INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Stypendium socjalne - dedykowane jest osobom, których dochód nie przekracza 1050 zł
na osobę w rodzinie. Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy. Aby zachować prawo
do stypendium za dany miesiąc należy złożyć wniosek do 18. dnia każdego miesiąca (np.
żeby móc otrzymać stypendium za październik należy więc złożyć wniosek do 18
października). Wnioski rozpatrywane są przez Biuro ds. Pomocy Materialnej/koordynatora
ds. stypendialnych 1 . Więcej informacji: https://bpm.uw.edu.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-
o-stypendium-socjalnym-rok-akademicki-2022-2023/.
Zapomoga - jest jednorazowym świadczeniem skierowanym do osób, które przejściowo
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W ciągu roku akademickiego student może
otrzymać 2 zapomogi (zapomogi wypłacane są jednorazowo i są bezzwrotne). Każda z nich
musi dotyczyć innego zdarzenia, np. zapomoga nr 1: utrata dochodu z powodu klęski
żywiołowej, zapomoga nr 2: konieczność poniesienia kosztów leczenia. Wnioski
rozpatrywane są przez komisję ds. zapomóg (zapomogi@samorzad.uw.edu.pl), można je
składać przez cały rok. Więcej informacji: https://bpm.uw.edu.pl/zapomogi/.
Stypendium rektora - skierowane do osób, które wyróżniają się pod względem naukowym,
sportowym lub artystycznym. W tym roku akademickim wniosek o stypendium rektora należy
złożyć do 17 października. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.
Od tego roku akademickiego studenci UW, którzy zmienili kierunek względem ubiegłego
roku nie muszą dołączać do wniosku zaświadczenia o średniej. Więcej informacji:
https://bpm.uw.edu.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-wnioskowaniu-o-stype...
rok-akademicki-2022-2023/.
Stypendium dla osób niepełnosprawnych - świadczenie dedykowane osobom, które
posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wysokość stypendium uzależniona jest
od stopnia niepełnosprawności. Więcej informacji: https://bon.uw.edu.pl/dla-
studentow/stypendium-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/.