prof. dr hab. Jacek Perlin

PRACOWNIA JĘZYKOZNAWSTWA I DYDAKTYKI J. IBERYJSKICH

j-perlin.jpgPełnione funkcje: pracownik Instytutu od 1980 r.

  • Kierownik Pracowni Językoznawstwa i Dydaktyki Języków Iberyjskich w latach 2003/2004
  • Członek Rady Instytutu
  • Promotor prac magisterskich i doktorskich

Specjalizacja naukowa: językoznawca

Przebieg kariery naukowej:  Studia w Katedrze Iberystyki Wydziału Neofilologii UW 1974-1980. Doktorat 1988 (Próba uniwersalnej klasyfikacji zmian fonologicznych). Habilitacja 1995 (Lingwistyczny opis polskiego języka migowego). Od 2007 na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Wykłady na Universidad Central de Caracas (2001-2002) oraz na UMCS w Lublinie (2007-2008).

Praca na stanowiskach dyplomatycznych (ambasador w Caracas i Bogocie, konsul generalny w Kurytybie, chargé d’affaires w Rangunie).

Dziedziny i projekty badawcze: językoznawstwo ogólne i iberyjskie, fonologia, diachronia, języki kreolskie.

Kontakt: j_perlin@wp.pl, Tel. (048) 507 021 855

SPIS PUBLIKACJI

MONOGRAFIE

Lingwistyczny opis polskiego języka migowego. Uniwersytet Warszawski. Wydział Neofilologii. Warszawa 1993, s. 286

Typologia zmian fonemicznych, Energeia, Warszawa 1997, s. 143, ISBN 83-85118-58-6

Metodologia językoznawstwa diachronicznego,  Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2004, ISBN 83-89899-02-7, s. 340

ARTYKUŁY NAUKOWE JĘZYKOZNAWCZE

Sytuacja językowa w Hiszpanii w świetle  ogólnych  zagadnień socjolingwistyki. Przedmowa do książki J. M. Tortosy „Polityka językowa a języki mniejszości”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986, s. 5-23, ISBN 83-06-01339-5

O przyczynach zmian fonetycznych w świetle dotychczasowych badań, „Acta Philologica 15”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1987, s. 69-81, ISSN 0065-1524

Próba uniwersalnej definicji zjawisk prozodycznych, „Studia z językoznawstwa ogólnego  i kontrastywnego”, Wydawnictwa UW, Warszawa 1987, s. 71-82, ISBN 83- 230-0483-8

(współautor Irena Sawicka)  Balkan-Romance Parallels in Distribution of Phonemes,    „Proceedings of the XIth  International Congress of Phonetic Sciences, August 1-7 1987  Tallinn, Estonia, U.R.S.S.”, Tallinn , s. 350-353 (Se 18.1.1), t. I

Język keczua, ”Języki  różnych  rodzin i typów. Monografia keczua, perskiego, portugalskiego i rumuńskiego”, Wydawnictwa Uniwersytetu  Warszawskiego, Warszawa 1987, s.13-37 ISBN- 83-230-0476-5

Język  portugalski, „Języki różnych rodzin i typów. Monografia keczua, perskiego, portugalskiego i rumuńskiego”, Wydawnictwa UW Warszawa 1987, s. 67-95, ISBN- 83-230-0476-5

Evolución fonética del castellano en comparación con la de las otras  lenguas ibéricas,   ”Actas del I Congreso Internacional de Historia de  la  lengua  española”, Cáceres, 30 de marzo - 4 de abril de 1987, Madrid Arco Libros 1988, s.177-182, t. I, ISBN 84-7635-037-6

Źródło informacji jako kategoria gramatyczna w języku keczua a podobne zjawisko w bułgarskim, „Polono-Slavica Varsoviensia. Problemy językoznawstwa  konfrontatywnego”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1988, s. 159-170

Eugeniusz Poliwanow jako prekursor funkcjonalnego opisu zmian językowych i  twórca fonologii diachronicznej. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci, [w:] „Przegląd Humanistyczny” nr 7 (274), PWN, Warszawa 1988, s. 181-182, ISSN 0033-2194

Język migowy a definicje języka naturalnego, [w:] „Biuletyn audiofonologii” t. 1, nr 1, Warszawa 1989, s. 13-181.

 Contribution to universal classification of phonemic changes.  (Przyczynek do uniwersalnej klasyfikacji zmian fonemicznych), [w:] „Proceedings of the Speech Research ‘89 International Conference, June 1-3, 1989” Edited by Támas Szende, Budapest 1989, s. 116-118, HU ISSN 0134-1545

(współautor Irena Sawicka) Bałkańsko-romańskie paralele w zakresie syntagmatyki  fonologicznej, [w:] ”Językowe studia bałkanistyczne”, tom II, 74 Ossolineum, Warszawa, Wrocław,  Kraków 1990, s. 123-143, ISBN 83-04-03033-0

O Źródłach fonologizacji. Próba rewizji prawa Poliwanowa, [w:] „Prace z językoznawsta ogólnego i kontrastywnego” pod redakcją naukową Jadwigi Sambor i Romualda Huszczy, Wydawnictwa UW, Warszawa 1991, s. 73-76, ISBN 83-230-0626-1

O problemie mniejszości językowych w ujęciu socjolingwistycznym, „Poradnik Językowy”  nr 1 (470), PWN, Warszawa-Łódź 1990, s.1-8

(współautor Irena Sawicka) Is there a Mediterranean phonotactic community?, [w:] „Studies in the Phonetic Typology of the Slavic Languages”, Polska Akademia Nauk Instytut Słowianoznawstwa, Warszawa 1991, s. 51-61, ISBN 83-85262-08-3

(współautor Bogdan Szczepankowski) Teoretyczne podstawy polskiego języka migowego, „Biuletyn Audiofonologii”, tom III, 1-4 1991, Polski Komitet  Audiofonologii,  Warszawa-Lublin, s. 18-56, ISSN 0867-7832

División de las partes de la oración en el castellano según los criterios: semántico,  morfológico y sintáctico „Estudios Hispánicos II. Actas del Segundo Simposio de Hispanistas Polacos celebrado en Wrocław y Karpacz del 24 al 27 de septiembre de l990, publicadas bajo la dirección de Piotr Sawicki y Jerzy Sławomirski”. Acta Universitatis Wratislawiensis No 5 11370, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992, s. 131-136. ISBN 83-229-0808-3

Socjolingwistyka a mniejszości językowe. Próba systematyzacji, „Język - Teoria -Dydaktyka. Materiały X Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków”. WSP  im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1992, s. 55-60

A Contribution to the Theory of Phoneme Distribution, „Acta Philologica”, 21, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszaws-kiego, Warszawa, 1992, s. 73-82, ISSN 0065-1524, ISBN 83-230-0611-3

(współautor Liliana Madelska) Syllabification of Consonants as a Consequence of Vowel Deletion in Fast/Casual Speech in the Light of Polish Facts „Acta Philologica”, 21,  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszaw-skiego, Warszawa 1992, s. 83-92, ISSN 0065-1524, ISBN 83-230-0611-3

A propos de la symétrie en phonologie, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, t. XLVII-XLVIII, Wydawnictwo Energeia, Warszawa 1992, s. 57-68, PL ISSN 0032-3802

O zmianach struktury i funkcji sylaby, [w:] „Biuletyn  Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”,  t. XLIX, Wydawnictwo  Energeia, Warszawa 1993, s. 59-68, PL ISSN 0032-3802

Fleksja w polskim języku migowym,  „Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne. Tekst poświęcony pamięci Adama Weinsberga. Redakcja naukowa Jadwiga Sambor, Jadwiga Linde Usiekniewicz, Romuald Huszcza”. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993, s. 223-228, ISBN 83-230-9809-3

Estructura  silábica  en  las  lenguas  mediterráneas  de  la  Romania  Occidental,    „Percepción y Recepción. Polonia - La Península Ibérica - América Latina”, Cátedra de Estudios Ibéricos. Universidad De Varsovia. CESLA, Warszawa 1994, s. 105-111, ISBN 83-85620-35-4

System zaimków osobowych w polskim języku migowym. „Materiały XVII Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1995, ss 141-146, ISBN 83-7096-118-5 

Kategorie interferencji fonemicznych. „Biuletyn  Polskiego Towarzystwa Językoznaw-czego”,  t. LI, Wydawnictwo  Energeia, Warszawa 1995, s. 75-86, ISSN 0032-3802

O sylabiczności spółgłosek w świetle faktów polskich. „Poradnik Językowy” nr 1 (530). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996, PL ISSN 0551-5343, indeks 369616, s. 41-49

Opis kategorii czasu w systemach jednoseryjnych (na przykładzie polszczyzny). „Biuletyn  Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, t. LII, Wydawnictwo Energeia, Warszawa 1997, s. 107-112, ISSN 0032-3802

O psychicznym obrazie dźwięku, czyli kiedy Polacy nie palatalizują n przed i. „Poradnik Językowy” nr 5 (544) Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, PL ISSN 0551-5343, indeks 369616, s. 42 - 45

Czy zwarcie krtaniowe jest fonemem w języku polskim? „Poradnik Językowy” nr 6 (545) Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, PL ISSN 0551-5343, indeks 369616, s. 26 - 29

Affectonymes dans le polonais, l’espagnol, le français et le néerlandais. Analyse morphologique et sémantique. „Proceedings of the 16th International Congress of Linguists”. Pergamon, Oxford 1997, Paper No 0361, ISBN 0 08 043 438X, s. 9

O pewnym przypadku dwusystemowości słowotwórczej, „Biuletyn  Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, t. LV, Wydawnictwo Energeia, Warszawa 2000, s. 161-168, ISSN 0032-3802

(współautor Maria Milewska) Afektonimy w polskim, francuskim, hiszpańskim i niderlandzkim. Analiza morfologiczna i semantyczna, „Język a Kultura. Tom 14. Uczucia w języku i tekście”. Pod red. Iwony Nowakowskiej-Kempnej, Anny Dąbrowskiej i Janusza Anusiewicza. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2229. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s.165-173, ISSN 0239-6661, ISSN 1232-9657, ISBN 83-229-20148

Czas teraźniejszy w funkcji przyszłego w polszczyźnie. Szczegółowe warunki semantycznej neutralizacji czasowo-aspektowej, „Poradnik Językowy” nr 9, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, ss 19-29, ISSN 0551-5343

Gujański – pewien przypadek dialektu kreolskiego, [w:] „Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor”, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 191–198, ISBN 83-87608-89-0

Ile było w historii języka polskiego przypadków wpływu pisownina ewolucję praw głosowych lub wymowę poszczególnych wyrazów? [w:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, t. LX, Universitas, Kraków 2004, s. 11-15, ISSN 0032-3802

El presente en función del futuro en polaco y en español [w:] „Studia Romanica Posnaniensia”, XXI, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004, ISBN 83-232-1353-4, ISSN 0137-2475, s. 433-436

Papiamento – najbardziej iberyjski język kreolski, [w:] „Studia iberystyczne 4, pod red. Teresy Eminowicz Jaśkowskiej i Ewy Łukaszyk, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005, s. 205-222, ISBN 83-7188-758-2

El doble sistema de formación de palabras en español, [w:] „Estudios hispánicos. De lingíüística hispánica a lingíüística general, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 87-94, ISSN 0239-6661

Ile jest aspektów w języku polskim oraz próba dowodu na fleksyjność opozycji dokonany / niedokonany [w:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, t. LXI, Universitas, Kraków 2005, s. 49-58, ISSN 0032-3802

Kilka uwag na temat pisowni i odmiany polskich nazwisk [w:] „Poradnik Językowy” nr 6 (635) Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, PL ISSN 0551-5343, indeks 369616, s. 50-56

Migracje jako przyczyna powstawania języków kreolskich – na przykładzie Karaibów [w:] „Migracje i społeczeństwo”, tom 11 serii zatytułowany Migracje i kultura, Jan E. Zamojski (red.), Instytut Historii PAN, Warszawa 2006, ss. 166-172), ISBN 83-88909-50-9

Las inconsecuencias de la acentuación española [w:] „Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, históricos y antropológicos”, vol. 5, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, Universidad de Varsovia, Varsovia 2007, s. 183-188, ISSN 1507-7241

