Praktyki Erasmus+

Pilne sprawy: carmen-blauth@tlen.pl

OD LUTEGO 2018 DYŻURY PRAKTYK: Czwartki 16.45 - 18.30 godz, w pok. 220. 

DYŻURY PRAKTYK w kwietniu:

19.04.2018: 17 a 18 godz

26.04.2017: 17 a 17.30 godz

DYŻURY PRAKTYK w maju:

10.05.2018: 17 a 18.30 godz

24.04.2017: 17 a 18.30 godz

logo Erasmus+BWZ - Praktyki Erasmus+ 2015/2016

OGÓLNE ZASADY PRAKTYK ZAGRANICZNYCH I KWALIFIKACJA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW i ABSOLWENTÓW

ZASADY I KWALIFIKACJA PRAKTYK ERASMUS + DLA STUDENTÓW i DOKTORANTÓW

  • W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci I, II, III stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych lub niestacjonarnych).
  • Każdy student lub uczestnik studiów doktoranckich (zwany dalej „studentem”) Uniwersytetu Warszawskiego (UW), posiadający obywatelstwo dowolnego kraju świata, jest uprawniony do ubiegania się o fundusze Erasmus w celu odbycia praktyki za granicą.
  • Praktyka może być realizowana w kraju uprawnionym do uczestniczenia w programie Erasmus+ (w Hiszpanii i  w Portugalii), w uczelni posiadającej Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE) lub w innej instytucji zagranicznej.
  • Praktyka musi być zrealizowana między 12 października 2016r. a 30 września 2017r. i musi trwać minimum 60 dni a maksymum 90 dni.
  • Wysokość przyznanych funduszy (wsparcia indywidualnego) Erasmus wynosi: 550 euro/miesięcznie – Hiszpania, Portugalia.

ZASADY I KWALIFIKACJA PRAKTYK ERASMUS + DLA ABSOLWENTÓW

Każdy student lub uczestnik studiów doktoranckich UW (zwany dalej studentem), będący na ostatnim roku studiów, posiadający obywatelstwo dowolnego kraju świata, jest uprawniony do ubiegania się o fundusze Erasmus (typu SMPA) w celu odbycia praktyki za granicą jako absolwent.

  • W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci ostatniego roku studiów I, II, III stopnia, którzy zgłosili swoją kandydaturę podczas ostatniego roku studiów i ich kwalifikacjia na praktykę nastąpiła przed obroną pracy: licencjackiej, magisterskiej lub rozprawy doktorskiej. W okresie pobierania funduszy Erasmus absolwent nie może być studentem UW ani żadnej innej polskiej lub zagranicznej uczelni. Słuchacze studiów podyplomowych ni są uprawnieni do ubiegania się o fundusze Erasmus.
  • Praktyka powinna rozpocząć się i zakończyć w ciągu 12 miesięcy od daty ukończenia studiów, za którą przyjmuje się datę obrony pracy licencjackiej, magisterskiej lub rozprawy doktorskiej.