Najczęściej zadawane pytania (FAQ) o studia II stopnia

Rekrutacja 2024/ 2025 w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW
 

SZANOWNE KANDYDATKI I KANDYDACI!

Na niniejszej stronie znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące studiów pierwszego stopnia. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami, co z pewnością rozwieje wiele z Państwa wątpliwości.

1. Czy studia w Instytucie są studiami licencjackimi czy magisterskimi?

2. Jaki jest program studiów magisterskich?

3. Czy na studia wieczorowe będzie przeprowadzana osobna rekrutacja?

4. Czy Instytut prowadzi studia zaoczne?

5. Jaka jest liczba miejsc na studiach II stopnia?

6. W jaki sposób przebiega wybór ścieżki studiów?

7. Czy możliwe jest jednoczesne uczestnictwo w rekruacji na obydwie specjalności?

8. W jaki sposób i kiedy można zgłosić się do uczestnictwa w rekrutacji na studia II stopnia?

9. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w rekrutacji i w jakim trybie się ją uiszcza?

10. Kto może wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia?

11. Co zadecyduje o przyjęciu na studia II stopnia? Jaka będzie punktacja?

12. Kiedy są ogłaszane wyniki postępowania kwalifikacyjnego i zostanie opublikowana lista  rankingowa?

13. Jakie dokumenty i kiedy należy składać w Instytucie?

14. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty?

15. Kiedy odbywają się Dyżury Komisji Rekrutacyjnej?

16. Czy w ramach studiów w Instytucie jest możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe stypendialnym?

Odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące:

  • postępowania kwalifikacyjnego,
  • Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK),
  • rekrutacji kandydatów z zagranicy,

prosimy szukać na stronie https://irk.uw.edu.pl/pl/  lub w Biurze ds. Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego: http://rekrutacja.uw.edu.pl/

Pytania można zadawać także pisząc na adres: rekrutacja.iber@uw.edu.pl. Prosimy o podpisywanie się pod e-mailami.

Członkowie Komisji Rekrutacyjnej będą odpowiadali na pytania za pośrednictwem strony https://irk.uw.edu.pl/pl/, od momentu oficjalnego powołania Komisji przez Prorektora do Spraw Studentów i Jakości Kształcenia.

SKRÓTY:
ISIiI: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
IRK: Internetowa Rekrutacja Kandydatów


[1]. Czy studia w Instytucie są studiami licencjackimi czy magisterskimi?

Studia w Instytucie są dwustopniowe: obejmują 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (płatnych), oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie), prowadzone w formie studiów stacjonarnych, na kierunku FILOLOGIA IBERYJSKA.

[2]. Jaki jest program studiów magisterskich?

Studia magisterskie w ISIiI posiadają profil filologiczny. Studenci wybierają jedną ze specjalności: hiszpańską, latynoamerykańską, portugalską lub brazylijską i uczęszczają na przypisane do każdej z nich zajęcia obowiązkowe z dziedzin nauki o kulturze, języku, społeczństwie, oraz o sztuce przekładu. Wybierają również dopasowane do specjalności seminarium i odpowiednie względem niego proseminarium. W programie studiów znajdują się także zajęcia wybierane w sposób całkowicie swobodny (tzw. "przedmioty do wyboru").  

Istnieje możliwość nieodpłatnej nauki języka portugalskiego, a także uzyskania kompetencji pedagogicznych, wraz z uprawnieniami nauczycielskimi, w ramach nieobowiązkowego modułu dydaktycznego. Osoby rozpoczynające realizację modułu na studiach II stopnia powinny najpierw wystąpić do Kierownika Studiów z podaniem o indywidualny tok nauczania. 

Szczegółowy program studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Filologia iberyjska znajduje się na stronie Instytutu w zakładce: Studia> Studenci> Regulacje instytutowe.

https://www.iberystyka.uw.edu.pl/pl/content/studia-ii-stopnia-0

[3]. Czy na studia wieczorowe będzie przeprowadzana osobna rekrutacja?

W ramach rekrutacji 2024/25 Instytut nie prowadzi naboru na studia niestacjonarne II stopnia.

[4]. Czy Instytut prowadzi studia zaoczne?

Nie. W ramach studiów II stopnia oferujemy studia stacjonarne, tzw. dzienne. Nie oznacza to jednak, że wszyscy Studenci mają zajęcia codziennie. Plan konfigurowany jest w dużym stopniu indywidualnie na podstawie dostępnej siatki zajęć, tak aby Osoby pracujące zawodowo miały możliwość podjęcia studiów.

[5]. Jaka jest liczba miejsc na studiach II stopnia ?

Szczegółowe informacje dotyczące limitów przyjęć znajdują się, od momentu ich uchwalenia przez Senat UW, w dziale poświęconym zasadom kwalifikacji.

