Stypendium socjalne

Najważniejsze informacje:

I. Każda pełnoletnia osoba zobowiązana jest do złożenia poniższych dokumentów (nawet jeżeli kwoty na tych dokumentach wynoszą 0 zł)

 •  oświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za rok 2018
 • dokument z ZUS o składkach na płaconych w roku 2018
 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych za rok 2018 (generowane przez USOS)

III. Jeżeli dochód z 2018 roku był uzyskiwany krócej niż przez 12 miesięcy należy zaznaczyć okresy jego uzyskiwania i dostarczyć umowy.

Zanim złożysz wniosek

 1. Sprawdź kompletność swoich dokumentów (lista niżej),
 2. Data złożenia wniosku jest liczona jako dzień, w którym dostarczono go do komisji, bądź nadano pocztą,
 3. Jeżeli jesteś osobą samodzielną finansową zgodnie z §24 Regulaminu, powinieneś złożyć oświadczenie o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego wspólnie z rodzicami,
 4. Sprawdź czy wszytskie podpisy zostały złożone tam gdzie być powinny.

Oświadczenie o dochodach

Aby złożyć wniosek o stypednium socjalne musisz wypełnić oświadczenie o dochodach za rok poprzedzający, które generowane jest przez USOS. Trezba je wydrukować, podpisać i złożyć razem z resztą dokumentów.

W wypełnieniu oświadczenia pomoże ci Instrukcja "krok po kroku" 

Potrzebne dokumenty:

I - Wniosek (generuje się go w USOSweb, drukuje, podpisuje i składa z resztą dokumentów)

II - Dokumenty potwierdzające dochód na osobę w rodzinie studenta: 

Pełen zakres dostępny jako Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW (strona 17)

1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z uwzględnieniem miesięcznego dochodu

2. Zaświadczenie z właściwej instytucji ubezpieczenia społecznego zawierające informacje o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne ZUS lub ubezpieczenie społeczne KRUS.

4. Zaświadczenie właściwego organu gminy zawierające informację o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni 

5. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, 

6. Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta, (umowa o pracę/zlecenie lub aneks ją rozwiązujący oraz PIT-11 lub inny PIT w zależności od rodzaju umowy)

7. Dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu:
a) z pierwszego pełnego miesiąca przez studenta lub członka rodziny studenta jeśli dochód został uzyskany w 2019r. 
b) oraz okres uzyskiwania dochodu jeśli dochód został uzyskany w 2019r. 

III - Inne dokumenty:

 •  Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia, w przypadku rodzeństwa lub dzieci do siódmego roku życia.
 • Kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa.
 • Kopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację.
 • Kopia aktu zgonu rodzica lub odpisu wyroku zasądzającego alimenty, w przypadku osoby uczącej się.
 • Zaświadczenia właściwej jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny studenta.
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia.
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta.
 • Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta i studenta.
 • Inne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta.