Zasady dla wyjeżdżających na stypendia programu Erasmus+ w ISIiI

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na zaktualizowane zapisy zaznaczone kolorem czerwonym

1.    KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WYJAZD?

O wyjazd na uczelnię partnerską w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się studenci 2 i 3 roku studiów I stopnia oraz 1 roku studiów II stopnia (zasada dotyczy zarówno studentów ISIiI, SFK i MISH), a także doktoranci oraz uczestnicy Szkół Doktorskich UW, których średnia ocen za ostatni ukończony rok akademicki wynosi co najmniej 3,49. Ponadto do rekrutacji mogą przystąpić osoby, które na dzień 10.03.2020 roku mają jedno warunkowe zaliczenie.

Studenci wyjeżdżający na stypendia Erasmus+ muszą być całkowicie rozliczeni z poprzedniego roku akademickiego. W momencie podpisywania umowy stypendialnej w BWZ student może posiadać maksymalnie jeden warunek. W takim wypadku wymagana jest dodatkowa, pisemna zgoda na wyjazd wydana przez Dyrekcję ISIiI. Studenci, którzy w momencie wyjazdu posiadają więcej niż jeden warunek lub powtarzają etap są nieuprawnieni do udziału w programie Erasmus+.

Studenci 1 roku studiów I stopnia mogą ubiegać się o wyjazd z II tury ogólnouniwersyteckiej, prowadzonej co roku przez BWZ z początkiem maja.

2.  W rekrutacji priorytet wyjazdu przysługiwać będzie doktorantom, uczestnikom Szkół Doktorskich UW oraz studentom z obecnego 1 roku studiów II stopnia, w dalszej kolejności studentom 2 roku studiów I stopnia. Następnie będą brani pod uwagę studenci 3 roku studiów I stopnia, którzy planują kontynuować w kolejnym roku akademickim naukę w ISIiI, studenci ci mają możliwość wyjazdu jedynie na semestr letni. Na ostatnim miejscu będą brani pod uwagę studenci  SFK i MISH, którzy mogą uczestniczyć w rekrutacji na wyjazdy w ramach umów podpisanych przez ISIiI UW, jednak tylko wówczas, gdy realizują w ISIiI minimum programowe.

Dodatkowo, w ostatniej kolejności (niezależnie od roku studiów, na którym się znajdują) rekrutowane będą również osoby, którym stypendium zostało przyznane w latach ubiegłych, a które zrezygnowały z wyjazdu już po okresie rekrutacyjnym, nie wykorzystując możliwości wyjazdu i jednocześnie zabierając w ten sposób możliwość wyjazdu swoim kolegom i koleżankom z listy rezerwowej.

Studenci 3 roku studiów I stopnia mogą ubiegać się o wyjazd, jednak muszą oni zobowiązać się pisemnie, że będą kontynuowali studia na II stopniu w ISIiI. Zobowiązanie takie należy złożyć razem z pozostałą dokumentacją obowiązującą w danym roku wszystkich kandydatów.

Doktoranci oraz uczestnicy Szkół Doktorskich UW ubiegający się o wyjazd muszą sprawdzić wcześniej na stronie internetowej ISIiI, na które uczelnie mogą wyjechać, gdyż nie wszystkie umowy podpisane przez ISIiI z uczelniami partnerskimi uwzględniają wymianę studencką na studiach III stopnia.

3.  Priorytet w przyznawaniu wyjazdów na uczelnie w Portugalii będą mieli studenci specjalizacji portugalskiej, natomiast w Hiszpanii – studenci specjalizacji hiszpańskiej.

Studenci specjalizacji hiszpańskiej ubiegający się o wyjazd do Portugalii muszą dostarczyć wraz z innymi wymaganymi w danym roku dokumentami zaświadczenie potwierdzające znajomość języka portugalskiego na poziomie B2.

Studenci specjalizacji portugalskiej ubiegający się o wyjazd do Hiszpanii muszą dostarczyć wraz z innymi wymaganymi w danym roku dokumentami zaświadczenie potwierdzające znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B2.

