dr Aleksandra Jackiewicz

 

 PRACOWNIA TEORII I PRAKTYKI PRZEKŁADU                                          

 Pełnione funkcje: pracownik Instytutu od 2017 r.

 • Kierownik Pracowni Teorii i Praktyki Przekładu
  (od marca 2021 r.)
 • Członkini Rady Naukowej Instytutu
  (od października 2020 r.)
 • Członkini Rady Dydaktycznej Instytutu
  w kadencji 2021–2024
 • Koordynator ds. mobilności i programu Erasmus+
 • Członkini Komitetu Redakcyjnego
  czasopisma naukowego Itinerarios
 • Przedstawicielka doktorantów i Sekretarz
  w Radzie Naukowej Instytutu (2012–2015)
 • Członkini Komisji Rekrutacyjnej
  do ISIiI UW na rok akademicki 2012/2013
   

e-mail: a.jackiewicz@uw.edu.pl

W sprawach Erasmusa: erasmus.iber@uw.edu.pl

Dyżur (semestr letni 2023/24): poniedziałki, godz. 8:30–9:30

Specjalizacja naukowa: literaturoznawca i przekładoznawca

Przebieg kariery naukowej: Absolwentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW (2011) oraz Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW (2013). W 2015 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Neofilologii UW i uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie dysertacji zatytułowanej „Problem przekładalności rzeczywistości: analiza porównawcza tłumaczeń poezji Juliana Tuwima na język hiszpański” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Grudzińskiej. Autorka artykułów naukowych poświęconych problematyce przekładu poetyckiego oraz badaniom hispanojęzycznej recepcji poezji polskiej pierwszej połowy XX wieku. Wyniki swoich badań regularnie prezentuje na międzynarodowych konferencjach i sympozjach w Polsce i za granicą. Tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego (TP/34/22).

Zainteresowania i projekty badawcze:

 • Teoria i praktyka przekładu literackiego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przekładu poetyckiego
 • Recepcja hiszpańsko- i galisyjskojęzyczna poezji polskiej XX i XXI wieku
 • Krytyka przekładu literackiego
 • Literaturoznawstwo komparatystyczne
 • Praktyka przekładu tekstów specjalistycznych

 

Publikacje:

