Zasady dla wyjeżdżających na stypendia programu Erasmus+ w ISIiI

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na zaktualizowane zapisy zaznaczone kolorem czerwonym

1.    KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WYJAZD?

O wyjazd na uczelnię partnerską w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się studentki i studenci 2 i 3 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia oraz 1 roku studiów II stopnia (zasada dotyczy studentek i studentów zarówno ISIiI, jak i MISH), a także uczestniczki i uczestnicy Szkół Doktorskich UW, których średnia ocen ze studiów wynosi co najmniej 3,49. Ponadto do rekrutacji mogą przystąpić osoby, które w dniu składania formularza rekrutacyjnego mają jedno warunkowe zaliczenie.

Osoby posiadające obywatelstwo inne niż kraju członkowskiego UE lub EOG są zobowiązane do sprawdzenia zasad odnoszących się do wyjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym tam pobytem jako uczestniczka/uczestnik programu Erasmus+. Za organizację działań związanych z uzyskaniem wizy odpowiada studentka/student.

UWAGA: W kwalifikacji mogą uczestniczyć studentki i studenci 3 roku studiów I stopnia, pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez UW na studia II stopnia na tym samym kierunku.

UWAGA: Od roku akademickiego 2021/2022 studentki i studenci SFK są rekrutowani na wyjazdy bezpośrednio w swojej jednostce macierzystej. Tym samym osoby te są proszone o nie składanie dokumentów podczas kwalifikacji prowadzonej przez ISIiI. Wszelkich informacji w tym zakresie udziela dr Zofia Grzesiak (zofia.grzesiak@uw.edu.pl), koordynatorka ds. mobilności z ramienia SFK.

Osoby wyjeżdżające na stypendia Erasmus+ muszą być całkowicie rozliczone z poprzedniego roku akademickiego. W momencie podpisywania umowy stypendialnej w BWZ studentka/student może mieć maksymalnie jeden warunek. W takim wypadku wymagana jest dodatkowa, pisemna zgoda na wyjazd wydana przez Dyrekcję ISIiI. Osoby, które w momencie podpisywania umowy stypendialnej mają warunkowy wpis na kolejny etap z powodu niezaliczenia więcej niż jednego przedmoitu, powstarzają etap lub prowadzone jest w ich sprawie postępowanie wyjaśniające przez komisję dyscyplinarną są nieuprawnione do otrzymania stypendium Erasmus+.

Studentki i studenci 1 roku studiów I stopnia mogą ubiegać się o wyjazd z II tury ogólnouniwersyteckiej (koordynowanej przez BWZ). UWAGA: Decyzja w sprawie organizacji kolejnej tury kwalifikacji (tzw. "ogólnouniwersyteckiej") zostanie podjęta przez BWZ pod koniec sierpnia 2023 r. i dotyczyć będzie wyłącznie wyjazdów w semestrze letnim 2023/24. Osoby zakwalifikowane w pierwszej turze kwalifikacji (organizowanej przez ISIiI) nie będą mogły wziąć udziału w kolejnej ("ogólnouniwersyteckiej") turze kwalifikacji.

2.  W rekrutacji priorytet wyjazdu przysługiwać będzie uczestniczkom i uczestnikom Szkół Doktorskich UW oraz studentkom i studentom z obecnego 1 roku studiów II stopnia, w dalszej kolejności studentkom i studentom 2 roku studiów I stopnia. Następnie będą brane pod uwagę studentki i studenci 3 roku studiów I stopnia, którzy planują kontynuować w kolejnym roku akademickim naukę w ISIiI, przy czym osoby te mają możliwość wyjazdu jedynie na semestr letni. W kwalifikacji będą również brane pod uwagę studentki i studenci MISH, jednak tylko wówczas, gdy realizują w ISIiI minimum programowe.

Dodatkowo, w ostatniej kolejności (niezależnie od roku studiów, na którym się znajdują) rekrutowane będą również osoby, którym stypendium zostało przyznane w latach ubiegłych, a które zrezygnowały z wyjazdu już po okresie rekrutacyjnym, nie wykorzystując możliwości wyjazdu i jednocześnie zabierając w ten sposób możliwość wyjazdu swoim koleżankom i kolegom z listy rezerwowej.

Studentki i studenci 3 roku studiów I stopnia mogą ubiegać się o wyjazd, jednak muszą oni zobowiązać się pisemnie, że będą kontynuowali studia na II stopniu w ISIiI. Zobowiązanie takie należy złożyć razem z pozostałą dokumentacją obowiązującą w danym roku wszystkich kandydatów.

