Najczęściej zadawane pytania (FAQ) o studia II stopnia

Rekrutacja 2023/ 2024 w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW
 

SZANOWNI KANDYDACI!

Na niniejszej stronie znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące studiów pierwszego stopnia. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami, co z pewnością rozwieje wiele z Państwa wątpliwości.

1. Czy studia w Instytucie są studiami licencjackimi czy magisterskimi?

2. Jaki jest program studiów magisterskich?

3. Czy na studia wieczorowe będzie przeprowadzana osobna rekrutacja?

4. Czy Instytut prowadzi studia zaoczne?

5. Jaka jest liczba miejsc na studiach II stopnia?

6. W jaki sposób przebiega wybór ścieżki studiów?

7. Czy możliwe jest jednoczesne uczestnictwo w rekruacji na obydwie specjalności?

8. W jaki sposób i kiedy można zgłosić się do uczestnictwa w rekrutacji na studia II stopnia?

9. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w rekrutacji i w jakim trybie się ją uiszcza?

10. Kto może wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia?

11. Co zadecyduje o przyjęciu na studia II stopnia? Jaka będzie punktacja?

12. Kiedy są ogłaszane wyniki postępowania kwalifikacyjnego i zostanie opublikowana lista  rankingowa?

13. Jakie dokumenty i kiedy należy składać w Instytucie?

14. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty?

15. Kiedy odbywają się Dyżury Komisji Rekrutacyjnej?

16. Czy w ramach studiów w Instytucie jest możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe stypendialnym?

Odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące:

  • postępowania kwalifikacyjnego,
  • Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK),
  • rekrutacji kandydatów z zagranicy,

prosimy szukać na stronie https://irk.uw.edu.pl/pl/  lub w Biurze ds. Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego: http://rekrutacja.uw.edu.pl/

Pytania można zadawać także pisząc na adres: rekrutacja.iber@uw.edu.pl. Prosimy o podpisywanie się pod e-mailami.

Członkowie Komisji Rekrutacyjnej będą odpowiadali na pytania za pośrednictwem strony https://irk.uw.edu.pl/pl/, od momentu oficjalnego powołania Komisji przez Prorektora do Spraw Studentów i Jakości Kształcenia.

SKRÓTY:
ISIiI: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
IRK: Internetowa Rekrutacja Kandydatów


[1]. Czy studia w Instytucie są studiami licencjackimi czy magisterskimi?

Studia w Instytucie są dwustopniowe: obejmują 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (płatnych), oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie), prowadzone w formie studiów stacjonarnych, na kierunku FILOLOGIA IBERYJSKA.

[2]. Jaki jest program studiów magisterskich?

Studia magisterskie w ISIiI posiadają profil filologiczny. Studenci wybierają jedną ze specjalności: hiszpańską, latynoamerykańską, portugalską lub brazylijską i uczęszczają na przypisane do każdej z nich zajęcia z przedmiotów obowiązkowych z dziedzin nauki o kulturze, języku, społeczństwie, oraz o sztuce przekładu. Wybierają również dopasowane do specjalności seminarium i odpowiednie względem niego proseminarium. W programie studiów znajdują się także zajęcia wybierane w sposób całkowicie swobodny (tzw. "przedmiotach do wyboru").  

Istnieje możliwość nauki drugiego języka iberyjskiego oraz uzyskania kompetencji pedagogicznych, wraz z uprawnieniami nauczycielskimi, w ramach nieobowiązkowego modułu dydaktycznego. Osoby rozpoczynające realizację modułu na studiach II stopnia powinny najpierw wystąpić do Kierownika Studiów z podaniem o indywidualny tok nauczania. 

Szczegółowy program studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Filologia iberyjska znajduje się na stronie Instytutu w zakładce: Studia> Studenci> Regulacje instytutowe.

https://www.iberystyka.uw.edu.pl/pl/content/studia-ii-stopnia-0

[3]. Czy na studia wieczorowe będzie przeprowadzana osobna rekrutacja?

W ramach rekrutacji 2023/24 Instytut nie prowadzi naboru na studia niestacjonarne II stopnia.