Stosowne certyfikaty potwierdzające znajomość języka hiszpańskiego (wyjazdy do Hiszpanii) lub portugalskiego (wyjazdy do Portugalii) na poziomie B2 muszą dostarczyć wraz z innymi dokumentami rekrutacyjnymi wymaganymi w danym roku również studenci SFK i MISH (niezależnie od realizowanej w ISIiI specjalizacji) lub innych kierunków (jeśli ubiegają się o wyjazd w ramach tzw. „cudzej umowy”).

4.  Poza opisanymi wyżej priorytetami, głównym kryterium branym pod uwagę w rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ będzie ŚREDNIA OCEN z dotychczasowego toku studiów (w przypadku studentów 2 i 3 roku studiów I stopnia oraz doktorantów począwszy od 2 roku studiów III stopnia – pod uwagę będzie brana średnia tylko z zakończonych pełnych lat studiów, gdyż rozliczenie w ISIiI jest roczne) lub LICZBA PUNKTÓW przyznana studentowi w momencie przyjmowania go na studia w ISIiI, zgodnie z listą rankingową (w przypadku studentów 1 roku studiów II stopnia oraz doktorantów studiujących na 1 roku studiów III stopnia).

UWAGA: w wypadku studentów, których średnia ocen z dotychczasowego toku studiów jest niższa niż 4,00 w rekrutacji na wyjazdy będzie również brana pod uwagę OCENA Z EGZAMINU z PNJH lub PNJP uzyskana na koniec roku akademickiego 2018/2019.

5.  Od roku akademickiego 2014/2015 możliwe jest skorzystanie z finansowania Erasmus+ na naukę i praktyki za granicą więcej niż jeden raz. Studenci mogą wyjechać na studia lub praktyki za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (na przykład dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące, o ile umożliwiają to umowy podpisane przez jednostkę). W jednym roku akademickim minimalny okres mobilności (związany z wyjazdami na studia) wynosi 3 miesiące (90 dni), maksymalny – 11 miesięcy (330 dni).

Wcześniejszy udział w wymianie Erasmus+ w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” zostanie uwzględniony w przypadku studentów starających się o stypendium Erasmus+ w ramach tego samego cyklu studiów. Na przykład, jeśli w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” dany student otrzymał w przeszłości stypendium Erasmus na sześć miesięcy nauki na poziomie studiów magisterskich, wówczas może on jeszcze skorzystać ze stypendium Erasmus+ na studia magisterskie, ale maksymalnie do sześciu miesięcy. Jeśli jednak ten sam student podejmie studia doktoranckie, może on otrzymać wsparcie z Erasmus+ na okres do 12 miesięcy, ponieważ w tym przypadku chodzi o wyższy cykl studiów. Inne rodzaje mobilności, takie jak praktyki Leonardo da Vinci w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” lub wolontariat europejski w ramach programu „Młodzież w działaniu”, nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu maksymalnego okresu 12 miesięcy przypadającego na jeden cykl studiów wyższych lub praktyki zawodowej w programie Erasmus+.

Osoby pragnące wyjechać na studia częściowe za granicę w ramach programu Erasmus+ po raz kolejny w danym toku studiów, mogą ubiegać się o wyjazdy tylko na te uczelnie, z którymi umowy przewidują wymianę studentów na okres nie dłuższy niż liczba miesięcy, która została danej osobie do wykorzystania. Jeśli np. student wyjechał wcześniej na stypendium trwające 4 miesiące, to mimo że formalnie ma do wykorzystania jeszcze 8 miesięcy w tym samym cyklu studiów, nie może ubiegać się o wyjazd na uczelnię, z którą Instytut ma podpisaną umowę na wymianę studencką obejmującą 9 miesięcy lub więcej, a jedynie na taką, z którą ISIiI posiada umowę na wymianę studencką obejmującą 5 lub 6 miesięcy.

