Najczęściej zadawane pytania (FAQ) o studia II stopnia

Rekrutacja 2017/2018 w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW
 

SZANOWNI KANDYDACI!

Na niniejszej stronie znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez kandydatów pytania dotyczące studiów drugiego stopnia. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami, co z pewnością rozwieje wiele Waszych wątpliwości.

1. Czy studia w Instytucie są studiami licencjackimi czy magisterskimi?

2. Jaki jest program studiów magisterskich?

3. Czy na studia wieczorowe będzie przeprowadzana osobna rekrutacja?

4. Czy Instytut prowadzi studia zaoczne? 

5. Czym różnią się studia dzienne od studiów wieczorowych?

6. Jaka jest liczba miejsc na studiach dziennych i wieczorowych II stopnia?

7. W jaki sposób przebiega wybór ścieżki studiów?

8. Czy możliwe jest studiowanie w obu sekcjach naraz?

9. W jaki sposób i kiedy można się rejestrować do uczestnictwa w rekrutacji na studia II stopnia?

10. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w rekrutacji i w jakim trybie się ją uiszcza?

11. Kto może wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia?

12. Co zadecyduje o przyjęciu na studia II stopnia? Jaka będzie punktacja?

13. Kiedy są ogłaszane wyniki postępowania kwalifikacyjnego i zostanie opublikowana lista  rankingowa?

14. Jakie dokumenty i kiedy należy składać w Instytucie?

15. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty?

16. Kiedy odbywają się Dyżury Komisji Rekrutacyjnej?

17. Czy w ramach studiów w Instytucie jest możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe stypendialnym?

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi mają charakter wyłącznie informacyjny.

Odpowiedzi na pytania dotyczące:

 • postępowania kwalifikacyjnego,
 • przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,
 • ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym,
 • Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
 • rekrutacji kandydatów zagranicznych,

prosimy konsultować na stronie internetowej Rekrutacji na UW
lub w Biurze ds. Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój nr 4;
rekrutacja@adm.uw.edu.pl

UWAGA: Jeśli nie znalazłeś powyżej odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące szczegółów rekrutacji na studia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, możesz je zadać drogą mailową: rekrutacja.iber@uw.edu.pl .

W temacie listu prosimy wpisać informację, czego konkretnie dotyczy pytanie.

Uwaga! Nie odpowiadamy na korespondencję anonimową, prosimy więc o podpisywanie się pod e-mailami. Jednocześnie prosimy Kandydatów, chcących skontaktować się z Komisją Rekrutacyjną, by robili to samodzielnie (a nie za pośrednictwem np. rodziców).

Komisja Rekrutacyjna będzie odpowiadała na pytania od momentu oficjalnego powołania i zatwierdzenia przez Prorektora do Spraw Studentów i Jakości Kształcenia.

SKRÓTY:
ISIiI: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
URK: Uczelniana Rejestracja Kandydatów
IRK: Internetowa Rejestracja Kandydatów
UKR: Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
BR: Biuro ds. Rekrutacji (obsługa administracyjna UKR)


[1]. Czy studia w Instytucie są studiami licencjackimi czy magisterskimi?

Studia w Instytucie są dwustopniowe: obejmują 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie), prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (płatnych). Studenci studiów magisterskich, o profilu filologicznym, wybierają jedną z następujących ścieżek: tłumaczeniową, kulturoznawczą, literaturoznawczą oraz językoznawczą. Istnieje  też możliwość uzyskania kompetencji pedagogicznych, wraz z uprawnieniami nauczycielskimi, w ramach nieobowiązkowego modułu dydaktycznego. 

[2]. Jaki jest program studiów magisterskich?

Program studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku filologia iberyjska znajduje się na stronie Instytutu w zakładce STUDENCI - REGULACJE INSTYTUTOWE.

[3]. Czy na studia wieczorowe będzie przeprowadzana osobna rekrutacja?

Tak, proces rekrutacji na studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (wieczorowe) jest odrębny i odrębna jest zatem rejestracja. Kandydat może zarejestrować się do udziału w rekrutacji zarówno na studia stacjonarne jak i niestacjonarne, przez co figurować będzie na odrębnych listach rankingowych. Na studia w danym trybie może dostać się tylko i wyłączniekandydat, który zarejestrował się do udziału w rekrutacji  na studia w tymże trybie. W związku z tym przy rejestracji w systemie IRK rekomendowane jest rejestrowanie się zarówno na studia dzienne, jak i wieczorowe, ponieważ przy ogłaszaniu list kandydatów przyjętych na studiach kandydaci zarejestrowani na studia dzienne, którzy z braku miejsc nie zostali przyjęci, NIE BĘDĄ AUTOMATYCZNIE PRZENOSZENI NA STUDIA WIECZOROWE. Student, który zakwalifikował się do przyjęcia zarówno na studia stacjonarne jak i niestacjonarne deklaruje wybór jednego z tych trybów studiów w momencie składania dokumentów na studia (patrz pyt. nr 15).