Uczestniczki oraz uczestnicy Szkół Doktorskich UW ubiegający się o wyjazd muszą sprawdzić wcześniej na stronie internetowej ISIiI, na które uczelnie mogą wyjechać, gdyż nie wszystkie umowy podpisane przez ISIiI z uczelniami partnerskimi uwzględniają wymianę studencką na studiach III stopnia. Ponadto uczestniczki i uczestnicy Szkół Doktorskich UW są uprawnieni do udziału w kwalifikacji, o ile posiadać będą pisemną zgodę promotora i Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

3.  Priorytet w przyznawaniu wyjazdów na uczelnie w Portugalii będą miały studentki i studenci specjalizacji portugalskiej, natomiast w Hiszpanii – studentki i studenci specjalizacji hiszpańskiej.

Studentki i studenci specjalizacji hiszpańskiej ubiegający się o wyjazd do Portugalii muszą dostarczyć wraz z innymi wymaganymi w danym roku dokumentami zaświadczenie potwierdzające znajomość języka portugalskiego na poziomie B2.

Studentki i studenci specjalizacji portugalskiej ubiegający się o wyjazd do Hiszpanii muszą dostarczyć wraz z innymi wymaganymi w danym roku dokumentami zaświadczenie potwierdzające znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B2.

Stosowne certyfikaty potwierdzające znajomość języka hiszpańskiego (wyjazdy do Hiszpanii) lub portugalskiego (wyjazdy do Portugalii) na poziomie B2 muszą dostarczyć wraz z innymi dokumentami rekrutacyjnymi wymaganymi w danym roku również studenci MISH (niezależnie od realizowanej w ISIiI specjalizacji). UWAGA: Studentka lub student NIE może ubiegać się o wyjazd z tzw. „cudzej umowy”, tj. umowy zawartej przez inną jednostkę UW niż macierzysta. Ze względu na brak umów w programie Erasmus+ wyjątek stanowią uczestniczki i uczestnicy Szkół Doktorskich, którzy mogą korzystać z „cudzych umów” na zasadach okeślonych przez BWZ.

4.  Poza opisanymi wyżej priorytetami, głównym kryterium branym pod uwagę w rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ będzie ŚREDNIA OCEN z dotychczasowego toku studiów (w przypadku osób z 2 i 3 roku studiów I stopnia oraz doktorantek i doktorantów począwszy od 2 roku studiów III stopnia – pod uwagę będzie brana średnia tylko z zakończonych pełnych lat studiów, gdyż rozliczenie w ISIiI jest roczne) lub LICZBA PUNKTÓW przyznana w momencie przyjmowania na studia w ISIiI, zgodnie z listą rankingową (w przypadku osób z 1 roku studiów II stopnia oraz doktorantek i doktorantów studiujących na 1 roku studiów III stopnia).

5.  Od roku akademickiego 2014/2015 możliwe jest skorzystanie z finansowania Erasmus+ na naukę i praktyki za granicą więcej niż jeden raz. Studentki i studenci mogą wyjechać na studia lub praktyki za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (na przykład dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące, o ile umożliwiają to umowy podpisane przez jednostkę). W jednym roku akademickim minimalny okres mobilności (związany z wyjazdami na studia) wynosi 2 miesiące (60 dni), maksymalny – 12 miesięcy (360 dni).

Wcześniejszy udział w wymianie Erasmus+ zostanie uwzględniony w przypadku osób starających się o stypendium Erasmus+ w ramach tego samego cyklu studiów. Na przykład, jeśli dana osoba otrzymała w przeszłości stypendium Erasmus+ na sześć miesięcy nauki na poziomie studiów licencjackich, wówczas może ona jeszcze skorzystać ze stypendium Erasmus+ na studia licencjackie, ale maksymalnie do sześciu miesięcy. Jeśli jednak ta sama osoba podejmie studia magisterskie, może ona otrzymać wsparcie z Erasmus+ na okres do 12 miesięcy, ponieważ w tym przypadku chodzi o wyższy cykl studiów.

