach wymiany stypendialnej. W ramach europejskiego programu LLP Erasmus niektórzy studenci realizują część programu studiów, mając możliwość zaliczenia przedmiotów zrealizowanych zagranicą, a także mogą otrzymać dofinansowanie takiego wyjazdu. Jednocześnie, studenci naszego Instytutu oraz doktoranci i pracownicy naukowi mogą starać się o uzyskanie stypendiów rządowych (wakacyjnych i całorocznych) do takich krajów jak np. Hiszpania, Meksyk, Argentyna, Kolumbia, Peru, Boliwia i innych.