Najczęściej zadawane pytania (FAQ) o studia II stopnia

Rekrutacja 2022/2023 w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW
 

SZANOWNI KANDYDACI!

Na niniejszej stronie znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące studiów pierwszego stopnia. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami, co z pewnością rozwieje wiele z Państwa wątpliwości.

1. Czy studia w Instytucie są studiami licencjackimi czy magisterskimi?

2. Jaki jest program studiów magisterskich?

3. Czy na studia wieczorowe będzie przeprowadzana osobna rekrutacja?

4. Czy Instytut prowadzi studia zaoczne?

5. Jaka jest liczba miejsc na studiach II stopnia?

6. W jaki sposób przebiega wybór ścieżki studiów?

7. Czy możliwe jest jednoczesne uczestnictwo w rekruacji na obydwie specjalności?

8. W jaki sposób i kiedy można zgłosić się do uczestnictwa w rekrutacji na studia II stopnia?

9. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w rekrutacji i w jakim trybie się ją uiszcza?

10. Kto może wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia?

11. Co zadecyduje o przyjęciu na studia II stopnia? Jaka będzie punktacja?

12. Kiedy są ogłaszane wyniki postępowania kwalifikacyjnego i zostanie opublikowana lista  rankingowa?

13. Jakie dokumenty i kiedy należy składać w Instytucie?

14. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty?

15. Kiedy odbywają się Dyżury Komisji Rekrutacyjnej?

16. Czy w ramach studiów w Instytucie jest możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe stypendialnym?

Odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące:

  • postępowania kwalifikacyjnego,
  • przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,
  • Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK),
  • rekrutacji kandydatów z zagranicy,

prosimy szukać na stronie https://irk.uw.edu.pl/pl/  lub w Biurze ds. Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego: http://rekrutacja.uw.edu.pl/

Pytania można zadawać drogą mailową: rekrutacja.iber@uw.edu.pl. Prosimy o podpisywanie się pod e-mailami.

Członkowie Komisji Rekrutacyjnej będą odpowiadali na pytania, także za pośrednictwem strony https://irk.uw.edu.pl/pl/, od momentu oficjalnego powołania Komisji przez Prorektora do Spraw Studentów i Jakości Kształcenia.

SKRÓTY:
ISIiI: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
IRK: Internetowa Rekrutacja Kandydatów
UKR: Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
BR: Biuro ds. Rekrutacji (obsługa administracyjna UKR)


[1]. Czy studia w Instytucie są studiami licencjackimi czy magisterskimi?

Studia w Instytucie są dwustopniowe: obejmują 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (płatnych), oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie), prowadzone w formie studiów stacjonarnych.

[2]. Jaki jest program studiów magisterskich?

Studia magisterskie w ISIiI posiadają profil filologiczny. Studenci wybierają jedną ze specjalizacji: hiszpańską, latynoamerykańską, portugalską lub brazylijską i uczęszczają na zajęcia z przedmiotów obowiązkowych z dziedzin: kultury, języka i tłumaczeń, przypisanych do każdej z nich. Wybierają również dopasowane do specjalizacji seminarium (językoznawcze, literaturoznawcze, kulturoznawcze lub tłumaczeniowe) i odpowiednie względem niego proseminarium. W programie studiów znajdują się także zajęcia wybierane w sposób całkowicie swobodny (tzw. "przedmiotach do wyboru").  

Istnieje możliwość uzyskania kompetencji pedagogicznych, wraz z uprawnieniami nauczycielskimi, w ramach nieobowiązkowego modułu dydaktycznego. Osoby rozpoczynające realizację modułu na studiach II stopnia powinny najpierw wystąpić do Kierownika Studiów z podaniem o indywidualny tok nauczania. 

Szczegółowy program studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Filologia iberyjska znajduje się na stronie Instytutu w zakładce "Studia"> "Studenci"> "Regulacje instytutowe".

https://www.iberystyka.uw.edu.pl/pl/content/studia-ii-stopnia-0

[3]. Czy na studia wieczorowe będzie przeprowadzana osobna rekrutacja?

W ramach rekrutacji 2022/23 Instytut nie prowadzi naboru na studia niestacjonarne II stopnia.

[4]. Czy Instytut prowadzi studia zaoczne?

Nie. W ramach studiów II stopnia oferujemy studia stacjonarne, tzw. dzienne. Nie oznacza to jednak, że wszyscy Studenci mają zajęcia codziennie. Plan konfigurowany jest indywidualnie przez każdego z przyjętych Kandydatów na podstawie dostępnej siatki zajęć.