Osoby pragnące wyjechać na studia częściowe za granicę w ramach programu Erasmus+ po raz kolejny w danym toku studiów, mogą ubiegać się o wyjazdy tylko na te uczelnie, z którymi umowy przewidują wymianę studentów na okres nie dłuższy niż liczba miesięcy, która została danej osobie do wykorzystania. Jeśli np. dana osoba wyjechała wcześniej na stypendium trwające 4 miesiące, to mimo że formalnie ma do wykorzystania jeszcze 8 miesięcy w tym samym cyklu studiów, nie może ubiegać się o wyjazd na uczelnię, z którą Instytut ma podpisaną umowę na wymianę studencką obejmującą 9 miesięcy lub więcej, a jedynie na taką, z którą ISIiI posiada umowę na wymianę studencką obejmującą 5 lub 6 miesięcy.

6.    WYMAGANE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UBIEGANIA SIĘ O WYJAZD

Osoby ubiegające się o wyjazd na studia częściowe w ramach programu Erasmus+ proszene są o dostarczenie do koordynatora ds. mobilności (w terminach obowiązujących w danym roku akademickim i określonych w zakładce „Ogłoszenia koordynatorów”) FORMULARZA REKRUTACYJNEGO, zawierającego następujące dane:

 • imię i nazwisko, numer dowodu tożsamości,
 • aktualnie realizowany rok i cykl studiów,
 • specjalizacja: hiszpańska / portugalska / MISH,
 • wskazanie okresu wyjazdu, o który wnioskuje kandydat,
 • średnia ocen lub liczba punktów uzyskanych w rekrutacji do ISIiI – poświadczone przez sekretariat (UWAGA: w kwalifikacji na rok 2023/2024 nie jest wymagane uprzednie poświadczenie wyników przez sekretariat. Studentki i studenci samodzielnie wyliczają i wpisują średnią ocen lub liczbę punktów uzyskanych w rekrutacji na studia II stopnia. Dopiero na dalszym etapie Komisja dokonuje weryfikacji poprawności wpisanych danych),
 • informacja o tym, czy kandydat/ka był/a wcześniej na studiach częściowych i/lub praktykach za granicą w ramach programu Erasmus+ i, w przypadku odpowiedzi twierdzącej, wskazanie na którym cyklu studiów i przez jak długi okres (zarówno w przypadku wyjazdów na uczelnie partnerskie oraz na praktyki),
 • lista uczelni, na które dana osoba chciałaby wyjechać (wskazanie maksymalnie 8 priorytetów),
 • podpis kandydatki lub kandydata,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z „Zasadami dla wyjeżdżających na stypendia programu Erasmus w ISIiI”,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowo należy pobrać ze strony, wypełnić, podpisać i dostarczyć do koordynatora FORMULARZ ZOBOWIĄZANIA, w którym kandydat/ka oświadcza, że:

 • zobowiązuje się do realizacji odpowiedniej liczby punktów ECTS podczas pobytu stypendialnego na uczelni partnerskiej,
 • zobowiązuje się do rezygnacji z wyjazdu na uczelnię partnerską w przypadku niezaliczenia więcej niż jednego przedmiotu w sesji wrześniowej i otrzymania zgody warunkowej na kontynuację studiów w ISIiI,
 • zobowiązuje się do kontynuacji nauki w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich w ramach studiów II stopnia (w przypadku osób z 3 roku studiów I stopnia),
 • zobowiązuje się, że w kwalifikacji na rok akademicki 2021/2022 ubiega się wyłącznie o przyznanie wyjazdu w ramach umów Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW (dot. studentów MISH).

W odpowiednich przypadkach (określonych wyżej w punkcie 3) studentka lub student powinien dostarczyć wraz z opisanymi formularzami zaświadczenie o znajomości danego języka na poziomie B2.

Niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów w terminie automatycznie dyskwalifikuje daną osobę z udziału w procesie rekrutacyjnym.

7.  Po zakwalifikowaniu się w rekrutacji, studentki i studenci SAMI rejestrują się w USOSweb. Jeśli rejestracja nie zostanie przeprowadzona w określonym przez BWZ na dany rok terminie, stypendium automatycznie zostanie anulowane. UWAGA: Każda osoba, której przyznano stypendium na wyjazd jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu pisemnego potwierdzenia przez uczelnię zagraniczną przyjęcia na studia oraz do czasu podpisania umowy stypendialnej z UW.

8.  Pierwszy termin rekrutacji na stypendia zostanie podany na stronie BWZ (www.bwz.uw.edu.pl). O stypendia również można ubiegać się w drugim i trzecim terminie (bez gwarancji otrzymania finansowania).

