Najczęściej zadawane pytania (FAQ) o studia II stopnia

Rekrutacja 2018/2019 w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW
 

SZANOWNI KANDYDACI!

Na niniejszej stronie znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez kandydatów pytania dotyczące studiów drugiego stopnia. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami, co z pewnością rozwieje wiele Waszych wątpliwości.

1. Czy studia w Instytucie są studiami licencjackimi czy magisterskimi?

2. Jaki jest program studiów magisterskich?

3. Czy na studia wieczorowe będzie przeprowadzana osobna rekrutacja?

4. Czy Instytut prowadzi studia zaoczne? 

5. Czym różnią się studia dzienne od studiów wieczorowych?

6. Jaka jest liczba miejsc na studiach dziennych i wieczorowych II stopnia?

7. W jaki sposób przebiega wybór ścieżki studiów?

8. Czy możliwe jest studiowanie w obu sekcjach naraz?

9. W jaki sposób i kiedy można się rejestrować do uczestnictwa w rekrutacji na studia II stopnia?

10. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w rekrutacji i w jakim trybie się ją uiszcza?

11. Kto może wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia?

12. Co zadecyduje o przyjęciu na studia II stopnia? Jaka będzie punktacja?

13. Kiedy są ogłaszane wyniki postępowania kwalifikacyjnego i zostanie opublikowana lista  rankingowa?

14. Jakie dokumenty i kiedy należy składać w Instytucie?

15. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty?

16. Kiedy odbywają się Dyżury Komisji Rekrutacyjnej?

17. Czy w ramach studiów w Instytucie jest możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe stypendialnym?

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi mają charakter wyłącznie informacyjny.

Odpowiedzi na pytania dotyczące:

  • postępowania kwalifikacyjnego,
  • przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,
  • ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym,
  • Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
  • rekrutacji kandydatów zagranicznych,

prosimy konsultować na stronie internetowej Rekrutacji na UW
lub w Biurze ds. Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój nr 4;
rekrutacja@adm.uw.edu.pl

UWAGA: Jeśli nie znalazłeś powyżej odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące szczegółów rekrutacji na studia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, możesz je zadać drogą mailową: rekrutacja.iber@uw.edu.pl .

W temacie listu prosimy wpisać informację, czego konkretnie dotyczy pytanie.

Uwaga! Nie odpowiadamy na korespondencję anonimową, prosimy więc o podpisywanie się pod e-mailami.

Komisja Rekrutacyjna będzie odpowiadała na pytania od momentu oficjalnego powołania i zatwierdzenia przez Prorektora do Spraw Studentów i Jakości Kształcenia.

SKRÓTY:
ISIiI: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
URK: Uczelniana Rejestracja Kandydatów
IRK: Internetowa Rejestracja Kandydatów
UKR: Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
BR: Biuro ds. Rekrutacji (obsługa administracyjna UKR)


[1]. Czy studia w Instytucie są studiami licencjackimi czy magisterskimi?

Studia w Instytucie są dwustopniowe: obejmują 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie), prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (płatnych). Studenci studiów magisterskich, o profilu filologicznym, wybierają jedną z następujących ścieżek: tłumaczeniową, kulturoznawczą, literaturoznawczą oraz językoznawczą. Istnieje  też możliwość uzyskania kompetencji pedagogicznych, wraz z uprawnieniami nauczycielskimi, w ramach nieobowiązkowego modułu dydaktycznego. 

[2]. Jaki jest program studiów magisterskich?

Program studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku filologia iberyjska znajduje się na stronie Instytutu w zakładce STUDIA - STUDENCI - REGULACJE INSTYTUTOWE.

[3]. Czy na studia wieczorowe będzie przeprowadzana osobna rekrutacja?