[4]. Czy Instytut prowadzi studia zaoczne?

Nie. W ramach studiów II stopnia oferujemy studia stacjonarne, tzw. dzienne. Nie oznacza to jednak, że wszyscy Studenci mają zajęcia codziennie. Plan konfigurowany jest indywidualnie przez każdego z przyjętych Kandydatów na podstawie dostępnej siatki zajęć.

[5]. Jaka jest liczba miejsc na studiach II stopnia ?

Szczegółowe informacje dotyczące limitów przyjęć znajdują się, od momentu ich uchwalenia przez Senat UW, w dziale poświęconym zasadom kwalifikacji.

[6]. W jaki sposób przebiega wybór ścieżki studiów?

Osoby nie posiadające dyplomu ukończenia studiów I stopnia o profilu iberystycznym na etapie procedur kwalifikacyjnych wybierają język specjalności, podchodząc do egzaminu pisemnego z języka hiszpańskiego lub portugalskiego.

Wszyscy Kandydaci deklarują wybór secjalności (hiszpańskiej, latynoamerykańskiej, portugalskiej lub brazylijskiej)  podczas składania dokumentów.

Pierwszeństwo w zapisie do wybranej specjalności będą miały Osoby z wyższym wynikiem rekrutacyjnym. Jednakże każdy z przyjetych Kandydatów ma zagwarantowane miejsce w jednej ze specjalności, które odpowiadają językowi ukończonych przez daną Osobę studiów I stopnia. 

[7]. Czy jest możliwe jednoczesne uczestnictwo w rekrutacji na kilka specjalności?

Rekrutacja dotyczy kierunku studiów (filologia iberyjska), nie zaś dostępnych w ich ramach specjalności.

[8]. W jaki sposób i kiedy można zgłosić się do uczestnictwa w rekrutacji na studia II stopnia?

Wszyscy kandydaci chcący przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego muszą dokonać rejestracji internetowej w ogólnouczelnianym systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów  IRK.

Terminy tegorocznej rejestracji na studia II stopnia przewidziane w uchwale Senatu UW to:  6.06.2023 - 7.07 2023, z egzaminem 14.07.2023 (I tura) oraz 17.08.2023 - 14.09.2023, z egzaminem 19.09.2023 (II tura).

[9]. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w rekrutacji i w jakim trybie się ją uiszcza?

Informacje o sposobie płatności oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej pojawią się po zapisaniu się na kierunek studiów. Kandydaci proszeni są o sprawdzenie na swoim koncie w systemie IRK, w zakładce „Płatności”, indywidualnego numeru konta bankowego, wygenerowanego dla każdego Kandydata przez system.

Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł. Jeżeli kandydata obowiązuje egzamin pisemny, egzamin ustny (z wyjątkiem egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego) lub rozmowa kwalifikacyjna, opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł.

Kandydat powinien dokonać opłaty rekrutacyjnej w terminie wskazanym na stronie IRK. Jest to konieczny warunek uczestnictwa w rekrutacji na studia.

Po wpływie opłaty rekrutacyjnej na konto bankowe UW, na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata pojawi się potwierdzenie jej dokonania.

[10]. Kto może wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia?

O przyjęcie na studia drugiego stopnia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku. Kandydaci podejmujący studia drugiego stopnia na kierunku filologia iberystyka powinni dobrze znać język hiszpański lub portugalski, oraz mieć rozeznanie w historii i kulturze Półwyspu Iberyjskiego oraz Ameryki Łacińskiej.

[11]. Co zadecyduje o przyjęciu na studia II stopnia? Jaka będzie punktacja?

W rekrutacji na studia II stopnia w ISIiI, w wypadku Kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku o profilu iberystycznym, brana będzie pod uwagę średnia z toku studiów oraz ocena na dyplomie. Osoby nie posiadające formalnego wykształcenia iberystycznego zobowiązane są do podejścia do egzaminu pisemnego z języka hiszpańskiego lub portugalskiego na poziomie C1 oraz do egzaminu ustnego z wiedzy o krajach hiszpańsko lub portugalskojęzycznych. 