 • (2020): La traducción literaria en el contexto de las lenguas ibéricas. G. Beltrán-Cejudo, A. Jackiewicz, K. Popek-Bernat, E. Waluch de la Torre (red.), Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. https://www.wuw.pl/product-pol-12857-La-traduccion-literaria-en-el-conte... [10.07.2020].
 • (2020): Las lenguas ibéricas en la traducción y la interpretación. E. Waluch de la Torre, K. Popek-Bernat, A. Jackiewicz, G. Beltrán-Cejudo (red.), Warszawa, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. https://mhprl.pl/produkt/las-lenguas-ibericas-en-la-traduccion-y-la-inte... [4.03.2020].
 • (2019): "«Captar los conflictos más sutiles del alma» en el proceso de traducción. La poesía de Wisława Szymborska en gallego y en español", Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 22, 209–221.
 • (2019): Traducción al polaco de textos jurídicos españoles. Problemas, retos y soluciones. A. Jackiewicz, K. Popek-Bernat, E. Waluch de la Torre (red.), Warszawa, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. https://mhprl.pl/produkt/traduccion-al-polaco-de-textos-juridicos-espano... [6.11.2019].
 • (2019): "«Moja poezja niczego nie tłumaczy». Różewicza portret w przekładach na język hiszpański" w: Przestrzenie przekładu 3, J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa, G. Wilk (red.), Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 193–201.
 • (2019): "Transmitir la corporeidad poética en el proceso de traducción. Anna Świrszczyńska traducida al español", Romanica Silesiana, 1 (15), 161–170.
 • (2019): "La poesía como el azote de la mentira y el paladín de la verdad. Stanisław Barańczak  traducido al español" w: Traducción y sostenibilidad cultural: Sustrato, fundamentos y aplicaciones, C. Carrasco, M. Cantarero Muñoz, C. Díez Carbajo (red.), Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 201–208.
 • (2019): "Doświadczyć sensualności w przekładzie. O hispanojęzycznych tłumaczeniach poezji Leśmiana" w: Leśmian w Europie i na świecie, Ż. Nalewajk, M. Supeł (red.), Warszawa, Wydawnictwo Uniwerstetu Warszawskiego, 289–305.
 • (2018): "In search of reaffirmation of one's own poetic voice through translation: contemporary Polish poetry translated into Spanish", Transfer. Reception Studies, III, 259–278.
 • (2018): "La reconstrucción de imágenes en la traducción poética: algunas reflexiones sobre las versiones españolas del poema Żydom polskim de Władysław Broniewski", Studia Iberystyczne, 17, 287–304.
 • (2017): "Reafirmar lo femenino en la traducción: la poesía de Maria Pawlikowska-Jasnorzewska traducida al español" w: Hispanismo joven en Polonia: nuevos estudios de lingüística y literatura, J. Bień, T. Niestorowicz (red.), Lublin, Biblioteka Polsko-Iberyjska, 115–125.
 • (2017): "O przekładzie liryki nastrojowej i głęboko osobistej Kazimiery Iłłakowiczówny na język hiszpański" w: Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom VIII: Literatura - język - kultura, E. Kujawska-Lis, I. A. NDiaye (red.), Olsztyn, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie, 31–44.
 • (2017): "O przekładzie utworów poetyckich na przykładzie tłumaczeń poezji Skamandrytów na język hiszpański", Między Oryginałem a Przekładem, XXIII, 3 (37), 99–120.
 • (2017): "Recreando el paisaje otoñal en las traducciones españolas de la poesía polaca de la primera mitad del siglo XX", Studia Romanistica, vol. 17, num. 1, 85–97.
 • (2016): "Las normas en la traducción poética: estudio comparativo de las traducciones del poema Pierwsza przechadzka de Leopold Staff al español", Między Oryginałem a Przekładem, XXII, 4 (34), 49–65.
 • (2016): "O trudnościach w przekładzie komizmu językowego w poezji. Wiersz Raport Juliana Tuwima w tłumaczeniu na język hiszpański", w: Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW. Tom 8: Komizm historyczny, T. Korpysz, A. Krasowska (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 205–217.
 • (2016): "Liryka wzruszenia w przekładzie. Hiszpańskie tłumaczenia poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego", w: Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom VI: Teoretyczne i praktyczne aspekty przekładu literackiego, E. Kujawska-Lis, I. A. NDiaye (red.), Olsztyn, Katedra Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie, 41–53.
 • (2016): “La emoción representada en la palabra y sus repercusiones en la traducción del poema “Extrablatt!” de Julian Tuwim al español”, w: Actas del congreso Las palabras (des)atadas” (Encuentro de hispanistas 2015), D. Poláková, D. Kratochvílová (red.), Alicante, Biblioteka Virtual Miguel de Cervantes, 158–166.
 • (2015): “Los traductores hispanos ante el problema de la traducibilidad de la realidad presentada en los poemas de Julian Tuwim”, w: Lengua, cultura y literatura en el contexto espacial y temporal, E. Reichwalderová (red.), Hradec Králové, Gaudeamus, 141–152.
 • (2015): “La manipulación de imágenes en el proceso de traducción: el poema Nieznane drzewo de Julian Tuwim traducido al español”, w: Nuevas perspectivas del hispanismo polaco: estudios de lingüística y literatura, J. Bień, J. Kudełko (red.), Lublin, Biblioteka Polsko-Iberyjska, 28–39.
 • (2015): “El problema de la traducibilidad de la realidad: el caso de la poesía de Julian Tuwim traducida al español”, w: Translatio y Cultura, P. Aullón de Haro, A. Silván (red.), Madryt, Clásicos Dykinson, 135–143.
 • (2015): “Los traductores hispanos ante la transferencia de las peculiaridades de la realidad representada en el poema Wspomnienie de Julian Tuwim”, Estudios Hispánicos, XXIII, 127–136.
 • (2015): “La poetización de la añoranza en dos traducciones españolas del poema Matka de Julian Tuwim”, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Romanica Silesiana, 10, 373–383.
 • (2014): “La traducción de emociones: los poemas Trudy majowe y Lekcja de Julian Tuwim traducidos al español”, Romanica Cracoviensia, 14, 168–176.
 • (2013): “El problema de la traducibilidad de la realidad: análisis comparativo de los poemas Do krytyków y Matka de Julian Tuwim y sus traducciones al español”, Acta Philologica, 43, 185–194.
 • (2013): Jenaro Talens, El hombre que miraba el cielo, Granada, Jizo Ediciones (przekład wybranych wierszy z języka hiszpańskiego na język polski).

