dr Katarzyna Popek-Bernat

PRACOWNIA TEORII I PRAKTYKI PRZEKŁADU                                             

Pełnione funkcje: pracownik Instytutu od 2012 r.

 • Kierownik Pracowni
  Teorii i Praktyki Przekładu
  (10.2016-03.2021)
 • Członkini Rady Dydaktycznej
  Instytutu (kadencja 2019-2020)
 • Członkini Rady Naukowej
  Instytutu (kadencja 2016-2020)
 • Koordynator ds. Mobilności
  i programu Erasmus + (od 2012r.)
 • Opiekun sekcji hiszpańskiej
  Studenckiego Biura Tłumaczeń UW (od 2012r.)
 • Członikini Komisji Rekrutacyjnej
  do ISIiI UW na rok akademicki 2011-2012

e-mail: k.popek-bernat@uw.edu.pl

 

Specjalizacja naukowa: językoznawca i przekładoznawca

Przebieg kariery naukowej i zawodowej: Absolwentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW (2008) oraz Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW (2009). W latach 2007-2008 stypendystka programu LLP-Erasmus na Universidad de Granada. W czerwcu 2012 zakończyła studia doktoranckie na Wydziale Neofilologii UW i obroniła rozprawę doktorską pt. „Językowy obraz relacji erotycznej w leksyce hiszpańskiej” napisaną pod kierunkiem prof. Jadwigi Linde-Usiekniewicz. Ma na swoim koncie publikacje artykułów naukowych poświęconych problematyce przekładu oraz badaniom współczesnej leksyki hiszpańskiej  w ujęciu kognitywnym i kontrastywnym. Jako visiting professor prowadziła zajęcia na Universidad de Granada i Universidad de Valencia. Od października 2021 r. posiada status visiting researcher na Uniwersytecie w Tartu (Estonia). 

Od 2010 roku tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego (TP 82/10). Współpracowała i współpracuje z dużymi korporacjami międzynarodowymi, instytucjami i placówkami dyplomatycznymi, organizacjami pozarządowymi, izbami handlowymi oraz innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi rozwijającymi współpracę biznesową opartą na bilateralnych relacjach polsko-hiszpańskich (i nie tylko).

Należy do Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów, Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego oraz Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych.

 

ORCID ID: 0000-0002-1561-4334

Zainteresowania i projekty badawcze:
 • Zróżnicowane diatopiczne i międzygatunkowe prawniczej odmiany języka hiszpańskiego
 • Dydaktyka przekładu specjalistycznego
 • Językoznawstwo korpusowe
 • Językoznawstwo porównawcze
 • Lingwistyka kulturowa 
 • Językoznawstwo kognitywne
 • Aksjolingwistyka i aksjologiczne aspekty przekładu

 

 • Od października 2021 r. prowadzi badania jako visiting researcher na Uniwersytecie w Tartu (Estonia), które są poświęcone analizie zróżnicowania diatopicznego i międzygatunkowego języka
  hiszpańskiego prawniczego.
 • Od kwietnia 2019 r. do grudnia 2021 członkini międzynarodowego zespołu badawczego realizującego projekt SEMIÓTICA DEL EROS. EROTISMO Y TEXTUALIDAD EN LAS CULTURAS DE  LENGUA ROMÁNICA (1/0292/19) realizowanym pod kierownictwem dr. Mirko Lampisa z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Konstantyna Filozowa w Nitrze (Słowacja)
  w ramach grantu VEGA (Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied)

Dyżur: urlop

 