6.    WYMAGANE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UBIEGANIA SIĘ O WYJAZD

Studenci ubiegający się o wyjazd na studia częściowe w ramach programu Erasmus+ proszeni są o dostarczenie do koordynatora ds. mobilności (w terminach obowiązujących w danym roku akademickim i określonych w zakładce „Ogłoszenia koordynatorów”) FORMULARZA REKRUTACYJNEGO, zawierającego następujące dane:

 • imię i nazwisko, numer dowodu tożsamości,
 • aktualnie realizowany rok i cykl studiów,
 • specjalizacja: hiszpańska / portugalska / SFK / MISH,
 • wskazanie okresu wyjazdu, o który wnioskuje kandydat,
 • średnia ocen lub liczba punktów uzyskanych w rekrutacji do ISIiI – poświadczone przez sekretariat,
 • ocena z egzaminu końcowego z PNJH lub PNJP w roku akademickim 2018/2019 (w wypadku, gdy średnia ocen z dotychczasowego toku studiów jest niższa niż 4,00)
 • informacja o tym, czy kandydat był wcześniej na studiach częściowych i/lub praktykach za granicą w ramach programu Erasmus+ i, w przypadku odpowiedzi twierdzącej, wskazanie na którym cyklu studiów i przez jak długi okres (zarówno w przypadku wyjazdów na uczelnie partnerskie oraz na praktyki),
 • lista uczelni, na które dana osoba chciałaby wyjechać (wskazanie maksymalnie 8 priorytetów, uczelni z umową podpisaną na taki okres czasu, na jakim student faktycznie planuje przebywać, tj. planując wyjazd semestralny, nie można aplikować na wyjazd do uczelni z umową podpisaną na okres 2 semestrów),
 • podpis kandydata,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z „Zasadami dla wyjeżdżających na stypendia programu Erasmus w ISIiI”.

Dodatkowo należy pobrać ze strony, wypełnić, podpisać i dostarczyć do koordynatora formularz ZOBOWIĄZANIA, w którym kandydat oświadcza, że:

 • zobowiązuje się do realizacji odpowiedniej liczby punktów ECTS podczas pobytu stypendialnego na uczelni partnerskiej,
 • zobowiązuje się do rezygnacji z wyjazdu na uczelnię partnerską w przypadku niezaliczenia więcej niż jednego przedmiotu w sesji wrześniowej i otrzymania zgody warunkowej na kontynuację studiów w ISIiI,
 • zobowiązuje się do kontynuacji nauki w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich w ramach studiów II stopnia (w przypadku studentów 3 roku studiów I stopnia),
 • zobowiązuje się, że w kwalifikacji na rok akademicki 2020/2021 ubiega się wyłącznie o przyznanie wyjazdu w ramach umów Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW (dot. studentów SFK, MISH oraz studentów z innych jednostek UW niż ISIiI).

W odpowiednich przypadkach (określonych wyżej w punkcie 3) student powinien dostarczyć wraz z opisanymi formularzami zaświadczenie o znajomości danego języka na poziomie B2.

Niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów w terminie automatycznie dyskwalifikuje studenta z udziału w procesie rekrutacyjnym.

7.  Po zakwalifikowaniu się w rekrutacji, studenci SAMI rejestrują się w USOSweb. Jeśli rejestracja nie zostanie przeprowadzona w określonym przez BWZ na dany rok terminie, stypendium automatycznie zostanie anulowane.

8.  I termin rekrutacji na stypendia zostanie podany na stronie BWZ (www.bwz.uw.edu.pl). O stypendia również można ubiegać się w II i III terminie (bez gwarancji otrzymania finansowania).

9.  Miesięczna stawka stypendium dla studentów zakwalifikowanych na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ jest stała (obowiązuje do odwołania) i wynosi 500 euro (w przypadku pobytów na uczelniach partnerskich zlokalizowanych na terenie Hiszpanii, Portugalii i Niemiec) oraz 450 euro (w przypadku pobytów na uczelniach partnerskich zlokalizowanych na terenie Rumunii i Słowacji)

10. Liczba wymaganych punktów ECTS: 

 • studenci studiów I i II stopnia: 24 (semestralnie) / 48 (rocznie)
 • doktoranci i uczestnicy Szkół Doktorskich UW: 10 (semestralnie) / 20 (rocznie)

Liczba punktów ECTS jest podana w postaci minimalnej. Studenci przebywający na stypendium 2 semestry rozliczają się W SKALI ROCZNEJ i punkty ECTS mogą być nabywane asymetrycznie. Minimalna suma roczna zdobytych punktów musi być jednak nie mniejsza niż 48.