9.  Miesięczna stawka stypendium dla studentów zakwalifikowanych na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ jest stała (obowiązuje do odwołania) i wynosi 670 euro (w przypadku pobytów na uczelniach partnerskich zlokalizowanych na terenie Hiszpanii, Portugalii, Niemiec i Włoch) oraz 600 euro (w przypadku pobytów na uczelniach partnerskich zlokalizowanych na terenie Węgier, Rumunii i Słowacji).

Osobie, która w momencie kwalifikacji posiada prawo do stypendium socjalnego UW i złoży oświadczenie w "Zgłoszeniu kandydatury studenta UW", że otrzymuje stypendium socjalne na UW, będzie przyznane dodatkowe wsparcie w wysokości 250 euro/miesięcznie.

Osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności otrzyma dodatkowe wsprarcie (w formie ryczałtu) w wysokości 250 euro/miesięcznie, po przedłożeniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności po zakwalifikowaniu w jednostce, na prośbę i w terminie wyznaczonym przez BWZ.

Osoba z potwierdzonym przez Urząd ds. Cudzoziemców statusem uchodźcy otrzyma dodatkowe wsparcie w wysokości 250 euro/miesięcznie.

10. Liczba wymaganych punktów ECTS: 

 • studentki i studenci studiów I oraz II stopnia: 24 (semestralnie) / 48 (rocznie)
 • uczestniczki i uczestnicy Szkół Doktorskich UW: 10 (semestralnie) / 20 (rocznie)

Liczba punktów ECTS jest podana w postaci minimalnej. Osoby przebywające na stypendium 2 semestry rozliczają się W SKALI ROCZNEJ i punkty ECTS mogą być nabywane asymetrycznie. Minimalna suma roczna zdobytych punktów musi być jednak nie mniejsza niż 48.

Przy zaliczaniu przedmiotów zrealizowanych na uczelni partnerskiej będzie brana priorytetowo pod uwagę LICZBA GODZIN danego przedmiotu oraz punkty ECTS (przy czym minimalna liczba punktów ECTS nie może być mniejsza niż 24 semestralnie bądź 48 rocznie).

UWAGA: w sytuacji nieuzyskania przez studentkę lub studenta wymaganej liczby punktów ECTS w uczelni zagranicznej w wyniku niezaliczenia jednego lub więcej przedmiotów, osoba ta zobowiązana jest:

- w wypadku wyjazdów semestralnych, do zrealizowania po powrocie do kraju dodatkowych przedmiotów z oferty ISIiI,

- w wypadku wyjazdów rocznych, do zrealizowania dodatkowych przedmiotów z oferty uczelni zagranicznej w semestrze letnim (w sytuacji niezaliczenia zajęć w semestrze zimowym).

W przeciwnym razie nieuzyskanie wymaganych 24 lub 48 punktów ECTS będzie skutkowało powtarzaniem etapu studiów lub warunkowym wpisem na kolejny etap studiów.

11. LEARNING AGREEMENT (LA) układany przez studentki i studentów jeszcze przed wyjazdem (tzw. LA Before the Mobility) musi zawierać analogiczne przedmioty do tych, które są do zrealizowania w danym semestrze w Polsce. Należy pamiętać o dokładnym wypełnieniu dokumentu w wersji elektronicznej (e-LA) dostępnym na koncie studentki lub studenta w systemie USOSweb. Należy pamiętać o wypełnieniu trzech sekcji w e-LA:

 • Przedmioty obce (Tabela A),
 • Przedmioty wymagane do zaliczenia w uczelni macierzystej (Tabela B),
 • Przedmioty niewymagające zaliczenia w uczelni macierzystej (Tabela B).

Poprawki do e-LA można nanosić (w ciągu miesiąca od rozpoczęcia studiów w uczelni zagranicznej) w systemie USOSweb. Studentki i studenci muszą wywiązać się z realizacji całości LA. W przypadku niezaliczenia jakiegoś przedmiotu na uczelni partnerskiej, zostaje im wpisana ocena niedostateczna do indeksu. Mają jednak możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego z analogicznego przedmiotu na UW.

W przypadku wykorzystania dwóch terminów egzaminacyjnych i niezaliczenia w nich danego przedmiotu na uczelni partnerskiej, po przyjeździe student/ka otrzymuje u nas odpłatny warunek z tego przedmiotu.

