Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia II stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2021/22

La admisión para el año académico 2021/22

Poniższy harmonogram może ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce.

Las fechas publicadas a continuación pueden cambiar en relación con la situación epidemiológica en Polonia

I TURA REKRUTACJI
PRIMER TURNO DE ADMISIÓN

 

Termin / fecha

Rozpoczęcie rejestracji w IRK
Comienzo de la matriculación en https://irk.uw.edu.pl/

7.06.2021

Zakończenie rejestracji w IRK
Final de la matriculación

9.07.2021*

Egzaminy wstępne
Exámenes de ingreso:
14.07.2021
 
 • egzamin z języka hiszpańskiego lub portugalskiego 
  examen del español / portugués
   
 • egzamin z wiedzy o literaturze, historii i kulturze krajów hiszpańskiego lub   portugalskiego obszaru językowego
  Literatura, cultura e historia de los países de habla hispana / portuguesa

9:00-11:00
 

Od 14:00

Ogłoszenie przez Instytut wyników rekrutacji 
Publicación de los resultados

19.07.2021

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia
Entrega de documentos

20-22.07.2021
23.07, 26.07.2021
27-28.07.2021

KANDYDATÓW NIE PODCHODZĄCYCH DO EGZAMINU WSTĘPNEGO PROSIMY O UMIESZCZENIE W SYSTEMIE IRK INFORMACJI DOTYCZĄCEJ ŚREDNIEJ Z TOKU STUDIÓW ORAZ OCENY FIGURUJĄCEJ NA DYPLOMIE NAJPÓŹNIEJ W OSTATNIM DNIU REJESTRACJI NASTUDIA. 

Osoby mające wziąć udział w egzaminie wstępny, także z języka polskiego (w wypadku posiadania świadectwa wydanego za granicą), zobowiązane są do umieszczenie na osobistym koncie IRK zdjęcia oraz skanu oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej w trybie zdalnym.

A los Candidatos que han de presentarse en el examen de ingreso, también del polaco (en caso de poseer diploma emitido en el extranjero) se les obliga a adjuntar a la cuenta personal IRK la foto y la constancia de participación en el examen remoto (pol. oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej w trybie zdalnym), en forma de un documento escaneado.

 

KANDYDATÓW Z MATURĄ ZAGRANICZNĄ NIE POSIADAJĄCYCH DOKUMENTU ZAŚWIADCZAJĄCEGO O ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO PROSIMY O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU USTNEGO Z TEGO JĘZYKA, W DNIU

14 LIPCA 2021 o godz. 12:00, za pośrednictwem platformy Google Meet.

Aquellos canditados cuyo diploma no fuera emitido en Polonia y que no posean el certificado de conocimiento del polaco, han de presentarse en el examen oral, el 14 de julio 2021.
Aquelas pessoas cujo diploma não fosse emitido na Polônia e que não possuam o certificado de conhecimiento do polonês, devem fazer o exame oral remoto no dia 14 de julho 2021.

II TURA REKRUTACJI 
SEGUNDO TURNO DE ADMISIÓN

 

Termin / fecha

Rejestracja w IRK
Matriculación en
https://irk.uw.edu.pl/pl/

10.08-17.09.2021
Egzaminy wstępne
Exámenes de ingreso:

 
21.09.2021
 • egzamin z języka hiszpańskiego lub portugalskiego 
  examen del español / portugués
   
 • egzamin z wiedzy o literaturze, historii i kulturze krajów hiszpańskiego lub   portugalskiego obszaru językowego
  Literatura, cultura e historia de los países de habla hispana / portuguesa

9:00-11:00

 

Od 14:00

Ogłoszenie przez Instytut wyników rekrutacji
Publicación de los resultados:
24.09.2021
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia
Entrega de documentos:

27-28.09.2021,
29-30.09.2021

KANDYDATÓW Z MATURĄ ZAGRANICZNĄ NIE POSIADAJĄCYCH DOKUMENTU ZAŚWIADCZAJĄCEGO O ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO PROSIMY O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU USTNEGO Z TEGO JĘZYKA, W DNIU 21 WRZEŚNIA 2021.

Aquellos canditados cuyo diploma no fuera emitido en Polonia y que no posean el certificado de conocimiento del polaco, han de presentarse en el examen oral, el 21 de septiembre 2021

Aquelas pessoas cujo diploma não fosse emitido na Polônia e que não possuam o certificado de conhecimiento do polonês, devem fazer o exame oral remoto no dia 21 de setembro 2021.