Przy zaliczaniu przedmiotów zrealizowanych na uczelni partnerskiej będzie brana priorytetowo pod uwagę LICZBA GODZIN danego przedmiotu, na drugim miejscu punkty ECTS (przy czy minimalna liczba punktów ECTS nie może być mniejsza niż 24 semestralnie bądź 48 rocznie).

UWAGA: w sytuacji nieuzyskania przez studenta wymaganej liczby punktów ECTS w uczelni zagranicznej w wyniku niezaliczenia jednego lub więcej przedmiotów, student zobowiązany jest:

- w wypadku wyjazdów semestralnych, do zrealizowania po powrocie do kraju dodatkowych przedmiotów z oferty ISIiI,

- w wypadku wyjazdów rocznych, do zrealizowania dodatkowych przedmiotów z oferty uczelni zagranicznej w semestrze letnim (w sytuacji niezaliczenia zajęć w semestrze zimowym).

W przeciwnym razie nieuzyskanie wymaganych 24 lub 48 punktów ECTS będzie skutkowało powtarzaniem etapu studiów lub warunkowym wpisem na kolejny etap studiów.

11. LEARNING AGREEMENT (LA) układany przez studentów jeszcze przed wyjazdem (tzw. LA Before the Mobility) musi zawierać analogiczne przedmioty do tych, które są do zrealizowania w danym semestrze w Polsce. Należy pamiętać o dokładnym wypełnieniu dokumentu w wersji elektronicznej (e-LA) dostępnym na koncie studenta w systemie USOSweb. Należy pamiętać o wypełnieniu trzech sekcji w e-LA:

 • Przedmioty obce (Tabela A),
 • Przedmioty wymagane do zaliczenia w uczelni macierzystej (Tabela B),
 • Przedmioty niewymagające zaliczenia w uczelni macierzystej (Tabela B).

Poprawki do e-LA można nanosić (w ciągu miesiąca od rozpoczęcia studiów w uczelni zagranicznej) w systemie USOSweb. Studenci muszą wywiązać się z realizacji całości LA. W przypadku niezaliczenia jakiegoś przedmiotu na uczelni partnerskiej, zostaje im wpisana ocena niedostateczna do indeksu. Mają jednak możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego z analogicznego przedmiotu na UW.

W przypadku wykorzystania dwóch terminów egzaminacyjnych i niezaliczenia w nich danego przedmiotu na uczelni partnerskiej, po przyjeździe student otrzymuje u nas odpłatny warunek z tego przedmiotu.

Szczegółowe informacje na temat wysokości opłat za warunki w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich znaleźć można tutaj (strony 78-80).

Sposób zaliczenia zajęć ujętych w e-LA w sekcji „Przedmioty wymagane do zaliczenia w uczelni macierzystej (Tabela B)”, dla których student nie znajduje ekwiwalentów w uczelni zagranicznej, musi zostać uzgodniony przez wyjazdem (lub już podczas pobytu w uczelni zagranicznej drogą mailową) z wykładowcą danego przedmiotu. Jeśli wykładowcy nie wyrażą zgody na zaakceptowanie programu danego przedmiotu z oferty uczelni zagranicznej, student zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu/zaliczenia z danego przedmiotu po przyjeździe ze stypendium.

Zgodność programowa pozostałych przedmiotów, ujętych w sekcji „Przedmioty niewymagające zaliczenia w uczelni macierzystej (Tabela B)”, ustala (następnie zalicza) koordynator programu Erasmus+. Należy jednak pamiętać, że przed wyjazdem (bądź też w czasie pierwszych dwóch miesięcy pobytu w uczelni partnerskiej) należy dopasować analogicznie liczbę punktów ECTS, godziny i program wybranych przedmiotów.

Po wypełnieniu e-LA student prosi mailowo koordynatora o jego akceptację (wysyłając wiadomość na adres: erasmus.iber@uw.edu.pl). Na elektronicznych formularzach LA w PDF nie jest potrzebny odręczny podpis koordynatora. Formularz jest wiarygodny po zaakceptowaniu go przez koordynatora w systemie.