Szczegółowe informacje na temat wysokości opłat za warunki w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich znaleźć można tutaj (strony 78-80).

Sposób zaliczenia zajęć ujętych w e-LA w sekcji „Przedmioty wymagane do zaliczenia w uczelni macierzystej (Tabela B)”, dla których student/ka nie znajduje ekwiwalentów w uczelni zagranicznej, musi zostać uzgodniony przez wyjazdem (lub już podczas pobytu w uczelni zagranicznej drogą mailową) z osobą prowadzącą dany przedmiot. Jeśli wykładowcy nie wyrażą zgody na zaakceptowanie programu danego przedmiotu z oferty uczelni zagranicznej, student/ka zobowiązany/a jest do przystąpienia do egzaminu/zaliczenia z danego przedmiotu po przyjeździe ze stypendium.

Zgodność programowa pozostałych przedmiotów, ujętych w sekcji „Przedmioty niewymagające zaliczenia w uczelni macierzystej (Tabela B)”, ustala (następnie zalicza) koordynator programu Erasmus+. Należy jednak pamiętać, że przed wyjazdem (bądź też w czasie pierwszych dwóch miesięcy pobytu w uczelni partnerskiej) należy dopasować analogicznie liczbę punktów ECTS, godziny i program wybranych przedmiotów.

Po wypełnieniu e-LA student/ka prosi mailowo koordynatora o jego akceptację (wysyłając wiadomość na adres: erasmus.iber@uw.edu.pl). Na elektronicznych formularzach LA w PDF nie jest potrzebny odręczny podpis koordynatora. Formularz jest wiarygodny po zaakceptowaniu go przez koordynatora w systemie.

W przypadku konieczności naniesienia zmian już po zaakceptowaniu formularza elektronicznego przez koordynatora studentka lub student powinien zwrócić się do niego raz jeszcze drogą mailową w celu odblokowania formularza i możliwości wprowadzenia kolejnych zmian. Następnie należy kolejny raz poprosić koordynatora o akceptację i zamknięcie e-LA.

12. PRZEPISYWANIE OCEN PO PRZYJEŹDZIE ZE STYPENDIUM: po przyjeździe ze stypendium student/ka musi przesłać drogą mailową (w 1 mailu) do koordynatora programu Erasmus+ w jednostce macierzystej (erasmus.iber@uw.edu.pl) następujące dokumenty:

a) skan TRANSCRIPT OF RECORDS (z pieczątką i odpowiednimi podpisami) uzyskanym na uczelni partnerskiej;

b) wypełniony formularz Tabelka po powrocie. Do tabeli należy wpisać wszystkie zajęcia uwzględnione w sekcji „Przedmioty niewymagające zaliczenia w uczelni macierzystej (Tabela B)” w e-LA, które zostaną automatycznie przepisane za rodzime zajęcia przez koordynatora programu Erasmus+. Ponadto do tabeli należy wpisać przedmioty, które zrealizowało się na wyjeździe i nie mają swoich odpowiedników na UW, ale chciałoby się je mieć dopisane do dyplomu „nadprogramowo”. W tym wypadku należy wpisać adnotację „Przedmiot dodatkowy do dopisania na dyplomie” w drugiej kolumnie tabeli. 

Po złożeniu dokumentów niezbędnych do rozliczenia programu studiów zrealizowanego na uczelni partnerskiej, należy wejść na swoje konto w systemie USOSweb i w porozumieniu o programie zajęć uzupełnić następujące dane o przedmiotach:

 • nazwa oryginalna,
 • nazwa po angielsku (może być tłumaczenie własne, jeśli nie ma oficjalnej angielskiej nazwy w „Transcript of Records”),
 • uczelnia,
 • język prowadzenia,
 • cykl dydaktyczny,
 • liczba punktów ECTS,
 • ocena (według skali polskiej),
 • typ zajęć (są różne opcje do wyboru, np. ćwiczenia / konwersatorium / wykład),
 • liczba godzin,
 • w polu „Komentarz” wpisać za jakie zajęcia na UW chce się przepisać dany przedmiot (np. zajęcia specjalizacyjne językoznawcze).