Tak, proces rekrutacji na studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (wieczorowe) jest odrębny i odrębna jest zatem rejestracja. Kandydat może zarejestrować się do udziału w rekrutacji zarówno na studia stacjonarne jak i niestacjonarne, przez co figurować będzie na odrębnych listach rankingowych. Na studia w danym trybie może dostać się tylko i wyłączniekandydat, który zarejestrował się do udziału w rekrutacji  na studia w tymże trybie. W związku z tym przy rejestracji w systemie IRK rekomendowane jest rejestrowanie się zarówno na studia dzienne, jak i wieczorowe, ponieważ przy ogłaszaniu list kandydatów przyjętych na studiach kandydaci zarejestrowani na studia dzienne, którzy z braku miejsc nie zostali przyjęci, NIE BĘDĄ AUTOMATYCZNIE PRZENOSZENI NA STUDIA WIECZOROWE. Student, który zakwalifikował się do przyjęcia zarówno na studia stacjonarne jak i niestacjonarne deklaruje wybór jednego z tych trybów studiów w momencie składania dokumentów na studia.

[4]. Czy Instytut prowadzi studia zaoczne?

Nie. Instytut prowadzi studia stacjonarne – czyli studia w trybie dziennym oraz studia niestacjonarne – czyli studia w trybie wieczorowym. Na studiach II stopnia stacjonarnych (dziennych) i na studiach niestacjonarnych (wieczorowych)  prowadzone są studia w dwóch specjalnościach: hiszpańskiej i portugalskiej.

[5]. Czym różnią się studia dzienne od studiów wieczorowych?

Zarówno na studiach stacjonarnych (tzw. dziennych) jak i niestacjonarnych (tzw. wieczorowych) student może wybrać studia w sekcji hiszpańskiej lub w sekcji portugalskiej (uzyskawszy zgodę Dyrektora do Spraw Studenckich) W programie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (wieczorowych) nie ma żadnych różnic merytorycznych. Wybór studiów niestacjonarnych nie oznacza konieczności uczestnictwa w zajęciach wyłącznie w godzinach popołudniowych. Studenci studiów niestacjonarnych mogą dokonywać swobodnego wyboru w ramach całej dostępnej puli zajęć. Studia niestacjonarne są studiami płatnymi.

[6]. Jaka jest liczba miejsc na studiach II stopnia dziennych i wieczorowych?

Szczegółowe informacje dotyczące limitów przyjęć publikowane są na stronie internetowej Instytutu, w dziale poświęconym zasadom kwalifikacji, po uprzednim uchwaleniu ich przez Senat UW. 

[7]. W jaki sposób przebiega wybór ścieżki studiów?

Zależy on od wyboru seminarium magisterskiego, który warunkuje przypisanie do jednej ze ścieżek, a także dalszą selekcję spośród zajęć połączonych tematycznie z seminariami. Szczegółową ofertę zajęć znajdą Państwo w programie studiów.

[8]. Czy jest możliwe studiowanie w obu specjalnościach naraz?

Formalnie nie jest możliwe zarejestrowanie się na egzminy wstępne zarówno do sekcji hiszpańskiej jak i do portugalskiej, jak również egzaminy te odbywają się jednocześnie. Kandydat może jednak wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej o możliwość otrzymania dwóch ezgaminów wstępnych. Na liście rankingowej umieszczony zostanie lepszy wynik, lub też Kandydat poinformuje Komisję Rekrutacyjną o wyborze jednej z sekcji, w wypadku, gdyby wyniki obydwu egzaminów umożliwiały przyjęcie na studia.

Ze względu na różnice programowe między obiema sekcjami, jak i rozbudowany program studiów, Instytut nie poleca podejmowania studiów w obu specjalnościach jednocześnie.

[9]. W jaki sposób i kiedy można się rejestrować do uczestnictwa w rekrutacji na studia II stopnia?

Wszyscy kandydaci chcący przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego muszą dokonać odpowiedniej rejestracji internetowej w ogólnouczelnianym systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów - IRK, w terminie zgodnym z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego w ISIiI UW.

[10]. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w rekrutacji i w jakim trybie się ją uiszcza?

Opłata rekrutacyjna wynosi 80 zł. Należy ją uiścić przelewem na indywidualne konto bankowe wygenerowane dla każdego kandydata przez IRK przed upływem końca rejestracji.

[11]. Kto może wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia?

O przyjęcie na studia drugiego stopnia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku. Kandydaci podejmujący studia drugiego stopnia na kierunku filologia iberystyka muszą dobrze znać język hiszpański lub portugalski, oraz mieć rozeznanie w historii kultury Półwyspu Iberyjskiego oraz Ameryki Łacińskiej.

[12]. Co zadecyduje o przyjęciu na studia II stopnia? Jaka będzie punktacja?

