PRACOWNIA JĘZYKOZNAWSTWA I DYDAKTYKI J. IBERYJSKICH

DZIEDZINY BADAWCZE

  • Językoznawstwo kontrastywne i ogólne i jego zastosowanie w leksykografii; semantyka leksykalna i leksykologia
  • Składnia w ujęciu funkcjonalnym; system czasowo-aspektowy języków iberyjskich w porównaniu z polszczyzną; metodologia badań diachronicznych
  • Dydaktyka j. hiszpańskiego, najnowsze tendencje w nauczaniu
  • Paremiologia jako dyscyplina naukowa; dobór i rola tekstów paremiologicznych w nauczaniu języka hiszpańskiego
  • Film edukacyjny i jego walory socjo-kulturowe w edukacji językowej na poziomie wyższym
  • Nauczanie języków Półwyspu Iberyjskiego: oferujemy lektoraty języków baskijskiego, galisyjskiego i katalońskiego oraz zajęcia dotyczące kultury tych regionów.

METODY DYDAKTYCZNE

Stosujemy zmodyfikowaną metodę komunikacyjną ze szczególnym naciskiem na aspekt interaktywności, czyli maksymalnej aktywności studenta tak na zajęciach jak i w pracy indywidualnej, w domu.

Podczas zajęć studenci pracują w grupach lub parach, co ułatwia systematyzację wprowadzanych przez nauczyciela struktur gramatycznych i słownictwa w formie prostego dialogu w początkowej fazie nauczania, lub debaty, dyskusji, wymiany argumentów dotyczących przerobionego tematu na poziomie średnio-zaawansowanym i zaawansowanym. W domu przygotowują prezentacje, streszczają wybrane lektury, piszą eseje i wypracowania, analizują i tłumaczą fragmenty tekstów. Stosowane przez nas metody są heurystyczne, ukierunkowane zarówno na pracę własną studenta (ćwiczenie poznanego materiału, streszczenia, opis, proste lektury (poziom A1,A2), czytanie i analiza tekstu (poziom B1,B2,C1) jak i na interaktywną wymianę z nauczycielem podczas zajęć. Zajęcia językowe prowadzone są w systemie ćwiczeń/konwersatorium, natomiast pozostałe przedmioty propedeutyczne – w formie wykładu. 

Wykorzystujemy książki, podręczniki, skrypty i słowniki jak również materiały z internetu i multimedialne: audiokasety, wideokasety, gazety i czasopisma hispano- i portugalskojęzyczne oraz materiały własne/autorskie pracowników. Na seminariach są udostępniane opublikowane i nieopublikowane wyniki badań pracowników.