Najczęściej zadawane pytania (FAQ) o studia II stopnia

Rekrutacja 2019/2020 w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW
 

SZANOWNI KANDYDACI!

Na niniejszej stronie znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez kandydatów pytania dotyczące studiów drugiego stopnia. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami, co z pewnością rozwieje wiele Waszych wątpliwości.

1. Czy studia w Instytucie są studiami licencjackimi czy magisterskimi?

2. Jaki jest program studiów magisterskich?

3. Czy na studia wieczorowe będzie przeprowadzana osobna rekrutacja?

4. Czy Instytut prowadzi studia zaoczne?

5. Jaka jest liczba miejsc na studiach II stopnia?

6. W jaki sposób przebiega wybór ścieżki studiów?

7. Czy możliwe jest jednoczesne uczestnictwo w rekruacji na obydwie specjalności?

8. W jaki sposób i kiedy można zgłosić się do uczestnictwa w rekrutacji na studia II stopnia?

9. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w rekrutacji i w jakim trybie się ją uiszcza?

10. Kto może wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia?

11. Co zadecyduje o przyjęciu na studia II stopnia? Jaka będzie punktacja?

12. Kiedy są ogłaszane wyniki postępowania kwalifikacyjnego i zostanie opublikowana lista  rankingowa?

13. Jakie dokumenty i kiedy należy składać w Instytucie?

14. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty?

15. Kiedy odbywają się Dyżury Komisji Rekrutacyjnej?

16. Czy w ramach studiów w Instytucie jest możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe stypendialnym?

Odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące:

  • postępowania kwalifikacyjnego,
  • przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,
  • ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym,
  • Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
  • rekrutacji kandydatów zagranicznych,

znajdują się na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (irk.oferta.uw.edu.pl) lub w Biurze ds. Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój nr 4; rekrutacja@adm.uw.edu.pl.

UWAGA: Jeśli nie znalazłeś powyżej odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące szczegółów rekrutacji na studia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, możesz je zadać drogą mailową: rekrutacja.iber@uw.edu.pl.

W temacie listu prosimy wpisać informację, czego konkretnie dotyczy pytanie.

Uwaga! Nie odpowiadamy na korespondencję anonimową, prosimy więc o podpisywanie się pod e-mailami.

Komisja Rekrutacyjna będzie odpowiadała na pytania od momentu oficjalnego powołania i zatwierdzenia jej składu przez Prorektora do Spraw Studentów i Jakości Kształcenia.

SKRÓTY:
ISIiI: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
IRK: Internetowa Rekrutacja Kandydatów
UKR: Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
BR: Biuro ds. Rekrutacji (obsługa administracyjna UKR)


[1]. Czy studia w Instytucie są studiami licencjackimi czy magisterskimi?

Studia w Instytucie są dwustopniowe: obejmują 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (płatnych), oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie), prowadzone w formie studiów stacjonarnych.

[2]. Jaki jest program studiów magisterskich?

Studenci studiów magisterskich o profilu filologicznym wybierają na etapie procedur kwalifikacyjnych specjalizację hiszpańsko lub portugalskojęzyczną, zaś na etapie rejestracji na zajęcia, jedną z następujących ścieżek: tłumaczeniową, kulturoznawczą, literaturoznawczą lub językoznawczą, w ramach specjalizacji: hiszpańskiej, latynoamerykańskiej, portugalskiej oraz brazylijskiej.

Istnieje  też możliwość uzyskania kompetencji pedagogicznych, wraz z uprawnieniami nauczycielskimi, w ramach nieobowiązkowego modułu dydaktycznego. 

Szczegółowy program studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Filologia iberyjska znajduje się na stronie Instytutu w zakładce STUDIA > STUDENCI > REGULACJE INSTYTUTOWE:

https://www.iberystyka.uw.edu.pl/pl/content/studia-ii-stopnia-0

[3]. Czy na studia wieczorowe będzie przeprowadzana osobna rekrutacja?

W ramach rekrutacji 2020/21 Instytut prowadzi nabór na studia niestacjonarne wyłącznie I stopnia.

[4]. Czy Instytut prowadzi studia zaoczne?