Dlaczego Polacy wymawiają Goethe jak [gete] a nie [gote]? [w:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, t. LXIII, Universitas, Kraków 2007, s. 243-246, ISSN 0032-3802

O czasownikach typu powymierać, porozwieszać [w:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, t. LXV, Universitas, Kraków 2009, s. 189-198, ISSN 0032-3802

Metodologie etmologii [w:] „Metodologie językoznawstwa. Filozoficzne i empiryczne problemy w analizie języka. Pod redakcją Piotra Stalmaszczyka, Wydawnictwa Uniwersytetu ódzkiego, Łódź 2010, ss. 109-115, ISBN978-83-7525-352-8

Czy lepszy jest stopniem wyżzszym od dobry? [w:] „Język Polski. Organ towarzystwa miłośników języka polskiego”, nr XC styczeń-luty 2010 Kraków, ss 41-48, ISSN 0021-6941

Ile jest we współczesnej polszczyźnie czasowników dwuaspektowych? [w:] „Linguistica Copernicana” 1(3)2010, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, ss. 165-171, ISBN 2080-1068

O gradacji typu dobry – niezły – nie najgorszy – nie najlepszy – niedobry – zły [w:] „Poradnik językowy 9 (678), listopad 2010, ss. 34-43, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ISSN 0551-53-43

As influências germânicas na formação do idioma polonês [w:] „Druidos, Cavaleiros e Deusas. Estudos medievais”. Organizador João Lupi, ss. 121-125, Editora Insular, Florianópolis 2010, ISBN 978-85-7474-527-5

Chudy, grubszy, jeszcze grubszy, czyli o stopniu wyższym gradacyjnym i jego znoszeniu [w:] „Różne formy różne treści”, Warszawa 2011, ss. 195-200, ISBN 978-83-62100-29-3

Algunas observaciones acerca de la condición de la lingüística diacrónica con referencias a las lenguas ibéricas [w:] Acta Philologica, 40, Uniwersytet Warszawski Wydział Neofilologii, Warszawa 2011, ss. 5-10, ISSN 0065-1525

Przesmażyć, przesuszyć, spadać na drzwo, czyli enancjosemia przedrostków czasownikowych [w:] „Cum reverentia, gratia, amicitia, Księga jubileuszowa ddykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi”, t. II, Poznań 2013, s. 597-604, ISBN 978-83-63664-08-4

O potrzebie,  a nawet konieczności uwzględnienia infiksów w opisie polskiej fleksji werbalnej [w:] „Linguistica Copernicana” 1(9) / 2013, ss. 203-2013, Toruń, ISSN 2060-1068

(współautor Agnieszka Mielczarek) Kategoria płci w języku polskim [w:] „Linguistica Copernicana” 11 / 2014, ss. 131-142, Toruń, ISSN 2060-1068 (print), ISSN 2391-7768 (online)

O obelżywości nieintencjonalnej [w:] „Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową” 1(9) / 2015, ss. 93-100, Bydgoszcz, 2015, ISBN 978-83-7096-986-8

Should linguists express their opinion and if yes when, about the question of the division between a language and a dialect [w:] „Thesaurus Gentium & Linguarum. A Festschrift to Honour Professor Alfred F. Majewicz”, ss. 277-284, Poznań, 2016, ISBN 978-83-942291-1-5

Kiedy i jak powstaje język [w:] „Perfectum. Badania diachroniczne w Polsce III”, ss. 27-30, Uniwersytet Warszawski, Katedra Hungarystyki, Warszawa, 2016, ISBN 978-83-910207-4-6

O dezintegracji biernika i kategorii męskich żywotnych [w:] „Komunikatywizm – przyszłość nauki XXI wieku, pod redakcją Grażyny Habrajskiej”, ss. 115-117, Łódź, 2016, ISBN 928-83-65237-31-6

ARTYKUŁY POLITOLOGICZNE

Stosunki polityczne Polski z państwami Ameryki Łacińskiej, [w:] „Emigracja. Polonia, Ameryka Łacińska. Procesy emigracji i osadnictwa Polaków w Ameryce Łacińskiej w świadomości społecznej”. Centrum Studiów Latynoamerykańskich. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1996, ISBN-83-85620-61-3, s. 111-130

