Najczęściej zadawane pytania (FAQ) o studia II stopnia

Rekrutacja 2019/2020 w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW
 

SZANOWNI KANDYDACI!

Na niniejszej stronie znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez kandydatów pytania dotyczące studiów drugiego stopnia. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami, co z pewnością rozwieje wiele Waszych wątpliwości.

1. Czy studia w Instytucie są studiami licencjackimi czy magisterskimi?

2. Jaki jest program studiów magisterskich?

3. Czy na studia wieczorowe będzie przeprowadzana osobna rekrutacja?

4. Czy Instytut prowadzi studia zaoczne?

5. Jaka jest liczba miejsc na studiach II stopnia?

6. W jaki sposób przebiega wybór ścieżki studiów?

7. Czy możliwe jest jednoczesne uczestnictwo w rekruacji na obydwie specjalności?

8. W jaki sposób i kiedy można zgłosić się do uczestnictwa w rekrutacji na studia II stopnia?

9. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w rekrutacji i w jakim trybie się ją uiszcza?

10. Kto może wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia?

11. Co zadecyduje o przyjęciu na studia II stopnia? Jaka będzie punktacja?

12. Kiedy są ogłaszane wyniki postępowania kwalifikacyjnego i zostanie opublikowana lista  rankingowa?

13. Jakie dokumenty i kiedy należy składać w Instytucie?

14. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty?

15. Kiedy odbywają się Dyżury Komisji Rekrutacyjnej?

16. Czy w ramach studiów w Instytucie jest możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe stypendialnym?

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi mają charakter wyłącznie informacyjny.

Odpowiedzi na pytania dotyczące:

  • postępowania kwalifikacyjnego,
  • przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,
  • ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym,
  • Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
  • rekrutacji kandydatów zagranicznych,

prosimy konsultować na stronie internetowej Rekrutacji na UW
lub w Biurze ds. Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój nr 4;
rekrutacja@adm.uw.edu.pl

UWAGA: Jeśli nie znalazłeś powyżej odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące szczegółów rekrutacji na studia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, możesz je zadać drogą mailową: rekrutacja.iber@uw.edu.pl .

W temacie listu prosimy wpisać informację, czego konkretnie dotyczy pytanie.

Uwaga! Nie odpowiadamy na korespondencję anonimową, prosimy więc o podpisywanie się pod e-mailami.

Komisja Rekrutacyjna będzie odpowiadała na pytania od momentu oficjalnego powołania i zatwierdzenia przez Prorektora do Spraw Studentów i Jakości Kształcenia.

SKRÓTY:
ISIiI: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
URK: Uczelniana Rejestracja Kandydatów
IRK: Internetowa Rejestracja Kandydatów
UKR: Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
BR: Biuro ds. Rekrutacji (obsługa administracyjna UKR)


[1]. Czy studia w Instytucie są studiami licencjackimi czy magisterskimi?

Studia w Instytucie są dwustopniowe: obejmują 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (płatnych), oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie), prowadzone w formie studiów stacjonarnych.

[2]. Jaki jest program studiów magisterskich?

Studenci studiów magisterskich o profilu filologicznym wybierają na etapie procedur kwalifikacyjnych specjalizację hiszpańską lub portugalską, zaś na etapie rejestracji na zajęcia, jedną z następujących ścieżek: tłumaczeniową, kulturoznawczą, literaturoznawczą lub językoznawczą.

Istnieje  też możliwość uzyskania kompetencji pedagogicznych, wraz z uprawnieniami nauczycielskimi, w ramach nieobowiązkowego modułu dydaktycznego. 

Szczegółowy program studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku filologia iberyjska znajduje się na stronie Instytutu w zakładce STUDIA - STUDENCI - REGULACJE INSTYTUTOWE.

UWAGA! W związku z procesem dostosowywania programu studiów do wymogów reformy systemu edukacji, informacje zawarte na stronie internetowej ISIiI będą sukcesywnie aktualizowane, w miarę jak poszczególne kierunki zatwierdzane będą przez Senat UW.

[3]. Czy na studia wieczorowe będzie przeprowadzana osobna rekrutacja?

Instytut nie prowadzi rekrutacji na studia niestacjonarne na rok akademicki 2019/20.

[4]. Czy Instytut prowadzi studia zaoczne?

Nie. Instytut prowadzi studia stacjonarne w trybie dziennym.

[5]. Jaka jest liczba miejsc na studiach II stopnia ?

Szczegółowe informacje dotyczące limitów przyjęć publikowane są na stronie internetowej Instytutu, w dziale poświęconym zasadom kwalifikacji. Będą one obowiązywały od momentu zatwierdzenia ich przez Senat UW. 