[6]. W jaki sposób przebiega wybór ścieżki studiów?

Osoby nie posiadające dyplomu ukończenia studiów I stopnia o profilu iberystycznym na etapie procedur kwalifikacyjnych wybierają język specjalności, podchodząc do egzaminu pisemnego z języka hiszpańskiego lub portugalskiego.

Wszyscy Kandydaci deklarują wybór secjalności (hiszpańskiej, latynoamerykańskiej, portugalskiej lub brazylijskiej)  podczas składania dokumentów.

Pierwszeństwo w zapisie do wybranej specjalności będą miały Osoby z wyższym wynikiem rekrutacyjnym. Jednakże każdy z przyjetych Kandydatów ma zagwarantowane miejsce w jednej ze specjalności, które odpowiadają językowi (hiszpańskiemu lub portugalskiemu) ukończonych przez daną Osobę studiów I stopnia o profilu iberystycznym, lub też językowi wybranego przez Kandydata wariantu pisemnego egzaminu estepnego..

[7]. Czy jest możliwe jednoczesne uczestnictwo w rekrutacji na kilka specjalności?

Rekrutacja dotyczy kierunku studiów (filologia iberyjska), nie zaś dostępnych w ich ramach specjalności.

[8]. W jaki sposób i kiedy można zgłosić się do uczestnictwa w rekrutacji na studia II stopnia?

Wszyscy kandydaci chcący przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego muszą dokonać rejestracji internetowej w ogólnouczelnianym systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów  IRK.

Terminy tegorocznej rejestracji na studia II stopnia przewidziane w uchwale Senatu UW to:  6.06.2024 - 12.07 2024, z egzaminem 17.07.2024 (I tura) oraz 19.08.2024 - 12.09.2024, z egzaminem 20.09.2024 (II tura).

Po zarejestrowaniu się na kierunek studiów należy uiścić opłatę rekrutacyjną oraz podać na osobistym koncie IRK dane potrzebne do obliczenia wyniku rekrutacyjnego, lub też załączyć dokumenty wymagane w wypadku osób podchodzących do pisemnego egzaminu wstępnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. 

Kandydaci posiadający dyplom zagraniczny zobowiązani są do załączenia do konta IRK certyfikatu znajomości języka polskiego lub do podejścia do egzaminu ustnego z tego języka.

[9]. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w rekrutacji i w jakim trybie się ją uiszcza?

Informacje o sposobie płatności oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej pojawią się po zapisaniu się na kierunek studiów. Kandydaci proszeni są o sprawdzenie na swoim koncie w systemie IRK, w zakładce „Płatności”, indywidualnego numeru konta bankowego, wygenerowanego dla każdego Kandydata przez system.

Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł. Jeżeli kandydata obowiązuje egzamin pisemny, egzamin ustny (z wyjątkiem egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego) lub rozmowa kwalifikacyjna, opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł.

Kandydat powinien dokonać opłaty rekrutacyjnej w terminie wskazanym na stronie IRK. Jest to konieczny warunek uczestnictwa w rekrutacji na studia.

Po wpływie opłaty rekrutacyjnej na konto bankowe UW, na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata pojawi się potwierdzenie jej dokonania. Więcej informacji na temat opłaty rekrutacyjnej znajduje się na stronie Biura do Spraw Rekrutacji: https://rekrutacja.uw.edu.pl/oplata-rekrutacyjna/

[10]. Kto może wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia?

O przyjęcie na studia drugiego stopnia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku. Kandydaci podejmujący studia drugiego stopnia na kierunku filologia iberystyka powinni dobrze znać język hiszpański lub portugalski, oraz mieć rozeznanie w historii i kulturze krajów hiszpańsko lub portugalskojęzycznych.

Od Kandydatów z dyplomem zagranicznym wymagane jest zaświadczenie iż posiadany stopień ukończenia studiów uprawnia do ich kontynuacji na studiach II stopnia w kraju, w którym dyplom został wydany.

[11]. Co zadecyduje o przyjęciu na studia II stopnia? Jaka będzie punktacja?

W rekrutacji na studia II stopnia w ISIiI, w wypadku Kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku o profilu iberystycznym, brana będzie pod uwagę średnia z toku studiów oraz ocena na dyplomie. Osoby nie posiadające formalnego wykształcenia iberystycznego zobowiązane są do podejścia do egzaminu pisemnego z języka hiszpańskiego lub portugalskiego na poziomie C1 oraz do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej wiedzę o krajach hiszpańsko lub portugalskojęzycznych. 

Osoby posiadające dyplom wydany za granicą, które nie mogą przedłożyć honorowanego przez UW dokumentu poświadczajacego znajomość języka polskiego, zobowiązane są do podejścia do egzaminu ustnego z tego języka.

