Praktyki Erasmus+

logo Erasmus+

Koordynator praktyk Erasmus w roku akademickim 2021/2022:

dr Zofia Grzesiak

zofia.grzesiak@uw.edu.pl


 

PRAKTYKI ERASMUS+ 2022/2023: studenckie, doktoranckie i dla przyszłych absolwentek i absolwentów

 

Erasmus+ to nie tylko studia. To także finansowanie zagranicznych praktyk i staży w Europie i na Świecie!

Miejsce odbywania praktyk wybierają Państwo sami.

Mimimalna długość praktyk: 60 dni. Finansowanie maksymalnie na 180 dni.

Praktyki mogą być realizowane w krajach programu (Erasmus+ UE) oraz w krajach partnerskich, do których należą, m.in., Argentyna, Boliwia, Brazylia, Ekwador, Gwatemala, Honduras, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Meksyk, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Salwador, Wenezuela. Poza Europą: tylko na uniwersytetach oraz w placówkach dyplomatycznych krajów programu.

Kwota stypendium:

KRAJE UE i STOWARZYSZONE z PROGRAMEM:

a) 700 euro Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Lichtenstein,

Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy;


b) 600 euro Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia,

Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.


KRAJE NIESTOWARZYSZONE Z PROGRAMEM:

Niezależnie od kraju określonego w definicjach pkt. 2 stypendium wynosi 700 euro/miesięcznie.

Podstawowe kryteria kwalifikacji stanowią:

 • zgodność programu praktyki z programem studiów;
 • osiągnięcia w nauce;
 • wypełnione porozumienie na formularzu Learning Agreement for Traineeships część Before the Mobility;
 • potwierdzona znajomość języka, w którym ma odbywać się praktyka;
 • w przypadku wyjazdu na praktykę studencką możliwe posiadanie tylko jednego warunku zaliczeniowego na dzień kwalifikacji.

* W przypadku wyjazdu na praktykę absolwencką, należy zgłosić swoją kandydaturę, tj. dostarczyć do BWZ komplet w pełni wypełnionych podpisanych i opieczętowanych dokumentów, podczas ostatniego roku studiów, a kwalifikacja na praktykę musi nastąpić przed egzaminem dyplomowym lub obroną pracy doktorskiej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE SĄ DOSTĘPNE i AKTUALIZOWANE NA STRONIE BWZ


OGÓLNE ZASADY KWALIFIKACJI STUDENTÓW i DOKTORANTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM ERASMUS W CELU REALIZACJI PRAKTYKI ZAGRANICZNEJ JAKO STUDENCI

 • Kto może ubiegać się o praktyki Erasmus+
 • Kwalifikacja
 • Charakterystyka praktyk
 • Gdzie można realizować praktyki
 • Wysokość stypendium
 • *Zasady dla osób chcących realizować praktyki jako absolwentki/absolwenci

Kto może ubiegać się o stypendium:

1. Każdy student lub uczestnik studiów doktoranckich UW/ szkół doktorskich UW (zwany dalej studentem),

posiadający status studenta UW i obywatelstwo dowolnego kraju świata, jest uprawniony do ubiegania się

o stypendium Erasmus w celu odbycia praktyki za granicą jako student.


2. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci I, II, III stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

(stacjonarnych lub niestacjonarnych). W przypadku studentów pierwszego roku pierwszego stopnia wyjazd

jest możliwy pod warunkiem rozliczenia pierwszego roku studiów.


3. Uczestnicy Szkół Doktorskich muszą posiadać pisemną zgodę promotora i Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

Opiekunem naukowym przed, w trakcie wyjazdu oraz po przyjeździe uczestnika Szkoły Doktorskiej jest

koordynator ds. mobilności powołany przez Dyrektora lub w przypadku niepowołania koordynatora, Dyrektor

Szkoły Doktorskiej.

Kwalifikacja:

4. Kwalifikacja kandydatów odbywa się w macierzystej jednostce studiów (Instytut).

5. Podstawowe kryteria kwalifikacji stanowią:

5.1. zgodność programu praktyki z programem studiów;

5.2. osiągnięcia w nauce;

5.3. wypełnione porozumienie na formularzu Learning Agreement for Traineeships część Before the

Mobility
;

5.4. potwierdzona znajomość języka, w którym ma odbywać się praktyka.

5.5. możliwe tylko jedno warunkowe zaliczenie na dzień kwalifikacji.


6. W okresie pobierania stypendium Erasmus student nie może zostać skreślony z listy studentów UW, tj. musi

posiadać status studenta UW.


7. Słuchacze studiów podyplomowych nie są uprawnieni do ubiegania się o stypendium Erasmus

SMP.


8. Studenci, którzy w momencie wyjazdu posiadają więcej niż jeden warunek są nieuprawnieni do udziału w

programie Erasmus praktyki.

Charakterystyka praktyk:

9. W miarę możliwości praktyka powinna stanowić integralną część programu studiów. Obligatoryjnie powinna

zostać dopisana do toku studiów studenta oraz wykazana w suplemencie do dyplomu.

10. Minimalny okres trwania praktyki to 60 dni programowych, obliczonych zgodnie z kalkulatorem wysokości i
długości stypendium, dostępnym na
www.bwz.uw.edu.pl.

11. Praktyka musi rozpocząć się przed 1 czerwca 2024 r. i powinna zakończyć się najpóźniej 31 lipca 2024 r.
12. Stypendium Erasmus przeznaczone jest na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w organizacji przyjmującej.
13. Stypendium Erasmus dla studentów może być przyznane minimalnie na 60 dni programowych lub maksymalnie na 180 dni programowych;

Gdzie można realizować praktyki:

14. Praktyka może b realizowana:

 • w kraju programu należy przez to rozumieć jeden z następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Lichtenstein, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania*;
 • w kraju partnerskim należy przez to rozumieć jeden z następujących krajów: Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Czarnogóra, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Terytorium Ukrainy uznane przez prawo międzynarodowe, Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Maroko, Tunezja, terytorium Rosji uznane przez prawo międzynarodowe; Bhutan, Chiny, Filipiny, Indie, Indonezja, Kambodża, Laos, Malediwy, Malezja, Myanmar/Birma, Mongolia, Nepal, Sri Lanka, Tajlandia, Wietnam, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Argentyna, Boliwia, Brazylia, Ekwador, Gwatemala, Honduras, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Meksyk, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Salwador, Wenezuela, Republika Południowej Afryki, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Australia, Brunei, Chile, Hongkong, Japonia, Kanada, Makau, Nowa Zelandia, Republika Korei, Singapur, Stany Zjednoczone Ameryki, Tajwan, Urugwaj, Angola, Bahamy, Barbados, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Dominika, Dżibuti, Etiopia, Fidżi, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Gujana, Haiti, Jamajka, Kamerun, Kenia, Kongo, Madagaskar, Mauritius, Mozambik, Niger, Nigeria, Papua-Nowa Gwinea, Rwanda, Senegal, Seszele, Somalia, Sudan, Tanzania, Trynidad i Tobago.
 • w uczelni zagranicznej na terytorium jednego z powyższych krajów, posiadającej Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE) ważną na aktualny rok akademicki lub w innej organizacji zagranicznej
 • w polskiej placówce dyplomatycznej pod warunkiem, że zadania realizowane podczas praktyki w tego typu organizacji będą miały charakter międzynarodowy i będą realizowane w języku obcym.

15. Praktyka NIE może odbyć się:

15.1. w instytucjach Unii Europejskiej (UE) i innych organach UE, w tym wyspecjalizowanych

agencjach (wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej:
https://europa.eu/european-

union/about-eu/institutions-bodies_en


15.2. w organizacjach zarządzających programami UE takich jak agencje narodowe programu

Erasmus+ (w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego finansowania).

*Formularz BWZ pomagający znaleźć praktyki zagraniczne

*Przykładowe oferty w załączonych plikach

 


ZASADY I KWALIFIKACJA PRAKTYK ERASMUS + DLA ABSOLWENTÓW

 • Każdy student lub uczestnik studiów doktoranckich UW (zwany dalej studentem), będący na ostatnim roku studiów, posiadający obywatelstwo dowolnego kraju świata, jest uprawniony do ubiegania się o fundusze Erasmus (typu SMPA) w celu odbycia praktyki za granicą jako absolwent.
 • W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci ostatniego roku studiów I, II, III stopnia, którzy zgłosili swoją kandydaturę podczas ostatniego roku studiów i ich kwalifikacjia na praktykę nastąpiła przed obroną pracy: licencjackiej, magisterskiej lub rozprawy doktorskiej.
 • Praktyka powinna rozpocząć się i zakończyć w ciągu 12 miesięcy od daty ukończenia studiów, za którą przyjmuje się datę obrony pracy licencjackiej, magisterskiej lub rozprawy doktorskiej.
 • Kwalifikacja kandydatów odbywa się w macierzystej (wydział / instytut) jednostce studenta. Kryteria kwalifikacji i procedura ubiegania się o fundusz występuje tak samo, jak w przypadku studentów i doktorantów (zob. wyżej).
 • Stypendium może być przyznane minimalnie na 60 dni programowych lub maksymalnie na 180 dni programowych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE SĄ DOSTĘPNE i AKTUALIZOWANE NA STRONIE BWZ