[5]. Jaka jest liczba miejsc na studiach II stopnia ?

Szczegółowe informacje dotyczące limitów przyjęć, od momentu ich uchwalenia przez Senat UW, znajdują w dziale poświęconym zasadom kwalifikacji.

[6]. W jaki sposób przebiega wybór ścieżki studiów?

Osoby nie posiadające dyplomu ukończenia studiów I stopnia o profilu iberystycznym na etapie procedur kwalifikacyjnych wybierają język specjalności, podchodząc do egzaminu pisemnego z języka hiszpańskiego lub portugalskiego.

Wszyscy Kandydaci deklarują wybór secjalności (hiszpańskiej, latynoamerykańskiej, portugalskiej lub brazylijskiej)  podczas składania dokumentów oraz wybierają seminarium i proseminarium odpowiadające wybranej specjalności poprzez zapis w systemie USOS. Przed rozpoczęciem zapisów zorganizowane zostanie spotkanie, podczas którego Studenci uzyskają pomoc w doborze zajęć. 

[7]. Czy jest możliwe jednoczesne uczestnictwo w rekrutacji na kilka specjalności?

Rekrutacja dotyczy kierunku studiów (filologia iberyjska), nie zaś dostępnych w ich ramach specjalności.

[8]. W jaki sposób i kiedy można zgłosić się do uczestnictwa w rekrutacji na studia II stopnia?

Wszyscy kandydaci chcący przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego muszą dokonać rejestracji internetowej w ogólnouczelnianym systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów  IRK.

Terminy tegorocznej rejestracji na studia II stopnia przewidziane w uchwale Senatu UW to:  6.06.2022 - 10.07 2022, z egzaminem 15.07.2022 (I tura) oraz 1.08.2022 - 14.09.2022, z egzaminem 19.09.2022 (II tura) Terminy te jednak mogą ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

[9]. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w rekrutacji i w jakim trybie się ją uiszcza?

Kandydaci proszeni są o sprawdzenie na swoim koncie rejestracyjnym w zakładce „Płatności” indywidualnego numeru konta bankowego, wygenerowanego dla każdego kandydata przez system IRK. Informacje o sposobie płatności oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej pojawią się po zapisaniu się na kierunek studiów.

Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł, a w wypadku kierunków studiów, na których kryterium kwalifikacyjnym dla wszystkich kandydatów jest egzamin wstępny – 100 zł.

Kandydat powinien dokonać opłaty rekrutacyjnej w terminie wskazanym na stronie IRK. Jest to konieczny warunek uczestnictwa w rekrutacji na studia.

Po wpływie opłaty rekrutacyjnej na konto bankowe UW, na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie jej dokonania.

[10]. Kto może wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia?

O przyjęcie na studia drugiego stopnia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku. Kandydaci podejmujący studia drugiego stopnia na kierunku filologia iberystyka muszą dobrze znać język hiszpański lub portugalski, oraz mieć rozeznanie w historii i kulturze Półwyspu Iberyjskiego oraz Ameryki Łacińskiej, dlatego też Osoby nie posiadające dyplomu ukończenia studiów I stopnia o profilu iberystycznym, zobowiązane są podejść do egzaminu wstępnego z wybranego języka (hiszpańskiego lub portugalskiego) oraz z wiedzy o Hiszpanii/ Ameryce Łacisńskiej/ Portugalii/ Brazylii (wybór jednej z opcji związany jest z wyborem specjalizacji studiów). 

[11]. Co zadecyduje o przyjęciu na studia II stopnia? Jaka będzie punktacja?

W rekrutacji na studia II stopnia w ISIiI,wypaku Kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku o profilu iberystycznym, brana będzie pod uwagę średnia z toku studiów oraz ocena na dyplomie. Osoby nie posiadające formalnego wykształcenia iberystycznego zobowiązane są do podejścia do egzaminu pisemnego z języka hiszpańskiego lub portugalskiego na poziomie C1 oraz do egzaminu ustnego z wiedzy Hiszpanii/ Ameryce łacińskiej/ Portugalii/ Brazylii (wariant egzaminu zależy od wyboru specjalizacji).

Osoby posiadające dyplom wydany za granicą, które nie mogą przedłożyć honorowanego przez UW dokumentu poświadczajacego znajomość języka polskiego, zobowiązane są do podejścia do egzaminu ustnego z tego języka.

Szczegółowe informacje na temat zasad kwalifikacji na studia znajdują się w zakładce "oferta" na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, przy opisie kierunku Filologia iberyjska.

