dr hab. Jerzy Mazurek

jerzy.jpgZAKŁAD JĘZYKA I KULTURY LUZO-BRAZYLIJSKIEJ

Pełnione funkcje:

• Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu

• Członek Rady Wydziału Neofilologii UW

• Redaktor serii wydawniczej “Biblioteka Iberyjska”

• Promotor prac licencjackich, magisterskich i doktorskich

Specjalizacja naukowa: historia

e-mail: j.mazurek2@uw.edu.pl

Przebieg kariery naukowej:

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1988 - magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej; 1991 - magister historii) oraz studiów podyplomowych w zakresie muzealnictwa i historii sztuki (Wydział Historyczny UW) oraz zarządzania (Wydział Zarządzania UW). W 1994 roku był stypendystą The Marshall Fund w Waszyngtonie. W czerwcu 2006 roku obronił rozprawę doktorską z historii Ruch ludowy wobec wychodźstwa chłopskiego do krajów Ameryki Łacińskiej (do 1939 roku). W 2014 roku uzyskał, na Wydziale Neofilologii UW, tytuł doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa. Wicedyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie (od 1998 r.), a od 2003 roku wykładowica (od 2010 r. adiunkt) w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainteresowania i projekty badawcze: emigracja z ziem polskich do krajów Ameryki Łacińskiej, miejsce Polonii w społeczeństwach latynoamerykańskich oraz relacje Polski z krajami Ameryki Łacińskiej.

Wybrane publikacje:

• A Polônia e seus emigrados na América Latina (até 1939), Editora Espaço Acadêmico, Goiânia 2016.

• Piórem i czynem. Kazimierz Warchałowski (1872-1943), pionier osadnictwa polskiego w Brazylii i Peru, Biblioteka Iberyjska, Warszawa 2013.

• “Józek, what are you doing?” The Massacre of Jews Committed by the AK in the Village of Kosowice, “Holocaust Studies and Materials”, v.3, s. 405-432.

• “Barwy Białe” on their Way to Aid Fighting Warsaw. The Crimes of the Home Army against the Jews, “Holocaust Studies and Materials”, v.3, s. 433-480 [współautor: Alina Skibińska].

• Polacy pod Krzyżem Południa/Os poloneses sob o Cruzeiro do Sul, Biblioteka Iberyjska, Warszawa 2009 [redakcja naukowa tomu + publikacja artykułu].

Więcej informacji:

https://uw.academia.edu/JerzyMazurek

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/dashboard

http://bibliotekaiberyjska.pl/