[4]. Czy Instytut prowadzi studia zaoczne?

Nie. Instytut prowadzi studia stacjonarne – czyli studia w trybie dziennym oraz studia niestacjonarne – czyli studia w trybie wieczorowym. Na studiach II stopnia stacjonarnych (dziennych) i na studiach niestacjonarnych (wieczorowych)  prowadzone są studia w dwóch specjalnościach: hiszpańskiej i portugalskiej.

[5]. Czym różnią się studia dzienne od studiów wieczorowych?

Zarówno na studiach stacjonarnych (tzw. dziennych) jak i niestacjonarnych (tzw. wieczorowych) student może wybrać studia w sekcji hiszpańskiej lub w sekcji portugalskiej (uzyskawszy zgodę Dyrektora do Spraw Studenckich) W programie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (wieczorowych) nie ma żadnych różnic merytorycznych. Wybór studiów niestacjonarnych nie oznacza konieczności uczestnictwa w zajęciach wyłącznie w godzinach popołudniowych. Studia niestacjonarne są studiami płatnymi.

[6]. Jaka jest liczba miejsc na studiach II stopnia dziennych i wieczorowych?

a) Na studiach stacjonarnych (dziennych) – 47 miejsc w sekcji hiszpańskiej* oraz 18 miejsc w sekcji portugalskiej.

Uwaga: limit przyjęć w I turze rekrutacji do sekcji hiszpańskiej to 37 miejsc, w II turze (uzupełniającej) - 10 miejsc.

b) Na studiach niestacjonarnych (wieczorowych) – 22 miejsc*

* dwa spośród przygotowanych miejsc przeznaczone są dla studentów przyjmowanych na zasadach innych niz obywatele polscy; jeśli jednak miejsca te nie zostaną wykorzystane, będą one udostępnione kandyatom na studia stacjonarne przyjmowanych na zasadach obowiązujących obywateli polskich (a więc takim, którzy mają prawo do bezpłatnych studiów w Polsce).

[7]. W jaki sposób przebiega wybór ściezki studiów?

Wybór ten zależy od wyboru seminarium magisterskiego. Wskazane jest, aby Studenci zapoznali się z ofertą seminariów w naszym Instytucie, również poprzez osobiste w nich uczestnictwo w pierwszych dniach października 2017.

Wybór semiarium warunkuje przypisanie do jednej ze ścieżek, a także dalsze wybory spośród zajęć połączonych tematycznie z seminariami. Szczegółową ofertę zajęć znajdą Państwo w programie studiów.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontaktowanie się z Komisją Rekrutacyjną, która będzie do Państwa dyspozycji w okresie egzaminów wstępnych oraz składania dokumentów.  

[8]. Czy jest możliwe studiowanie w obu specjalnościach naraz?

Formalnie nie jest możliwe zarejestrowanie się na egzminy wstępne zarówno do sekcji hiszpańskiej jak i do portugalskiej, jak również egzaminy te odbywają się jednocześnie. Kandydat może jednak wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej o możliwość otrzymania dwóch ezgaminów wstępnych. Na liście rankingowej umieszczony zostanie lepszy wynik, lub też Kandydat poinformuje Komisję Rekrutacyjną o wyborze jednej z sekcji, w wypadku, gdyby wyniki obydwu egzaminów umożliwiały przyjęcie na studia.

Ze względu na różnice programowe między obiema sekcjami, jak i rozbudowany program studiów, Instytut nie poleca podejmowania studiów w obu specjalnościach jednocześnie.

[9]. W jaki sposób i kiedy można się rejestrować do uczestnictwa w rekrutacji na studia II stopnia?

Wszyscy kandydaci chcący przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego muszą dokonać odpowiedniej rejestracji internetowej w ogólnouczelnianym systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów - IRK, która rozpocznie się 5 czerwca 2017 (I tura) oraz 1 września 2017 (II tura). W tym okresie rejestracja internetowa jest czynna przez całą dobę w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych wpisów. Poza tym okresem rejestracja internetowa działa tylko w trybie informacyjnym. Zobacz: Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w ISIiI UW.

[10]. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w rekrutacji i w jakim trybie się ją uiszcza?

opłata rekrutacyjna wynosi 80 zł. Należy ją uiścić przelewem na indywidualne konto bankowe wygenerowane dla każdego kandydata przez IRK. Zobacz: Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w ISIiI UW.

[11]. Kto może wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia?