W przypadku konieczności naniesienia zmian już po zaakceptowaniu formularza elektronicznego przez koordynatora student powinien zwrócić się do niego raz jeszcze drogą mailową w celu odblokowania formularza i możliwości wprowadzenia kolejnych zmian. Następnie należy kolejny raz poprosić koordynatora o akceptację i zamknięcie e-LA.

12. PRZEPISYWANIE OCEN PO PRZYJEŹDZIE ZE STYPENDIUM: po przyjeździe ze stypendium student musi przesłać drogą mailową (w 1 mailu) do koordynatora programu Erasmus+ w jednostce macierzystej (erasmus.iber@uw.edu.pl) następujące dokumenty:

a) skan TRANSCRIPT OF RECORDS (z pieczątką i odpowiednimi podpisami) uzyskanym na uczelni partnerskiej;

b) skan tabelki zwanej „OBIEGÓWKĄ” z podpisami wykładowców, którzy prowadzą w Instytucie przedmioty uwzględnione przez studenta wyłącznie w sekcji „Przedmioty wymagane do zaliczenia w uczelni macierzystej (Tabela B)” w e-LA, o ile prowadzący te zajęcia w Polsce wyrazili zgodę na przepisanie ocen z ekwiwalentów tych przedmiotów uzyskanych za granicą. W sytuacji nieuzyskania zgody prowadzącego na przepisanie rodzimych zajęć którymś z przedmiotów zagranicznych, student jest zobowiązany do przystąpienia do egzaminu/zaliczenia w terminie przewidzianym w sesji egzaminacyjnej i na warunkach ustalonych uprzednio z osobą prowadzącą takie zajęcia;

c) wypełniony formularz Tabelka po powrocie. Do tabeli należy wpisać wszystkie zajęcia uwzględnione w sekcji „Przedmioty niewymagające zaliczenia w uczelni macierzystej (Tabela B)” w e-LA, które zostaną automatycznie przepisane za rodzime zajęcia przez koordynatora programu Erasmus+. Ponadto do tabeli należy wpisać przedmioty, które zrealizowało się na wyjeździe i nie mają swoich odpowiedników na UW, ale chciałoby się je mieć dopisane do dyplomu „nadprogramowo”. W tym wypadku należy wpisać adnotację „Przedmiot dodatkowy do dopisania na dyplomie” w drugiej kolumnie tabeli. 

Przed złożeniem dokumentów niezbędnych do rozliczenia programu studiów zrealizowanego na uczelni partnerskiej, należy wejść na swoje konto w systemie USOSweb i w porozumieniu o programie zajęć pouzupełniać następujące dane o przedmiotach, które chciałoby się przepisać:

 • nazwa oryginalna,
 • nazwa po angielsku (może być tłumaczenie własne, jeśli nie ma oficjalnej angielskiej nazwy w „Transcript of Records”),
 • uczelnia,
 • język prowadzenia,
 • cykl dydaktyczny,
 • liczba punktów ECTS,
 • ocena (według skali polskiej),
 • typ zajęć (są różne opcje do wyboru, np. ćwiczenia / konwersatorium / wykład),
 • liczba godzin,
 • w polu „Komentarz” wpisać za jakie zajęcia na UW chce się przepisać dany przedmiot (np. zajęcia specjalizacyjne językoznawcze).

Jeśli dany przedmiot nie stanowi ekwiwalentu żadnego przedmiotu z oferty programowej ISIiI UW, wówczas w polu „Komentarz” należy wpisać adnotację „Przedmiot dodatkowy do dopisania na dyplomie”. Wszystkie przedmioty zrealizowane za granicą, wykazane w Transcript of Records,muszą pokrywać się z tymi figurującymi w LA During the Mobility i muszą zostać uwzględnione przy przepisywaniu ocen po powrocie. Przedmioty, które nie mogą zostać przepisane za żaden przedmiot z oferty programowej ISIiI UW są następnie dopisywane „nadprogramowo” do suplementu do dyplomu studenta, ale nie wliczają się one do średniej ocen ze studiów.

W przypadku braku możliwości edycji porozumienia o programie zajęć, należy zgłosić się do koordynatora osobiście lub drogą mailową z prośbą o czasowe anulowanie akceptacji e-LA w systemie USOSweb celem uzupełnienia brakujących danych.