 

Członkostwo w organizacjach krajowych i zagranicznych:

 • członkini Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów (PSH)
 • członkini stowarzyszenia Asociación de Jóvenes Doctores en Hispanismo BETA
 • członkini stowarzyszenia Asociación Internacional de Estudos Galegos (AIEG)
 • członkini stowarzyszenia Asociación Canadiense de Hispanistas (ACH)
 • członkini stowarzyszenia Modern Language Association (MLA)

 

Udział w projektach badawczych:

 • 2011 – 2012: TRAD–TALENS – międzynarodowy projekt translatorski kierowany przez dr Joëlle Guatelli-Tedeschi (Universidad de Granada) w ramach programu „TRAD–COL: Traducir coletivamente la voz lírica” (Proyecto de Innovación Docente de la Universidad de Granada 11-254). Prowadzony we współpracy z ośrodkami uniwersyteckimi w Lozannie, Nowym Jorku, Moskwie oraz Warszawie. Celem projektu było przygotowanie przekładów wybranych utworów Jenaro Talensa na język angielski, francuski, polski i rosyjski. Rezultat prac nad projektem ukazał się w formie książki pt.: El hombre que miraba el cielo nakładem hiszpańskiego wydawnictwa Jizo Ediciones we wrześniu 2013 roku. Funkcja w projekcie: wykonawca – członkini zespołu translatorskiego.

 

Przykładowe wypromowane prace magisterskie:

 • Zielińska, Justyna (2020): El fenómeno de los culturemas propios de la República Popular de Polonia y su traducción. El análisis de la obra Słoń de Sławomir Mrożek y su versión española 
 • Marcinkiewicz, Kinga (2020): La traducción médica en pedestal: una obra por realizar. El primer intento de análisis de las traducciones de los informes de alta hospitalaria polacos y españoles
 • Rogalska, Karolina (2020): Entremezcla del registro jurídico y literario a base de microrrelatos sobre abogados como un desafío de traducción
 • Lier, Emilia (2019): El hombre vs el Traductor de Google: los problemas principales de traducción a base de la obra The House at Pooh Corner de A.A. Milne y sus versiones en español y en polaco
 • Kujawska, Karolina (2019): Consideraciones traductológicas en base a la canción mexicana Cucurrucucú Paloma: ¿es posible que una paloma cause dolor de cabeza a un traductor en formación?
 • Dąbrowska, Katarzyna (2019): Lo gallego en Seis poemas galegos de Federico García Lorca y sus traducciones al español
 • Błędowska, Justyna (2018): Traducir el flamenco. La sinestesia de las artes en el Poema del cante jondo de Federico García Lorca, sus traducciones al polaco y realizaciones artísticas
 • Duda, Maja (2018): Estrategias de la traducción de la onomástica en las traslaciones española y polaca de Harry Potter y el cáliz de fuego de J.K. Rowling
 • Jóźwiak, Karolina (2017): Utilidad de las herramientas de la teoría de la integración conceptual para el análisis del discurso homilético y su traducción a partir del estudio de algunas homilías del Papa Francisco
 • Mazur, Krystyna (2017): Capitulaciones matrimoniales y pactos prematrimoniales españoles y polacos como un reto traductológico para los traductores en formación
 • Koczorowska, Magdalena (2017): Problemática de la traducción de los contratos de arrendamiento del español al polaco desde la perspectiva de los traductores en formación
 • Makowska, Aleksandra (2017): La problemática de la traducción poética en la teoría y en la práctica. Análisis de las traducciones seleccionadas de los poemas amorosos de Pablo Neruda
 • Śmiarowska, Karolina (2017): Traductores en formación y el problema de traducir palabras malsonantes: en base a los diálogos del videojuego Wiedźmin