Relaçőes políticas entre a Polônia e os países da América Latina, [w:] „A presença polonesa na América Latina”. Tradução Almir Gonçalves. Centrum Studiów Latynoamerykańskich. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1996, ISBN-83-85620-56-7, s.55-74

Historia stosunków Polski z Ameryką Łacińską (cz. I). „Ameryka Łacińska. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny” nr 2 (12), kwiecień 1996, s. 101-103

Historia stosunków Polski z Ameryką Łacińską (cz. II). „Ameryka Łacińska. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny” nr 3 (13), lipiec 1996, s. 65-71

Historia stosunków Polski z Ameryką Łacińską (cz. III). „Ameryka Łacińska. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny” nr 4 (14), październik 1996, s. 56-58

Państwa Ameryki Łacińskiej i Karaibów, [w:] Stosunki dwustronne Polski, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2003, Warszawa 2003, s. 340-344, ISSN 1230-4794

Cywilizacje latynoamerykańska i karaibska wobec cywilizacji zachodniej (refleksje na marginesie książki Samuela Huntingtona „Zderzenie cywilizacji”), [w:] Ameryka Łacińska. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny, nr 3-4 (41-42) 2003, CESLA, Warszawa 2003, s. 60-64, ISSN 1506-8900

Problemy bezpieczeństwa kooperacyjnego w ramach Procesu Barcelońskiego, [w:] „Stosunki Międzynarodowe”, nr 1-2 (t.29), Wydawnictwo Naukowe „Scholar”,Warszawa 2004, s. 41-55, ISSN 0209-0961

Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód z punktu widzenia państw Procesu Barcelońskiego, [w:] „Opinie i ekspertyzy”, nr 9, marzec 2005, Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa, s. 18, ISSN 1733-0866

(współautor Anita Oberda) Polityka zagraniczna Wenzueli [w:] „Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej”, pod red. naukową Marcina F. Gawryckiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, ss.167-186, ISBN 978-83-235-0266-1

INNE ARTYKUŁY

Cuba sí.... „Komunikat KSS „KOR” Biuletyn Informacyjny. Warszawa, 18 grudnia 1978, s. 56-59

Rozwój rewolucji socjalistycznej a życie codzienne na Kubie. „Obóz” 10, 1985, s. 72-84

Bolívar i sandały [w:] „Grzeczność na krańcach świata”, pod red. Małgorzaty Marcjanik Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, ss. 343-354, ISBN 978-83-60807-01-9

Czemu dziwka nie żry? – czyli o Polonii brazylijskiej [w:] „Grzeczność na krańcach świata”, pod red. Małgorzaty Marcjanik Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, ss. 355-362, ISBN 978-83-60807-01-9

PODRĘCZNIKI, SKRYPTY I SŁOWNIKI

Gramatyka języka portugalskiego, PWN, Warszawa 1986,  s. 260, ISBN 83-01-06436-6

Mała gramatyka języka hiszpańskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1991, ISBN 83-214-0608-4, s. 223, wyd. II poprawione 1994, wyd. IV poprawione 2004

(współautor Małgorzata Cybulska-Janczew) Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami, PWN Warszawa 1991, s. 482, ISBN 83-01- 09519-9, wyd. VI 2003

(współautor Bogdan Szczepankowski) Polski język migowy. Opis lingwistyczny, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992, ISBN 83-02-04773-2, s. 116

Wstępny kurs języka portugalskiego. Wersja brazylijska, Wiedza Powszechna, Warszawa 1993, s. 132, ISBN 83-214-0978-4

(współautor Oskar Perlin) Podręczny słownik polsko-hiszpański. Diccionario manual polaco-español. Wiedza Powszechna, Warszawa, 1995, s. 1079, ISBN 83-214-0935-0; wys. IV 2003

Mała gramatyka języka hiszpańskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa, ISBN 83-214-0608-4, s. 224, wydanie II poprawione s. 392 – 1997, wydanie III poprawione – 1998, wyd. IV 2004