Koordynator sprawdza zgodność zrealizowanego programu w uczelni partnerskiej oraz danych wprowadzonych do systemu USOSweb na podstawie przedstawionej dokumentacji, po czym przekazuje listę przedmiotów do przepisania do sekretariatu, gdzie finalizowana jest procedura rozliczenia wyjazdu.

Nieprzekraczalny termin na rozliczenie programu studiów zrealizowanego w uczelni partnerskiej: do końca sesji wrześniowej! Niedotrzymanie przez studenta obowiązującego terminu będzie skutkowało płatnym powtarzaniem etapu studiów lub skreśleniem z listy studentów w wypadku osób kończących studia I lub II stopnia.

13. Do egzaminu z PNJH (sekcja hiszpańska) lub PNJP (sekcja portugalska) student wyjeżdżający na stypendium Erasmus+ ma obowiązek przystąpić w tych samych terminach, co pozostali studenci i ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM SESJI NA DANY ROK AKADEMICKI. Nie istnieje możliwość zaliczenia tych przedmiotów na uczelni partnerskiej. Zarówno studentom wyjeżdżającym na stypendia Erasmus+, jak i niewyjeżdżającym przysługują dwa (te same) terminy egzaminu z PNJH lub PNJP.

TERMINY EGZAMINÓW W ISIiI SĄ PRIORYTETOWE dla studentów przebywających na stypendium Erasmus+. Przy przygotowaniu własnego harmonogramu sesji egzaminacyjnej, studenci powinni bezwzględnie brać pod uwagę najpierw terminy egzaminów na UW, a na drugim miejscu terminy egzaminów na uczelni partnerskiej. W żadnym wypadku studentom wyjeżdżającym na stypendia Erasmus+ nie przysługują dodatkowe / inne / trzecie terminy egzaminów lub zaliczeń.

14. Studenci, którzy nie znajdują PRZEDMIOTÓW ANALOGICZNYCH do przewidzianych w programie ISIiI (sekcja „Przedmioty wymagane do zaliczenia w uczelni macierzystej (Tabela B)” w e-LA), przed wyjazdem powinni porozumieć się z wykładowcami ISIiI i ubiegać się o możliwość zaliczenia przedmiotu po przyjeździe po opanowaniu materiału z danego przedmiotu indywidualnym tokiem w przewidzianym dla danego przedmiotu odgórnym terminie w sesji egzaminacyjnej.

15. SEMINARIA MAGISTERSKIE I LICENCJACKIE

Pomimo realizacji analogicznego programowo do seminarium licencjackiego lub magisterskiego przedmiotu na uczelni partnerskiej, student zobowiązany jest do rejestracji na seminarium licencjackie na UW poprzez system USOSweb oraz do spełnienia wszystkich wymogów związanych z zaliczeniem tego przedmiotu (tj. do oddania w terminie pracy zaliczeniowej i do spełnienia innych, dodatkowych wymogów poszczególnych wykładowców). Formę zaliczenia seminarium należy ustalić PRZED WYJAZDEM z osobą prowadzącą dane zajęcia. Po powrocie ze stypendium, student ma obowiązek przystąpić niezwłocznie do rozliczenia seminarium magisterskiego lub licencjackiego. Student 3 roku studiów I stopnia, po uzyskaniu absolutorium, zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu licencjackiego w terminach wyznaczonych przez Dyrekcję ISIiI (termin obowiązujący pozostałych studentów ISIiI).

16. LEKTORATY Z JĘZYKÓW OBCYCH

Studenci studiów pierwszego stopnia nie mogą rejestrować się na ŻADNE lektoraty z języków obcych na uczelni partnerskiej, z wyjątkiem języków związanych z obszarem iberyjskim (kataloński, galisyjski, baskijski). Wszystkie przedmioty realizowane na wyjeździe MUSZĄ odbywać się po hiszpańsku lub portugalsku. Egzamin certyfikatowy na poziomie B2, który kończy lektoraty w ISIiI, musi być zdany na UW do końca trzeciego roku.