W wypadku Kandydatów spełniających wymogi zawarte w zasadach kwalifikacji, o przyjęciu na studia zadecyduje pozycja na liście rankingowej.

[12]. Kiedy i gdzie są ogłaszane wyniki postępowania kwalifikacyjnego?

Termin ogłoszenia wyników, jak również data egzaminu wstępnego oraz harmonogram składania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Instytutu w dziale "Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia II stopnia":

https://www.iberystyka.uw.edu.pl/pl/content/harmonogram-post%C4%99powania-rekrutacyjnego-na-studia-ii-stopnia

a także na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, przy opisie zasad kwalifikacji na kierunek Filologia iberyjska. 

Podane terminy mogą ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

W razie niemożności znalezienia poszukiwanych informacji, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Dane kontaktowe podane są w zakładce "Kandydaci". 

Informacje dotyczące kwalifikacji publikowane są na osobistych kontach IRK kandydatów.  Ze względu na możliwość rezygnacji ze studiów przez osoby zakwalifikowane, zalecamy kandydatom z list rezerwowych śledzenie na bieżąco informacji pojawiających się na kontach.

[13]. Jakie dokumenty należy składać w Instytucie?

Pełna lista wymaganych dokumentów znajduje się na stronie: http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/

Kandydat zakwalifikowany na studia składa w formie papierowej, w terminie podanym w komunikacie o kwalifikacji na koncie IRK, następujące dokumenty:

1) oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, WRAZ Z KOPIĄ.

lub

oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy studentów.

2) ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata (dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”),

3) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), zawierające zdjęcie kandydata, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS.

4) dowód uiszczenia opłaty za ELS – w przypadku kandydatów nieposiadających legitymacji,

5) oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

dodatkowo, jeśli dotyczy Kandydata:

1) dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – w przypadku konieczności dostarczenia potwierdzenia jej dokonania,

2) potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców,

4) honorowany przez UW dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,

5) dokumenty potwierdzające oceny brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

6) upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią (wzór upoważnienia należy pobrać ze strony http://rekrutacja.uw.edu.pl/; link do niego znajduje się w zakładce "Wymagane dokumenty")

Od kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wydanymi za granicą – poza wymienionymi dokumentami – wymagane są:

1) poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (i wykazu ocen) w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych,

2) tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz wykazu ocen, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) albo – w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej,

3) zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskany dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument (z tłumaczeniem na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata) – wzór formularza dostępny jest na stronie Biura do Spraw Rekrutacji, w zakładce „Wymagane dokumenty”.

4) jeśli  dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – również zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo – w przypadku jego braku – oświadczenie o obowiązku dostarczenia w wymaganym terminie ww. zaświadczenia, podpisane przez kandydata.

Zakwalifikowani kandydaci, którzy nie złożą wymaganych dokumentów we wskazanym terminie podanym na osobistych kontach irk, nie zostaną przyjęci na studia.

[14]. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty ISIiI?

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich uczestniczy w Dniu Otwartym organizowanym przez Uniwersytet Warszawski. Jego termin podany zostanie na stronie internetowej UW po rozpoczęciu się II semestru. Osoby potrzebujące merytorycznego wsparcia w wyborze kierunku studiów oraz specjalności zapraszamy do kontaktowania się z przedstawicielami Komisji Rekrutacyjnej.

[15]. Kiedy odbywają się Dyżury Komisji Rekrutacyjnej?

Komisja Rekrutacyjna powołana zostanie w marcu 2021 i od momentu powołania dostępne będą na naszej stronie internetowej godziny dyżurów jej członków. Do tego czasu można kontaktować się z instytutowym koordynatorem procedur rekrutacyjnych, dr Magdaleną Brykczyńską, dyżurującą w piątki w godzinach 10:00-11:00 w sali 220, ul. Oboźna 8, oraz zdalnie: http://meet.google.com/ezt-uhas-rwc

Ewentualne dodatkowe terminy dyżurów podawane będą na stronie głównej Instytutu, w dziale ogłoszeń.

Zachęcamy do wysyłania zapytań pocztą elektoniczną na adres: rekrutacja.iber@uw.edu.pl

[16]. Czy w ramach studiów w Instytucie jest możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe stypendialnym?

Nasz Instytut aktywnie uczestniczy w programach wymiany stypendialnej. W ramach europejskiego programu Erasmus. Studenci naszego Instytutu mogą też starać się o uzyskanie stypendiów rządowych (wakacyjnych i całorocznych) do takich krajów jak np. Hiszpania, Meksyk, Argentyna, Kolumbia, Peru, Boliwia i innych.