(współautor Bronisław Jakubowski) Łopatą do głowy, czyli gramatyka hiszpańska po naszemu, Warszawski Dom Wydawniczy, Warszawa 1997, s. 108, ISBN 83-7140-124-8

(współautor Maria Milewska-Rodrigues) Czasowniki hiszpańskie, Wiedza Powszechna, Warszawa 1999, s. 204, ISBN 83-214-1166-5, wyd. II poprawione – 2003

Język portugalski dla początkujących, wersja brazylijska, wydanie 4, Wiedza Powszechna, Warszawa 2005, s.132, ISBN 83-214-1214-9, wyd. III 2004, wyd. VI 2012, ISBN 978-83-63556-20-4

(współautor Lucyna Bełza, Bronisław Jakubowski) Nowy słownik hiszpańsko-polski, polsko-hiszpański, Warszawski Dom Wydawniczy, Warszawa 2000, s. 522, ISBN 83-7140-190-6

(współautor Bronisław Jakubowski) „De Bolsillo. Słownik polsko-hiszpański, hiszpańsko-polski”. Wydawnictwo Rea, Warszawa 2006, ss. 631, ISBN 978-83-7141-639-2

(współautor Maria Milewska-Rodrigues) Czasowniki hiszpańskie. Odmiana czasowników regularnych i nieregularnych. Tablice koniugacyjne. Rekcja.  wydanie IV, Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 204, ISBN 978-83-214-1423-2, wyd. V 2012 ISBN 978-83-63556-04-4

(współautor Małgorzata Cybulska-Janczew) Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami. Poziom podstawowy do średnio zaawansowanego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 384, ISBN 978-83-01-16006-7

(współautor Małgorzata Cybulska-Janczew) Akademicka Gramatyka języka hiszpańskiego z  ćwiczeniami, wydanie VIII poprawione, PWN Warszawa, 2010, s. 392, ISBN 978-83-01-16268-9

RECENZJE

La slavistica in Italia. Cinquant’anni di studi (1940-1990), Ministerio per i Beni Culturali e Ambientali, Roma 1994, s. 487. „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 33, SOW, Warszawa 1996, s. 375-378

TŁUMACZENIA

Odaję hołd chrześcijańskiej tradycji tej błogosławionej ziemi, „Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, V, 1, Rok 1982”, Pallotinum, Poznań, 1993, s. 676-677, ISBN 83-1014-018-1

List Pero Vaz de Caminha, „Listy o odkryciu Ameryki”, Wydawnictwo Novus Orbis, Gdańsk 1995, s. 49-67, ISBN 83-85560-29-7

Gabriel García Márquez, „Skandal stulecia i inne felietony”, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa 2003, s. 43-49, 164-180, 396-455, 476-482, 566, ISBN 83-7200-345-9

Simone Veil, „Holokaust”, Zeszyty Akademii Dyplomatycznej, 14, Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa 2004, s. 42, ISSN 1731-0369

REDAKCJE

Ana Márcia Kotrich Staniszewski „Estudo Sobre a Cultura da Comunidade Polonesa no Município São Mateus do Sul”, Curitiba – Vicentina 2006

HASŁA ENCYKLOPEDYCZNE

„Wielka Encyklopedia PWN”: Akcja Demokratyczna; Alvarado Cardozo; Andrade; Anzoátegui; Bermúdez de Castro; Betancourt; Blanco; Caldera Rodríguez; Caracas; Castro Ruiz; Chávez Frías; Ciudad Bolívar; Crespo Torres, Copei; Delgado Chalbaud, España, Gallegos, Gómez, Gual; Guzmán Blanco; Herrera Campíns; Páez; Pérez Jiménez; Pérez Rodríguez; Piar; Valencia; Villalba; Wenezuela; wenezuelski konflikt 1902

RECENZJE WYDAWNICZE

Tadeusz Weroniecki, „Słownik techniczny hiszpańsko-polski. Diccionario técnico polaco-español”. Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 1981, ISBN 83-204-0287-5

„Linguistica Copernicana” 2(2)2009, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, ISBN 2080-1068

Encuentro 2010. Volumen I. La Norma Lingüística del Español, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, Varsovia 2011, ISBN 978-83-62171-45-3