EGZAMIN WSTĘPNY

Szanowni Kandytaci!

Na poniższej stronie znajdą Państwo materiały do egzaminu wstępnego na studia II stopnia (Filologia iberyjska).

Egzamin wstępny obowiązuje jedynie Kandydatów nie posiadających dyplomu ukończenia studiów co najmniej I stopnia na kierunkach: iberystyka: hispanistyka, iberystyka: portugalistyka, hispanistyka stosowana, filologia hiszpańska, filologia portugalska lub na kierunku o pokrewnych kierunkowych efektach uczenia się, z zastrzeżeniem, że efekty uczenia się zakładają osiągnięcie kompetencji językowej (czynnej i biernej) w zakresie wybranego języka na poziomie C1 (wg ESOKJ).

 

Do równoważnych kierunków zaliczone są:

 

- Studia Filologiczno-Kulturoznawcze (j. hiszpański jako ścieżka B)

- Lingiwstyka stosowana (j. hiszpański jako pierwszy język obcy [B])

- Filologia, z zastrzeżeniem, że na dyplomie została wskazana specjalizacja lub specjalność hiszpańska / portugalska lub zostaną dostarczone suplement do dyplomu lub zaświadczenie potwierdzające specjalizację lub specjalność hiszpańską / portugalską.

Zagadnienia na ustny egzamin wstępny z wiedzy o krajach hiszpańsko i
portugalskojęzycznych
Temas para el examen de ingreso del conocimiento de los países hispanohablantes o
lusófonos
Temas do exame sobre conhecimento de países de língua espanhola ou lusófonos
Przykładowy test z języka hiszpańskiego
Modelo de examen de la lengua española

 

KANDYDACI POWINNI WYBRAĆ JEDEN Z WARIANTÓW ZAGADNIEŃ (A LUB B).                                                   LOS CANDIDATOS DEBEN ESCOGER UNA DE LAS VARIANTES DE LOS TEMAS (A O B)                                       OS CANDIDATOS DEVEM ESCOLHER UMA DAS VARIANTES DOS TEMAS (A OU B)