Stypendium Rektora

Uwaga! Pomimo tego, że wnioski są przekazywane Okręgowej Komisji Stypendialnej prosimy nie zasypywać ich mailami! Jeśli pojawił się jakiś problem prosimy napisać najpierw na ks.iberystyka@gmail.com, a my postaramy się wyjaśnić sprawę.

Kto dostanie stypendium?

Wg § 33 ust. 1 Regulaminu prorektor do spraw studenckich w porozumieniu z OKSS określa procent nie mniejszy niż 5 i nie większy niż 10 liczby studentów każdego roku, którzy będą otrzymywać stypendium.

Wszelkie informacje będą pojawiać się na stronie www.oks.uw.edu.pl w zakładce aktualności. Decyzje o przyznaniu stypenium pojawiają się na początku grudnia.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie może otrzymywać student, który:

 •  powtarza rok studiów,
 •  wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku,
 • ukończył jeden kierunek studiów (chyba, że kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra),
 • warunkowo wpisany na kolejny etap studiów

Jeśli nie ma możliwości złożenia wniosku przed wyjazdem możliwe jest upoważnienie osoby trzeciej lub złożenie wniosku przed wyjazdem (samodzielnie napisany wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2016/2017, na którym muszą znaleźć się Twoje dane i podpis W.niosek w USOSweb też trzeba będzie wypełnić, ale nie trzeb go dostarczać na czas do Komisji).

Progi, decyzje i wypłaty

Studenci wyższych lat

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może się ubiegać student, który został wpisany na kolejny rok studiów i spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków*:

 • uzyskał wysoką średnią ocen;
 • osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;
 • miał osiągnięcia na polu naukowym lub artystycznym.

* Pod uwagę będą brane tylko osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego.

Studenci pierwszego roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

O stypendium rektora może ubiegać się również student I roku, jeśli został przyjęty studia w roku złożenia egzaminu maturalnegoi jeśli jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. Profil olimpiady musi pokrywać się z obszarem wiedzy, do którego przyporządkowany jest kierunek studiów.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku?

 1. Studenci, którzy w poprzednim roku akademickim byli studentami innej uczelni niż UW muszą dostarczyć wystawione przez poprzednią uczelnię:
  1. zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni rok akademicki, wyliczonej zgodnie z zasadami danej uczelni.  Na zaświadczeniu powinna znaleźć się:
  2. informacja o skali ocen obowiązującej w poprzedniej uczelni (jeśli uczelnia nie będzie w stanie wystawić zaświadczenia o skali ocen, można załączyć kopię właściwej strony z suplementu dyplomu – oryginał trzeba mieć przy sobie podczas składania wniosku na potrzeby potwierdzenia zgodności danych).
 2. W przypadku wskazania osiągnięć: dokumenty poświadczające osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne (wykaz uznawanych dokumentów można znaleźć w Załączniku nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW.
 3. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty w olimpiadzie przedmiotowej, na którym będzie określona liczba uzyskanych w trzecim etapie punktów oraz najwyższy wynik punktowy z tego etapu (wynik punktowy osoby z pierwszego miejsca) albo zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata olimpiady międzynarodowej.

WAŻNE: Osiągnięcia nieudokumentowane nie będą brane pod uwagę!

Średnia nie będzie widoczna na wniosku – pracownicy dziekanatów będą ją wyliczali dopiero po złożeniu wniosku.