Jeśli dany przedmiot nie stanowi ekwiwalentu żadnego przedmiotu z oferty programowej ISIiI UW, wówczas w polu „Komentarz” należy wpisać adnotację „Przedmiot dodatkowy do dopisania na dyplomie”. Wszystkie przedmioty zrealizowane za granicą, wykazane w Transcript of Records, muszą pokrywać się z tymi figurującymi w LA During the Mobility i muszą zostać uwzględnione przy przepisywaniu ocen po powrocie. Przedmioty, które nie mogą zostać przepisane za żaden przedmiot z oferty programowej ISIiI UW są następnie dopisywane „nadprogramowo” do suplementu do dyplomu, ale nie wliczają się one do średniej ocen ze studiów.

W przypadku braku możliwości edycji porozumienia o programie zajęć, należy zgłosić się do koordynatora osobiście lub drogą mailową z prośbą o czasowe anulowanie akceptacji e-LA w systemie USOSweb celem uzupełnienia brakujących danych.

Koordynator sprawdza zgodność zrealizowanego programu w uczelni partnerskiej oraz danych wprowadzonych do systemu USOSweb na podstawie przedstawionej dokumentacji, po czym przekazuje listę przedmiotów do przepisania do sekretariatu, gdzie finalizowana jest procedura rozliczenia wyjazdu.

Nieprzekraczalny termin na rozliczenie programu studiów zrealizowanego w uczelni partnerskiej: do końca sesji wrześniowej! Niedotrzymanie przez studentkę lub studenta obowiązującego terminu będzie skutkowało płatnym powtarzaniem etapu studiów lub skreśleniem z listy studentów w wypadku osób kończących studia I lub II stopnia.

13. Do egzaminu z języka kierunkowego osoba wyjeżdżająca na stypendium Erasmus+ ma obowiązek przystąpić w tych samych terminach, co pozostałe osoby i ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM SESJI NA DANY ROK AKADEMICKI. Nie istnieje możliwość zaliczenia tych przedmiotów na uczelni partnerskiej. Zarówno osobom wyjeżdżającym na stypendia Erasmus+, jak i niewyjeżdżającym przysługują dwa (te same) terminy egzaminu z języka kierunkowego.

TERMINY EGZAMINÓW W ISIiI SĄ PRIORYTETOWE dla osób przebywających na stypendium Erasmus+. Przy przygotowaniu własnego harmonogramu sesji egzaminacyjnej, studentki i studenci powinni bezwzględnie brać pod uwagę najpierw terminy egzaminów na UW, a na drugim miejscu terminy egzaminów na uczelni partnerskiej. W żadnym wypadku osobom wyjeżdżającym na stypendia Erasmus+ nie przysługują dodatkowe / inne / trzecie terminy egzaminów lub zaliczeń.

14. Osoby, które nie znajdują PRZEDMIOTÓW ANALOGICZNYCH do przewidzianych w programie ISIiI (sekcja „Przedmioty wymagane do zaliczenia w uczelni macierzystej (Tabela B)” w e-LA), przed wyjazdem powinny porozumieć się z wykładowcami ISIiI i ubiegać się o możliwość zaliczenia przedmiotu po przyjeździe po opanowaniu materiału z danego przedmiotu indywidualnym tokiem w przewidzianym dla danego przedmiotu odgórnym terminie w sesji egzaminacyjnej.

15. SEMINARIA MAGISTERSKIE I LICENCJACKIE

Pomimo realizacji analogicznego programowo do seminarium licencjackiego lub magisterskiego przedmiotu na uczelni partnerskiej, studentka lub student zobowiązany jest do rejestracji na seminarium na UW poprzez system USOSweb oraz do spełnienia wszystkich wymogów związanych z zaliczeniem tego przedmiotu (tj. do oddania w terminie pracy zaliczeniowej i do spełnienia innych, dodatkowych wymogów poszczególnych wykładowców). Formę zaliczenia seminarium należy ustalić PRZED WYJAZDEM z osobą prowadzącą dane zajęcia. Po powrocie ze stypendium, student/ka ma obowiązek przystąpić niezwłocznie do rozliczenia seminarium magisterskiego lub licencjackiego. Osoby z 3 roku studiów I stopnia, po uzyskaniu absolutorium, zobowiązane są do przystąpienia do egzaminu licencjackiego w terminach wyznaczonych przez Dyrekcję ISIiI (termin obowiązujący pozostałe studentki i studentów ISIiI).