Wybrane publikacje
2023 Popek-Bernat, K. (2023) <<Locuciones prepositivas en los textos constitucionales de distintos países de habla hispana>>. Itinerarios. 37: 251-271. DOI: 10.7311/ITINERARIOS.37.2023.12
2022 Popek-Bernat, K. (2022, ed.). Normatividad, equivalencia y calidad en la traducción e interpretación de lenguas ibéricas. Berlin, Germany: Peter Lang Verlag. https://www.peterlang.com/document/1137171
2021 Popek-Bernat, Katarzyna (2021) <<Penetrando en lo erótico desde el punto de vista cognitivo>>. En: M. Lampis, P. di Vico (eds.) SEMIÓTICA DEL EROS. EROTISMO Y TEXTUALIDAD EN LA CULTURAS DE LENGUA ROMANCE. Sevilla, Edicionaes Alfar: 189-209. ISBN: 978-84-7898-915-7
2021 Popek-Bernat, Katarzyna (2021) <<Convenios Internacionales como herramienta traductológica>>. En: María Fernández de Casadevante Mayordomo; Elvira Izquierdo Sánchez-Migallón (eds.) LOS GRANDES RETOS EN TORNO A LA TRADUCCIÓN Y LA INTERPRETACIÓN. Granada, Comares: 167-176. ISBN: 978-84-1369-276-0. 
2021 Popek-Bernat, Katarzyna (2021) <<Witold Sobczak, Las formas verbales con vector de posterioridad en el español peninsular y en su variedad mexicana>>. Itinerarios. 33: 241-244. (artykuł recenzyjny)
2020 La traducción literaria en el contexto de las lenguas ibéricas. Beltrán-Cejudo G., Jackiewicz A., Waluch-de la Torre E., Popek-Bernat, K., (eds.) Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. https://www.wuw.pl/product-pol-12857-La-traduccion-literaria-en-el-conte... [10.07.2020].
2020 Las lenguas ibéricas en la traducción y la interpretación. Waluch-de la Torre E., Popek-Bernat, K., Beltrán-Cejudo G., Jackiewicz A., (eds.) Warszawa, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Biblioteka Iberyjska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykanskich. http://mhprl.pl/wp-content/uploads/2020/01/Las-lenguas-ibericas.pdf [13.01.2020].
2019

Traducción al polaco de textos jurídicos españoles. Jackiewicz A., Popek-Bernat, K., Waluch-de la Torre E. (eds.) Warszawa, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Biblioteka Iberyjska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykanskich. http://mhprl.pl/produkt/traduccion-al-polaco-de-textos-juridicos-espanoles/ [27.10.2019].

2017

"The PLUS-MINUS axiological parameter in selected sex-related orientational metaphors in Spanish and its role in interlingual contrastive studies". Cognitive studies I Etudes cognitives. 17. DOI: https://doi.org/10.11649/cs.1318

 

2017

 

 "Aksjologiczna (nie)stabilność orientacji W/DO (WEWNĄTRZ)-OD (NA ZEWNĄTRZ)". Acta Neophilologica, XIX (1): 17-31, Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2016

Gołębiewska, Maria; Popek-Bernat, Katarzyna (2016) "Wybrane problemy z zakresu tłumaczenia orzeczeń sądowych z języka hiszpańskiego na język polski". W: Marta Czyżewska i Aleksandra Matulewska (red.) Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – współczesne wyzwania. Warszawa, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS: 137-154.

2015

"Valoración en las metáforas lingüísticas: proyecciones del amante codificadas en el léxico erótico español peninsular". ITINERARIOS, Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos. Coordinación: Edyta Waluch-de la Torre y Jadwiga Linde-Usiekniewicz. Número 22: 101-112.

2015

Ways of conceptualising male and female genitalia in Spanish and Polish: a contrastive study. Cognitive studies I Etudes cognitives. 15: 133-148. DOI: http://dx.doi.org/10.11649/cs.2015.011

2014

(Re)construcción del significado codificado en las palabras: aplicación de la teoría de la metáfora conceptual al estudio del léxico español erótico. Itinerarios. 20: 175-192.

2014

Posibilidades y limitaciones del análisis cognitivo del material lexicográfico: aproximación al estudio del léxico español erótico de Francisco Sánchez Benedito", en: Janusz Pawlik, Jerzy Szałek (coord.), Lingüística española en Polonia: líneas de investigación. Poznan, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014.

2014

Sara D'Arcy, Paulina Nalewajko, Katarzyna Popek-Bernat (eds.) (2014) Rethinking the Erotic: Eroticism in Literature, Film, Art and Society. Oxford, Inter-Disciplinary Press. ISBN: 978-1-84888-350-5

2014

Popek-Bernat, Katarzyna; Nalewajko, Paulina (2014) “Interdisciplinary Project on the Representation of Erotic Relations in Spanish and Polish Contemporary Literature and its Application to Other Disciplines”. In: Sara D'Arcy, Paulina Nalewajko, Katarzyna Popek-Bernat (eds.) Rethinking the Erotic: Eroticism in Literature, Film, Art and Society. Oxford, Inter-Disciplinary Press: 35-49. ISBN: 978-1-84888-350-5