Szczegółowe unormowania dotyczące wymogów stawianych kandydatom na studia II stopnia znajdują się w dziale zawierajacym zasady kwalifikacji na studia II stopnia w ISIiI UW.

 

[13]. Kiedy i gdzie są ogłaszane wyniki postępowania kwalifikacyjnego?

Termin ogłoszenia wyników, jak również data i miejsce egzaminu wstępnego oraz harmonogram składania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Instytutu w dziale Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w ISIiI UW, jak również na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów, w zakładce "katalog". W razie niemożności znalezienia poszukiwanych informacji, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Dane kontaktowe podane są w zakładce STUDIA-KANDYDACI.  

Informacje dotyczące kwalifikacji publikowane są na osobistych kontach IRK kandydatów.  Ze względu na możliwość rezygnacji ze studiów przez osoby zakwalifikowane, zalecamy kandydatom z list rezerwowych śledzenie na bieżąco informacji pojawiających się na koncie IRK.

[14]. Jakie dokumenty należy składać w Instytucie?

a) kopia (wraz z oryginałem do okazania) dyplomu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego na dowolnym kierunku uzyskanego w kraju lub zagranicą (tj. dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia),

b) podanie o przyjęcie na studia oraz Oświadczenie Studenta - wyłącznie w wypadku studentów studiów stacjonarnych - wydrukowane z osobistego konta IRK,

c) kopia dowodu osobistego (wraz z oryginałem do okazania),

d) jedna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

e) podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata fotografii na osobiste konto rejestracyjne (więcej informacji na stronie internetowej Biura ds. Rekrutacji UW),

f) dowód uiszczenia opłaty za elektroniczną legitymację studencką,

g) w wypadku dyplomów zagranicznych - dyplom ukończenia studiów I stopnia z tłumaczeniem na j. polski, jak również odnośne apostille (lub, w uzasadnionych wypadkach, nostryfikacja), wraz z tłumaczeniem. 

h) w wypadku Cudzoziemców - kopia dokumentu stanowiącego o prawie do pobytu na terytorium Polski. 

W/w dokumenty składają tylko i wyłącznie kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia, zgodnie z komunikatami publikowanymi sukcesywnie na osobistych kontach IRK. 

[15]. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty ISIiI?

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich uczestniczy w Dniu Otwartym organizowanm przez Uniwersytet Warszawski, którego tremin podawany jest na stronie UW z około miesięcznym wyprzedzeniem. 

[16]. Kiedy odbywają się Dyżury Komisji Rekrutacyjnej?

Do czasu powołania Komisji Rekrutacyjnej, dyżur pełni Pełnomocnik do Spraw Rekrutacji, dr Magdalena Brykczyńska: poniedziałek, 8:00-9:00, sala 220, ul. Oboźna 8; magdalena.brykczynska@tlen.pl

Terminy dyżurów Członków Komisji Rekrutacyjnej w trakcie trwania roku akademickiego umieszczane są w zakładce STUDIA-KANDYDACI, po uprzednim zatwierdzeniu jej składu przez Prorektora do Spraw Studentów i Jakości Kształcenia. 

Dyżury w trakcie rekrutacji lipcowej będą odbywały się zgodnie z harmonogramem kolejnych tur przyjmowania dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia I i II stopnia, zaś w sierpniu i wrześniu będą one ogłaszane na stronie internetowej Instytutu.

Zachęcamy do wysyłania zapytań pocztą elektoniczną na adres: rekrutacja.iber@uw.edu.pl.

[17]. Czy w ramach studiów w Instytucie jest możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe stypendialnym?

Nasz Instytut aktywnie uczestniczy w programach wymiany stypendialnej. W ramach europejskiego programu LLP Erasmusniektórzy studenci realizują część programu studiów mając możliwość zaliczenia przedmiotów zrealizowanych zagranicą, a także mogą otrzymać dofinansowanie takiego wyjazdu. Jednocześnie, studenci naszego Instytutu oraz doktoranci i pracownicy naukowi mogą starać się o uzyskanie stypendiów rządowych (wakacyjnych i całorocznych) do takich krajów jak np. Hiszpania, Meksyk, Argentyna, Kolumbia, Peru, Boliwia i innych.