16. LEKTORATY Z JĘZYKÓW OBCYCH

Studentki i studenci studiów pierwszego stopnia nie mogą rejestrować się na ŻADNE lektoraty z języków obcych na uczelni partnerskiej, z wyjątkiem języków związanych z obszarem iberyjskim (kataloński, galisyjski, baskijski). Wszystkie przedmioty realizowane na wyjeździe MUSZĄ odbywać się po hiszpańsku lub portugalsku. Egzamin certyfikatowy na poziomie B2, który kończy lektoraty w ISIiI, musi być zdany na UW do końca trzeciego roku.

Studentki i studenci studiów drugiego stopnia mogą realizować lektoraty z portugalskiego lub hiszpańskiego (jako drugiego języka kierunkowego) na uczelniach partnerskich, jednakże egzamin końcowy muszą zdać w ISIiI w terminach przewidzianych w harmonogramie dla pozostałych studentek i studentów ISIiI, chyba że uzyskają zgodę prowadzącego zajęcia z danego języka w Polsce na przepisanie oceny z lektoratu zrealizowanego na uczelni partnerskiej.

17. REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W ISIiI

Studentki i studenci przebywający na uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+ NIE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI REJESTRACJI W SYSTEMIE USOS na zajęcia przewidziane w programie studiów dla danego roku.

Wyjątek od tej reguły stanowią SEMINARIA LICENCJACKIE i MAGISTERSKIE, na które osoby realizujące stypendia Erasmus+ MUSZĄ SIĘ ZAREJESTROWAĆ w Polsce.

Przypominamy, że w przypadku niemożliwości znalezienia ekwiwalentu jakiegoś przedmiotu polskiego na uczelni partnerskiej, należy skontaktować się niezwłocznie z prowadzącym taki przedmiot na UW oraz ustalić tryb i warunki jego zaliczenia. W takiej sytuacji NALEŻY ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA TAKIE ZAJĘCIA W POLSCE W SYSTEMIE USOS.

Obowiązkowa jest również rejestracja na zajęcia z języka kierunkowego poprzedzona ustaleniami o trybie zaliczenia tego przedmiotu na odległość.

W każdym wymagającym tego przypadku prosimy o rejestrowanie się na zajęcia w Polsce w systemie USOSweb za pośrednictwem Pani Grażyny Kurzyny (gk@adm.uw.edu.pl).

18. OPŁATY DLA STUDENTEK i STUDENTÓW STUDIÓW WIECZOROWYCH WYJEŻDŻAJĄCYCH NA STYPENDIUM ERASMUS+:

Uchwała Rady Naukowej ISIiI nr 1/2011 z dnia 11 stycznia 2011 w sprawie opłat za warunki dla studentek i studentów powracających ze stypendium Erasmus+:

Rada zatwierdziła wprowadzenie opłaty za warunek dla studentów wracających ze stypendium Erasmus+, którzy nie zaliczyli wymaganych programem danego roku studiów przedmiotów, w wysokości równej zwykłej opłacie za warunek w ISIiI (szczegółowa informacja na temat wysokości opłat, strony 86-87).

Uchwała Rady Naukowej ISIiI nr 11/2013 z dnia 21 maja 2013 w sprawie ustalenia wysokości zniżki opłat za studia dla studentek i studentów studiów wieczorowych wyjeżdżających na stypendia Erasmus+ z ISIiI:

Rada przyjęła zmianę w regulaminie studiów: studenci studiów niestacjonarnych przebywający na stypendium Erasmusa będą uiszczać opłatę z rok studiów obniżoną o 500 zł względem normalniej wysokości.

19. W przypadku rezygnacji ze stypendium (z powodów osobistych, zdrowotnych, finansowych, etc. lub z powodu posiadanych warunków) studentka lub student powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie koordynatora ds. mobiliności, złożyć w BWZ wypełniony i podpisany formularz „Rezygnacji ze stypendium ERASMUS Mobilność edukacyjna” (dostępny na stronie BWZ) oraz przekazać swoją decyzję drogą mailową uczelni zagranicznej.

20. Pod koniec pierwszego semestru studentki i studenci mogą ubiegać się o PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM na zasadach opisanych na stronie BWZ.

21. PROSIMY O REGULARNE SPRAWDZANIE NASZEJ INTERNETOWEJ STRONY IBERYSTYCZNEJ.

POD TYM ADRESEM KOORDYNATORZY ZAMIESZCZAJĄ WSZELKIE NOWO POJAWIAJĄCE SIĘ INFORMACJE DOTYCZĄCE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA STYPENDIACH ERASMUS+.

Warszawa, dn. 15 lutego 2023 r.