Szczegółowe informacje na temat zasad kwalifikacji na studia znajdują się w zakładce oferta na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, przy opisie kierunku Filologia iberyjska: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2024/programme/S2-FLIB/?from=field:P_FLIB

W wypadku Kandydatów spełniających wymogi zawarte w zasadach kwalifikacji, o przyjęciu na studia zadecyduje pozycja na liście rankingowej.

[12]. Kiedy i gdzie są ogłaszane wyniki postępowania kwalifikacyjnego?

Termin ogłoszenia wyników oraz ogólny harmonogram składania dokumentów znajdują się na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, przy opisie zasad kwalifikacji na kierunek Filologia iberyjska: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2024/programme/S2-FLIB/?from=field:P_FLIB

Informacje dotyczące kwalifikacji oraz terminu złożenia dokumentów dotyczące poszczególnych Kandydatów publikowane są na osobistych kontach IRK.

Ze względu na możliwość rezygnacji z podjęcia studiów przez osoby zakwalifikowane, zalecamy Kandydatom z list rezerwowych śledzenie na bieżąco informacji pojawiających się na kontach także po zakończeniu  przyjmowania okumentów w terminach przewidzianych w harmonogramie rekrutacji.

[13]. Jakie dokumenty należy składać w Instytucie?

Każdą osobę zakwalifikowaną na studia obowiązuje dostarczenie, w terminie podanym na osobistym koncie IRK w dniu ogłoszenia wyników lub przesunięcia na liście rankingowej, następujących dokumentów:

1) Oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, wraz z KSEROKOPIĄ albo oryginału zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz ze zobowiązaniem  do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy studentów.

2) Ankiety osobowej zawierającej zdjęcie osoby, która została zakwalifikowana na studia, wydrukowanej z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK oraz podpisanej (ankieta dostępna jest na osobisty koncie rejestracyjnym, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, których dotyczy kwalifikacja, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”).

3) Podania o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), zawierającego zdjęcie osoby zakwalifikownej, wydrukowanego z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisanego – w wypadku osób nieposiadających ELS (podanie dostępne jest na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, których dotyczy kwalifikacja, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”).

4) Dowodu uiszczenia opłaty za ELS – w wypadku osób nieposiadających legitymacji.

5) Oświadczenia o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim (oświadczenie dostępne jest na koncie rejestracyjnym, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, których dotyczy kwalifikacja, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”).

Ponadto, w szeregu wypadków (min. osób spoza Unii Europejskiej oraz posiadających świadectwo wydane za granicą) wymagane będzie spełnienie dodatkowych kryteriów formalnych.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z  PEŁNĄ LISTĄ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW: http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/

Osoby zakwalifikowane, które nie złożą wymaganych dokumentów we wskazanym terminie podanym na osobistych kontach IRK, nie zostaną przyjęte na studia.

[14]. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty ISIiI?

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich uczestniczy w Dniu Otwartym organizowanym przez Uniwersytet Warszawski. Odbędzie się on 20 kwietnia, w godzinach 10:00-16:00.

https://www.uw.edu.pl/dzien-otwarty-uw-2024/

Osoby potrzebujące merytorycznego wsparcia w wyborze kierunku studiów oraz specjalności, a także pragnące dowiedzieć się o przebieg procedur kwalifikacyjnych, zapraszamy do kontaktowania się z przedstawicielami Komisji Rekrutacyjnej, oraz z instytutowym koordynatorem procedur rekrutacyjnych, dr Magdaleną Brykczyńską: m.brykczynska@uw.edu.pl

[15]. Kiedy odbywają się Dyżury Komisji Rekrutacyjnej?

Na naszej stronie internetowej, w zakłądce Kandydaci, dostępne są  godziny dyżurów Członków Komisji.

https://www.iberystyka.uw.edu.pl/pl/content/rekrutacja-na-rok-akademicki-202425

Ewentualne dodatkowe terminy dyżurów podawane będą na stronie głównej Instytutu, w dziale ogłoszeń.

Zachęcamy do wysyłania zapytań pocztą elektoniczną na adres: rekrutacja.iber@uw.edu.pl

[16]. Czy w ramach studiów w Instytucie jest możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe stypendialnym?

Nasz Instytut aktywnie uczestniczy w programach wymiany stypendialnej w ramach europejskiego programu Erasmus. Tutaj znajdą Państwo szereg przydatnych informacji: https://www.iberystyka.uw.edu.pl/en/erasmus-coord

Studenci naszego Instytutu mogą też starać się o uzyskanie stypendiów rządowych (wakacyjnych i całorocznych) do takich krajów jak Hiszpania, Meksyk, Argentyna, Kolumbia, Peru i Boliwia.