2012

"¿MUJER CONQUISTADA O CONQUISTADORA? ¿QUÉ VISIÓN DE LA FÉMINA AMANTE SE VISLUMBRA EN EL LÉXICO ERÓTICO ESPAÑOL ACTUAL DE LA PENÍNSULA IBÉRICA?". En: Karolina Kumor, Edyta Waluch de la Torre (coord.) Realidades heterogéneas. Reflexiones en torno a la literatura, lengua, historia y cultura ibéricas e iberoamericanas. Homenaje a la profesora Grazyna Grudzinska". Warszawa 2012, Instituto de Estudios Ibéricoas e Iberoamericanos, Museo de Historia del Movimiento Popular Polaco: 463-473.

2012

“El concepto de matrimonio en la sociedad española actual a partir del análisis cognitivo del corpus PRESEA del español de Granada”. En: Edyta Waluch de la Torre, Juan Antonio Moya Corral (coord.) Español hablado. Estudios sobre el corpus PRESEEA-GRANADA.Warszawa 2012, Biblioteka Iberyjska: 149-164.

2011

The conceptual images of erotic relations in Spanish. Analysis of some linguistic aspects in «The Turkish Passion» by Antonio Gala”. Cognitive Studies – Études Cognitives, No. 11: 321-336, Warsaw.

2011

"Retozando con el lenguaje erótico. Análisis comparativo entre «Las edades de Lulú» de Almudena Grandes y su traducción al polaco", en: Gerardo Beltrán, Katarzyna Dłużniewska-Łoś (coord.), Encuentros 2010. Traducción: ¿manipulación o transformación necesaria? Vol. III. Varsovia, Museo de Historia del Movimiento Popular Polaco, 129-137.

Więcej informacji:

 

Przykładowe wypromowane prace magisterskie:

 • Karasiewicz, Aleksandra (2020) (In)traducibilidad de la realidad política chilena a partir del análisis de la versión original y polaca de la Constitución Política de la República de Chile.
 • Bazydło, Alicja (2020) Marcos axiológicos faunísticos en los refranes españoles y polacos.
 • Kaim, Ewelina (2020) (In)traducibilidad del lenguaje soez español al polaco: análisis de la subtitulación polaca de la serie La casa de papel hecha por los traductores en formación y por los traductores de Netflix.
 • Sowińska, Marta (2020) La utilidad de los traductores automáticos en la traducción al polaco de los testamentos españoles.
 • Helwing, Daniela (2020) Traductores en formación frente a la traducción del convenio internacional para evitar la doble imposición del español al polaco.
 • Malinowska, Dominika (2020) Traductores en formación frente a la traducción de los testamentos españoles al polaco.
 • Bąk, Sylwia (2020) Traductores en formación frente a la (in)traducibilidad del humor andaluz.
 • Włóczewska, Emilia (2016): Peculiaridades del español peninsular y mexicano reflejadas en las traducciones del libro "Cesarz" de Ryszard Kapuściński.
 • Witowska, Magdalena (2015): Análisis de los problemas relacionados con la traducción automática hispano-polaca a base de los textos especializados.
 • Saletra, Karolina (2015): Independentismo catalán en el discurso político. Análisis del lenguaje de las ponencias de Artur Mas, Mariano Rajoy y Juan Carlos I en la clave cognitiva.
 • Gołębiewska, Maria (2015): Problemas de traducción de las resoluciones judiciales del español al polaco a partir del análisis de las propuestas traductológicas de los textos seleccionados.
 • Lewandowska, Małgorzata (2013):  Especificidad de la traduccion juridica a partir del analisis comparativo de las versiones espanola y polaca de la Constitucion Espanola de 1978.
 • Kaczorowska, Marta (2013):  Creacion de la imagen de un partido politico en el discurso periodistico a partir de la teoria de integracion conceptual.
 • Polkowska, Paulina (2013): El lenguaje soez en español y polaco: análisis comparativo del discurso literario de Lubiewo de Michał Witkowski y su traducción a la lengua española.
 • Świebodzińka, Karolina (2013): Traduccion juridica: su especificidad y problematica. Analisis del lenguaje de los textos de convenios internacionales para evitar la doble imposicion a base del convenio hispano-polaco.