O podjęciu studiów w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich w roku akademickim 2017/2018 na studiach drugiego stopnia, czyli magisterskich mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku. Kandydaci podejmujący studia drugiego stopnia na kierunku filologia – iberystyka muszą dobrze znać język hiszpański lub portugalski oraz mieć rozeznanie w historii kultury Półwyspu Iberyjskiego oraz Ameryki Łacińskiej. Więcej informacji można uzyskać w informacji dotyczącej zasad kwalifikacji na studia II stopnia w ISIiI UW.

[12]. Co zadecyduje o przyjęciu na studia II stopnia? Jaka będzie punktacja?

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia na kierunku filologia – iberystyka będzie brana pod uwagę ilość pukntów z:

 • egzaminu z języka hiszpańskiego lub portugalskiego
  • Forma egzaminu: egzamin pisemny
  • Zagadnienia egzaminacyjne: język hiszpański lub portugalski na poziomie C1
 • testu w języku hiszpańskim lub portugalskim obejmującego ogólne wiadomości z literatury, historii i kultury obszaru hiszpańsko- lub portugalskojęzycznego.

[13]. Kiedy są ogłaszane wyniki postępowania kwalifikacyjnego i zostanie opublikowana lista rankingowa?

Pierwsza lista rankingowa kandydatów na studia drugiego stopnia  w sekcji hispanistycznej i luzo-brazylijskiej zostanie opublikowana w dn. 21 lipca 2017 r. Zobacz: Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w ISIiI UW.

Uwaga: Ze względu na możliwość rezygnacji ze studiów przez zakwalifikowanych kandydatów, zalecamy kandydatom z list rezerwowych śledzenie na bieżąco informacji pojawiających się na koncie IRK.

[14]. Jakie dokumenty i kiedy należy składać w Instytucie?

a) kopia (wraz z oryginałem do okazania) dyplomu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego na dowolnym kierunku uzyskanego w kraju lub zagranicą (tj. dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia),

b) kopia świadectwa maturalnego (wraz z oryginałem do okazania),

c) podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata w IRK,

d) Oświadczenie Studenta (dotyczy studentów studiów stacjonarnych) wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata w IRK,

e) kopia dowodu osobistego (wraz z oryginałem do okazania),

f) jedna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

g) podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii (więcej informacji na stronie internetowej Biura ds. Rekrutacji UW),

h) dowód uiszczenia opłaty za elektroniczną legitymację studencką,

i) w wypadku dyplomów zagranicznych - dyplom ukończenia studiów I stopnia oraz świadectwo maturalnego, z tłumaczeniami na j. polski, jak również apostille obydwu dokumentów (lub, w uzasadnionych wypadkach, nostryfikacja), wraz z tłumaczeniami;

W/w dokumenty składają tylko i wyłącznie kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia według sukcesywnie publikowanych komunikatów; pierwsze listy rankingowe zostaną opublikowane w dniu 21 lipca 2017 (I tura) oraz 28 września 2017 (II tura), a kolejne w późniejszych terminach określonych przez Komisję Rekrutacyjną ISIiI UW do czasu zamknięcia naboru na studia w naszym Instytucie).

Termin składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w pierwszym terminie będzie miał miejsce w dniach 24-25 lipca 2017 r. Zobacz: Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w ISIiI UW.

[15]. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty ISIiI?

Dzień Otwarty UW, podczas którego dbędzie się prezentacja Instytutu, odbędzie się 22 kwietnia 2017 na Kampusie Głównym UW.

[16]. Kiedy odbywają się Dyżury Komisji Rekrutacyjnej?

Pełnomocnik do Spraw Rekrutacji, dr Magdalena Brykczyńska: poniedziałek, 15:00-16:30, sala 220, ul. Oboźna 8; magdalena.brykczynska@tlen.pl

Dyżury w trakcie rekrutacji lipcowej będą odbywały się zgodnie z harmonogramem kolejnych tur przyjmowania dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia I i II stopnia, zaś w sierpniu i wrześniu będą ogłaszane na stronie internetowej Instytutu.

Zachęcamy do wysyłania zapytań pocztą elektoniczną na adres: rekrutacja.iber@uw.edu.pl (prosimy o podpisywanie się pod e-mailami).

[17]. Czy w ramach studiów w Instytucie jest możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe stypendialnym?

Nasz Instytut aktywnie uczestniczy w programach wymiany stypendialnej. W ramach europejskiego programu LLP Erasmusniektórzy studenci realizują część programu studiów mając możliwość zaliczenia przedmiotów zrealizowanych zagranicą, a także mogą otrzymać dofinansowanie takiego wyjazdu. Jednocześnie, studenci naszego Instytutu oraz doktoranci i pracownicy naukowi mogą starać się o uzyskanie stypendiów rządowych (wakacyjnych i całorocznych) do takich krajów jak np. Hiszpania, Meksyk, Argentyna, Kolumbia, Peru, Boliwia i innych.