[6]. W jaki sposób przebiega wybór ścieżki studiów?

Zależy on od wyboru seminarium magisterskiego, który warunkuje przypisanie do jednej ze ścieżek, a także dalszą selekcję spośród zajęć połączonych tematycznie z seminariami. Szczegółową ofertę zajęć znajdą Państwo w programie studiów.

[7]. Czy jest możliwe jednoczesne uczestnictwo w rekrutacji na obie specjalności?

Formalnie nie jest możliwe zarejestrowanie się na egzminy wstępne zarówno do sekcji hiszpańskiej jak i do portugalskiej.

[8]. W jaki sposób i kiedy można zgłosić się do uczestnictwa w rekrutacji na studia II stopnia?

Wszyscy kandydaci chcący przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego muszą dokonać odpowiedniej rejestracji internetowej w ogólnouczelnianym systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów - IRK, w terminie zgodnym z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego w ISIiI UW.

[9]. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w rekrutacji i w jakim trybie się ją uiszcza?

Opłata rekrutacyjna wynosi 80 zł. Należy ją uiścić przelewem na indywidualne konto bankowe wygenerowane dla każdego kandydata przez system IRK przed upływem końca rejestracji.

[10]. Kto może wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia?

O przyjęcie na studia drugiego stopnia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku. Kandydaci podejmujący studia drugiego stopnia na kierunku filologia iberystyka muszą dobrze znać język hiszpański lub portugalski, oraz mieć rozeznanie w historii kultury Półwyspu Iberyjskiego oraz Ameryki Łacińskiej.

[11]. Co zadecyduje o przyjęciu na studia II stopnia? Jaka będzie punktacja?

Szczegółowe unormowania dotyczące wymogów stawianych kandydatom na studia II stopnia znajdują się w dziale zawierajacym zasady kwalifikacji na studia II stopnia w ISIiI UW.

[12]. Kiedy i gdzie są ogłaszane wyniki postępowania kwalifikacyjnego?

Termin ogłoszenia wyników, jak również data i miejsce egzaminu wstępnego oraz harmonogram składania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Instytutu w dziale Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w ISIiI UW, a także na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów, w zakładce "katalog". W razie niemożności znalezienia poszukiwanych informacji, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Dane kontaktowe podane są w zakładce STUDIA-KANDYDACI.  

Informacje dotyczące kwalifikacji publikowane są na osobistych kontach IRK kandydatów.  Ze względu na możliwość rezygnacji ze studiów przez osoby zakwalifikowane, zalecamy kandydatom z list rezerwowych śledzenie na bieżąco informacji pojawiających się na kontach.

[13]. Jakie dokumenty należy składać w Instytucie?

 

Pełna lista dokumentów znajduje się pod poniższym adresem:

http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/.  

Zakwalifikowani kandydaci, którzy nie złożą wymaganych dokumentów we wskazanym terminie, nie zostaną przyjęci na studia.

 

[14]. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty ISIiI?

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich uczestniczy w Dniu Otwartym organizowanym przez Uniwersytet Warszawski. 

[15]. Kiedy odbywają się Dyżury Komisji Rekrutacyjnej?

Do czasu powołania Komisji Rekrutacyjnej, dyżur pełni Pełnomocnik do Spraw Rekrutacji, dr Magdalena Brykczyńska: piątek, 8:00-9:00, sala 102, ul. Oboźna 8; magdalena.brykczynska@tlen.pl

Terminy dyżurów Członków Komisji Rekrutacyjnej w trakcie trwania roku akademickiego umieszczone są w zakładce WYKŁADOWCY.

Dyżury w trakcie rekrutacji lipcowej będą odbywały się zgodnie z harmonogramem kolejnych tur przyjmowania dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia I i II stopnia, zaś w sierpniu i wrześniu będą one ogłaszane na stronie internetowej Instytutu.

Zachęcamy do wysyłania zapytań pocztą elektoniczną na adres: rekrutacja.iber@uw.edu.pl.

[16]. Czy w ramach studiów w Instytucie jest możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe stypendialnym?

Nasz Instytut aktywnie uczestniczy w programach wymiany stypendialnej. W ramach europejskiego programu LLP Erasmusniektórzy studenci realizują część programu studiów mając możliwość zaliczenia przedmiotów zrealizowanych zagranicą, a także mogą otrzymać dofinansowanie takiego wyjazdu. Jednocześnie, studenci naszego Instytutu oraz doktoranci i pracownicy naukowi mogą starać się o uzyskanie stypendiów rządowych (wakacyjnych i całorocznych) do takich krajów jak np. Hiszpania, Meksyk, Argentyna, Kolumbia, Peru, Boliwia i innych.