Egzamin wstępny

Szanowni Kandytaci!

Na poniższej stronie znajdą Państwo materiały do egzaminu wstępnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej na studia II stopnia (Filologia iberyjska).

Egzamin wstępny z języka hiszpanskiego lub portugalskiego oraz rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę na temat krajów hiszpańsko lub portugalskojęzycznych obowiązują jedynie Kandydatów nie posiadających dyplomu ukończenia studiów co najmniej I stopnia na kierunkach: iberystyka: hispanistyka, iberystyka: portugalistyka, hispanistyka stosowana, filologia hiszpańska, filologia portugalska lub na kierunku o pokrewnych kierunkowych efektach uczenia się, z zastrzeżeniem, że efekty uczenia się zakładają osiągnięcie kompetencji językowej (czynnej i biernej) w zakresie wybranego języka na poziomie C1 (wg ESOKJ).

 

Do równoważnych kierunków zaliczone są:

 

- Studia Filologiczno-Kulturoznawcze (j. hiszpański jako ścieżka B)

- Lingiwstyka stosowana (j. hiszpański jako pierwszy język obcy [B])

- Filologia, z zastrzeżeniem, że na dyplomie została wskazana specjalizacja lub specjalność hiszpańska / portugalska lub zostaną dostarczone suplement do dyplomu lub zaświadczenie potwierdzające specjalizację lub specjalność hiszpańską / portugalską.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną z wiedzy o krajach hiszpańsko i
portugalskojęzycznych
Temas para la entrevista de evalucaión concerniente al conocimiento de los países hispanohablantes o
lusófonos
Temas da entrevista de avaliação sobre conhecimento de países de língua espanhola ou lusófonos
Przykładowy test z języka hiszpańskiego i portugalskiego
Modelo de examen de la lengua española y portuguesa
Modelo de exame de língua espanhola e portuguesa

 

 

 

  KANDYDACI POWINNI WYBRAĆ JEDEN Z WARIANTÓW ZAGADNIEŃ (A LUB B).                                                            LOS CANDIDATOS DEBEN ESCOGER UNA DE LAS VARIANTES DE LOS TEMAS (A O B)                                                  OS CANDIDATOS DEVEM ESCOLHER UMA DAS VARIANTES DOS TEMAS (A OU B)