Nie. Instytut prowadzi studia stacjonarne w trybie dziennym. Nie oznacza to jednak, że wszyscy Studenci ma zajęcia codziennie. Plan konfigurowany jest indywidualnie przez każdego z przyjętych Kandydatów, w ramach oferowanej przez Instytut siatki zajęć.

[5]. Jaka jest liczba miejsc na studiach II stopnia ?

Szczegółowe informacje dotyczące limitów przyjęć publikowane są na stronie internetowej Instytutu, w dziale poświęconym zasadom kwalifikacji, przy opisie kierunków. Będą one obowiązywały od momentu zatwierdzenia ich przez Senat UW. 

[6]. W jaki sposób przebiega wybór ścieżki studiów?

Zależy on od wyboru seminarium magisterskiego, który warunkuje przypisanie do jednej ze ścieżek, a także dalszą selekcję spośród zajęć połączonych tematycznie z seminariami. Szczegółową ofertę zajęć znajdą Państwo w programie studiów.

[7]. Czy jest możliwe jednoczesne uczestnictwo w rekrutacji na obie specjalności?

Formalnie nie jest możliwe zarejestrowanie się na egzaminy wstępne zarówno do sekcji hiszpańsko jak i do portugalskojęzycznej.

[8]. W jaki sposób i kiedy można zgłosić się do uczestnictwa w rekrutacji na studia II stopnia?

Wszyscy kandydaci chcący przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego muszą dokonać rejestracji internetowej w ogólnouczelnianym systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów - IRK, w terminie zgodnym z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego w ISIiI UW.

https://irk.uw.edu.pl/pl/

[9]. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w rekrutacji i w jakim trybie się ją uiszcza?

Kandydaci proszeni są o sprawdzenie na swoim koncie rejestracyjnym w zakładce „Płatności” indywidualnego numeru konta bankowego, wygenerowanego dla każdego kandydata przez system IRK. Informacje o sposobie płatności oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej pojawią się po zapisaniu się na kierunek studiów.

Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł, a w przypadku kierunków studiów, na których kryterium kwalifikacyjnym dla wszystkich kandydatów jest egzamin wstępny – 100 zł.

Kandydat powinien dokonać opłaty rekrutacyjnej z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż do końca dnia następującego po ostatnim dniu rejestracji na dany kierunek studiów.

[10]. Kto może wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia?

O przyjęcie na studia drugiego stopnia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku. Kandydaci podejmujący studia drugiego stopnia na kierunku filologia iberystyka muszą dobrze znać język hiszpański lub portugalski, oraz mieć rozeznanie w historii kultury Półwyspu Iberyjskiego oraz Ameryki Łacińskiej.

[11]. Co zadecyduje o przyjęciu na studia II stopnia? Jaka będzie punktacja?

O przyjęciu na studia zadecyduje wynik egzaminów wstępnych z języka hiszpańskiego lub portugalskiego na poziomie C1 oraz z wiedzy o krajach hiszpańsko lub portugalskojęzycznych.

Szczegółowe unormowania dotyczące wymogów stawianych kandydatom na studia II stopnia znajdują się w dziale zawierajacym zasady kwalifikacji na studia II stopnia w ISIiI UW.

[12]. Kiedy i gdzie są ogłaszane wyniki postępowania kwalifikacyjnego?

Termin ogłoszenia wyników, jak również data i miejsce egzaminu wstępnego oraz harmonogram składania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Instytutu w dziale Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia II stopnia:

https://www.iberystyka.uw.edu.pl/pl/content/harmonogram-post%C4%99powania-rekrutacyjnego-na-studia-ii-stopnia

a także na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów. W razie niemożności znalezienia poszukiwanych informacji, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Dane kontaktowe podane są w zakładce STUDIA > KANDYDACI.  

Informacje dotyczące kwalifikacji publikowane są na osobistych kontach IRK kandydatów.  Ze względu na możliwość rezygnacji ze studiów przez osoby zakwalifikowane, zalecamy kandydatom z list rezerwowych śledzenie na bieżąco informacji pojawiających się na kontach.

[13]. Jakie dokumenty należy składać w Instytucie?

Kandydat zakwalifikowany na studia składa w formie papierowej w wyznaczonym terminie następujące dokumenty:

 

1) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy studentów.

2) ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata (dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”),

3) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), zawierające zdjęcie kandydata, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS (dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”),

4) dowód uiszczenia opłaty za ELS – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS,

5) oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim (dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”);

dodatkowo, jeśli dotyczy kandydata:

1) dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – w przypadku konieczności dostarczenia potwierdzenia jej dokonania,

2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku studiów – w przypadku gdy jednostka organizacyjna Uniwersytetu wymaga takiego zaświadczenia, (wykaz jednostek przeprowadzających badania znajduje się na stronie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy),

3) zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego – w przypadku olimpijczyka korzystającego z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego lub jego części,

4) zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, który brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,

5) potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców,

7) honorowany przez UW dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – na studia prowadzone w języku polskim,

8) honorowany przez UW dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – na studia prowadzone w języku angielskim,

9) inne dokumenty wymagane do podjęcia przez kandydata studiów na danym kierunku, w tym dokumenty potwierdzające oceny brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz inne dokumenty wskazane przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu,

10) upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią (więcej informacji w ramce poniżej)

Od kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wydanymi za granicą – poza wymienionymi dokumentami – wymagane są:

1) poświadczenie świadectwa maturalnego (i wykazu ocen) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie albo dyplomu ukończenia studiów wyższych (i wykazu ocen) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego  stopnia w formie legalizacji [lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938 i 939)],

2) tłumaczenie przysięgłe (na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata) świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz wykazu ocen, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) albo – w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej,

3) zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument (z tłumaczeniem na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata) – wzór formularza dostępny jest na stronie Biura do Spraw Rekrutacji, w zakładce „Wymagane dokumenty”.

4) jeśli świadectwo maturalne nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia w Polsce studiów wyższych – również zaświadczenie potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Polsce (wydane przez właściwego Kuratora Oświaty), a w przypadku jego braku – oświadczenie o obowiązku dostarczenia w wymaganym terminie ww. zaświadczenia (wzór dostępny na stronie Biura do Spraw Rekrutacji), podpisane przez kandydata (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie),

4) jeśli  dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – również zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo – w przypadku jego braku – oświadczenie o obowiązku dostarczenia w wymaganym terminie ww. zaświadczenia, podpisane przez kandydata (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia).

Zakwalifikowani kandydaci, którzy nie złożą wymaganych dokumentów we wskazanym terminie podanym na osobistych kontach irk, nie zostaną przyjęci na studia.

[14]. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty ISIiI?

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich uczestniczy w Dniu Otwartym organizowanym przez Uniwersytet Warszawski. Jego termin podany zostanie na stronie internetowej UW po rozpoczęciu się II semestru.

[15]. Kiedy odbywają się Dyżury Komisji Rekrutacyjnej?

Do czasu powołania Komisji Rekrutacyjnej, dyżur pełni Pełnomocnik do Spraw Rekrutacji, dr Magdalena Brykczyńska: piątek, 8:00-9:00, sala 220, ul. Oboźna 8; magdalena.brykczynska@tlen.pl

Terminy dyżurów Członków Komisji Rekrutacyjnej w trakcie trwania roku akademickiego umieszczone są w zakładce WYKŁADOWCY.

Dyżury w trakcie rekrutacji lipcowej będą odbywały się zgodnie z harmonogramem kolejnych tur przyjmowania dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia I i II stopnia, zaś w sierpniu i wrześniu będą one ogłaszane na stronie internetowej Instytutu.

Zachęcamy do wysyłania zapytań pocztą elektoniczną na adres: rekrutacja.iber@uw.edu.pl.

[16]. Czy w ramach studiów w Instytucie jest możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe stypendialnym?

Nasz Instytut aktywnie uczestniczy w programach wymiany stypendialnej. W ramach europejskiego programu LLP Erasmusniektórzy studenci realizują część programu studiów mając możliwość zaliczenia przedmiotów zrealizowanych zagranicą, a także mogą otrzymać dofinansowanie takiego wyjazdu. Jednocześnie, studenci naszego Instytutu oraz doktoranci i pracownicy naukowi mogą starać się o uzyskanie stypendiów rządowych (wakacyjnych i całorocznych) do takich krajów jak np. Hiszpania, Meksyk, Argentyna, Kolumbia, Peru, Boliwia i innych.