Osoby posiadające dyplom wydany za granicą, które nie mogą przedłożyć honorowanego przez UW dokumentu poświadczajacego znajomość języka polskiego, zobowiązane są do podejścia do egzaminu ustnego z tego języka.

Szczegółowe informacje na temat zasad kwalifikacji na studia znajdują się w zakładce oferta na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, przy opisie kierunku Filologia iberyjska.

W wypadku Kandydatów spełniających wymogi zawarte w zasadach kwalifikacji, o przyjęciu na studia zadecyduje pozycja na liście rankingowej.

[12]. Kiedy i gdzie są ogłaszane wyniki postępowania kwalifikacyjnego?

Termin ogłoszenia wyników oraz harmonogram składania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Instytutu w dziale Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia II stopnia:

https://www.iberystyka.uw.edu.pl/pl/content/harmonogram-post%C4%99powania-rekrutacyjnego-na-studia-ii-stopnia

a także na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, przy opisie zasad kwalifikacji na kierunek Filologia iberyjska.

Informacje dotyczące kwalifikacji i składania dokumentów publikowane są na osobistych kontach IRK kandydatów.  Ze względu na możliwość rezygnacji z podjęcia studiów przez osoby zakwalifikowane, zalecamy kandydatom z list rezerwowych śledzenie na bieżąco informacji pojawiających się na kontach.

[13]. Jakie dokumenty należy składać w Instytucie?

Każdego Kandydata obowiązuje dostarczenie, w terminie podanym na osobistym koncie IRK w dniu ogłoszenia wyników lub przesunięcia na liście rankingowej, następujących dokumentów:

1) Oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, wraz z KSEROKOPIĄ albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy studentów.

2) Ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata (dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”).

3) Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), zawierające zdjęcie kandydata, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS (dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”).

4) Dowód uiszczenia opłaty za ELS – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS.

5) Oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim (dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”).

Ponadto, w szeregu wypadków (min. Kandydatów spoza Unii Europejskiej oraz posiadających świadectwo wydane za granicą) wymagane będzie spełnienie dodatkowych kryteriów formalnych.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z  PEŁNĄ LISTĄ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW: http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/

Zakwalifikowani Kandydaci, którzy nie złożą wymaganych dokumentów we wskazanym terminie podanym na osobistych kontach irk, nie zostaną przyjęci na studia.

[14]. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty ISIiI?

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich uczestniczy w Dniu Otwartym organizowanym przez Uniwersytet Warszawski. Jego termin podany zostanie na stronie internetowej UW po rozpoczęciu się II semestru. Osoby potrzebujące merytorycznego wsparcia w wyborze kierunku studiów oraz specjalności zapraszamy do kontaktowania się z przedstawicielami Komisji Rekrutacyjnej, po jej powołaniu przez władze uniwersyteckie, oraz z instytutowym koordynatorem procedur rekrutacyjnych, dr. Magdaleną Brykczyńską: m.brykczynska@uw.edu.pl

[15]. Kiedy odbywają się Dyżury Komisji Rekrutacyjnej?

Komisja Rekrutacyjna powołana zostanie w marcu 2023 i od tego momentu dostępne będą na naszej stronie internetowej godziny dyżurów jej Członków. Komisja będzie także dostępna w podanych w harmonogramie rekuacji dniach kolejnych tur składania dokumentów przez zakwalifikowanych Kandydatów.  Ewentualne dodatkowe terminy dyżurów podawane będą na stronie głównej Instytutu, w dziale ogłoszeń.

Zachęcamy do wysyłania zapytań pocztą elektoniczną na adres: rekrutacja.iber@uw.edu.pl

[16]. Czy w ramach studiów w Instytucie jest możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe stypendialnym?

Nasz Instytut aktywnie uczestniczy w programach wymiany stypendialnej w ramach europejskiego programu Erasmus. Tutaj znajdą Państwo szereg przydatnych informacji: https://www.iberystyka.uw.edu.pl/en/erasmus-coord

Studenci naszego Instytutu mogą też starać się o uzyskanie stypendiów rządowych (wakacyjnych i całorocznych) do takich krajów jak np. Hiszpania, Meksyk, Argentyna, Kolumbia, Peru, Boliwia i innych.