Studenci studiów drugiego stopnia mogą realizować lektoraty z portugalskiego lub hiszpańskiego (jako drugiego języka kierunkowego) na uczelniach partnerskich, jednakże egzamin końcowy muszą zdać w ISIiI w terminach przewidzianych w harmonogramie dla pozostałych studentów ISIiI, chyba że uzyskają zgodę prowadzącego zajęcia z danego języka w Polsce na przepisanie oceny z lektoratu zrealizowanego na uczelni partnerskiej.

17. REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W ISIiI

Studenci przebywający na uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+ NIE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI REJESTRACJI W SYSTEMIE USOS na zajęcia przewidziane w programie studiów dla danego roku.

Wyjątek od tej reguły stanowią SEMINARIA LICENCJACKIE i MAGISTERSKIE, na które osoby realizujące stypendia Erasmus+ MUSZĄ SIĘ ZAREJESTROWAĆ w Polsce.

Przypominamy, że w przypadku niemożliwości znalezienia ekwiwalentu jakiegoś przedmiotu polskiego na uczelni partnerskiej, należy skontaktować się niezwłocznie z prowadzącym taki przedmiot na UW i ustalić tryb i warunki jego zaliczenia. W takiej sytuacji NALEŻY ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA TAKIE ZAJĘCIA W POLSCE W SYSTEMIE USOS.

Obowiązkowa jest również rejestracja na PNJH (hispaniści) / PNJP (portugaliści) poprzedzona ustaleniami o trybie zaliczenia tego przedmiotu na odległość.

W każdym wymagającym tego przypadku prosimy o rejestrowanie się na zajęcia w Polsce w systemie USOSweb za pośrednictwem Pani Grażyny Kurzyny (gk@adm.uw.edu.pl).

18. OPŁATY DLA STUDENTÓW WIECZOROWYCH WYJEŻDŻAJĄCYCH NA STYPENDIUM ERASMUS+:

Uchwała Rady Naukowej ISIiI nr 1/2011 z dnia 11 stycznia 2011 w sprawie opłat za warunki dla studentów powracających ze stypendium Erasmus+:

Rada zatwierdziła wprowadzenie opłaty za warunek dla studentów wracających ze stypendium Erasmus+, którzy nie zaliczyli wymaganych programem danego roku studiów przedmiotów, w wysokości równej zwykłej opłacie za warunek w ISIiI (szczegółowa informacja na temat wysokości opłat, strony 86-87).

Uchwała Rady Naukowej ISIiI nr 11/2013 z dnia 21 maja 2013 w sprawie ustalenia wysokości zniżki opłat za studia dla studentów studiów wieczorowych wyjeżdżających na stypendia Erasmus+ z ISIiI:

Rada przyjęła zmianę w regulaminie studiów: studenci studiów niestacjonarnych przebywający na stypendium Erasmusa będą uiszczać opłatę z rok studiów obniżoną o 500 zł względem normalniej wysokości.

Zgodnie z Obwieszczeniem nr 11 Rektora UW z 20 listopada 2015r. § 11 student może ponadto wystąpić o zwolnienie z opłat za studia w całości lub w części, albo o rozłożenie opłat na raty. Podstawą do zwolnienia lub rozłożenia opłaty na raty może być uczestnictwo studenta w międzynarodowym programie stypendialnym. Pełen tekst obwieszczenia dostępny jest tutaj.

19. W przypadku rezygnacji ze stypendium (z powodów osobistych, zdrowotnych, finansowych, etc. lub z powodu posiadanych warunków) student powinien niezwłocznie złożyć w BWZ wypełniony i podpisany formularz „Rezygnacji ze stypendium ERASMUS Mobilność edukacyjna” (dostępny na stronie BWZ) oraz poinformować drogą mailową uczelnię zagraniczną o swojej decyzji.

20. Pod koniec pierwszego semestru studenci mogą ubiegać się o PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM na zasadach opisanych na stronie BWZ.

21. PROSIMY O REGULARNE SPRAWDZANIE NASZEJ INTERNETOWEJ STRONY IBERYSTYCZNEJ.

POD TYM ADRESEM KOORDYNATORZY ZAMIESZCZAJĄ WSZELKIE NOWOPOJAWIAJĄCE SIĘ INFORMACJE DOTYCZĄCE STUDENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA STYPENDIACH ERASMUS+.

Warszawa, dn. 7 stycznia 2020 r.